eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łęczyca › ,,Dostawa oleju napędowego i benzyny Pb95 dla potrzeb PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o. w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2026 r."

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
,,Dostawa oleju napędowego i benzyny Pb95 dla potrzeb
PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o. w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2026 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ŁĘCZYCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 610283589

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tumska, 2

1.5.2.) Miejscowość: Łęczyca

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pgkimleczyca.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkimleczyca.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka wodno - ściekowa, gospodarka komunalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Dostawa oleju napędowego i benzyny Pb95 dla potrzeb
PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o. w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2026 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bcb957d3-d613-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00222762

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bcb957d3-d613-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: www.ezamowienia.gov.pl

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z ustawa i zapisami SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z ustawa i zapisami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.Przedmiotem zamówienia jest:
Sukcesywna dostawa oleju napędowego i benzyny Pb95 dla potrzeb PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o. Paliwo przeznaczone jest do samochodów, agregatów prądotwórczych, i innego sprzętu będącego na wyposażeniu. Sprzedaż będzie realizowana w formie bezgotówkowej. Rzeczywista ilość paliw będzie wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości.

2.1 W zakres zamówienia wchodzi szacunkowa ilość ok.:
a) 120.000 litrów oleju napędowego
b) 2.800 litrów benzyny bezołowiowej Pb 95.

3. Wykonawca musi posiadać stacje paliw spełniające wymogi przewidziane dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 poz. 1707)
Przez wybraną stację sprzedawcy, należy rozumieć :
1) stację Wykonawcy, który złożył najkorzystniejsza ofertę, jeżeli stacja ta (znajdująca się w odległości nie większej niż 3 km od siedziby zamawiającego, liczona najkrótszą drogą publiczną ) jest jedyną, jaką ten Wykonawca posiada,
2) stację Wykonawcy z najniższą średnią ceną sprzedaży poszczególnych rodzajów paliw, spośród wszystkich stacji Wykonawcy, jeżeli ten Wykonawca, posiada więcej niż jedną stację paliw (w odległości nie większej niż 3 km od siedziby zamawiającego, liczona najkrótszą drogą publiczną),
3) każdy ze sprzedających może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Do poszczególnych paliw, wymienionych powyżej, stosuje się wymagania jakościowe, określone w Obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 czerwca 2023 r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( t.j. Dz. U z 2023r. poz. 1314) oraz aktualne normy: PN-EN 228 (dla benzyny bezołowiowej 95) i PN-EN 590 (dla oleju napędowego). W przypadku zmiany obowiązujących norm jakościowych w trakcie trwania umowy, Wykonawca dostosuje jakość paliw do nowych norm.
5. Tankowania pojazdów mogą odbywać się każdego dnia tygodnia, w okresie obowiązywania umowy, dlatego też oferta Wykonawcy musi wskazywać stację paliw działającą co najmniej w godzinach od 6:00 do godz. 22:00 w każdy dzień tygodnia.
6. Wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów, i urządzeń a także nazwisk uprawnionych do tankowania kierowców zamawiającego, będzie zawarty w załączniku do umowy. Każdy z kierowców umieszczonych w wykazie będzie uprawniony do tankowania każdego z pojazdów i urządzeń wymienionych w wykazie.
7. Wszystkie wskazane w dokumentacji SWZ znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych przy użyciu kart „paliwowych”, choć nie jest to warunek konieczny.
9. Fakt poboru paliwa przez kierowców będzie potwierdzony dowodem wydania na podstawie faktycznych ilości pobranego paliwa:
a) w przypadku sprzedaży bez kart flotowych
Dowody wydania dokumentujące sprzedaż paliw będą wystawiane na każdy pojazd lub urządzenie. Dowody zakupu paliwa będą uwzględniały datę i godzinę zakupu, rodzaj pobranego paliwa, ilość pobranego paliwa, numer rejestracyjny pojazdu lub nazwa sprzętu i nazwisko osoby pobierającej paliwo, aktualną cenę brutto za jeden litr w momencie realizacji transakcji , cenę sprzedaży paliwa ( po upuście), oraz wartość netto i brutto .
Dowód wydania przeznaczony jest dla Zamawiającego i będzie podpisywany przez Kierowcę.
b) w przypadku sprzedaży przy użyciu kart flotowych
Dowody wydania dokumentujące sprzedaż paliw będą wystawiane na numer rejestracyjny pojazdu ( o ile karta wydana jest na numer rejestracyjny pojazdu) lub dane kierowcy, sprzętu lub kanister.
Dowód wydania będzie zawierał następujące informacje: dokładny adres stacji paliw, nr karty, na którą dokonywana była transakcja, nr rejestracyjny samochodu, kwotę do zapłaty, ilość wydanego paliwa, wartość wydanego paliwa, datę i godzinę transakcji
Jeden egzemplarz dowodu wydania zostaje wydany kupującemu, natomiast drugi, pozostaje na stacji paliw.
Każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru transakcji bezgotówkowej, daty, miejsca, nr rejestracyjny, wartości i ilości zakupionych produktów lub usług. Dokonanie przez użytkownika kart flotowych transakcji bezgotówkowej potwierdzone zostanie wydrukiem z terminalu albo pokwitowaniem. Użytkownik kart flotowych, sprawdzi prawidłowość danych w nich zawartych i otrzyma jego egzemplarz.
10. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia:
a) Faktury VAT będą wystawiane 2 razy w miesiącu w okresach od 1 do 15 i od 16 do ostatniego dnia miesiąca za dokonane zakupy paliw w danym okresie.
Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
b) Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur w terminie 7 dni od daty sporządzenia ilościowego zestawienia sprzedanego paliwa.
c) Płatność będzie następowała na podstawie faktur VAT za faktycznie dostarczoną ilość paliwa.
d) Termin płatności - 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT lub przesłania elektronicznej faktury na adres: faktury@pgkimleczyca.pl
11. Z tytułu niezrealizowania przez Zamawiającego zakupu maksymalnych ilości paliw określonych w umowie - wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko zamawiającemu.
12. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
1) Zamawiający może dokonać rozszerzenia umowy pod warunkiem, że wartość dodatkowego zamówienia nie przekroczy 20 % wartości kontraktu po cenach oferowanych.
Jeżeli wartość tych dostaw nie przekroczy 20 % wartości uzgodnionego zamówienia, to wykonawca jest zobowiązany wykonać je na dodatkowe zamówienie, przy zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów, po podpisaniu aneksu do umowy.
13. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:
wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lecz stacja tankowania musi się mieścić w wyznaczonej lokalizacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2026-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Taki charakter prac

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: opisano w rozdziale XVII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)nie podlegają wykluczeniu;
2)spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu.

2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie uszczegóławia warunku udziału w powyższym zakresie.

2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający wymaga aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia posiadał uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne ( t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1385 z późń. zm.) w zakresie obrotu paliwami będącymi przedmiotem zamówienia.
Przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wymagane przepisami ustawy Prawo energetyczne, obejmujące zakresem minimum paliwa będące przedmiotem zamówienia, z tym że wymóg posiadania uprawnień dotyczy wszystkich Wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienia.

3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.

4)zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Doświadczenie zawodowe
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
b) Potencjał techniczny
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje stacją paliwową w odległości nie większej niż 3 km od siedziby zamawiającego. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
c) Kadra techniczna
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.

3.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.Jeżeli oferta wykonawców, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy i rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2415).
6.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
7.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
9.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 8, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
10. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane w rozdziale X SWZ.

11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
12. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale IX SWZ zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki nr 2 i 3 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane, na wezwanie podmiotowe środki dowodowe, wskazane w ust. 4.
2.Wraz z Ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć Oświadczenie potwierdzające, że nie zachodzą w stosunku do wykonawcy oraz w stosunku do podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia oraz podwykonawcy i / lub dostawcy, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej oraz art. 5k Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 wg Załącznika nr 6a do SWZ. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca załącza do Oferty Oświadczenie tego podmiotu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6b do SWZ) potwierdzające, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym.
3.Niezależnie od powyższych wymagań, na wykonawcach jako administratorach danych osobowych w rozumieniu RODO, ciąży obowiązek dołączenia oświadczenia potwierdzającego stosowanie przez nich przepisów RODO, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ składane wraz z ofertą.
4.Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art.125 ust.1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
5.Oświadczenie składają odrębnie:
-wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
-podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy.
6.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych, wymaganych:
1)W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: aktualną koncesję potwierdzającą posiadane przez Wykonawcę uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j.Dz. U z 2022 r. poz. 1385 z późń. zm.) w zakresie obrotu paliwami będącymi przedmiotem zamówienia.
a)Przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wymagane przepisami ustawy Prawo energetyczne, obejmujące zakresem minimum paliwa będące przedmiotem zamówienia, z tym że wymóg posiadania uprawnień dotyczy wszystkich Wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienia.
7.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

-wzór oświadczenia dotyczący spełnienia warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2,
-wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - zał. nr 3,
- wzór oświadczenia wykonawcy o jako administratora danych osobowych potwierdzający stosowanie przez wykonawcę
przepisów RODO - zał. nr 4,
-oświadczenia art. 5k - zał. nr 6a
-oświadczenie art. 5k podmiot udostępniony - zał. nr 6b
- koncesja

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

opisano w rozdziale IX SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

opisano w §8 projektu umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.