eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgierz › Zagospodarowanie zielenią pasów drogowych miasta Zgierza.Ogłoszenie z dnia 2022-06-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zagospodarowanie zielenią pasów drogowych miasta Zgierza.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Zgierz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057721

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Jana Pawła II 16

1.5.2.) Miejscowość: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umz.zgierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zgierz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie zielenią pasów drogowych miasta Zgierza.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f22efa6-f39a-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00223726

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00067291/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zagospodarowanie zielenią pasów drogowych miasta Zgierza .

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umz.zgierz/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
opisane zostały w dokumencie "Instrukcja dla wykonawców platformazakupowa.pl" oraz w „Regulaminie platformazakupowa.pl”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH jest: Prezydent Miasta Zgierza, z siedzibą w Zgierzu, plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz; 2) w sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH pod adresem e-mail:
eurzad@umz.zgierz.pl lub epuap.gov.pl skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka; lub pisemnie na adres Urzędu Miasta Zgierza: plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością
przeprowadzenia negocjacji treści ofert 4) odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych , dalej „ustawa PZP”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie
art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 2; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 3; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZM.271.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie trzech terenów zielonych w zlokalizowanych w pasie drogowym ulicy Alei Armii Krajowej w Zgierzu. Zakres prac obejmuje urządzenie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej wzdłuż głównej arterii miasta ulicy Alei Armii Krajowej w Zgierzu. Aby podkreślić rangę tej przestrzeni w projekcie uwzględniono wprowadzenie dużej powierzchni rabat formując nasadzenia w swobodne linie oraz fale podkreślając zetknięcie się zwartej tkanki miejskiej z tętniącą życiem, dziką roślinnością. Zastosowano tu krzewy i byliny z dużą zmiennością sezonową z zachowaniem kolorów dominujących w różu, fiolecie oraz bieli. Ponadto duża ilość bylin to rośliny miododajne przyjazne ptakom i owadom. Zastosowanie części roślin zimozielonych oraz traw zapewnia atrakcyjny wygląd nasadzeń także zimą. W wyniku projektowanych zmian znacznie zwiększy się masa biologiczna terenu poprzez dodanie projektowanych krzewów i bylin. Stosunkowo duża ilość projektowanych gatunków wpłynie korzystnie na bioróżnorodność terenu.
Rabata nr I: Nasadzenia – prace obejmują przygotowanie terenu pod nasadzenia oraz wykonanie nasadzeń zgodnie z załączonym projektem. Zakres prac obejmuje zdjęcie warstwy zadarniającej wraz z wywozem, nawiezieniem ziemi urodzajnej, nasadzeniu traw i bylin. Powierzchnia rabat: 140 m2. Rabata nr II: Nasadzenia – prace obejmują przygotowanie terenu pod nasadzenia oraz wykonanie nasadzeń, zgodnie z załączonym projektem. Zakres prac obejmuje zdjęcie warstwy zadarniającej wraz z wywozem, nawiezieniem ziemi urodzajnej, nasadzeniu drzew, krzewów i bylin wraz z rozłożeniem kory. Powierzchnia rabaty: 800 m2. Rabata nr III: Nasadzenia – prace obejmują przygotowanie terenu pod nasadzenia oraz wykonanie nasadzeń, zgodnie z załączonym projektem.
Zakres prac obejmuje zdjęcie warstwy zadarniającej wraz z wywozem, nawiezieniem ziemi urodzajnej, nasadzeniu drzew, krzewów i bylin wraz z rozłożeniem kory. Powierzchnia rabaty: 1300 m2. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę materiału roślinnego:krzewy i drzewa, byliny/trawy,
UWAGA: W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena, okres gwarancji (12 lub 24 m-ce), wysokość kar umownych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji (12 lub 24 m-ce)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wysokość kar umownych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym wg art. 113 PZP:Wykonawca prowadząc działalność gospodarczą lub zawodową jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, wg art. 116 PZP: Wykonawca wykonał (zakończył wykonanie), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 usługę o wartości minimum 20.000,00 zł, odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia („związaną z przedmiotem zamówienia”), tj. usługę polegającą na sadzeniu drzew na terenach znajdujących się w granicach administracyjnych miast, potwierdzone dowodami określającymi, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz co najmniej 1 usługę o wartości minimum 120.000,00 zł, odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia („związaną z przedmiotem zamówienia”), tj. usługę polegającą na zakładaniu zieleni niskiej na terenach znajdujących się w granicach administracyjnych miast, potwierdzone dowodami określającymi, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykonawca dysponuje osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, tj.: - co najmniej jedną osobą do kierowania robotami przy realizacji niniejszego zamówienia, która posiada wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku ogrodniczym, leśnym lub rolnym, bądź ukończyła studia podyplomowe w ww. kierunkach oraz kierowała w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert robotami polegającymi na nasadzeniach drzew lub zakładaniu zieleni o wartości nie niższej niż 60.000,- zł; - co najmniej dwiema osobami posiadającymi co najmniej wykształcenie zawodowe ogrodnicze, rolne, leśne bądź z zakresu urządzania terenów zieleni.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające , że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami,
jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; UWAGA: dotyczy usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia („związanych z przedmiotem zamówienia”), tj. usługę polegającą na sadzeniu drzew na terenach znajdujących się w granicach administracyjnych miast oraz usługę polegającą na zakładaniu zieleni niskiej na terenach
znajdujących się w granicach administracyjnych miast.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

PEŁNOMOCNICTWO do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w szczególności – do podpisania
oferty wraz z załącznikami – o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. ZOBOWIĄZANIE
podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeśli Wykonawca polega na tych zasobach.
OŚWIADCZENIE: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę [art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia winni złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, o ile nie wynika ono z
innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, np. z umowy konsorcjum. 2 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1,
powinno
wskazywać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, a także zawierać
deklarację (podpisy) wszystkich mocodawców, co do ustanowienia pełnomocnika.3. Spółka cywilna ubiegająca się o
udzielenie zamówienia nie ma obowiązku powoływania pełnomocnika i może być reprezentowana przez wspólników -
każdego wspólnika - na ogólnych zasadach reprezentacji spółki cywilnej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, chyba
że umowa lub uchwała wspólników stanowi odmiennie. 4. Jeżeli została wybrana oferta
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. [art. 59 PZP]. W przypadku
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia warunków dotyczących:
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia – Wykonawca ten winien złożyć oświadczenie w
trybie art. 117 ust. 4 PZP, którego treść została podana druku oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy powinny być pod rygorem
nieważności sporządzone w formie pisemnej (aneks do Umowy).
2. Strony przewidują możliwość zmian Umowy w rozumieniu art. 454 i 455 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w zakresie terminu wykonania Umowy, sposobu i zakresu
wykonania Umowy, zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia usług w razie
zaistnienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
1) nadzwyczajnej zmiany stosunków społecznych, gospodarczych i prawnych,
w rozumieniu art. 3571 Kodeksu cywilnego;
2) wystąpienia siły wyższej lub wyjątkowych zdarzeń, mających wpływ aktualnie lub
w przyszłości na ograniczenie lub brak możliwości wykonania Umowy przez
którąkolwiek ze Stron; Dla potrzeb Umowy przyjmuje się, że „siła wyższa" to
zdarzenie zewnętrzne, nieuchronne, nadzwyczajne, o charakterze przypadkowym
lub naturalnym, niezależne od woli Stron, którego wystąpienia lub rozmiaru nie
można było obiektywnie przewidzieć lub uniknąć, którym skutkom Strona,
działając z należytą starannością, nie mogła zapobiec lub ich przezwyciężyć -
skutkujące znacznym ograniczeniem lub brakiem możliwości wykonania Umowy.
Za przejaw siły wyższej uważa się m.in.: kataklizmy i klęski żywiołowe,
długotrwałe i bardzo trudne warunki atmosferyczne, strajki powszechne, niepokoje
i zamieszki społeczne, akty terroryzmu, ograniczenia praw i wolności
obywatelskich,
3.W przypadku zmiany stawki podatku VAT, która nastąpiła w toku realizacji
Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostaje bez zmian, a Strony w drodze
aneksu do Umowy, zawartego pod rygorem nieważności w formie pisemnej,
wprowadzą do Umowy zmienioną stawkę podatku VAT i nową wartość brutto
Umowy.
4. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień
publicznych: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego), zmiana danych teleadresowych Stron, zmiana danych
osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-04 12:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/umz.zgierz/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-04 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-01

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Wszystkie kryteria, tj.: - cena, - okres gwarancji (12 lub 24 m-ce), - wysokość kar umownych

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.