eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Długołęka › Dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce w ramach programu Laboratoria PrzyszłościOgłoszenie z dnia 2022-06-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce
w ramach programu Laboratoria Przyszłości

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długołęce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932696520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 40

1.5.2.) Miejscowość: Długołęka

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-095

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zs-pdlugoleka@gmina.dlugoleka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zspdlugoleka.edupage.org/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce
w ramach programu Laboratoria Przyszłości

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f1e8a7b-f3e9-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224162

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00087885/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Laboratoria przyszłości

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zsp-dlugoleka.logintrade.net/zapytania_email,90661,916252ea8d9e7fbce37706cbe9bf9115.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zs-pdlugoleka@gmina.dlugoleka.pl (z zastrzeżeniem, że oferta wraz z załącznikami złożona musi być na Platformie Zakupowej) oraz przy użyciu Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem
https://zsp-dlugoleka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są, przy użyciu Platformy
Zakupowej https://zsp-dlugoleka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zs-pdlugoleka@gmina.dlugoleka.pl (z zastrzeżeniem, że oferta wraz z załącznikami złożona musi być na platformie).
2. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Zakupowej ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
3. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Zakupowej dostępne są pod adresem
https://zsp-dlugoleka.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
4. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
a) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest prawidłowe złożenie na Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://zsp-dlugoleka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.
b) Instrukcja złożenia oferty środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu dostępna jest na stronie
https://zsp-dlugoleka.logintrade.net/rejestracja/ w zakładce INSTRUKCJE plik Udział w trybie podstawowym bez negocjacji.
c) Wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie:
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
- Internet Explorer 10 i nowsze,
- Edge
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Opera
d) Pozostałe wymagania techniczne: -dostęp do sieci internet;
- obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
- włączona obsługa JavaScript;
- zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
- zainstalowany Acrobat Reader;
- zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
5. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego Wykonawca podpisuje ten dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173) lub podpisem zaufanym, o którym
mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670) lub podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332, z późn. zm.)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem podanych danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą w Długołęce, ul. Szkolna 40, 55-095 Mirków, tel. 71 315-26-82, mail: zs-pdlugoleka@gmina.dlugoleka.pl,
2) we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pan/Pani:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Pozostałe informacje dotyczące RODO określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KA-5/ZSP/Długołęka/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w części nr 1 jest dostawa pomocy dydaktycznych o parametrach opisanych w Załączniku nr 2a do SWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dostawę sprzętu oraz urządzeń, 2) wniesienie, ustawienie, zainstalowanie i uruchomienie, 3) dostarczenie instrukcji obsługi sprzętu oraz urządzeń (w języku polskim), 4) przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu i urządzeń. 3. Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne, sprzęt, urządzenia muszą być pierwszego gatunku, fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich oraz wad, a oprogramowania oryginalne. 4. Korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. 5. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej, tj. dostępnej na etapie realizacji zamówienia. Jeżeli oprogramowania będzie wymagało instalacji, to Wykonawca jest zobowiązany dokonać tej instalacji, w tym na urządzeniach Zamawiającego nie stanowiących przedmiotu zamówienia (np. na komputerach stacjonarnych lub przenośnych Zamawiającego). 6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko oraz dokona jego rozładunku i wniesienia w siedzibie Zamawiającego do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz dokona montażu, konfiguracji i szkolenia. Opakowanie sprzętu musi gwarantować jego bezpieczny transport i składowanie oraz zabezpieczać przed uszkodzeniem. 7. Oferowany asortyment (urządzenia, wyposażenie) musi posiadać odpowiednie certyfikaty lub inne równoważne dokumenty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami, certyfikaty lub inne równoważne dokumenty bezpieczeństwa oraz certyfikacje (rekomendacje) zatwierdzone przez MEN (jeżeli takie dokumenty dla tego asortymentu są wymagane). 8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31710000-6 - Sprzęt elektroniczny

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30232100-5 - Drukarki i plotery

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) cena (łączna cena ofertowa brutto, o której mowa w rozdz. XXI) – waga 60%
2) gwarancja – waga 40%
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych powyżej kryteriów oraz ich wagi. Oferty oceniane będą punktowo.
3. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.
4. Zamawiający kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawać będzie punkty według następujących zasad:
1) Cena (C) = Cena oferty najniższej / Cena oferty badanej x 60. Maksymalna ilość punktów, którą Wykonawca może uzyskać w kryterium "cena" to 60 pkt.
2) Gwarancja (G) = (Zaoferowana gwarancja - 24) / 24 x 40. Maksymalna ilość punktów, którą Wykonawca może uzyskać w kryterium "gwarancja" to 40 pkt.
5. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 24 miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji 24 miesięcy otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium "gwarancja".
6. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji lub zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, w takim przypadku Zamawiający dokona poprawy w ofercie Wykonawcy na 24 miesiące oferowanej gwarancji i powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, a w ramach oceny ofert Wykonawcy zostanie przyznane 0 (zero) punktów.
7. Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji to 48 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości w liczbie miesięcy 48 i więcej otrzyma 40 punktów.
8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów (O) obliczoną według wzoru: O = C + G, gdzie: O – suma punktów według kryteriów oceny; C – ilość punktów w kryterium „cena”; G – ilość punktów w kryterium „gwarancja”.
9. Zamawiający będzie przyznawał punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy założeniu, że jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajdzie się cyfra od „0” do „4” końcówkę tą pomija się, a jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajdzie się cyfra od „5” do „9” to liczbę na drugim miejscu po przecinku podwyższa się o „1”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w części nr 2 jest dostawa sprzętu audio-video o parametrach opisanych w Załączniku nr 2b do SWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dostawę sprzętu oraz urządzeń, 2) wniesienie, ustawienie, zainstalowanie i uruchomienie, 3) dostarczenie instrukcji obsługi sprzętu oraz urządzeń (w języku polskim), 4) przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu i urządzeń. 3. Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne, sprzęt, urządzenia muszą być pierwszego gatunku, fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich oraz wad, a oprogramowania oryginalne. 4. Korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. 5. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej, tj. dostępnej na etapie realizacji zamówienia. Jeżeli oprogramowania będzie wymagało instalacji, to Wykonawca jest zobowiązany dokonać tej instalacji, w tym na urządzeniach Zamawiającego nie stanowiących przedmiotu zamówienia (np. na komputerach stacjonarnych lub przenośnych Zamawiającego). 6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko oraz dokona jego rozładunku i wniesienia w siedzibie Zamawiającego do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz dokona montażu, konfiguracji i szkolenia. Opakowanie sprzętu musi gwarantować jego bezpieczny transport i składowanie oraz zabezpieczać przed uszkodzeniem. 7. Oferowany asortyment (urządzenia, wyposażenie) musi posiadać odpowiednie certyfikaty lub inne równoważne dokumenty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami, certyfikaty lub inne równoważne dokumenty bezpieczeństwa oraz certyfikacje (rekomendacje) zatwierdzone przez MEN (jeżeli takie dokumenty dla tego asortymentu są wymagane). 8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) cena (łączna cena ofertowa brutto, o której mowa w rozdz. XXI) – waga 60%
2) gwarancja – waga 40%
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych powyżej kryteriów oraz ich wagi. Oferty oceniane będą punktowo.
3. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.
4. Zamawiający kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawać będzie punkty według następujących zasad:
1) Cena (C) = Cena oferty najniższej / Cena oferty badanej x 60. Maksymalna ilość punktów, którą Wykonawca może uzyskać w kryterium "cena" to 60 pkt.
2) Gwarancja (G) = (Zaoferowana gwarancja - 24) / 24 x 40. Maksymalna ilość punktów, którą Wykonawca może uzyskać w kryterium "gwarancja" to 40 pkt.
5. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 24 miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji 24 miesięcy otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium "gwarancja".
6. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji lub zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, w takim przypadku Zamawiający dokona poprawy w ofercie Wykonawcy na 24 miesiące oferowanej gwarancji i powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, a w ramach oceny ofert Wykonawcy zostanie przyznane 0 (zero) punktów.
7. Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji to 48 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości w liczbie miesięcy 48 i więcej otrzyma 40 punktów.
8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów (O) obliczoną według wzoru: O = C + G, gdzie: O – suma punktów według kryteriów oceny; C – ilość punktów w kryterium „cena”; G – ilość punktów w kryterium „gwarancja”.
9. Zamawiający będzie przyznawał punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy założeniu, że jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajdzie się cyfra od „0” do „4” końcówkę tą pomija się, a jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajdzie się cyfra od „5” do „9” to liczbę na drugim miejscu po przecinku podwyższa się o „1”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w części nr 3 jest dostawa sprzętu wyposażenia pracowni programowania i robotyki o parametrach opisanych w Załączniku nr 2cb do SWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dostawę sprzętu oraz urządzeń, 2) wniesienie, ustawienie, zainstalowanie i uruchomienie, 3) dostarczenie instrukcji obsługi sprzętu oraz urządzeń (w języku polskim), 4) przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu i urządzeń. 3. Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne, sprzęt, urządzenia muszą być pierwszego gatunku, fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich oraz wad, a oprogramowania oryginalne. 4. Korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. 5. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej, tj. dostępnej na etapie realizacji zamówienia. Jeżeli oprogramowania będzie wymagało instalacji, to Wykonawca jest zobowiązany dokonać tej instalacji, w tym na urządzeniach Zamawiającego nie stanowiących przedmiotu zamówienia (np. na komputerach stacjonarnych lub przenośnych Zamawiającego). 6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko oraz dokona jego rozładunku i wniesienia w siedzibie Zamawiającego do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz dokona montażu, konfiguracji i szkolenia. Opakowanie sprzętu musi gwarantować jego bezpieczny transport i składowanie oraz zabezpieczać przed uszkodzeniem. 7. Oferowany asortyment (urządzenia, wyposażenie) musi posiadać odpowiednie certyfikaty lub inne równoważne dokumenty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami, certyfikaty lub inne równoważne dokumenty bezpieczeństwa oraz certyfikacje (rekomendacje) zatwierdzone przez MEN (jeżeli takie dokumenty dla tego asortymentu są wymagane). 8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31710000-6 - Sprzęt elektroniczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213200-7 - Komputer tablet

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) cena (łączna cena ofertowa brutto, o której mowa w rozdz. XXI) – waga 60%
2) gwarancja – waga 40%
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych powyżej kryteriów oraz ich wagi. Oferty oceniane będą punktowo.
3. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.
4. Zamawiający kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawać będzie punkty według następujących zasad:
1) Cena (C) = Cena oferty najniższej / Cena oferty badanej x 60. Maksymalna ilość punktów, którą Wykonawca może uzyskać w kryterium "cena" to 60 pkt.
2) Gwarancja (G) = (Zaoferowana gwarancja - 24) / 24 x 40. Maksymalna ilość punktów, którą Wykonawca może uzyskać w kryterium "gwarancja" to 40 pkt.
5. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 24 miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji 24 miesięcy otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium "gwarancja".
6. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji lub zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, w takim przypadku Zamawiający dokona poprawy w ofercie Wykonawcy na 24 miesiące oferowanej gwarancji i powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, a w ramach oceny ofert Wykonawcy zostanie przyznane 0 (zero) punktów.
7. Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji to 48 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości w liczbie miesięcy 48 i więcej otrzyma 40 punktów.
8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów (O) obliczoną według wzoru: O = C + G, gdzie: O – suma punktów według kryteriów oceny; C – ilość punktów w kryterium „cena”; G – ilość punktów w kryterium „gwarancja”.
9. Zamawiający będzie przyznawał punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy założeniu, że jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajdzie się cyfra od „0” do „4” końcówkę tą pomija się, a jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajdzie się cyfra od „5” do „9” to liczbę na drugim miejscu po przecinku podwyższa się o „1”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dla części nr 1 – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał min. 1 dostawę pomocy dydaktycznych o wartości minimum 100.000 zł brutto. Wartość 100.000 zł brutto Zamawiający rozumie jako wartość dostarczonych pomocy dydaktycznych, a nie jako wartość dostawy, w ramach której pomoce dydaktyczne stanowiły wartość np. 50.000 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Składając ofertę na kilka części, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia osobno dla każdej z części, której dotyczyć będzie oferta. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2-4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych dla części nr 1 - wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wykaz winien potwierdzać, iż Wykonawca wykonał min. 1 dostawę pomocy dydaktycznych o wartości minimum 100.000 zł brutto. Wartość 100.000 zł brutto Zamawiający rozumie jako wartość dostarczonych pomocy dydaktycznych, a nie jako wartość dostawy, w ramach której pomoce dydaktyczne stanowiły wartość np. 50.000 zł brutto. Wzór wykazu stanowi załączniki nr 6 do SWZ.
2. Dla części nr 1 i nr 3 Zamawiający nie wymaga przedłożenia żadnych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wypełniony Załącznik nr 2a do SWZ dla części nr 1 lub Załącznik nr 2b do SWZ dla części nr 2 lub Załącznik nr 2c do SWZ dla części nr 3 (w zależności od części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę) stanowiący propozycję parametrów dostarczanego wyposażenia,
2. Oświadczenie, iż oferowany asortyment (urządzenia, wyposażenie) posiada odpowiednie certyfikaty lub inne równoważne dokumenty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami, certyfikaty lub inne równoważne dokumenty bezpieczeństwa oraz certyfikacje (rekomendacje) zatwierdzone przez MEN (jeżeli takie dokumenty dla tego asortymentu są wymagane) – w przypadku składania oferty na kilka części, oświadczenie należy złożyć osobno dla każdej z części zamówienia, z zaznaczeniem, której części dotyczy składane oświadczenie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Wypełniony Załącznik nr 2a do SWZ dla części nr 1 lub Załącznik nr 2b do SWZ dla części nr 2 lub Załącznik nr 2c do SWZ dla części nr 3 (w zależności od części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę) stanowiący propozycję parametrów dostarczanego wyposażenia,
2. Oświadczenie, iż oferowany asortyment (urządzenia, wyposażenie) posiada odpowiednie certyfikaty lub inne równoważne dokumenty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami, certyfikaty lub inne równoważne dokumenty bezpieczeństwa oraz certyfikacje (rekomendacje) zatwierdzone przez MEN (jeżeli takie dokumenty dla tego asortymentu są wymagane) – w przypadku składania oferty na kilka części, oświadczenie należy złożyć osobno dla każdej z części zamówienia, z zaznaczeniem, której części dotyczy składane oświadczenie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) dla części nr 1. Dla części nr 2 i nr 3 Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 52 9584 1021 2003 0301 8757 0045. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 2 ppkt 2-4, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - „Dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce w ramach programu Laboratoria Przyszłości”, Oznaczenie sprawy: KA-5/ZSP/Długołęka/2022.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana
7. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 2 ppkt 2-4 musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w pkt 6.
8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XIII pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Składając ofertę na kilka części, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczeń osobno dla każdej z części, której dotyczyć będzie oferta.
3. Dokumenty określone Rozdziale XIII pkt 4 ppkt 2-4 SWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zgodnie z zapisami art. 455 ust. 2 Pzp dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia:
1) zmiana pozycji asortymentowej (sprzętu lub urządzenia), wyszczególnionej w załączniku nr 3 do umowy, gdy nastąpi wycofanie danego asortymentu z produkcji przez producenta i stanie się niedostępny na rynku – Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest do zaoferowania dostępnego na rynku asortymentu, spełniającego co najmniej minimalne parametry techniczne określone w załączniku nr 3 do umowy - zmiana nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie w tym zakresie;
2) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy;
3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
4) zmiana treści umowy korzystna dla Zamawiającego, np. zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy,
5) wystąpienie innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy,
6) wystąpienie zdarzenia siły wyższej, jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia mu (np. zaostrzenie przepisów związanych z wystąpieniem stanu epidemii na obszarze kraju, które będą miały bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy;
7) dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na dostawy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy;
8) zmiana terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
3. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy,
2) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zawarcia aneksu na piśmie pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://zsp-dlugoleka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Do oferty należy dołączyć:
1) Tabelę ilościowo-cenową sporządzoną w oparciu o Załącznik nr 1.1a do SWZ dla części nr 1 lub Załącznik nr 1.1b do SWZ dla części nr 2 lub Załącznik nr 1.1c do SWZ dla części nr 3;
2) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdanie pierwszym, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskaże w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, tj. wskaże adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych;
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów o których mowa w ppkt 2;
4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców zgodnie z Rozdziałem XV pkt 2 SWZ. W przypadku składania ofert na więcej niż jedna część zamówienia, Wykonawca lub każdy w Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia/oświadczeń odrębnie dla każdej części;
6) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określające, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. W przypadku składania ofert na kilka części zamówienia, Wykonawcy będą zobowiązany do złożenia oświadczenia odrębnie dla każdej części;
7) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Oświadczenie składa Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunku prawnego.
8) Następujące przedmiotowe środki dowodowe:
a) wypełniony Załącznik nr 2a do SWZ dla części nr 1 lub Załącznik nr 2b do SWZ dla części nr 2 lub Załącznik nr 2c do SWZ dla części nr 3 (w zależności od części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę) stanowiący propozycję parametrów dostarczanego wyposażenia,
b) oświadczenie, iż oferowany asortyment (urządzenia, wyposażenie) posiada odpowiednie certyfikaty lub inne równoważne dokumenty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami, certyfikaty lub inne równoważne dokumenty bezpieczeństwa oraz certyfikacje (rekomendacje) zatwierdzone przez MEN (jeżeli takie dokumenty dla tego asortymentu są wymagane) – w przypadku składania oferty na kilka części, oświadczenie należy złożyć osobno dla każdej z części zamówienia, z zaznaczeniem, której części dotyczy składane oświadczenie.
2. Zamawiający przewiduje dodatkowe przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania określone w rozdz. XII pkt 2-5 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.