eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. "Ocena wdrażanych programów zdrowotnych realizowanych w ramach Działania 6.7 RPO-L2020."

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wdrażanych programów zdrowotnych realizowanych w ramach Działania 6.7 RPO-L2020.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Lubuskie-Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 977895931

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Podgórna 7

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-057

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.pawlowska@lubuskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wdrażanych programów zdrowotnych realizowanych w ramach Działania 6.7 RPO-L2020.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5424f13-d634-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00223860

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00042510/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena wdrażanych programów zdrowotnych realizowanych w ramach Działania 6.7 RPO-L2020.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna – EFS+ programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargiumwl.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargiumwl.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.III.2721.2.11.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 119000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wdrażanych programów zdrowotnych realizowanych w ramach Działania 6.7 RPO-L2020.”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 73300000-5 - Projekt i realizacja badań oraz rozwój

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

73110000-6 - Usługi badawcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiedza i doświadczenie Zespołu badawczego

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy usługi polegające na przeprowadzeniu badań ewaluacyjnych o wartości minimum 75 000 PLN brutto każde, w tym co najmniej 2 dotyczące ewaluacji i/lub analizy (z wyłączeniem usług audytowych oraz ewaluacji dotyczących pojedynczych projektów), w której poddano ocenie interwencję programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 z podaniem nazwy i przedmiotu, celu zadania, opisem prac wykonanych w ramach usługi, dat wykonania i odbiorców (podmiotów) oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, w którym zastosowano jakościowe (w tym desk research) oraz ilościowe metody/techniki badawcze.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia zdolności technicznej w ramach konsorcjum lub w ramach korzystania z potencjału podmiotu trzeciego, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji zadania, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, w wykazie usług, Wykonawca jest obowiązany wykazać usługi, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Zdolności zawodowej:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy do wykonania zamówienia skierują zespół składający się co najmniej z 5 osób, w tym:
a) Kierownik zespołu badawczego (funkcji kierownika badania nie można łączyć z innymi funkcjami osób uczestniczących w realizacji badania) spełnia łącznie następujące warunki:
• posiada doświadczenie w kierowaniu zespołem realizującym badanie – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert kierował realizacją co najmniej 3 usług, z których każda polegała na wykonaniu analizy/ekspertyzy/badania ewaluacyjnego z zakresu interwencji publicznej o wartości nie mniejszej niż 75 000,00 zł brutto,
• był autorem lub współautorem koncepcji (zwanej także raportem metodycznym, raportem metodologicznym) oraz raportów końcowych z ww. badań
b) minimum czterech członków zespołu badawczego:
• minimum dwóch posiadających doświadczenie w realizacji, w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch wykonanych badań ewaluacyjnych (patrz przypis 1) o wartości nie mniejszej niż 75 000,00 zł brutto każde i będących autorami lub współautorami raportów końcowych z tych badań oraz posiadających doświadczenie w stosowaniu metod i technik prowadzenia badań ewaluacyjnych (doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych i jakościowych);
• minimum dwóch posiadających doświadczenie w realizacji, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 analizy/badania ewaluacyjnego (patrz przypis 1) w obszarze zdrowia w ramach programów ;
• minimum jednego eksperta spełniającego wszystkie poniższe warunki: posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora; posiadającego wiedzę na temat funkcjonowania systemu wdrażania funduszy Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020; posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym w obszarze profilaktyki zdrowia w szkole wyższej lub instytucie badawczym; posiadającego udokumentowaną działalność naukową, tzn. będącego autorem (tj. twórcą wszystkich merytorycznych rozdziałów/części publikacji) lub współautorem (tj. twórcą co najmniej jednego merytorycznego rozdziału/części publikacji) co najmniej 4 publikacji (tj. utworów opublikowanych w formie artykułu w czasopiśmie lub w formie książkowej) poświęconych obszarowi profilaktyki zdrowotnej (minimum jedna publikacja musi dotyczyć obszaru związanego z profilaktyką cukrzycy, nowotworów płuc lub rehabilitacją).

Dla udokumentowania wykazanego doświadczenia, każda osoba z Zespołu powinna wskazać, jaką rolę i zadania pełniła w każdym z wymienionych tytułów badań.

Zamawiający nie dopuszcza, by w minimalny skład zespołu wchodziły osoby, które nie spełniają wyżej wymienionych warunków. Jeżeli Zespół będzie liczył więcej niż 5 osób to każda dodatkowa osoba niespełniająca powyższego warunku nie może pracować samodzielnie przy realizacji niniejszego badania, tzn. samemu uczestniczyć i odpowiadać za wykonanie przypisanych w harmonogramie czynności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Wypełniony i podpisany Wykaz osób – formularz do kryterium „Wiedza i doświadczenie Zespołu badawczego” – załącznik nr 2a do SWZ.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby dla wykonawcy (jeśli dotyczy) – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.
4. Metodologia wykonania zamówienia – sporządzona zgodnie z zapisami „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” OPZ (zał. nr 1 do SWZ) wraz z Harmonogramem realizacji badania.
UWAGA: Niezłożenie wraz z ofertą. Metodologii wykonania zamówienia wraz z Harmonogramem zgodnego z OPZ nie będzie podlegało uzupełnieniu, zaś oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z zapisami SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
5. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania; Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
6. Pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentacji nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 2. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, winno złożone w oryginale: a) w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub b) w postaci elektronicznej podpisane podpisem zaufanym lub c) w postaci elektronicznej podpisane podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie pełnomocnictwa w postaci cyfrowego odwzorowania (skanu) dokumentu, który pierwotnie sporządzono jako dokument w postaci papierowej - dokument w postaci elektronicznej musi być opatrzony przez mocodawcę lub notariusza podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
7. Uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku (ZIP).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty oraz złożone w formie wskazanej w Rozdziale XVII pkt. 6 SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XVI ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany do umowy określa Projekt umowy stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://przetargiumwl.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.