eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mosina › dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego pojazdu specjalistycznego typu "śmieciarka" do zbierania odpadów komunalnych dla PUK Sp. o.o. MosinaOgłoszenie z dnia 2022-06-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego pojazdu specjalistycznego typu „śmieciarka” do zbierania odpadów komunalnych dla PUK Sp. o.o. Mosina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: "PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MOSINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366024391

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sowiniecka 6G

1.5.2.) Miejscowość: Mosina

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-050

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pukmosina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pukmosina.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zukpukmosina

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego pojazdu specjalistycznego typu „śmieciarka” do zbierania odpadów komunalnych dla PUK Sp. o.o. Mosina

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2c0c8a7-ade4-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224238

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00099542/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PUK Mosina 3-TPBN/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu jednego używanego pojazdu specjalistycznego typu „śmieciarka" do zbierania odpadów komunalnych dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie.
2. Warunki leasingu:
2.1. okres leasingu: nie dłuższy niż 36 miesięcy (3 lata) w kolejnych 35 (słownie: trzydziestu pięciu) równych, niezmiennych ratach leasingowych, płatnych raz w miesiącu na podstawie harmonogramu spłat dołączonego do umowy;
2.2. raty: raty leasingowe o stałym, niezmiennym oprocentowaniu w trakcie trwania umowy;
2.3. wpłata wstępna: 20% wartości przedmiotu zamówienia netto, płatna jednorazowo w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy leasingowej;
2.4. opcja wykupu – ostatnia rata (36 rata) stanowi wykup na własność pojazdu pod warunkiem spłacenia wszelkich należności wynikających z umowy leasingu;
2.5. nie dopuszcza się ustanowienia zabezpieczeń umowy leasingu (np. weksel).
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów

66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 479149,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 490033,85 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 479149,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 012384296

7.3.3) Ulica: Marszałkowska 111

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-102

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Dostawa, serwis, gwarancja
GP TRUCK Trading s.c.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 479149,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Termin wykonania zamówienia (trwania leasingu) ustala się na okres 36 miesięcy licząc od daty przekazania przedmiotu leasingu.
2. Termin realizacji dostawy przedmiotu leasingu ustala się na okres 60 dni, licząc od daty zawarcia Umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.