eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Sukcesywna dostawa środków do utrzymania czystości i higieny dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa środków do utrzymania czystości i higieny dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830036219

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Komunalna 1

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 15 842-34-11

1.5.8.) Numer faksu: +48 15 842-19-50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mzk.stalowa-wola.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa środków do utrzymania czystości i higieny dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8fe2d2fe-d15b-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00223702

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8fe2d2fe-d15b-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pomocą Platformy e-Zamówienia, dostępną pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Z wyłączeniem składania ofert dopuszczalna jest komunikacja za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl lub elektronicznej skrzynki podawczej zlokalizowanej na platformie ePUAP.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca, który zamierza wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie E - zamówienia. Wykonawca, który utworzył konto na Platformie, po zalogowaniu ma możliwość złożenia oferty, wycofania oferty, a także dostęp do formularza do komunikacji. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy zostały określone w komponencie edukacyjnym „Centrum Pomocy", który umożliwia zapoznanie się ze wszystkimi funkcjonalnościami Platformy, instrukcjami interaktywnymi, a także z listą najczęściej zadawanych pytań („FAQ"), dostępnym pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl/soz/faqs.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji, które dostępne są na Platformie w zakładce „Formularze" (kafelek „Formularz do komunikacji") w podglądzie przedmiotowego postępowania. Ofertę należy sporządzić w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Informacje dot. podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego i podpisu osobistego: - Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym:
https://www.nccert.pl/index.htm.
- Szczegółowe informacje o sposobie uzyskania profilu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym:
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.
- Szczegółowe informacje o sposobie uzyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym:
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty.
Informacje dot. wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały opisane w rozdziale XV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach oraz oświadczeniach dołączonych do oferty,
a także dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych w niniejszym postępowaniu.
Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje dot. ochrony danych osobowych zawarto w rozdziale XXVI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.Pzp.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAPIER TOALETOWY I RĘCZNIKI PAPIEROWE
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków do utrzymania czystości i higieny dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający parametry przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1A do SWZ- Formularz asortymentowo- cenowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje opcję.
Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Realizacja prawa opcji uzależniona będzie od zapotrzebowania Zamawiającego i polegać będzie na zwiększeniu ilości przedmiotu zamówienia do 10% wartości zamówienia podstawowego. Szczegółowe warunki dotyczące prawa opcji zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert- stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie określonego kryterium. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zaś sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ŚRODKI CZYSZCZĄCE I MYJĄCE
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków do utrzymania czystości i higieny dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający parametry przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1A do SWZ- Formularz asortymentowo- cenowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39831250-3 - Roztwory myjące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje opcję.
Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Realizacja prawa opcji uzależniona będzie od zapotrzebowania Zamawiającego i polegać będzie na zwiększeniu ilości przedmiotu zamówienia do 10% wartości zamówienia podstawowego. Szczegółowe warunki dotyczące prawa opcji zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert- stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie
ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie określonego kryterium. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zaś sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO I AKCESORIA DO SPRZĄTANIA
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków do utrzymania czystości i higieny dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający parametry przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1A do SWZ- Formularz asortymentowo- cenowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 19640000-4 - Torebki i torby z odpadów i resztek polietylenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje opcję.
Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Realizacja prawa opcji uzależniona będzie od zapotrzebowania Zamawiającego i polegać będzie na zwiększeniu ilości przedmiotu zamówienia do 10% wartości zamówienia podstawowego. Szczegółowe warunki dotyczące prawa opcji zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert- stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie
ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie określonego kryterium. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zaś sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
Brak podstaw wykluczenia z postępowania zostanie potwierdzone oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp odpowiednio dla Wykonawcy i Wykonawcy występującego Załącznik nr 2 dla podmiotu udostepniającego zasoby – Załącznik nr 3.
Dokumenty złożone wraz z ofertą.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu zostanie potwierdzone oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp odpowiednio dla Wykonawcy i Wykonawcy występującego Załącznik nr 2 dla podmiotu udostepniającego zasoby – Załącznik nr 3.
Dokumenty złożone wraz z ofertą.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda załączenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego (dot. produktów, dla których postawiono wymóg dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym):
a) karty charakterystyki/ karty produktu/ katalogi, które zawierają dane nt. oferowanego produktu, który potwierdza spełnianie wymagań opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym,
b) deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane produkty wymaganych norm i posiadanie higienicznego atestu Państwowego Zakładu Higieny lub równoważny.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) karty charakterystyki/ karty produktu/ katalogi, które zawierają dane nt. oferowanego produktu, który potwierdza spełnianie wymagań opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym,
b) deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane produkty wymaganych norm i posiadanie higienicznego atestu Państwowego Zakładu Higieny lub równoważny.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ wraz z dokumentami:
1) Wypełniony i podpisany Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1A do SWZ.
2) Przedmiotowe środki dowodowe opisane w Rozdziale VI (dot. produktów, dla których postawiono wymóg dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym):
a) karty charakterystyki/ karty techniczne/ katalogi, które zawierają dane nt. oferowanego produktu, który potwierdza spełnianie wymagań opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym,
b) deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane produkty wymaganych norm i posiadanie higienicznego atestu Państwowego Zakładu Higieny lub równoważny,
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg Załącznika nr 2 do SWZ.
4) (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, Załącznik nr 3 do SWZ.
5)(jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę.
6) (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo ustanowione dla pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7) (jeżeli dotyczy) oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy Załącznik nr 4 do SWZ.
8) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny właściwy rejestr - w celu potwierdzenia umocowania osoby (osób) podpisującej ofertę, pełnomocnictwa i pozostałe dokumenty złożone wraz z ofertą.
9) (jeżeli dotyczy) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny właściwy rejestr dotyczący podmiotu udostępniającego zasoby - w celu potwierdzenia umocowania osoby (osób), która podpisała zobowiązanie o udostępnieniu zasobów.
10) (jeżeli dotyczy) w przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
Plik z tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być łączony z innymi plikami w jednym archiwum podpisywanym elektronicznie.
Niespełnienie tych zasad zachowania poufności będzie skutkować uznaniem takich informacji za jawne.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust.1).
2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58 ust. 2).
5. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli zamawiający żąda takiego zabezpieczenia) (art. 445).
7. Spółkę cywilną należy traktować jako Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu (art. 117).
9. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i
zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (art. 117).
10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117).
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takim wypadku wykonawcy dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – Załącznik nr 4 do SWZ (o ile dotyczy).
12. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców (art. 58 ust. 4).
13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
16. Od chwili złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wszelka korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem składającym ofertę w imieniu Wykonawców występujących wspólnie, a w przypadku ustanowienia kilku pełnomocników - z jednym pełnomocnikiem, dowolnie wybranym przez Zamawiającego, chyba że w ofercie Wykonawca wyraźnie zastrzegł, któremu spośród pełnomocników winna być przesyłana korespondencja. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do kierowania korespondencji bezpośrednio do każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień umowy uregulowane są w § 6 umowy stanowiącej Załącznik nr 5 (A/B/C) do SWZ.
2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowień ust. 2 pkt 2),
2) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 umowy w związku z okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt 1, przy czym w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1 - ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia nastąpi według cen jednostkowych określonych w § 3 ust. 3,
3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży
w interesie Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie dostaw w określonym pierwotnie terminie,
c) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,
d) konieczności zmiany harmonogramu dostaw z powodów niezależnych od stron umowy,
e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu i personelowi Zamawiającego,
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:
1) - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,
2) - ad pkt 2) - w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie,
3) - ad pkt 3):
- lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego,
- lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
- lit. c) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
- lit. d) – o czas niezbędny do wprowadzenia zmian opisanych przy lit. d),
- lit. e) – o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. e),
4. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w Umowie lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów ustawy Pzp.
5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest złożenie przez Stronę inicjującą zmianę wniosku zawierającego opis propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem.
6. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zmianę Umowy przez Zamawiającego.
7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.