eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Przygotowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo Uniwersytetu Wrocławskiego - ZadaniaOgłoszenie z dnia 2022-01-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Przygotowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo Uniwersytetu Wrocławskiego - Zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Uniwersytecki 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-137

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 713752004

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.danielewska-drzazga@uwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.wroc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://uwr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo Uniwersytetu Wrocławskiego - Zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3eed45b3-2765-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00003113

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003709/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.50 Dostawa materiałów reklamowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00224320/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.2710.33.2021.KDD

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 395144 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 110000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo Uniwersytetu Wrocławskiego obejmująca dwa Zadania:
Zadanie nr 1: Bluzy (bluza bawełniana z kapturem – 1000 sztuk)
Szczegółowy zakres zamówienia, zgodnie z którym należy wykonać zamówienie, zawiera Załącznik nr 3 do SWZ pn.: Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 i 2.
Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
2. Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia oferowanego asortymentu charakteryzując go poprzez odpowiednie wskazanie (wg postawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy) podanie producenta, modelu, nr katalogowego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na zaoferowane produkty oraz podać ceny zgodnie z kalkulacją cenową z Załącznika nr 1 do SWZ.
3. Dostarczane materiały promocyjne powinny spełniać w szczególności następujące kryteria:
- muszą być nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku;
- nie mogą posiadać żadnych uszkodzeń ani defektów wpływających na jakość, funkcjonalność i estetykę produktu; nie mogą mieć przebarwień, plam, dziur, nie mogą się pruć i mieć wystających nitek, zaciągnięć ani uszkodzeń;
- technika nadruku musi gwarantować trwałość i odporność na ścieranie przy standardowym użytku zgodnym ze wskazaniami metki oraz odporność na działania warunków atmosferycznych naniesionego elementu graficznego.
- elementy graficzne powinny być trwale naniesione, nie mogą być: rozmazane, popękane, ani nie mogą posiadać zmienionych kolorów w odniesieniu do zaakceptowanych prototypów.
- każdy artykuł pakowany w osobny worek foliowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 18230000-0 - Odzież różna

4.5.5.) Wartość części: 65000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo Uniwersytetu Wrocławskiego obejmująca dwa Zadania:
Zadanie nr 2: Koszulki (koszulka sportowa – 1200 sztuk; koszulka polo – 560 sztuk)
Szczegółowy zakres zamówienia, zgodnie z którym należy wykonać zamówienie, zawiera Załącznik nr 3 do SWZ pn.: Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 i 2.
Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
2. Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia oferowanego asortymentu charakteryzując go poprzez odpowiednie wskazanie (wg postawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy) podanie producenta, modelu, nr katalogowego bądź innych cech jednoznacznie wskazujących na zaoferowane produkty oraz podać ceny zgodnie z kalkulacją cenową z Załącznika nr 1 do SWZ.
3. Dostarczane materiały promocyjne powinny spełniać w szczególności następujące kryteria:
- muszą być nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku;
- nie mogą posiadać żadnych uszkodzeń ani defektów wpływających na jakość, funkcjonalność i estetykę produktu; nie mogą mieć przebarwień, plam, dziur, nie mogą się pruć i mieć wystających nitek, zaciągnięć ani uszkodzeń;
- technika nadruku musi gwarantować trwałość i odporność na ścieranie przy standardowym użytku zgodnym ze wskazaniami metki oraz odporność na działania warunków atmosferycznych naniesionego elementu graficznego.
- elementy graficzne powinny być trwale naniesione, nie mogą być: rozmazane, popękane, ani nie mogą posiadać zmienionych kolorów w odniesieniu do zaakceptowanych prototypów.
- każdy artykuł pakowany w osobny worek foliowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 18331000-8 - Koszulki

4.5.5.) Wartość części: 45000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
W niniejszym postępowaniu w Zadaniu nr 1 jedyną ofertą, która nie została odrzucona jest oferta Wykonawcy P.P.H.U. ADAMIS IMPORT - EXPORT SP. Z O.O. UL. DŁUGA 20 42-310 ŻARKI, która zawiera cenę brutto za realizację zamówienia przewyższającą możliwości finansowe Zamawiającego.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 13

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 11

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 12

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 83627,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 83627,70 PLN

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

W związku z odmową podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie przez Wykonawcę którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, dokonano na podstawie art. 263 uPpz ponownego badania i oceny ofert spośród pozostałych w postępowaniu Wykonawców w Zadaniu nr 1 (dwie oferty) Zamawiający postanowił jedną z nich odrzucić. Pozostała w postępowaniu oferta przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego.
Unieważniono postępowanie dla Zadania nr 1:
Podstawa prawna:
art. 255 pkt 3 uPzp.
Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
W niniejszym postępowaniu w Zadaniu nr 1 jedyną ofertą, która nie została odrzucona jest oferta, która zawiera cenę brutto za realizację zamówienia przewyższającą możliwości finansowe Zamawiającego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.