eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puck › Remont części budynku "C" Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, celem utworzenia i funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pucku.Ogłoszenie z dnia 2023-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont części budynku „C” Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, celem utworzenia i funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pucku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pucki- Starostwo Powiatowe w Pucku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5871707828

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: E. Orzeszkowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Puck

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p.pawlina@starostwo.puck.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.starostwo.puck.pl/m,218,strona-glowna.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont części budynku „C” Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, celem utworzenia i funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pucku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a836b96-f583-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00223505

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061750/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont części budynku „C” Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, celem utworzenia i funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pucku.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „System Aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim - Aktywator - etap II” RPPM.06.02.01-22-0001/19

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://starostwo-puck.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://starostwo-puck.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego rozdziału:
1) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na ww. platformie ma dostęp do możliwości złożenia i wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z zamawiającym w pozostałych obszarach.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy opisane zostały w instrukcji użytkowników pn. „Wymagania techniczne”, „Rejestracja wykonawcy na platformie” oraz „Udział w trybie podstawowym z możliwością negocjacji” na stronie: https://starostwo-puck.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
3) Złożenie oferty przez wykonawcę następuje poprzez prawidłowe jej złożenie na Platformie dostępnej pod adresem: https://starostwo-puck.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html - w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej formie niż przewidziana powyżej (np. e-mail) jest niedopuszczalne.
4) Instrukcja złożenia oferty zawarta jest w instrukcji zamieszczonej na stronie: https://starostwo-puck.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html „Udział w trybie podstawowym z możliwością negocjacji”. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty (lub dokumentu) przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty „bez logowania”, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości e- mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty (lub dokumentu). Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu (w ikonie „Złóż ofertę bez logowania”). W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę.
4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
1) Minimalne wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, w celu korzystania z Platformy.
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
 Internet Explorer 10 i nowsze, Edge,
 Google Chrome,
 Mozilla Firefox,
 Opera
2) Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci internet,
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax,
c) włączona obsługa JavaScript,
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,
e) zainstalowany Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy,
5. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
6. Zalecenia zamawiającego dotyczące:
1) kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem PAdES (PDF advanced electronic signature),
b) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się podpis formatem XAdES (HML advanced electronic signature);
2) podpisu zaufanego :
a) wielkość pliku nie może przekraczać 10 MB,
b) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem PAdES; Podpisany plik ma rozszerzenie .pdf,
c) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się podpis formatem XAdES. Podpisany plik ma rozszerzenie .xml;
3) podpisu osobistego :
a) w przypadku wykorzystania aplikacji eDO Atp (obsługuje tylko dokumenty w formacie .pdf) na telefonach z obsługą technologii NFC wielkość dokumentów nie może przekroczyć 5MB,
b) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis wewnętrzny otoczony,
c) dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Pucku z siedzibą w Pucku przy ul. E. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck;
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), e-mail: iodo@starostwo.puck.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
13. Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w „Formularzu oferty”, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.272.2.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę prac remontowych w części budynku „C” Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, celem utworzenia i funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pucku.
2. Szczegółowy opis oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone zostały
w Projektowanych postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
3. W OPZ - wykazie projektowanych prac remontowych nie należy wyceniać wyposażenia oprócz wyposażenia łazienki ( Wykonawca ma w zakresie wyposażenie łazienki zgodnie z wykazem wskazanym w OPZ – wykaz projektowanych prac remontowych).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45431200-9 - Kładzenie glazury

45432110-8 - Kładzenie podłóg

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy:
1) w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych;
2) zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego;
3) podobne roboty budowlane zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego:
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45431200-9 Kładzenie glazury
45432110-8 Kładzenie podłóg
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

2. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego, jeżeli Zamawiający nie udzieli mu Zamówienia, o którym mowa w ustępie 1 na co Wykonawca wyraża zgodę.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryterium nr 1: Cena
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru:
CMIN
C = --------- X 60 pkt
CB
CMIN- najniższa cena oferty niepodlegającej odrzuceniu;
CB- cena oferty badanej niepodlegającej odrzuceniu.

2) Kryterium nr 2: Termin wykonania wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia.
T – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Termin wykonania wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia”, zgodnie z poniższą tabelą:
Termin wykonania wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia
Liczba punktów

Wykonanie wszystkich prac w terminie do dnia 31 lipca 2023 r.

0 pkt

Wykonanie prac w terminie do dnia 24 lipca 2023 r.

20 pkt

Wykonanie prac w terminie do dnia 17 lipca 2023 r.

40 pkt

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w określonych przez Zamawiającego kryteriach:
PŁ = C + T
gdzie:
PŁ - łączna liczba punktów
C - liczba punktów w kryterium: Cena
T - termin wykonania wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia (T)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) w zakresie doświadczenia Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: wykonał należycie (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego (zgodnie z definicją przedstawioną w: rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1265) o wartości minimum 80 000 złotych brutto.
UWAGA 1!
WARUNEK jest niepodzielny
Stosownie do art. 117 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający określa, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać w całości co najmniej jeden z tych Wykonawców.
Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem opisanym powyżej.

UWAGA 2!
W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, w myśl art. 118 ustawy Pzp, powyższy warunek musi spełniać w całości podmiot udostępniający zasoby.

2) w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające niżej wskazane uprawnienia:
a) KIEROWNIK BUDOWY - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w zakresie konstrukcyjno-budowlanej - będzie pełnić funkcję Kierownika budowy i Kierownika robót w tej specjalności.

UWAGA 1!
Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi należy rozumieć uprawnienia, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831). Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2021 r. poz. 1646).
UWAGA 2!
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Oznacza to, że według Zamawiającego skierowanie poszczególnych osób do realizacji zamówienia może Wykazać każdy z Wykonawców.
UWAGA 3!
W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, w myśl art. 118 ustawy Pzp, spełnienie wyżej wymienionego warunku Wykonawca wraz z innym podmiotem mogą wykazać łącznie.
UWAGA 4!
Zamawiający wymaga do skierowania do realizacji zamówienia co najmniej dwie (2) osoby, nie dopuszcza się łączenia funkcji poszczególnych funkcji Kierownika budowy i Kierowników robót.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 10 ust. 1 SWZ:
oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
a) Rozdziale 9 ust. 1 pkt 1 SWZ:
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór stanowi Załącznik nr 6.1 do SWZ),
UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył,
b) Rozdziale 9 ust. 1 pkt 2 SWZ:
wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi Załącznik nr 6.2 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

6. Wraz z Ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy:
1) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy, zgodne ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do SWZ, na poniższych zasadach:
a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z tych Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z własnym oświadczeniem z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów – w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jak również podmiotu udostępniającego zasoby;
3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności przedmiotowych dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów;
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3);
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale 12 ust. 3 SWZ wraz z pełnomocnictwem jeżeli prawo do podpisania zobowiązania nie wynika z dokumentów o, których mowa w pkt 3 (jeżeli dotyczy);
6) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, o którym mowa w Rozdziale 13 ust. 5 SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z tych Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, (wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ).
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ).
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, każdy z nich zobowiązany jest złożyć, na wezwanie Zamawiającego, podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, określone w Rozdziale 11 ust. 1 pkt 1 SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdziałem 9 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem możliwości dokonania zmian przewidzianych w art. 454 - 455 Ustawy Pzp oraz w niniejszym paragrafie, które wymagają zgodnej woli Stron oraz zachowania formy pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zaistnieje konieczność jego przedłużenia z uwagi na:
1) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;
2) nieprzekazanie Wykonawcy terenu Robót w terminie wynikającym z § 4 ust. 3 z przyczyn zależnych od Zamawiającego;
3) konieczność wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych i jeżeli wykonanie Przedmiotu Umowy jest uzależnione od uprzedniego wykonania robót dodatkowych.
3. Potwierdzenie konieczności zmiany Umowy nastąpi poprzez sporządzenie i podpisanie przez przedstawicieli Stron stosownego protokołu wraz z uzasadnieniem opisującym przesłanki
i celowość zmiany terminu z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 2 jest możliwe wyłącznie w trybie aneksu do Umowy, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.
5. W przypadku, gdy w czasie realizacji Umowy Wykonawca nie będzie mógł zastosować materiałów, urządzeń opisanych w Dokumentacji ze względu na zaprzestanie przez producentów ich produkcji, bądź ich wycofanie i wprowadzenie urządzeń, materiałów o parametrach i cechach eksploatacyjnych i użytkowych wyższych jakościowo lub technologicznie, Zamawiający dopuszcza zmiany w tym zakresie; Wykonawca wystąpi na piśmie do Zamawiającego o akceptację powyższej zmiany, podając szczegółowe uzasadnienie wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta o zaistniałych przesłankach. Zmiana nie może powodować wzrostu wynagrodzenia. Akceptacja Zamawiającego musi być wyrażona w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.
6. W przypadku, gdy w czasie realizacji Umowy Zamawiający wstrzyma Roboty łącznie na okres dłuższy niż 5 dni, termin wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 ulegnie wydłużeniu o ten okres na podstawie podpisanego przez obie Strony aneksu do Umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wstrzymanie prac przez Zamawiającego musi być wyrażone w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie Zamawiającego https://starostwo-puck.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Cena brutto badanej oferty (C) - 60%
Termin wykonania wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia (T) - 40%

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wnosi się:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1.
9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Zgodnie z art. 579 ust. 1 ustawy Pzp na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.