eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › Usługi specjalistyczne świadczone dla osób czasowo przebywających oraz korzystających ambulatoryjnie z usług Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy domowej.Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi specjalistyczne świadczone dla osób czasowo przebywających oraz korzystających ambulatoryjnie z usług Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy domowej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Włocławek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005871024

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogniowa 8/10

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 54 423 23 26

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@mopr.wloclawek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mopr.wloclawek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi specjalistyczne świadczone dla osób czasowo przebywających oraz korzystających ambulatoryjnie z usług Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy domowej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f37d0634-d549-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00222612

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00065675/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Poradnictwo socjoterapeutyczne

1.3.10 Usługi poradnictwa psychologicznego, psychoterapia osób doznających przemocy domowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f37d0634-d549-11ee-8305-7e4937eb936d

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami zostały szczegółowo opisane w rozdziale X i XIV SWZ.
Komunikacja w postępowaniu,z wyłączeniem składania ofert, odbywa się za pośrednictwem formularzy do komunikacji na portalu e-Zamówienia( pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/) dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@mopr.wloclawek.pl .
Zamawiający nie posługuje się interaktywnym formularzem oferty przewidzianym przez Platformę e-Zamówienia.
Wykonawca składa ofertę na portalu e-Zamówienia, pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/, za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. W polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), przy czym Zamawiający zaleca przesyłanie danych w formacie .pdf
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/ .
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia - link: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w ppkt. 2, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego odpowiednio niniejszej SWZ.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załączniki) lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”), z zastrzeżeniem postanowień ppkt. Zamawiający przekazuje link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania oraz Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia w Załączniku nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dane postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233) zalecane jest, aby wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazał je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Ewentualne konsekwencje nieprawidłowego oznakowania takich dokumentów ponosi Wykonawca.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej Administrator) jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku z siedzibą we Włocławku przy ul. Ogniowej 8/10, nr telefonu 54 423-23-00, adres e-mail: sekretariat@mopr.wloclawek.pl, w imieniu którego działa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się skontaktować pod adresem MOPR ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek, mailowo: iod@mopr.wloclawek.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi specjalistyczne świadczone dla osób czasowo przebywających oraz korzystających ambulatoryjnie z usług Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej nr MOPR.AO.A.261.9.2024, powyżej progu stosowania ustawy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp (t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz zgodnie z art. 5-6 ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat (umowa zawarta w wyniku niniejszego zapytania ofertowego będzie przechowywana przez okres 10 lat), licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z Instrukcją kancelaryjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, wprowadzoną zarządzeniem nr 8/2014 Dyrektora MOPR we Włocławku z dnia 18 marca 2014r. Okres wskazany powyżej może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne na podstawie innych przepisów.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r.Administrator nie przewiduje przekazywać danych osobowych do państw trzecich.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1)prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
2)prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, jednak skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy.
3)prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub z naszym inspektorem ochrony danych.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Niepodanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania. Jeżeli przesłanką przetwarzania danych będzie umowa, podanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia. Niepodanie danych spowoduje, że umowa nie będzie mogła być zawarta.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, tj. dane osobowe konkretnej osoby nie będą analizowane w taki sposób, aby stworzyć dokładny opis jej preferencji i cech. (art. 22 RODO).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPR.AO.A.261.9.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 573720,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 80960,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PSYCHOTERAPIA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ
a. usługa będzie świadczona min. jeden raz w tygodniu w siedzibie SOW we Włocławku przy ul. Żytniej 58, w wymiarze min. 5 godzin tygodniowo w okresie od dnia podpisania umowy do 18 grudnia 2024 r.
b. łączny wymiar godzin: 220, przez godzinę usługi rozumie się godzinę zegarową,
c. psychoterapia osób korzystających z pomocy SOW będzie prowadzona w sposób ukierunkowany na wsparcie osoby doznającej przemocy domowej oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc, szczególnie w zakresie:
i. rozpoznania sytuacji psychologicznej, zdrowotnej, wychowawczej oraz rodzinnej osoby korzystającej z usług SOW,
ii. rozpoznania źródła problemów i podejmowanie odpowiednich działań profilaktycznych i wspierających,
iii. zdiagnozowania przypadku i zastosowania odpowiednich podejść terapeutycznych,
iv. pracy nad rozwojem, wpływu na zmianę postaw i poprawę zdolności radzenia sobie i rozumienia stanów emocjonalnych w sytuacjach trudnych, kryzysowych, wprowadzanie pozytywnych wzorców myślenia,
v. pomocy w rozwiązywaniu problemów w związku z wystąpieniem poczucia bezradności i bezsilności oraz smutku, pozostawania w trudnościach, a także minimalizowania zachowań agresywnych,
vi. udzielenia konsultacji i porad indywidualnych oraz grupowych dla osób korzystających z usług SOW,
vii. wykorzystania w pracy własnych umiejętności interpersonalnych, opartych przede wszystkim na okazywaniu ciepła, akceptacji i empatii,
viii. konsultowania udzielonej pomocy podczas posiedzeń gremiów zwoływanych
w sprawie rodziny lub osoby,
ix. prowadzenia działań inicjujących powstawanie grup wsparcia samopomocowego dla osób korzystających ze wsparcia,
x. podejmowania działań interwencyjnych w momencie zagrożenia życia i zdrowia osób korzystających z usług,
xi. pozostawania we współpracy z pracownikami SOW, zaangażowanymi w proces pomagania rodzinie lub osobie,
xii. prowadzenia dokumentacji obowiązującej w SOW w zakresie w/w działań.

4.2.5.) Wartość części: 33000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85320000-8 - Usługi społeczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

85312320-8 - Usługi doradztwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1) „Całkowita cena oferty brutto” – C
W ramach kryterium będzie brana pod uwagę całkowita cena oferty brutto podana w formularzu ofertowym za realizację całego przedmiotu zamówienia
C = (cena brutto oferty o najniższej cenie / cena brutto oferty
badanej) x 60 pkt

2) „Kwalifikacje osób” - ukończenie szkolenia/szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z osobami uwikłanymi w przemoc itp – K
-ukończenie szkolenia/szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z osobami uwikłanymi w przemoc itp. w wymiarze co najmniej 50 godzin włącznie – 0 pkt
-ukończenie szkolenia/szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z osobami uwikłanymi w przemoc itp. w wymiarze powyżej 50 godzin do 70 godzin włącznie – 10 pkt
-ukończenie szkolenia/szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z osobami uwikłanymi w przemoc itp. w wymiarze powyżej 70 godzin do 80 godzin włącznie - 15 pkt
-ukończenie szkolenia/szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z osobami uwikłanymi w przemoc itp. w wymiarze powyżej 80 godzin – 20 pkt

3) „Doświadczenie” - Doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy – D
- min. 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy - 0 pkt
- powyżej 2 lat do 4 lat włącznie doświadczenia w pracy z osobami doświadczającymi przemocy - 10 pkt
- powyżej 4 lat do 6 lat włącznie doświadczenia w pracy z osobami doświadczającymi przemocy - 15 pkt
- powyżej 6 lat doświadczenia w pracy z osobami doświadczającymi przemocy - 20 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) „Kwalifikacje osób” - ukończenie szkolenia/szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z osobami uwikłanymi w przemoc itp

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: 3) „Doświadczenie” - Doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II - PSYCHOLOG DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ
a. usługa będzie świadczona min. jeden raz w tygodniu w siedzibie SOW we Włocławku przy ul. Żytniej 58, w wymiarze min. 4 godzin tygodniowo w okresie od dnia podpisania umowy do 18 grudnia 2024 r.
b. łączny wymiar godzin: 204
c. przez godzinę usługi rozumie się godzinę zegarową,
d. usługa psychologa będzie prowadzona w zakresie:
i. udzielania pomocy psychologicznej doraźnej oraz pomocy terapeutycznej krótko i długoterminowej osobom i rodzinom doświadczającym przemocy domowej oraz osobom, u których doświadczenia przemocy z przeszłości wpływają znacząco na ich obecne funkcjonowanie,
ii. prowadzenia poradnictwa psychologicznego dla osób i rodzin, polegającego na udzielaniu podstawowych informacji oraz motywowaniu do podjęcia pogłębionej współpracy,
iii. przygotowywania programów warsztatów tematycznych i prowadzenie tych zajęć,
iv. w zakresie bieżącej pracy Specjalistycznego Ośrodka:
 przyjmowania osoby na pobyt czasowy w SOW i wypełnianie dokumentacji przyjęcia interesanta w związku jego trudną sytuacją życiową,
 zapoznania osoby ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, zasadami bezpieczeństwa i pobytu, obowiązującym regulaminem oraz zasadami PPOŻ,
 dopilnowania porządku i przestrzegania regulaminu SOW przez jego mieszkańców,
 przyjmowania informacji i zgłoszeń telefonicznych oraz rejestrowanie osób do pomocy specjalistycznej,
 prowadzenia z osobami przebywającymi rozmów wspierających oraz pomocowych, mających na celu rozwiązywanie ich problemów związanych z pobytem w SOW oraz udzielanie pierwszego wsparcia emocjonalnego osobom rozpoczynającym pobyt,
v. podejmowania działań interwencyjnych w momencie zagrożenia życia lub zdrowia osoby przebywającej na terenie SOW,
vi. udzielania poradnictwa oraz uczestniczenie w konsultacjach z pracownikami socjalnymi prowadzącymi sprawy osób korzystających z pomocy SOW,
vii. udziału w pracach grup diagnostyczno – pomocowych powoływanych do prowadzenia indywidualnych procedur „Niebieskie Karty” oraz współpraca z innymi pracownikami SOW w zakresie podjętej pracy z rodzinami i osobami na rzecz rozwiązywania ich problemów,
viii. w przypadku podejrzenia zaistnienia przemocy domowej wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”, lub sporządzenie szczegółowej notatki do Zespołu Interdyscyplinarnego,
ix. inicjowania działań poszerzających ofertę pomocową SOW oraz współpraca w tworzeniu nowych form wsparcia,
x. współudziału w opracowywaniu i realizacji programów i projektów inicjowanych przez SOW,
xi. przygotowywania analiz oraz danych wyjściowych do sprawozdawczości,
xii. efektywnego organizowania pracy, jej miejsca i czasu w sposób zapewniający dostępność dla interesantów oraz prowadzenia i zabezpieczania dokumentów SOW i potwierdzających wykonywaną pracę,
xiii. sporządzania na wniosek instytucji zewnętrznych i na potrzeby wewnętrzne SOW informacji z zakresu współpracy z osobami i rodzinami oraz opinii o nich,
xiv. współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami działającymi na rzecz osób i rodzin,
xv. współpracy z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą diagnostyczno - pomocową, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.).) lub z innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędne,
xvi. prowadzenia naboru i rejestrowania interesantów do specjalistów dyżurujących w SOW telefonicznie, elektronicznie (e-mail) i osobiście, w tym prowadzenie rejestru umawianych wizyt,
xvii. dbania o upowszechnianie prowadzonych działań zawodowych i oferty pomocowej na zewnątrz oraz wewnątrz SOW.

4.2.5.) Wartość części: 31960,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85320000-8 - Usługi społeczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

85312320-8 - Usługi doradztwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1) „Całkowita cena oferty brutto” – C
W ramach kryterium będzie brana pod uwagę całkowita cena oferty brutto podana w formularzu ofertowym za realizację całego przedmiotu zamówienia
C = (cena brutto oferty o najniższej cenie / cena brutto oferty
badanej) x 60 pkt

2) „Doświadczenie” - Doświadczenie w pracy psychologicznej z osobami doświadczającymi przemocy – D
- doświadczenie do 2 lat włącznie w pracy psychologicznej z osobami doświadczającymi przemocy – o pkt
- powyżej 2 lat do 4 lat włącznie doświadczenia w pracy psychologicznej z osobami doświadczającymi przemocy- 10 pkt.
- powyżej 4 lat do 6 lat włącznie doświadczenia w pracy psychologicznej z osobami doświadczającymi przemocy – 20 pkt
- powyżej 6 lat do 8 lat włącznie doświadczenia w pracy psychologicznej z osobami doświadczającymi przemocy – 30 pkt
- powyżej 8 lat doświadczenia w pracy psychologicznej z osobami doświadczającymi przemocy – 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) „Doświadczenie” - Doświadczenie w pracy psychologicznej z osobami doświadczającymi przemocy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III - SOCJOTERAPIA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOPCY DOMOWEJ
a. usługa będzie świadczona min. jeden raz w tygodniu w siedzibie SOW we Włocławku przy ul. Żytniej 58, w wymiarze min. 4 godzin tygodniowo w okresie od dnia podpisania umowy do 18 grudnia 2024 r.
b. łączny wymiar godzin: 200,
c. przez godzinę usługi rozumie się godzinę zegarową,
d. Wykonywanie usługi będzie odbywało się w zakresie:
i. rozpoznawania potrzeb i prowadzenia oddziaływań socjoterapeutycznych lub terapii zajęciowej z udziałem osób przebywających w SOW, w tym dzieci,
ii. wspólnego spędzania czasu w sposób inicjujący zachowania korektywne do przyjętych przez osoby przebywające w SOW,
iii. wykorzystywania gier i zabaw edukacyjnych oraz zajęć gastronomicznych, gimnastycznych itp. wraz z ich omówieniem w formie grupowej lub indywidualnej,
iv. prowadzenia poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia,
v. podejmowania działań interwencyjnych w momencie zagrożenia życia lub zdrowia osoby przebywającej w SOW,
vi. współpracy z pracownikami SOW, zaangażowanymi w proces pomagania rodzinie lub osobie,
vii. prowadzenia dokumentacji obowiązującej w SOW w zakresie ww. działań.

4.2.5.) Wartość części: 16000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85320000-8 - Usługi społeczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312320-8 - Usługi doradztwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1) „Całkowita cena oferty brutto” – C
W ramach kryterium będzie brana pod uwagę całkowita cena oferty brutto podana w formularzu ofertowym za realizację całego przedmiotu zamówienia
C = (cena brutto oferty o najniższej cenie / cena brutto oferty
badanej) x 60 pkt

2) „Kwalifikacje osób” - ukończenie szkolenia/szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z osobami uwikłanymi w przemoc itp – K
- ukończenie szkolenia/szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z osobami uwikłanymi w przemoc itp. w wymiarze co najmniej 50 godzin włącznie – 0 pkt
- ukończenie szkolenia/szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z osobami uwikłanymi w przemoc itp. w wymiarze powyżej 50 godzin do 70 godzin włącznie – 10 pkt
- ukończenie szkolenia/szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z osobami uwikłanymi w przemoc itp. w wymiarze powyżej 70 godzin do 80 godzin włącznie - 15 pkt
- ukończenie szkolenia/szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z osobami uwikłanymi w przemoc itp. w wymiarze powyżej 80 godzin – 20 pkt


3) „Doświadczenie” - Doświadczenie w pracy socjoterapeutycznej na rzecz młodzieży i dzieci wymagających integracji społecznej lub w pracy na rzecz dorosłych uwikłanych w przemoc – D
- min. 2 letnie doświadczenie w pracy socjoterapeutycznej na rzecz młodzieży i dzieci wymagających reintegracji społecznej lub w pracy na rzecz dorosłych uwikłanych w przemoc - 0 pkt
- powyżej 2 lat do 4 lat włącznie doświadczenia w pracy socjoterapeutycznej na rzecz młodzieży i dzieci wymagających reintegracji społecznej lub w pracy na rzecz dorosłych uwikłanych w przemoc - 10 pkt.
- powyżej 4 lat do 6 lat włącznie doświadczenia w pracy socjoterapeutycznej na rzecz młodzieży i dzieci wymagających reintegracji społecznej lub w pracy na rzecz dorosłych uwikłanych w przemoc – 15 pkt
- powyżej 6 lat doświadczenia w pracy socjoterapeutycznej na rzecz młodzieży i dzieci wymagających reintegracji społecznej lub w pracy na rzecz dorosłych uwikłanych w przemoc – 20 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) „Kwalifikacje osób” - ukończenie szkolenia/szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z osobami uwikłanymi w przemoc itp

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: 3) „Doświadczenie” - Doświadczenie w pracy socjoterapeutycznej na rzecz młodzieży i dzieci wymagających integracji społecznej lub w pracy na rzecz dorosłych uwikłanych w przemoc

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
CZĘŚĆ I
a) dysponuje wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, tj. co najmniej 1 osobą:
- posiadającą wykształcenie wyższe tj. tytuł magistra na kierunku psychologia,
- posiadającą status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonym metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. posiadającą ukończone podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych, mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,
- posiadającą ukończone szkolenie/szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z osobami uwikłanymi w przemoc itp. w wymiarze co najmniej 50 godzin,
- posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami doznającymi przemocy.
CZĘŚĆ II
b) dysponuje wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, tj. co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej oraz wymagań kwalifikacyjnych wobec osób zatrudnionych w tych ośrodkach, tj.
- posiadającą ukończone jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia na kierunku psychologia i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej
lub
- posiadającą zaświadczenia o ukończeniu szkolenia lub szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w łącznym wymiarze co najmniej 100 godzin;
CZĘŚĆ III
c) dysponuje wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, tj. co najmniej 1 osobą:
- posiadającą wykształcenie wyższe - tytuł magistra na kierunku socjoterapia, lub w przypadku wykształcenia wyższego innego niż wyżej wskazane – ukończenie kursów lub szkoleń z zakresu socjoterapii
- posiadającą ukończone szkolenie/szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z osobami uwikłanymi w przemoc itp. w wymiarze co najmniej 50 godzin
- posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy socjoterapeutycznej na rzecz młodzieży i dzieci wymagających reintegracji społecznej lub w pracy na rzecz osób dorosłych uwikłanych w przemoc.

Uwaga: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imienia i nazwiska powyższych osób wraz z informacją o doświadczeniu tej osoby w celu przyznania punktów w kryterium oceny ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób (odrębny dla każdej części postępowania), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy CZĘŚĆ I - warunek, o którym mowa w:
1) pkt 1 ppkt 4 lit. a SWZ – chociaż jeden z Wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy CZĘŚCI II - warunek, o którym mowa w:
1) pkt 1 ppkt 4 lit. b SWZ – chociaż jeden z Wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy CZĘŚCI III - warunek, o którym mowa w:
1) pkt 1 ppkt 4 lit. c SWZ – chociaż jeden z Wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty dołącza się pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda, aby na co najmniej 2 dni przed zawarciem umowy została mu dostarczona kopia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawarto w załączniku nr 7a do SWZ – część I, 7b do SWZ – część II, 7c do SWZ – część III.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z Projektowanymi postanowienia umowy i Ustawą Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f37d0634-d549-11ee-8305-7e4937eb936d

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.