eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Przygotowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo Uniwersytetu Wrocławskiego - ZadaniaOgłoszenie z dnia 2021-10-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Przygotowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo Uniwersytetu Wrocławskiego - Zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Uniwersytecki 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-137

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.danielewska-drzazga@uwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo Uniwersytetu Wrocławskiego - Zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3eed45b3-2765-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00224320

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003709/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.50 Dostawa materiałów reklamowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://uwr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja elektroniczna między Zamawiającym a Wykonawcami (w tym składanie ofert) odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę Przetargową (zwanej dalej „Platformą”) pod adresem: https://uwr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego
BZP.2710.33.2021.KDD.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcjach dla użytkowników dostępnych pod adresem:
https://uwr.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
2.Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z zamawiającym w pozostałych obszarach.
3.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadcza, że akceptuje warunki korzystania z Platformy Przetargowej, określone w Regulaminie na stronie:
https://uwr.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy Przetargowej przestrzegać postanowień tego Regulaminu.
4.Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, niezbędnych do prawidłowego korzystania z Platformy opisane są na stronie: https://uwr.logintrade.net/public/instrukcje/wymagania_techniczne_20210531.pdf
5.Instrukcje korzystania z Platformy dostępne są pod adresem: https://uwr.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
6.Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 800 - 1600.
7.Aby zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, Wykonawca nie musi posiadać konta na Platformie.
8.Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych w
postępowaniu przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, tj. datę i godzinę wyświetloną na koncie
Zamawiającego.
10. Wykonawca jako podmiot profesjonalnym ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na https://uwr.logintrade.net przesłanych przez Zamawiającego, gdyż
system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150
MB.
12. Oferta, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 uPzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 uPzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej w języku polskim, w ogólnodostępnych formatach danych, w szczególności .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .txt oraz składa pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 19 uPzp, Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski - informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, reprezentowany przez Rektora;
• o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych decyduje Uniwersytet jako Administrator danych;
• Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można kontaktować się poprzez adres email: iod@uwr.edu.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w uPzp;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
• okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio:
- zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
- jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust 4 lit d) w zw z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i wynikających z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE;
- okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne; konsekwencją nieudostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach wynikających z uPzp;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia danych osobowych.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX uPzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
4. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych
w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
5. Udostępnienie ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych
o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
8. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane
w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.2710.33.2021.KDD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 395144 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 110000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo Uniwersytetu Wrocławskiego obejmująca dwa Zadania:
Zadanie nr 1: Bluzy (bluza bawełniana z kapturem – 1000 sztuk)
Szczegółowy zakres zamówienia, zgodnie z którym należy wykonać zamówienie, zawiera Załącznik nr 3 do SWZ pn.: Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 i 2.
Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
2. Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia oferowanego asortymentu charakteryzując go poprzez odpowiednie wskazanie (wg postawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy) podanie producenta, modelu, nr katalogowego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na zaoferowane produkty oraz podać ceny zgodnie z kalkulacją cenową z Załącznika nr 1 do SWZ.
3. Dostarczane materiały promocyjne powinny spełniać w szczególności następujące kryteria:
- muszą być nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku;
- nie mogą posiadać żadnych uszkodzeń ani defektów wpływających na jakość, funkcjonalność i estetykę produktu; nie mogą mieć przebarwień, plam, dziur, nie mogą się pruć i mieć wystających nitek, zaciągnięć ani uszkodzeń;
- technika nadruku musi gwarantować trwałość i odporność na ścieranie przy standardowym użytku zgodnym ze wskazaniami metki oraz odporność na działania warunków atmosferycznych naniesionego elementu graficznego.
- elementy graficzne powinny być trwale naniesione, nie mogą być: rozmazane, popękane, ani nie mogą posiadać zmienionych kolorów w odniesieniu do zaakceptowanych prototypów.
- każdy artykuł pakowany w osobny worek foliowy.

4.2.5.) Wartość części: 65000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 18230000-0 - Odzież różna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami dla każdego zadania:
Kryterium 1: Najniższa cena (C)– 100%;
Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt.
1.1. Cena (C):
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „najniższa cena” w następujący sposób:
Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru:
C = (Cmin/Cn) x 100
gdzie:
Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;
Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty;
100 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za kryterium.
2. Za najkorzystniejszą w danym Zadaniu zostanie uznana oferta, która będzie miała najniższą cenę (uzyska największą liczbę punktów w ocenie punktowej).
3. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.
4. Wartości będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo Uniwersytetu Wrocławskiego obejmująca dwa Zadania:
Zadanie nr 2: Koszulki (koszulka sportowa – 1200 sztuk; koszulka polo – 560 sztuk)
Szczegółowy zakres zamówienia, zgodnie z którym należy wykonać zamówienie, zawiera Załącznik nr 3 do SWZ pn.: Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 i 2.
Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
2. Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia oferowanego asortymentu charakteryzując go poprzez odpowiednie wskazanie (wg postawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy) podanie producenta, modelu, nr katalogowego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na zaoferowane produkty oraz podać ceny zgodnie z kalkulacją cenową z Załącznika nr 1 do SWZ.
3. Dostarczane materiały promocyjne powinny spełniać w szczególności następujące kryteria:
- muszą być nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku;
- nie mogą posiadać żadnych uszkodzeń ani defektów wpływających na jakość, funkcjonalność i estetykę produktu; nie mogą mieć przebarwień, plam, dziur, nie mogą się pruć i mieć wystających nitek, zaciągnięć ani uszkodzeń;
- technika nadruku musi gwarantować trwałość i odporność na ścieranie przy standardowym użytku zgodnym ze wskazaniami metki oraz odporność na działania warunków atmosferycznych naniesionego elementu graficznego.
- elementy graficzne powinny być trwale naniesione, nie mogą być: rozmazane, popękane, ani nie mogą posiadać zmienionych kolorów w odniesieniu do zaakceptowanych prototypów.
- każdy artykuł pakowany w osobny worek foliowy.

4.2.5.) Wartość części: 45000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 18331000-8 - Koszulki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami dla każdego zadania:
Kryterium 1: Najniższa cena (C)– 100%;
Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt.
1.1. Cena (C):
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „najniższa cena” w następujący sposób:
Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru:
C = (Cmin/Cn) x 100
gdzie:
Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;
Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty;
100 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za kryterium.
2. Za najkorzystniejszą w danym Zadaniu zostanie uznana oferta, która będzie miała najniższą cenę (uzyska największą liczbę punktów w ocenie punktowej).
3. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.
4. Wartości będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu:
1.1.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na postawie art. 108 ust. 1 uPzp i w art. 109 ust. 1 pkt 4, 7, 8 i 10 uPzp
1.2. 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie:
Dla każdego Zadania:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedną dostawę odzieży z nadrukiem personalizowanym (z nadrukiem przygotowanym wg indywidualnego projektu) na kwotę min. 30 000 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy PLN brutto).

W przypadku składania oferty na dwa Zadania wystarczającym będzie, by Wykonawca wykazał się jedną dostawą spełniającą ww. warunek.

1.2.4.1. Przez wartość jednej dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostaw wykonanych w ramach jednej umowy.
1.2.4.2. Okres wyrażony w latach, o których mowa w ppkt. 1.2.4 powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
1.2.4.3. Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html.
1.2.4.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek powinien być spełniony przez co najmniej jednego z Wykonawców. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów Wykonawców składających ofertę wspólnie.
2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku podmiot udostępniający zasoby musi w odniesieniu do warunku określonego w ppkt 1.2.4 powyżej spełnić go samodzielnie.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 uPzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (zgodnie z katalogiem dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdz. VII SWZ dot. podstaw wykluczenia).
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1.1. potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
1.1.1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 uPzp.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ;
1.1.2. odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1.1 powyżej, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia
z postępowania.
3. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa
w pkt 1.1, dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
6. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pkt 4-5 stosuje się odpowiednio.
7. Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych od podwykonawcy, który nie jest podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1.2. potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej:
1.2.1. dla Zadania nr 1 i 2: Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ
1. Zamawiający żąda złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 106 ust. 1 uPzp, potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego tj. kart katalogowych wraz z kolorowymi zdjęciami dla wszystkich produktów wymienionych w Załączniku nr 4 do SWZ potwierdzających, że oferowane produkty spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego (przez kartę katalogową Zamawiający rozumie specyfikacje techniczne, karty charakterystyki, opisy – również ze stron internetowych, sporządzone przez producenta produktu, które mają zawierać opis produktu zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Jeśli Zamawiający wskazał marki lub nazwy handlowe określa to klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. Zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
3. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
4. Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne do wskazanych norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 uPzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym, czy proponuje rozwiązania równoważne opisywanym oraz dołącza do oferty, w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104-107 uPzp, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie na podstawie art. 107 ust. 2 uPzp

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

jak wyżej

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta składa się z:
1. Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (Załącznik nr 2) tj:
2.1. Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2.3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3. przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale IV pkt 12 tj. kart katalogowych wraz z kolorowymi zdjęciami dla wszystkich produktów wymienionych w Załączniku nr 4 do SWZ potwierdzających, że oferowane produkty spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego (przez kartę katalogową Zamawiający rozumie specyfikacje techniczne, karty charakterystyki, opisy – również ze stron internetowych, sporządzone przez producenta produktu, które mają zawierać opis produktu zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
4. (jeżeli dotyczy) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdziale VII (Załącznik nr 5 do SWZ)
5. (jeżeli dotyczy) W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale IV pkt 12 SWZ, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania norm określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę odpowiednio zgodnie z pkt 8 rozdziału XI SWZ.
7. W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 6 rozdziału XI SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ten winien być opatrzony przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (punkt 8 rozdziału XI SWZ)
2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako Lider.
3. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, został określony w rozdziale VII pkt I SWZ, a w przypadku podmiotowych środków dowodowych, składanych na wezwanie Zamawiającego, określa rozdział VII pkt II SWZ.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 454 i 455 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian zawartej umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy:
1) zmiana terminu wykonania dostawy w następujących sytuacjach:
a) przestojów i opóźnień powstałych z przyczyn obiektywnych, nie leżących po stronie Wykonawcy,
b) przestojów i opóźnień powstałych z winy Zamawiającego mających bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy,
c) z powodu wystąpienia siły wyższej;
2) zmian wynikających ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
3) zmiany w zakresie jakości lub innych parametrów przedmiotu umowy zaoferowanego w Ofercie, przy czym zmiana taka musi być spowodowana:
a) niedostępnością produktów wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku;
b) pojawieniem się na rynku produktów o lepszych parametrach lub lepszych technik nadruku;
- pod warunkiem, że zmiany wskazane w lit a) - b) powyżej nie spowodują zwiększenia ceny ofertowej;
4) rezygnacja Wykonawcy z Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy, przy czym, jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 uPzp stosuje się odpowiednio,
5) zmiany Wykonawcy na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit) b uPzp,
2. Każda ze Stron umowy może żądać zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1-5 powyżej poprzez złożenie pisemnego wniosku uzasadniającego okoliczności związane z wystąpieniem zmiany mającej wpływ na należyte wykonanie umowy.
3. Każda ze Stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych ze zmianą, o której mowa w ust. 1 pkt 1-5 powyżej na należyte wykonanie umowy.
4. Strona umowy na podstawie otrzymanego wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej w terminie do 10 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko. Jeżeli Strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
5. Zamawiający może nie wyrazić zgody na proponowaną zmianę Wykonawcy. Możliwość wprowadzenia zmian nie stanowi jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 Wykonawca zaproponuje produkt/y równoważny/e lub lepszy/e spełniający/e wymagania SWZ przekazując kartę/y produktową/e Zamawiającemu.
7. Wszystkie zmiany przewidziane w tym paragrafie, a także odstąpienie niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://uwr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Okres realizacji umowy: 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji każdej umowy przewiduje 2 dostawy artykułów promocyjnych.
W Zadaniu nr 1 – każda dostawa po 500 sztuk.
W Zadaniu nr 2 – pierwsza dostawa 600 sztuk koszulek sportowych i 560 koszulek polo, druga dostawa 600 sztuk koszulek sportowych.
2. Szczegóły dotyczące terminu realizacji poszczególnych zamówień i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.