eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bełchatów › Dostawa odczynników wraz z dzierżawą systemu konsolidującego badania z zakresu biochemii klinicznej i immunochemii oraz dostawa materiałów niezbędnych do wykonania tych analiz dla potrzeb ZDLOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą systemu konsolidującego badania z zakresu biochemii klinicznej i immunochemii oraz dostawa materiałów niezbędnych do wykonania tych analiz dla potrzeb ZDL

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306503

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czapliniecka 123

1.5.2.) Miejscowość: Bełchatów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48446358208

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: z.publiczne@szpital-belchatow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpital-belchatow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://swb.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą systemu konsolidującego badania z zakresu biochemii klinicznej i immunochemii oraz dostawa materiałów niezbędnych do wykonania tych analiz dla potrzeb ZDL

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dae31b66-f3a6-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303725

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00223225/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GZP.3800.26.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 339800,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) dostawę dwóch identycznych systemów analitycznych (platform), na których będą wykonywane analizy wymienione w załączniku nr 5. Wszystkie elementy systemów muszą być zdublowane w celu przyspieszenia wykonywania oznaczeń, ułatwienia cyklicznych czynności konserwacyjnych oraz zabezpieczenia ciągłości pracy laboratorium w przypadku awarii. Zamawiający nie dopuszcza możliwości aby jakikolwiek odczynnik, kalibrator, roztwór roboczy, część wymienna itp. z jednego aparatu nie pasowała do drugiego (bliźniaczego) pracującego równolegle, co oczywiście nie znaczy, że podczas rutynowej pracy na obu platformach będzie używany taki sam zestaw odczynników- patrz Zał. nr 5 do SWZ, kolumna 5 tabeli – „Liczba aparatów”
b) W podanych w załączniku nr 5 ilościach zawarte są testy kontroli jakości w potrzebnych ilościach, nie doliczono natomiast testów na kalibracje ponieważ są one związane z konkretnym systemem analitycznym, trwałością kalibracji i trwałością odczynników na pokładzie aparatu i muszą być doliczone przez Wykonawcę. Wykonawca powinien również doliczyć koszt naczyniek systemowych o małej pojemności niezbędnych w celu wykonywania kalibracji, kontroli oraz próbek pediatrycznych. Liczbę naczyniek należy oszacować jako 20% wszystkich analiz.
c) Wykonawca powinien dołączyć wykaz i koszty odpowiedniego, firmowego materiału kontrolnego do przeprowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wszystkich wymienionych w załączniku nr 5 oznaczeń. Częstotliwość i ilość poziomów kontroli wewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości podano
w załączniku nr 6.
d) Wszystkie oznaczenia podzielono na dwie grupy:
1.Najistotniejsze klinicznie, muszą być wykonywane „zawsze” jednocześnie na obu systemach - są oznaczone w załączniku nr 5 w kolumnie 5 cyfrą – 2 ( 2 aparaty).
2.Istotne klinicznie, które ze względu na specyfikę kliniczną są wykonywane w mniejszych ilościach i niekonieczne codziennie; będą wykonywane na jednym z systemów - zostały oznaczone w załączniku w kolumnie 5 cyfrą – 1 ( 1 aparat).
e) Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia opisuje Załącznik nr 7 do SWZ.
f) Oferowany w postępowaniu przedmiot zamówienia posiada wszystkie niezbędne certyfikaty, w tym deklaracje zgodności, jest zgodny z normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej, spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz wymagane przepisami nadrzędnymi dopuszczenia do obrotu i używania.
g) Pozostałe wymagania dotyczące realizacji zamówienia oraz zasady współpracy między zamawiającym a wykonawcą określają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38434000-6 - Analizatory

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 372153,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 372153,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 372153,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 016755430

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 372153,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.