eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stargard › Usługa serwisowa odzieży roboczej pracowników Bio Star Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2023-05-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa serwisowa odzieży roboczej pracowników Bio Star Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Bio Star Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320737738

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bogusława IV, 15

1.5.2.) Miejscowość: Stargard

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 573-35-36

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@biostar.stargard.pl,

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biostar.stargard.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa serwisowa odzieży roboczej pracowników Bio Star Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-790c1e95-f605-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00223767

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/biostar

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w formie elektronicznej.
10.6 Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu platformy zakupowej OpenNexus https://platformazakupowa.pl/:
a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na platformie zakupowej OpenNexus,
b) Składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Formularza do wysyłania wiadomości dostępnego na platformie zakupowej OpenNexus.
10.7 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie zakupowej OpenNexus.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Angelika Gajewska – Koordynator ds. zamówień publicznych i sprzedaży, e-mail: angelika.gajewska@biostar.stargard.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania, dobierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej OpenNexus oraz w instrukcjach zawartych na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem i zawarciem umowy na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami dalej zwana „ustawa Pzp”), jest Bio Star Sp. z o.o., ul. Księcia Bogusława IV nr 15; 73-110 Stargard.
19.2. Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw, w następujący sposób:
listownie na adres: Bio Star Sp. z o.o., ul. Księcia Bogusława IV nr 15; 73-110 Stargard, poprzez
e-mail: malgorzata.gorka@ochrona.danych.osobowych.pl, telefonicznie: 500 071 091.
19.3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z postępowania i zawarcia umowy na podstawie ustawy Pzp oraz w celu utrzymania kontaktów.
Podstawą prawną ich przetwarzania jest: ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami), ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) art. 6 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych.
19.4. Okres przechowywania danych
Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji warunków umowy oraz spełnienia obowiązków archiwizacyjnych.
19.5. Komu przekazujemy Państwa dane?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
1) upoważnieni pracownicy Bio Star Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
2) podmioty przetwarzające – którym Bio Star Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne,
3) dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych,
4) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania.
19.6 Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
Korzystanie z powyższych praw ułatwi Państwu nasz inspektor ochrony danych.
19.7 Obowiązek podania danych.
Podanie danych osobowych w związku z postępowaniem i zawarciem umowy na podstawie ustawy Pzp nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do skutecznej realizacji umowy i utrzymania kontaktów.
19.8 Inne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie.
Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 7/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi najmu odzieży roboczej letniej i zimowej oraz serwisu odzieży dla:
a) Zakładu Oczyszczania Miasta – 66 pracowników, szatnie zlokalizowane przy ul. Bogusława IV 15;
b) Zakładu Oczyszczania Miasta – 5 pracowników, szatnie zlokalizowane przy ul. Spokojnej 49.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

10% wartości zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) P1 - cena – 60 %
Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, której oferta zawiera najniższą cenę i uzyska najwyższa punktację.

Każda oferta będzie oceniona (punktowana) według następującego wzoru:


Cena oferty najtańszej
P1 = ---------------------------------------- x 100 x 60%, przy czym 1 % = 1 pkt.
Cena oferty ocenianej

(P1 = ilość punktów w kryterium najniższa cena)
Maksymalna ilość punktów w punktacji kryterium ceny wynosi 60.

2) P2 - termin płatności – 10 %
Zasady oceny oferty wg kryterium termin płatności.
Zamawiający wyznaczył termin płatności na „21 dni od prawidłowo wystawionej faktury”. Wydłużenie terminu płatności w stosunku do wyznaczonego terminu przez Zamawiającego będzie dodatkowo punktowane:
a) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 1 –pkt.
b) termin płatności do 28 dni od prawidłowo wystawionej faktury – 5 pkt.
c) termin płatności do 30 dni od prawidłowo wystawionej faktury – 10 pkt.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium termin dostawy wynosi 10.

3) P3 - termin dostawy odzieży dla nowozatrudnionych pracowników Zamawiającego- 25 %
Zasady oceny oferty wg kryterium termin dostawy odzieży dla nowozatrudnionych pracowników.
Zadeklarowany termin dostawy
a) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - 1 pkt.
b) w terminie realizacji zamówienia do 10 dni od dnia zgłoszenia – 9 pkt
c) w termin realizacji zamówienia do 7 dni od dnia zgłoszenia – 18 pkt.
d) w termin realizacji zamówienia do 5 dni od dnia zgłoszenia – 25 pkt.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium termin dostawy odzieży wynosi 25.

4) P4 – ocena wizualna proponowanej odzieży- 5 %
Zasady oceny oferty wg kryterium oceny wizualnej proponowanej odzieży..
Oceniona będzie jakość odzieży
a) Nie spełnia wymogów jakościowych Zamawiającego opisanych w pkt. 4 ppkt 2) SWZ -1 pkt.
b) Spełnia wymogi jakościowe Zamawiającego opisane w pkt. 4 ppkt 2) SWZ -5 pkt.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium termin dostawy odzieży wynosi 5.

Weryfikacja nastąpi miedzy innymi na podstawie metek wszytych do odzieży


2 Oferty oceniane będą wg wzoru:
W części 1
P = P1+ P2 + P3 + P4
gdzie: P – ilość punktów przyznanych ofercie w łącznej punktacji ocenianych kryteriów.
P1 – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium ceny.
P2 – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium termin płatności.
P3 – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium termin dostawy odzieży dla nowozatrudnionych pracowników.
P4 – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium oceny wizualnej proponowanej odzieży.
Maksymalna ilość punktów w łącznej punktacji ocenianych kryteriów wynosi 100. Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów w łącznej punktacji ocenianych kryteriów. Obliczenia będą wykonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy odzieży dla nowozatrudnionych pracowników Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ocena wizualna proponowanej odzieży

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisu odzieży roboczej letniej i zimowej należącej do Zamawiającego dla:
Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa – 41 pracowników.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

10% wartości zamówienia

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) P1 - cena – 60 %
Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, której oferta zawiera najniższą cenę i uzyska najwyższa punktację.

Każda oferta będzie oceniona (punktowana) według następującego wzoru:


Cena oferty najtańszej
P1 = ---------------------------------------- x 100 x 60%, przy czym 1 % = 1 pkt.
Cena oferty ocenianej

(P1 = ilość punktów w kryterium najniższa cena)
Maksymalna ilość punktów w punktacji kryterium ceny wynosi 60.

2) P2 - termin płatności – 40 %
Zasady oceny oferty wg kryterium termin płatności.
Zamawiający wyznaczył termin płatności na „21 dni od prawidłowo wystawionej faktury”. Wydłużenie terminu płatności w stosunku do wyznaczonego terminu przez Zamawiającego będzie dodatkowo punktowane:
a) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 1 –pkt.
b) termin płatności do 28 dni od prawidłowo wystawionej faktury – 20 pkt.
c) termin płatności do 30 dni od prawidłowo wystawionej faktury – 40 pkt.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium termin dostawy wynosi 40.

Oferty oceniane będą wg wzoru:
P = P1+ P2
gdzie: P – ilość punktów przyznanych ofercie w łącznej punktacji ocenianych kryteriów.
P1 – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium ceny.
P2 – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium termin płatności.
Maksymalna ilość punktów w łącznej punktacji ocenianych kryteriów wynosi 100. Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów w łącznej punktacji ocenianych kryteriów. Obliczenia będą wykonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że: wykonał min. jedną usługę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, których przedmiotem były (czyszczenie, naprawa, i odbiór/dostawa odzieży) zbliżonej do zakresu przedmiotu zamówienia o wartości netto:
− Część 1 – świadczenie usługi najmu i serwisu odzieży lub dostawy odzieży roboczej i jej serwisu każda usługa obejmowała minimum 100 000,00 zł netto,
− Część 2 - świadczenie usługi serwisu odzieży, każda usługa obejmowała minimum 30 000,00 zł netto,
zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania.
b) Wykazu min. dwóch osób zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenia usługi lub kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (dotyczy części 1 i 2).

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
 Część 1 – nie mniejszą niż 150 000,00 zł.
 Część 2 - nie mniejszą niż 45 000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Wykaz usług potwierdzających realizację wykonania usługi najmu i serwisu odzieży roboczej, co najmniej jednej usługi a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, których przedmiotem były (czyszczenie, naprawa, i odbiór/dostawa odzieży) zbliżonej do zakresu przedmiotu zamówienia o wartości netto:
 Część 1 – świadczenie usługi najmu i serwisu odzieży lub dostawy odzieży roboczej i jej serwisu każda usługa obejmowała minimum 100 000,00 zł netto,
 Część 2 - świadczenie usługi serwisu odzieży, każda usługa obejmowała minimum 30 000,00 zł netto.
Przy czym wykaz usług, musi obejmować usługi wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Należy podać ich wartości, przedmiot, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usług zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,
b) Wykaz osób zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenia usługi lub kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (dotyczy części 1 i 2)
c) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia:
 Część 1 – nie mniejszą niż 150 000,00 zł.
 Część 2 - nie mniejszą niż 45 000,00 zł.
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie
i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt 6.1 oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2 wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w ppkt 1), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ppkt 1), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z pkt 6.2 SWZ
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie
i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowana usługa spełnia określone przez Zamawiającego wymagania, cechy i kryteria, Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą po jednym egzemplarzu próbki w postaci wzoru oferowanej w postępowaniu przetargowym odzieży tj.:
a) bluza (kurtka) letnia,
b) spodnie letnie,
c) koszula flanelowa,
d) koszulka T-shirt,
e) kurtka zimowa- ocieplana,
f) spodnie zimowe- ocieplane,
g) czapka.
Po zakończeniu postępowania przetargowego próbki odzieży zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane na ich wniosek (zgodnie z art. 77 ust. 1), natomiast Wykonawcy, którego oferta została wybrana w terminie 30 dni od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 77 ust. 3).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3) Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835),
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty składanej w:
1) Części 1 - wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
2) Części 2 - wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

Wadium dla dwóch części wynosi łącznie 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie:
 uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
17.4 Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-29 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć Zamawiajacemu poprzez platformę Zakupową OpenNexus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-29 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.