eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bełchatów › Dostawa odczynników wraz z dzierżawą systemu konsolidującego badania z zakresu biochemii klinicznej i immunochemii oraz dostawa materiałów niezbędnych do wykonania tych analiz dla potrzeb ZDLOgłoszenie z dnia 2022-06-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą systemu konsolidującego badania z zakresu biochemii klinicznej i immunochemii oraz dostawa materiałów niezbędnych do wykonania tych analiz dla potrzeb ZDL

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306503

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czapliniecka 123

1.5.2.) Miejscowość: Bełchatów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48446358208

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: z.publiczne@szpital-belchatow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpital-belchatow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą systemu konsolidującego badania z zakresu biochemii klinicznej i immunochemii oraz dostawa materiałów niezbędnych do wykonania tych analiz dla potrzeb ZDL

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dae31b66-f3a6-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00223225

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://swb.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://swb.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zgodnie z Rozdziałem VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GZP.3800.26.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) dostawę dwóch identycznych systemów analitycznych (platform), na których będą wykonywane analizy wymienione w załączniku nr 5. Wszystkie elementy systemów muszą być zdublowane w celu przyspieszenia wykonywania oznaczeń, ułatwienia cyklicznych czynności konserwacyjnych oraz zabezpieczenia ciągłości pracy laboratorium w przypadku awarii. Zamawiający nie dopuszcza możliwości aby jakikolwiek odczynnik, kalibrator, roztwór roboczy, część wymienna itp. z jednego aparatu nie pasowała do drugiego (bliźniaczego) pracującego równolegle, co oczywiście nie znaczy, że podczas rutynowej pracy na obu platformach będzie używany taki sam zestaw odczynników- patrz Zał. nr 5 do SWZ, kolumna 5 tabeli – „Liczba aparatów”
b) W podanych w załączniku nr 5 ilościach zawarte są testy kontroli jakości w potrzebnych ilościach, nie doliczono natomiast testów na kalibracje ponieważ są one związane z konkretnym systemem analitycznym, trwałością kalibracji i trwałością odczynników na pokładzie aparatu i muszą być doliczone przez Wykonawcę. Wykonawca powinien również doliczyć koszt naczyniek systemowych o małej pojemności niezbędnych w celu wykonywania kalibracji, kontroli oraz próbek pediatrycznych. Liczbę naczyniek należy oszacować jako 20% wszystkich analiz.
c) Wykonawca powinien dołączyć wykaz i koszty odpowiedniego, firmowego materiału kontrolnego do przeprowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wszystkich wymienionych w załączniku nr 5 oznaczeń. Częstotliwość i ilość poziomów kontroli wewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości podano
w załączniku nr 6.
d) Wszystkie oznaczenia podzielono na dwie grupy:
1.Najistotniejsze klinicznie, muszą być wykonywane „zawsze” jednocześnie na obu systemach - są oznaczone w załączniku nr 5 w kolumnie 5 cyfrą – 2 ( 2 aparaty).
2.Istotne klinicznie, które ze względu na specyfikę kliniczną są wykonywane w mniejszych ilościach i niekonieczne codziennie; będą wykonywane na jednym z systemów - zostały oznaczone w załączniku w kolumnie 5 cyfrą – 1 ( 1 aparat).
e) Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia opisuje Załącznik nr 7 do SWZ.
f) Oferowany w postępowaniu przedmiot zamówienia posiada wszystkie niezbędne certyfikaty, w tym deklaracje zgodności, jest zgodny z normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej, spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz wymagane przepisami nadrzędnymi dopuszczenia do obrotu i używania.
g) Pozostałe wymagania dotyczące realizacji zamówienia oraz zasady współpracy między zamawiającym a wykonawcą określają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38434000-6 - Analizatory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Walory jakościowe

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia zamawiający żąda od wykonawców złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:

a) Oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że oferowane w postępowaniu wyroby posiadają:
▪ Certyfikat CE lub Deklarację zgodności (o ile dotyczy);
▪ karty charakterystyk preparatu niebezpiecznego dla każdego zaoferowanego asortymentu posiadającego w składzie substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. Dla pozostałego asortymentu (zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych nr 1999/45/EC z późniejszymi zmianami), należy przedstawić zaświadczenie z wykazem, że wymieniony asortyment nie posiada w swoim składzie substancji sklasyfikowanych
jako niebezpieczne i można je utylizować do ścieków komunalnych lub spalać jako odpady bytowe.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

2) W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert zamawiający żąda od wykonawców złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a) karta walorów jakościowych wraz z oświadczeniem wykonawcy – według Załącznika nr 9 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że oferowane w postępowaniu wyroby posiadają:
▪ Certyfikat CE lub Deklarację zgodności (o ile dotyczy);
▪ karty charakterystyk preparatu niebezpiecznego dla każdego zaoferowanego asortymentu posiadającego w składzie substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. Dla pozostałego asortymentu (zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych nr 1999/45/EC z późniejszymi zmianami), należy przedstawić zaświadczenie z wykazem, że wymieniony asortyment nie posiada w swoim składzie substancji sklasyfikowanych
jako niebezpieczne i można je utylizować do ścieków komunalnych lub spalać jako odpady bytowe.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Druk OFERTA - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Formularz cenowy - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ;
3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ;
4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania (jeżeli wykonawca nie wskazał w ofercie danych umożliwiających zamawiającemu dostęp do tych dokumentów w celu ich uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych);
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru);
6) Inne dokumenty i/lub oświadczenia (jeżeli obowiązek załączenia ich do oferty - złożenia wraz z ofertą - wynika z postanowień niniejszej SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zgodnie z §7 wzoru umowy według załącznika nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-04 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://swb.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-04 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-02

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.