eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytów › Wymiana źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez Nadleśnictwo BytówOgłoszenie z dnia 2022-06-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez Nadleśnictwo Bytów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770528383

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szarych Szeregów, 7

1.5.2.) Miejscowość: Bytów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598226066

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bytow@szczecinek.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bytow.szczecinek.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez Nadleśnictwo Bytów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d3344b9-f140-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00223968

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00061169/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Dostawa i montaż kotłów c.o. w budynkach leśniczówek wraz z robotami towarzyszącymi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/bytow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy SmartPZP (dalej – „Platforma”) a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iwona.szyca@szczecinek.lasy.gov.pl Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane przy użyciu Platformy SmartPZP przekazywane są w formie elektronicznej, w zakładce „Korespondencja”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W celu skorzystania z Platformy konieczna jest rejestracja Wykonawcy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl po kliknięciu na przycisk „Załóż konto”. Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.
2. Zamawiający, informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów i złożenia oferty nie jest niezbędne posiadanie certyfikatu kwalifikowanego. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
3. Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania z Platformy:
a) przesyłane dokumenty powinny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio . png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg,
b) wymagania sprzętowe dla Wykonawcy:
 przeglądarka internetowa Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
 lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,
 system operacyjny Windows 7 i późniejsze,
 zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
 w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
 oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym,
 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s,
 komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje,
 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.
Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania
z Platformy (załącznik nr 12 do SWZ).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Bytów z siedzibą ul. Szarych Szeregów 7, 77-100 Bytów, e-mail: bytow@szczecinek.lasy.gov.pl, tel. 59 822 60 66. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres e-mail: iod@comp-net.pl.
2.Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3.Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4.Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności
5.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
6.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP, a także ustawy o dostępie do informacji publicznej.
7.Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP oraz zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2014 r., przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub w przypadku udzielenia zamówienia, 10 lat od momentu zakończenia realizacji umowy.
8.Niezależnie od postanowień pkt 7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe.
10.Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
11.Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wszystkie niezbędne informacje nt. RODO zawiera rozdział 21 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.2.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 431841,50 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącego kotła na kocioł na drewno/pellet o mocy nominalnej do 25 kW (drewno/pellet) w budynku leśniczówki Gałęzowo;
2) Zakres robót uwzględnia demontaż istniejącego kotła C.O., dostawę, wniesienie i montaż nowego kotła oraz nowych niezbędnych urządzeń towarzyszących, dostosowanie połączeń do istniejących w kotłowni instalacji w celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia oraz wymianę elementów instalacji (m.in. elektrycznej, hydraulicznej, sanitarnej, wentylacyjnej lub kominowej) - wskazanych w projekcie, wykonanie wymaganych kontroli, sprawdzeń oraz odbiorów przez uprawnione osoby (m.in. kominiarz, elektryk), prób i sprawdzeń z dokonaniem regulacji instalacji c.o. oraz przeszkolenia osób obsługujących kocioł, przeglądy urządzeń w okresie gwarancyjnym, a także prace remontowo-naprawcze w kotłowni oraz odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych, bądź naruszonych podczas prac montażowych lub modernizacyjnych. W zakresie obowiązków Wykonawcy jest również utylizacja starego kotła wraz z całym zbędnym wyposażeniem oraz zdemontowanymi elementami instalacji (należy dostarczyć Zamawiającemu przy odbiorze końcowym - kartę przekazania odpadu BDO, zaś w cenie oferty uwzględnić uzyskany przez Wykonawcę przychód ze sprzedaży złomu).
3) Zaprojektowano kotły kombinowane klasy 5 (wg PN-EN 303:5-2012 lub równoważnej), opalane drewnem oraz pelletem drzewnym o klasie efektywności energetycznej A+, o mocy nominalnej do 25 kW oraz wymaganej minimalnej sprawności 90%, parametrów pracy 80/60°C oraz długości polan drewna od 30 cm.
4) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
5) Wykonawca zobowiązany jest w okresie udzielonej gwarancji oraz rękojmi do wykonywania własnym staraniem oraz na własny koszt przeglądów gwarancyjnych oraz czynności serwisowych zastrzeżonych dla producenta lub autoryzowanego serwisu (z wyjątkiem zwykłej obsługi, do której upoważniony i zobowiązany jest użytkownik pieca) wymaganych przez producentów zamontowanych instalacji oraz urządzeń (m.in. kotła C.O., palników, pomp, zasobników, zbiorników buforowych itp.) – w celu zachowania gwarancji udzielonej przez producenta.
O planowanym terminie przeglądu/czynności serwisowych należy uprzednio poinformować Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem).
6. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ – dokumentacja projektowa, na którą składają się: projekty budowlano-wykonawcze, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót.

4.2.5.) Wartość części: 61661,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

51135000-7 - Usługi instalowania pieców

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45000000-7 - Roboty budowlane

44210000-5 - Konstrukcje i części konstrukcji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert w każdym Zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %
2) Okres gwarancji – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącego kotła na kocioł na drewno/pellet o mocy nominalnej do 25 kW (drewno/pellet) w budynku leśniczówki Jabłończ;
2) Zakres robót uwzględnia demontaż istniejącego kotła C.O., dostawę, wniesienie i montaż nowego kotła oraz nowych niezbędnych urządzeń towarzyszących, dostosowanie połączeń do istniejących w kotłowni instalacji w celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia oraz wymianę elementów instalacji (m.in. elektrycznej, hydraulicznej, sanitarnej, wentylacyjnej lub kominowej) - wskazanych w projekcie, wykonanie wymaganych kontroli, sprawdzeń oraz odbiorów przez uprawnione osoby (m.in. kominiarz, elektryk), prób i sprawdzeń z dokonaniem regulacji instalacji c.o. oraz przeszkolenia osób obsługujących kocioł, przeglądy urządzeń w okresie gwarancyjnym, a także prace remontowo-naprawcze w kotłowni oraz odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych, bądź naruszonych podczas prac montażowych lub modernizacyjnych. W zakresie obowiązków Wykonawcy jest również utylizacja starego kotła wraz z całym zbędnym wyposażeniem oraz zdemontowanymi elementami instalacji (należy dostarczyć Zamawiającemu przy odbiorze końcowym - kartę przekazania odpadu BDO, zaś w cenie oferty uwzględnić uzyskany przez Wykonawcę przychód ze sprzedaży złomu).
3) Zaprojektowano kotły kombinowane klasy 5 (wg PN-EN 303:5-2012 lub równoważnej), opalane drewnem oraz pelletem drzewnym o klasie efektywności energetycznej A+, o mocy nominalnej do 25 kW oraz wymaganej minimalnej sprawności 90%, parametrów pracy 80/60°C oraz długości polan drewna od 30 cm.
4) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
5) Wykonawca zobowiązany jest w okresie udzielonej gwarancji oraz rękojmi do wykonywania własnym staraniem oraz na własny koszt przeglądów gwarancyjnych oraz czynności serwisowych zastrzeżonych dla producenta lub autoryzowanego serwisu (z wyjątkiem zwykłej obsługi, do której upoważniony i zobowiązany jest użytkownik pieca) wymaganych przez producentów zamontowanych instalacji oraz urządzeń (m.in. kotła C.O., palników, pomp, zasobników, zbiorników buforowych itp.) – w celu zachowania gwarancji udzielonej przez producenta.
O planowanym terminie przeglądu/czynności serwisowych należy uprzednio poinformować Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem).
6. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ – dokumentacja projektowa, na którą składają się: projekty budowlano-wykonawcze, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót.

4.2.5.) Wartość części: 63574,35 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

51135000-7 - Usługi instalowania pieców

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert w każdym Zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %
2) Okres gwarancji – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącego kotła na kocioł na drewno/pellet o mocy nominalnej do 25 kW(drewno/pellet) w budynku leśniczówki Czarna Dąbrowa;
2) Zakres robót uwzględnia demontaż istniejącego kotła C.O., dostawę, wniesienie i montaż nowego kotła oraz nowych niezbędnych urządzeń towarzyszących, dostosowanie połączeń do istniejących w kotłowni instalacji w celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia oraz wymianę elementów instalacji (m.in. elektrycznej, hydraulicznej, sanitarnej, wentylacyjnej lub kominowej) - wskazanych w projekcie, wykonanie wymaganych kontroli, sprawdzeń oraz odbiorów przez uprawnione osoby (m.in. kominiarz, elektryk), prób i sprawdzeń z dokonaniem regulacji instalacji c.o. oraz przeszkolenia osób obsługujących kocioł, przeglądy urządzeń w okresie gwarancyjnym, a także prace remontowo-naprawcze w kotłowni oraz odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych, bądź naruszonych podczas prac montażowych lub modernizacyjnych. W zakresie obowiązków Wykonawcy jest również utylizacja starego kotła wraz z całym zbędnym wyposażeniem oraz zdemontowanymi elementami instalacji (należy dostarczyć Zamawiającemu przy odbiorze końcowym - kartę przekazania odpadu BDO, zaś w cenie oferty uwzględnić uzyskany przez Wykonawcę przychód ze sprzedaży złomu).
3) Zaprojektowano kotły kombinowane klasy 5 (wg PN-EN 303:5-2012 lub równoważnej), opalane drewnem oraz pelletem drzewnym o klasie efektywności energetycznej A+, o mocy nominalnej do 25 kW oraz wymaganej minimalnej sprawności 90%, parametrów pracy 80/60°C oraz długości polan drewna od 30 cm.
4) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
5) Wykonawca zobowiązany jest w okresie udzielonej gwarancji oraz rękojmi do wykonywania własnym staraniem oraz na własny koszt przeglądów gwarancyjnych oraz czynności serwisowych zastrzeżonych dla producenta lub autoryzowanego serwisu (z wyjątkiem zwykłej obsługi, do której upoważniony i zobowiązany jest użytkownik pieca) wymaganych przez producentów zamontowanych instalacji oraz urządzeń (m.in. kotła C.O., palników, pomp, zasobników, zbiorników buforowych itp.) – w celu zachowania gwarancji udzielonej przez producenta.
O planowanym terminie przeglądu/czynności serwisowych należy uprzednio poinformować Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem).
6. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ – dokumentacja projektowa, na którą składają się: projekty budowlano-wykonawcze, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót.

4.2.5.) Wartość części: 60088,92 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

51135000-7 - Usługi instalowania pieców

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45000000-7 - Roboty budowlane

44210000-5 - Konstrukcje i części konstrukcji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert w każdym Zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %
2) Okres gwarancji – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącego kotła na kocioł na drewno/pellet o mocy nominalnej do 25 kW(drewno/pellet) w budynku leśniczówki Unichowo;
2) Zakres robót uwzględnia demontaż istniejącego kotła C.O., dostawę, wniesienie i montaż nowego kotła oraz nowych niezbędnych urządzeń towarzyszących, dostosowanie połączeń do istniejących w kotłowni instalacji w celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia oraz wymianę elementów instalacji (m.in. elektrycznej, hydraulicznej, sanitarnej, wentylacyjnej lub kominowej) - wskazanych w projekcie, wykonanie wymaganych kontroli, sprawdzeń oraz odbiorów przez uprawnione osoby (m.in. kominiarz, elektryk), prób i sprawdzeń z dokonaniem regulacji instalacji c.o. oraz przeszkolenia osób obsługujących kocioł, przeglądy urządzeń w okresie gwarancyjnym, a także prace remontowo-naprawcze w kotłowni oraz odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych, bądź naruszonych podczas prac montażowych lub modernizacyjnych. W zakresie obowiązków Wykonawcy jest również utylizacja starego kotła wraz z całym zbędnym wyposażeniem oraz zdemontowanymi elementami instalacji (należy dostarczyć Zamawiającemu przy odbiorze końcowym - kartę przekazania odpadu BDO, zaś w cenie oferty uwzględnić uzyskany przez Wykonawcę przychód ze sprzedaży złomu).
3) Zaprojektowano kotły kombinowane klasy 5 (wg PN-EN 303:5-2012 lub równoważne), opalane drewnem oraz pelletem drzewnym o klasie efektywności energetycznej A+, o mocy nominalnej do 25 kW oraz wymaganej minimalnej sprawności 90%, parametrów pracy 80/60°C oraz długości polan drewna od 30 cm.
4) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
5) Wykonawca zobowiązany jest w okresie udzielonej gwarancji oraz rękojmi do wykonywania własnym staraniem oraz na własny koszt przeglądów gwarancyjnych oraz czynności serwisowych zastrzeżonych dla producenta lub autoryzowanego serwisu (z wyjątkiem zwykłej obsługi, do której upoważniony i zobowiązany jest użytkownik pieca) wymaganych przez producentów zamontowanych instalacji oraz urządzeń (m.in. kotła C.O., palników, pomp, zasobników, zbiorników buforowych itp.) – w celu zachowania gwarancji udzielonej przez producenta.
O planowanym terminie przeglądu/czynności serwisowych należy uprzednio poinformować Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem).
6. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ – dokumentacja projektowa, na którą składają się: projekty budowlano-wykonawcze, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót.

4.2.5.) Wartość części: 60509,90 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

51135000-7 - Usługi instalowania pieców

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert w każdym Zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %
2) Okres gwarancji – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącego kotła na kocioł na drewno/pellet o mocy nominalnej do 25 kW(drewno/pellet) w budynku leśniczówki Obrowo;
2) Zakres robót uwzględnia demontaż istniejącego kotła C.O., dostawę, wniesienie i montaż nowego kotła oraz nowych niezbędnych urządzeń towarzyszących, dostosowanie połączeń do istniejących w kotłowni instalacji w celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia oraz wymianę elementów instalacji (m.in. elektrycznej, hydraulicznej, sanitarnej, wentylacyjnej lub kominowej) - wskazanych w projekcie, wykonanie wymaganych kontroli, sprawdzeń oraz odbiorów przez uprawnione osoby (m.in. kominiarz, elektryk), prób i sprawdzeń z dokonaniem regulacji instalacji c.o. oraz przeszkolenia osób obsługujących kocioł, przeglądy urządzeń w okresie gwarancyjnym, a także prace remontowo-naprawcze w kotłowni oraz odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych, bądź naruszonych podczas prac montażowych lub modernizacyjnych. W zakresie obowiązków Wykonawcy jest również utylizacja starego kotła wraz z całym zbędnym wyposażeniem oraz zdemontowanymi elementami instalacji (należy dostarczyć Zamawiającemu przy odbiorze końcowym - kartę przekazania odpadu BDO, zaś w cenie oferty uwzględnić uzyskany przez Wykonawcę przychód ze sprzedaży złomu).
3) Zaprojektowano kotły kombinowane klasy 5 (wg PN-EN 303:5-2012 lub równoważnej), opalane drewnem oraz pelletem drzewnym o klasie efektywności energetycznej A+, o mocy nominalnej do 25 kW oraz wymaganej minimalnej sprawności 90%, parametrów pracy 80/60°C oraz długości polan drewna od 30 cm.
4) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
5) Wykonawca zobowiązany jest w okresie udzielonej gwarancji oraz rękojmi do wykonywania własnym staraniem oraz na własny koszt przeglądów gwarancyjnych oraz czynności serwisowych zastrzeżonych dla producenta lub autoryzowanego serwisu (z wyjątkiem zwykłej obsługi, do której upoważniony i zobowiązany jest użytkownik pieca) wymaganych przez producentów zamontowanych instalacji oraz urządzeń (m.in. kotła C.O., palników, pomp, zasobników, zbiorników buforowych itp.) – w celu zachowania gwarancji udzielonej przez producenta.
O planowanym terminie przeglądu/czynności serwisowych należy uprzednio poinformować Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem).
6. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ – dokumentacja projektowa, na którą składają się: projekty budowlano-wykonawcze, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót.

4.2.5.) Wartość części: 64229,79 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

51135000-7 - Usługi instalowania pieców

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert w każdym Zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %
2) Okres gwarancji – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącego kotła na kocioł na drewno/pellet o mocy nominalnej do 25 kW(drewno/pellet) w budynku leśniczówki Czaple;
2) Zakres robót uwzględnia demontaż istniejącego kotła C.O., dostawę, wniesienie i montaż nowego kotła oraz nowych niezbędnych urządzeń towarzyszących, dostosowanie połączeń do istniejących w kotłowni instalacji w celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia oraz wymianę elementów instalacji (m.in. elektrycznej, hydraulicznej, sanitarnej, wentylacyjnej lub kominowej) - wskazanych w projekcie, wykonanie wymaganych kontroli, sprawdzeń oraz odbiorów przez uprawnione osoby (m.in. kominiarz, elektryk), prób i sprawdzeń z dokonaniem regulacji instalacji c.o. oraz przeszkolenia osób obsługujących kocioł, przeglądy urządzeń w okresie gwarancyjnym, a także prace remontowo-naprawcze w kotłowni oraz odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych, bądź naruszonych podczas prac montażowych lub modernizacyjnych. W zakresie obowiązków Wykonawcy jest również utylizacja starego kotła wraz z całym zbędnym wyposażeniem oraz zdemontowanymi elementami instalacji (należy dostarczyć Zamawiającemu przy odbiorze końcowym - kartę przekazania odpadu BDO, zaś w cenie oferty uwzględnić uzyskany przez Wykonawcę przychód ze sprzedaży złomu).
3) Zaprojektowano kotły kombinowane klasy 5 (wg PN-EN 303:5-2012 lub równoważne), opalane drewnem oraz pelletem drzewnym o klasie efektywności energetycznej A+, o mocy nominalnej do 25 kW oraz wymaganej minimalnej sprawności 90%, parametrów pracy 80/60°C oraz długości polan drewna od 30 cm.
4) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
5) Wykonawca zobowiązany jest w okresie udzielonej gwarancji oraz rękojmi do wykonywania własnym staraniem oraz na własny koszt przeglądów gwarancyjnych oraz czynności serwisowych zastrzeżonych dla producenta lub autoryzowanego serwisu (z wyjątkiem zwykłej obsługi, do której upoważniony i zobowiązany jest użytkownik pieca) wymaganych przez producentów zamontowanych instalacji oraz urządzeń (m.in. kotła C.O., palników, pomp, zasobników, zbiorników buforowych itp.) – w celu zachowania gwarancji udzielonej przez producenta.
O planowanym terminie przeglądu/czynności serwisowych należy uprzednio poinformować Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem).
6. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ – dokumentacja projektowa, na którą składają się: projekty budowlano-wykonawcze, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót.

4.2.5.) Wartość części: 61119,10 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

51135000-7 - Usługi instalowania pieców

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45000000-7 - Roboty budowlane

44210000-5 - Konstrukcje i części konstrukcji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert w każdym Zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %
2) Okres gwarancji – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącego kotła na kocioł na drewno/pellet o mocy nominalnej do 25 kW(drewno/pellet) w budynku leśniczówki Jutrzenka (budynek leśniczego szkólkarza);
2) Zakres robót uwzględnia demontaż istniejącego kotła C.O., dostawę, wniesienie i montaż nowego kotła oraz nowych niezbędnych urządzeń towarzyszących, dostosowanie połączeń do istniejących w kotłowni instalacji w celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia oraz wymianę elementów instalacji (m.in. elektrycznej, hydraulicznej, sanitarnej, wentylacyjnej lub kominowej) - wskazanych w projekcie, wykonanie wymaganych kontroli, sprawdzeń oraz odbiorów przez uprawnione osoby (m.in. kominiarz, elektryk), prób i sprawdzeń z dokonaniem regulacji instalacji c.o. oraz przeszkolenia osób obsługujących kocioł, przeglądy urządzeń w okresie gwarancyjnym, a także prace remontowo-naprawcze w kotłowni oraz odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych, bądź naruszonych podczas prac montażowych lub modernizacyjnych. W zakresie obowiązków Wykonawcy jest również utylizacja starego kotła wraz z całym zbędnym wyposażeniem oraz zdemontowanymi elementami instalacji (należy dostarczyć Zamawiającemu przy odbiorze końcowym - kartę przekazania odpadu BDO, zaś w cenie oferty uwzględnić uzyskany przez Wykonawcę przychód ze sprzedaży złomu).
3) Zaprojektowano kotły kombinowane klasy 5 (wg PN-EN 303:5-2012 lub równoważnej) opalane drewnem oraz pelletem drzewnym o klasie efektywności energetycznej A+, o mocy nominalnej do 25 kW oraz wymaganej minimalnej sprawności 90%, parametrów pracy 80/60°C oraz długości polan drewna od 30 cm.
4) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
5) Wykonawca zobowiązany jest w okresie udzielonej gwarancji oraz rękojmi do wykonywania własnym staraniem oraz na własny koszt przeglądów gwarancyjnych oraz czynności serwisowych zastrzeżonych dla producenta lub autoryzowanego serwisu (z wyjątkiem zwykłej obsługi, do której upoważniony i zobowiązany jest użytkownik pieca) wymaganych przez producentów zamontowanych instalacji oraz urządzeń (m.in. kotła C.O., palników, pomp, zasobników, zbiorników buforowych itp.) – w celu zachowania gwarancji udzielonej przez producenta.
O planowanym terminie przeglądu/czynności serwisowych należy uprzednio poinformować Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem).
7. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ – dokumentacja projektowa, na którą składają się: projekty budowlano-wykonawcze, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót.

4.2.5.) Wartość części: 60658,24 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

51135000-7 - Usługi instalowania pieców

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert w każdym Zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %
2) Okres gwarancji – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane (przez 1 robotę budowlaną rozumie się wykonanie robót na podstawie 1 umowy) polegające na wykonywaniu robót budowlanych branży sanitarnej związanych z wymianą źródeł ciepła, na kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł brutto każda (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na kilka zadań, może
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużyć się tymi samymi robotami.
b) warunek ten w zakresie osób wskazanych do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła przy realizacji zamówienia funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w co najmniej w ograniczonym zakresie*. Zamawiający wymaga ponadto od wyżej wymienionej osoby minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy czym nakładające się na siebie okresy kierowania robotami nie sumują się;
W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na większą liczbę części zamówienia w celu spełnienia warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia, może wskazywać te same osoby dla każdej z części, na którą składa ofertę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SWZ),
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane.
5-letni okres liczony jest wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Wzór wykazu robot budowlanych stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
b) Dowodów określających, czy wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane,
a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat posiadanych uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 11 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 4 SWZ) lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane w pkt 7.1 ppkt 3 SWZ) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa
w szczególności: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; (2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy
i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; (3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 6 i 7 do SWZ.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 4) SWZ lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej (warunki wskazane w pkt 7.1 pkt 3) SWZ na zasadach określonych w art. 118 PZP w zw. z art. 266 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.3 lit. b) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.3 lit. b) SWZ wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 274 ust. 1 PZP.
Jeżeli Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby na zasadach określonych w art. 118 w zw. z art. 266 PZP, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:
odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 9.3. lit. b) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca, lub podmiot trzeci ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 900, 00 zł dla każdej z części.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Pekao SA I oddział w Bytowie nr rachunku: 79 1240 3783 1111 0000 4080 9278 z dopiskiem: wadium na „Wymiana źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez Nadleśnictwo Bytów, Zadanie nr 1.”
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona
z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw. z art. 266 PZP.
7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo
i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
8. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ww. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5) dokumenty, o których mowa w pkt 9.2. lit. a, c SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają wspólnie, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 9.2. lit. b i d SWZ składa ten z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu, do którego wykazania służy dany dokument;
6) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
8) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna;
9) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie
z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym formularzu.
10) W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:
1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy na warunkach opisanych we wzorze umowy:
- przy czym każda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania robót stanowiących Przedmiot Umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw;
2) w zakresie zmiany sposobu wykonania robót stanowiących Przedmiot Umowy, w tym wymagań Zamawiającego lub rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót stanowiących Przedmiot Umowy na warunkach opisanych we wzorze umowy,
3) w zakresie zmiany Wynagrodzenia na warunkach opisanych we wzorze umowy,
4) Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji:
a) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy;
b) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów, znalezisk archeologicznych lub innych niezinwentaryzowanych obiektów, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie.
5) Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy w przypadku:
a) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej;
b) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych niezbędnych
do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego;
c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych;
d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej.
2. Dopuszcza się zmianę inspektorów nadzoru w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane, w wyniku zmian organizacyjnych Zamawiającego. Zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie powiadomienia Wykonawcy.
3. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej.
4. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej - protokół wraz z uzasadnieniem zostanie spisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian ani nie może stanowić samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
6. Niezależnie od postanowień ustępów powyższych, Strony dopuszczają możliwość (i) zmian redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, (iii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również (iv) zmian wynikających z okoliczności, w których Prawo Budowlane dopuszcza stosowanie rozwiązań zamiennych, o ile nie będą one pogarszały jakości świadczenia Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem platformy SmartPzp ttps://portal.smartpzp.pl/bytow. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-11 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 – dalej jako „Ustawa o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę”). Na podstawie:
1) art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę Zamawiający wykluczy wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę,
2) art. 7 ust. 1 pkt 2 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę Zamawiający wykluczy wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę,
3) art. 7 ust. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę Zamawiający wykluczy wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.
- wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 1.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej oferty Wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.