eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olecko › Bezgotówkowy, sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów będących w posiadaniu Olmedica w Olecku sp. z o. o.Ogłoszenie z dnia 2022-06-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Bezgotówkowy, sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów będących w posiadaniu Olmedica w Olecku sp. z o. o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OLMEDICA W OLECKU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 519558690

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gołdapska 1

1.5.2.) Miejscowość: Olecko

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: olmedica@olmedica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olmedica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://olmedica.pl/zamowienia-podlegajace-ustawie

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bezgotówkowy, sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów będących w posiadaniu Olmedica w Olecku sp. z o. o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f1e1971-b43c-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224204

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00117812/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/14-2022/TP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 210333,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania są bezgotówkowe, sukcesywne, w miarę pojawiających się potrzeb zakupy paliwa płynnego.
2. Zamówienie realizowane będzie poprzez bezpośrednie tankowanie pojazdów będących w posiadaniu Olmedica w Olecku Sp. z o. o., w stacjach paliwowych sieci Wykonawcy, zlokalizowanych w miejscowościach, których zlokalizowane są szpitale w obrębie funkcjonowania Zmawiającego. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę co najmniej jednej stacji paliw w Olecku, Suwałkach, Ełku, Giżycku, Augustowie, Olsztynie, Białystoku umożliwiających tankowanie przez 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, łącznie z niedzielami i świętami oraz na wszystkich stacjach na terenie kraju.
Miejsce stacjonowania karetek.:
1) Szpital „Olmedica w Olecku Sp. z o. o.”, ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko
2) ul. Kościuszki 52, 19-420 Kowale Oleckie
3) ul. Ełcka 23, 11-510 Wydminy
3. W okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) Zamawiający przewiduje zakup w ilości :
1) około 27 000 litrów oleju napędowego – ON.
2) około 3 000 litrów benzyny Pb 95

4.5.3.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09132000-3 - Benzyna

09134200-9 - Paliwo diesla

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 210510,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 210510,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 522 29 67 596

7.3.3) Ulica: ul. Kocjana 3

7.3.4) Miejscowość: Warszawa,

7.3.5) Kod pocztowy: 01-473

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 210510,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-05-12 do 2023-05-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.