eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piotrków Trybunalski › Podział istniejącego budynku Domu Dziecka na dwie części: budynek A i budynek B mieszczącego się przy ulicy Wysokiej 24/26 w Piotrkowie Trybunalskim.Ogłoszenie z dnia 2022-06-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Podział istniejącego budynku Domu Dziecka na dwie części: budynek A i budynek B mieszczącego się przy ulicy Wysokiej 24/26 w Piotrkowie Trybunalskim.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Piotrków Trybunalski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648468

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pasaż Karola Rudowskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@piotrkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piotrkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Podział istniejącego budynku Domu Dziecka na dwie części: budynek A i budynek B mieszczącego się przy ulicy Wysokiej 24/26 w Piotrkowie Trybunalskim.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00393179-f497-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224203

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016777/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Wykonanie remontu i adaptacji istniejącej części Domu Dziecka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn.: „Reorganizacja Systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja//631210

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Komunikacja między zamawiającym a wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja//631210.
Korzystanie z Platformy przez wykonawcę jest bezpłatne.
2) Zamawiający dopuszcza korzystanie z komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@piotrkow.pl lub skrzynki podawczej ePUAP, z zastrzeżeniem sposobu i formy składania oferty.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej 1) Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2) Formaty dokumentów elektronicznych (plików):
a) .doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx,.pdf, .jpg, .zip. – zamawiający rekomenduje stosowanie formatu .pdf. z uwagi na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu.
b) formaty m.in. .rar .gif .bmp .numbers .pages, niewystępujące w Rozporządzeniu w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (…), mogą być uznane przez zamawiającego za złożone nieskutecznie.
c) do kompresji danych (zalecane) zamawiający rekomenduje formaty: .zip lub .7Z– zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego pliku.
3) Rozmiar jednego pliku przesyłanego przez:
a) Platformę – formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty – max. 150 MB, pozostała komunikacja max. 500 MB.
b) pocztę elektroniczną lub ePUAP max. 50 MB.
5) Do podpisania plików wykonawca może użyć:
a) kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – dla dokumentów w formacie „pdf” zamawiający zaleca podpisywanie formatem PAdES, dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca podpisywać formatem XAdES zewnętrzny.
W przypadku użycia podpisu zewnętrznego plik z podpisem należy przekazać łącznie z podpisywanym dokumentem. W przeciwnym razie zamawiający uzna taki dokument za niepodpisany.
b) podpisu zaufanego (inaczej Profil Zaufany)
– wielkość pliku nie może przekraczać 10 MB po podpisaniu dokumentu, dostępny format podpisu „xml”. Plik można podpisać na stronie: https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
c) zaawansowanego podpisu elektronicznego z dowodu osobistego
– informacje na stronach: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty oraz https://www.gov.pl/web/e-dowod
Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju (podpisywanie różnymi rodzajami podpisów, np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików) oraz nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu, co mogłoby skutkować naruszeniem integralności plików.
6) Data wpływu (doręczenia) dokumentów elektronicznych:
a) data wczytania do Platformy oferty / wniosku o dopuszczenie, dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą po użyciu przycisku „Złóż ofertę”,
b) datę wczytania do Platformy oświadczeń, zawiadomień oraz informacji po użyciu przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”,
c) data otrzymania potwierdzenia od zamawiającego doręczenia mu wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną,
d) data poświadczenia wysłania dokumentu na urzędową skrzynkę na ePUAP z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi doręczeń.
Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami:
Ewa Tymińska, tel. 44 732 77 96;
z zastrzeżeniem, że zamawiający, zgodnie z zasadą ustawy Pzp, nie udziela informacji, związanych z prowadzonym postępowaniem, telefonicznie ani w formie osobistego kontaktu w swojej siedzibie – komunikacja ustna może jedynie dotyczyć informacji nieistotnych, np. kwestii technicznych bądź porządkowych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych wykonawcy jest Prezydent Miasta, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Włodzimierzem Laskiem w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@piotrkow.pl, tel. 7327765
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, archiwizacji a także celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:
1) dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
2) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.
7. Dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako
najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami umowy).
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
1) dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby Niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
2) sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy
do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZ.271.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Podział istniejącego budynku domu dziecka na dwie części: budynek A i budynek B.
Istniejący budynek domu dziecka zostanie podzielony funkcjonalnie na dwie niezależne placówki. Podział nastąpi poprzez wykonanie niezbędnych zamurowań, wykonaniu ściany oddzielenia pożarowego, w budynku B wydzielona zostanie nowa przestrzeń klatki schodowej. Zaprojektowano dodatkowe wejście do przestrzeni piwnic znajdujących się pod budynkiem „B”. W obrębie obu klatek schodowych (budynek „A” i budynek „B”) zamontowane zostaną platformy schodowe krzywoliniowe, przystosowane dla obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Instalacje wody i kanalizacji zostaną rozdzielone, zamontowane zostaną dwa odrębne wodomierze. Wymienione zostaną piony i poziomy, wymieniony zostanie biały montaż.
W łazienkach część białego montaż i baterii przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Instalacja elektryczna wewnętrzna zostanie rozdzielona i wymieniona na nową wraz z osprzętem. Zostaną zamontowane wyłączniki p.poż odrębne dla obu budynków. Zostaną zamontowane podliczniki, tak aby możliwe było rozliczenie zużycia energii z istniejącego przyłącza do budynku.
Lokalna kotłownia c.o. i c.w.u. pozostanie w budynku „A” (piwnice) i będzie obsługiwała oba wyodrębnione budynki. Blok kuchenny pozostaje w budynku „A”. Kuchnia w budynku „B” będzie funkcjonowała na zasadzie cateringu.
Roboty muszą zostać wykonane w najwyższym standardzie, zapewniającymi spełnienie wymagań zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania.
Roboty budowlane:
 roboty rozbiórkowe,
 zamurowania, wykonanie nowych nadproży,
 wykonanie konstrukcji żelbetowych (klatka schodowa),
 tynki i okładziny wewnętrzne,
 ścianki działowe,
 podłogi i posadzki,
 stolarka okienna i drzwiowa,
 ślusarka, poręcze, uchwyty dla niepełnosprawnych,
 platformy schodowe,
 roboty zewnętrzne.
Roboty instalacyjne:
 wymiana instalacji wod. – Kan.,
 zmiana lokalizacji grzejników,
 dostawa i montaż urządzeń sanitarnych, w tym dla osób niepełnosprawnych,
 dostawa i montaż armatury czerpalnej, w tym dla osób niepełnosprawnych,
Roboty elektryczne:
 roboty demontażowe starych instalacji,
 rozdział instalacji elektrycznych z dodatkowym opomiarowaniem zużycia energii elektrycznej do rozliczeń wewnętrznych,
 przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
 wykonanie tablic energetycznych piętrowych wraz z zasilaniem,
 instalacja oświetlenia podstawowego,
 instalacja oświetlenia ewakuacyjnego – awaryjnego,
 instalacja gniazd wtyczkowych 230 V,
 gniazda wtyczkowe siłowe,
 ostrzegacze gazowe,
 instalacja domofonowa,
 instalacja telefoniczna,
 instalacja TV,
 ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa,
 instalacje suszarek do rąk, baterii dla niepełnosprawnych,
 instalacja wzywania pomocy,
 pętle indukcyjne.
Wymagania:
1) W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, wykonawca ma obowiązek przekazania zamawiającemu kompletu dokumentów odbiorowych wraz z pozwoleniem na użytkowanie lub przyjętym zawiadomieniem o zakończeniu robót zgodnie z wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego bez uwag ani sprzeciwu.
2) W okresie rękojmi i gwarancji, w ramach wynagrodzenia, wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia zamontowanego podczas robót. Wykonawca przez okres rękojmi dokonywał będzie, nie rzadziej niż dwa razy w roku, serwisowanie i konserwację instalacji, urządzeń i wyposażenia elektrycznego. Konserwacja dokonana będzie w terminie do 30 maja każdego roku obowiązującej rękojmi – I termin, oraz do 30 listopada każdego roku obowiązującej rękojmi – II termin i potwierdzona wpisem do książki serwisowej danego urządzenia. O fakcie dokonania konserwacji i serwisu wykonawca poinformuje zamawiającego pisemnie we wskazanych terminach. Do zgłoszenia potwierdzenia wykonawca dołączy kserokopię książki serwisowej danego urządzenia z odpowiednim wpisem potwierdzającym dokonanie serwisu i konserwacji. Po dokonaniu zgłoszenia Zamawiający w terminie 14 dni dokona sprawdzenia i odbioru wykonanych prac. Zamawiający uzna prace za wykonane należycie jeżeli w terminie 14 dni nie zgłosi na piśmie Wykonawcy zastrzeżeń i uwag. W przypadku ujawnienia wad, zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie.
3) W przypadku, gdy wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastępcze),po uprzednim wezwaniu wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 21 dni.
4) Wykonawca na własny koszt dokona przeglądu gwarancyjnego końcowego z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym zamawiającego a protokół dostarczy inwestorowi, na trzy tygodnie przed upływem terminu gwarancji. W przypadku wystąpienia, usterki zawarte w protokole należy naprawić w ciągu 14 dni od sporządzenia protokołu i ponownie wykonać przegląd. W protokole wykonawca poda sposób i nr rachunku na który ma zostać zwrócone zabezpieczenie gwarancyjne do umowy.
5) Zamawiający dopuszcza stosowanie innego typu osprzętu i wyposażenia niż w dokumentacji pod warunkiem zachowania tych samych danych technicznych i standardów jakościowych elementów wskazanych dokumentacją.
6) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą włącznie, na koszt własny.
7) Przeprowadzenie niezbędnych badań wynikających z przepisów i prawa budowlanego, w tym badań natężenia oświetlenia w pomieszczeniach budynku.
8) Przeprowadzenie wizji stanu technicznego budynków znajdujących się w strefie oddziaływania robót. Wymagane jest wykonanie dokumentacji fotograficznej.
9) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach przekazanych mu przez zamawiającego.
10) Rozpoczęcie prac należy zgłosić do odpowiednich jednostek – gestorów sieci, celem poinformowania o w/w robotach i czasie ich trwania.
2. Zamawiający wymaga, aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 z art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
3. Nie dokonano podziału zamówienia na części z powodu:
Realizacja zadania przez różnych wykonawców skutkowałoby powstaniem kolizji niemożliwych do wyeliminowania lub uniemożliwiających prawidłową realizację zadań. Roboty wykonywane są w tym samym czasie i są od siebie zależne, co zapewnia spójność realizacji. W przypadku podziału czas wykonania robót byłby nieracjonalnie wydłużony, co miałoby wpływ na zwiększenie kosztów inwestycji.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.
5. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w SWZ CZĘŚĆ II.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215215-7 - Roboty budowlane w zakresie domów dziecka

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone, zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi (w pełnych latach)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) zdolność techniczna lub zawodowa:
1. dotycząca doświadczenia wykonawcy:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane, polegające
na budowie lub przebudowie lub remoncie co najmniej jednego budynku o wartości minimum 800 000,00 zł brutto – każda.
W przypadku wykonawców składających wspólnie ofertę warunek zostanie spełniony, jeżeli spełni go co najmniej jeden z wykonawców.
Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, doświadczenie to oceniane będzie na podstawie konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu
w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego.
2. dotycząca osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli dysponuje i skieruje do realizacji następujące osoby:
Kierownika budowy – posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
W przypadku dysponowania osobami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumieniu o wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwestie uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych:
1) w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane, 2) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
3) wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z warunkami określonymi w pkt 2,
4) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodząwobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu,
5) wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie o aktualności informacji w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 5 do SWZ IDW,
2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ IDW.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołącza do oferty (jeśli dotyczy):
1) Oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ IDW.
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp – w przypadku wykonawcy polegającego na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby – załącznik nr 3 do SWZ IDW.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień składania:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie co najmniej jednego budynku o wartości minimum 800 000,00 zł brutto – każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości2, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – załącznik nr 7 do IDW.
W przypadku, gdy wykonawca wykonał w ramach jednego kontraktu/ umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego postępowania winien wyodrębnić zakres/rodzaj robót, o którym mowa powyżej i podać jego wartość.
Jeżeli wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/ umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), zamawiający nie dopuszcza by wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac przez wykonawcę oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
2) dowody określające czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone3,
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi:
Kierownik budowy posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 8 do IDW
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca składa również za pośrednictwem Platformy (jeśli dotyczy):
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a wykonawca w formularzu Oferta wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów w odniesieniu do wykonawcy jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby.
2) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy Wykonawcy działający wspólnie:
 jeżeli ofertę składa kilku wykonawców działających wspólnie, obowiązani są ustanowić wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – do pełnomocnictwa stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego,
 pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z wykonawców),
 jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.
3) pełnomocnictwo do złożenia Oferty, podpisania podmiotowych środków dowodowych lub innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z Ofertą, chyba że prawo do ich podpisania wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1,
4) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień Rozdziału XIX IDW,
5) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, – oświadczenie nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert,
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby wykonawcy składającego ofertę, w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1),
7) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dotyczące dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonają poszczególni wykonawcy, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
8) przedmiotowe środki dowodowe: nie dotyczy,
9) oświadczenia i/lub dokumenty, stanowiące wyjaśnienia, na podstawie których zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli wykonawca zastrzega takie informacje).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 złotych.
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru wykonawcy.
1) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu:
 wykonawca dokonuje przelewu na rachunek bankowy zamawiającego (niedopuszczalna jest bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie zamawiającego
lub banku):
GETIN NOBLE BANK S.A. KONTO DEPOZYTÓW:
58 1560 0013 2323 1404 1000 0003
w tytule przelewu należy zamieścić adnotację:
Wadium – przetarg nieograniczony pn.:
Podział istniejącego budynku Domu Dziecka przy ulicy Wysokiej 24/26 w Piotrkowie Trybunalskim – znak SPZ.271.17.2022.
 prawidłowe wniesienie wadium następuje w terminie uznania rachunku zamawiającego przed upływem wymaganego terminu, w wymaganej wysokości,
 ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem,
 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wnoszone w częściach przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez jednego z nich lub przez pełnomocnika.
2) w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia:
 wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej,
 beneficjenta wadium należy wskazać:
Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
 wadium musi obejmować cały okres związania ofertą,
 treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta,  musi obejmować odpowiedzialność gwaranta za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
 musi umożliwiać skuteczne zaspokojenie roszczeń zamawiającego w razie spełnienia przesłanek zatrzymania wadium – np. nie może zawierać zapisu, że wszelkie roszczenia należy zgłosić w okresie ważności gwarancji, w przypadku gdy termin jej ważności jest tożsamy z terminem związania ofertą,
 musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego – zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6, bez konieczności potwierdzana tych okoliczności przez wykonawcę i składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów lub dokonania czynności przez wykonawcę lub osoby trzecie, bez pośrednictwa banku korespondenta lub innej tego typu instytucji,
 w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa,
 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wadium może być wniesione przez jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z tym że w treści gwarancji lub poręczenia zaleca się, aby zostali wymienieni (objęci zakresem gwarancji/poręczenia) wszyscy wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia.
W przypadku gwarancji/poręczenia, w której treści nie zostaną wymienieni jako
zobowiązani wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
zabezpieczenie oferty wspólnej będzie skuteczne jeżeli gwarancja wadialna zostanie
wystawiona po zawiązaniu konsorcjum na pełnomocnika wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust 1 pkt 14, jeśli wykonawca nie wniósł
wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu.
4. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający, mając na uwadze, charakter zamówienia i proporcjonalność, określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tzn.:
1) Warunek określony w Rozdziale VIII SWZ IDW dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia wykonawcy), musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców działających wspólnie,
2) Warunek określony w Rozdziale VIII SWZ IDW dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia) mogą spełniać wykonawcy łącznie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach - w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty, w celu wykazania spełniania warunków udziału, oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana terminu zakończenia realizacji, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:
1) wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania zamówienia,
2) organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała decyzji lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od wykonawcy, a przedłużenie ma wpływ na termin realizacji umowy,
3) przedłużenie się czasu uzyskania uzgodnień, opinii lub zgód gestorów sieci lub innych podmiotów lub osób,
4) jeżeli wystąpiły przyczyny będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, w szczególności: nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim miały one lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia umowy,
5) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót z powodu technologii realizacji robót, jeżeli konieczność wykonania robót w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,
6) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania zamówienia ze względu na zasady wiedzy techn., które wstrzymują lub opóźniają realizację zamówienia,
7) wystąpi brak możliwości wykonywania robót z przyczyn niezależnych od wykonawcy, w szczególności z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, lub też konieczności wstrzymania robót wynikającej bezpośrednio z przepisów prawa,
8) wystąpią warunki terenu budowy warunków lub stan pomieszczeń odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji proj. i STWiORB, w szczególności w razie napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów,
9) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
10) w przypadku innych istotnych okoliczności niezawinionych przez wykonawcę i niewymienionych powyżej, a wpływających na termin realizacji, w szczególności: trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych, urządzeń i innych czynników niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przed jej podpisaniem.
2. Zmiany w zakresie innych niż termin zakończenia realizacji w następujących sytuacjach:
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji proj. lub STWiORB, a wynikających ze stwierdzonych wad dokumentacji proj. lub STWiORB, zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o które je przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia,
2) wystąpienia warunków terenu budowy lub stanu pomieszczeń odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji proj. lub STWiORB, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów bud.,
3) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania zamówienia, a nieobjętych dokumentacją proj lub STWiORB, ze względu na konieczność usunięcia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
4) sytuacji, w której wykonanie pełnego zakresu robót nie będzie konieczne, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
3. W przypadkach wskazanych w ustępie 3 pkt 1) -3) wykonawca będzie miał prawo do wystąpienia o zwiększenie wysokości wynagrodzenia,
4. Zmiany w zakresie koniecznym do dostosowania jej treści do wymagań Ustawy o elektromobilności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja//631210

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-11 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ofertę stanowi:
1) formularz Oferta, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ IDW,
bądź też w innej zgodnej formie, odpowiadającej treści IDW,
2) część niejawna oferty (jeśli dotyczy), zawierająca informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa6 – należy załączyć w osobnym pliku z oznaczeniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5. ustawy Pzp,

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.