eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno › PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W PEŁNYM ZAKRESIE REALIZOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH NA ZADANIU ,,REMONT, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA CENTRUM KOMUNIKACJI I JĘZYKÓW OBCYCH"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W PEŁNYM ZAKRESIE REALIZOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH NA ZADANIU ,,REMONT, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA CENTRUM KOMUNIKACJI I JĘZYKÓW OBCYCH”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W KROŚNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370468370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pans.krosno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pans.krosno.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W PEŁNYM ZAKRESIE REALIZOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH NA ZADANIU ,,REMONT, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA CENTRUM KOMUNIKACJI I JĘZYKÓW OBCYCH”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-718fec2d-d49f-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00222450

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00007825/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych na zadaniu ,,REMONT, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA CENTRUM KOMUNIKACJI I JĘZYKÓW OBCYCH”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz.krosno/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz.krosno/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej (nie dotyczy składania ofert gdyż wiadomości nie są szyfrowane):
- Jeżeli w Ogłoszeniu o zamówieniu, SWZ lub zaproszeniu do składania ofert nie zapisano inaczej to komunikacja w postępowaniu w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość.
- Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
- W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformazakupowa.pl zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą innych form komunikacji określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, lub SWZ.
- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem przycisku Wyślij wiadomość jako załączniki.
- Dla wygody dodatkowo Wykonawca może otrzymywać powiadomienia tj. wiadomość email dotyczące komunikatów w sytuacji gdy zamawiający opublikuje informacje publiczne lub spersonalizowaną wiadomość zwaną prywatną korespondencją.
- Warunkiem otrzymania powiadomień systemowych platformazakupowa.pl jest wcześniejsze poinformowanie przez zamawiającego o postępowaniu, złożenie oferty lub wniosku jak i wystosowanie wiadomości przez wykonawcę w obrębie postępowania, na którą otrzyma odpowiedź. - Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania bezpośrednio w systemie informacji publicznych oraz prywatnych przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
- Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. - Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
2) Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanych przez Zamawiającego wzorów załączników do SWZ, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorach. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz.krosno
3) Zasady przygotowania i złożenia oferty za pośrednictwem Platformy określa: ,,Pełna instrukcja tekstowa składania ofert” na ww. Platformie zakupowej stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ). Instrukcja została zamieszona także bezpośrednio na ww. Platformie.
4) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, Rynek1, 38-400 Krosno, tel. 13 43 755 00.
 z Administratorem danych może Pan/Pani skontaktować się poprzez adres e-mail: ochrona.danych@pans.krosno.pl, lub pod numerem telefonu (13) 43 755 26.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: na PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W PEŁNYM ZAKRESIE REALIZOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH NA ZADANIU ,,REMONT, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA CENTRUM KOMUNIKACJI I JĘZYKÓW OBCYCH”.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP/40/ZP-4/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych na zadaniu pn. ,,REMONT, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA CENTRUM KOMUNIKACJI I JĘZYKÓW OBCYCH” realizowanym w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną w ramach umowy nr 1/P/2022 o wykonanie prac projektowych w ramach zadania pn.: ,,wykonanie dokumentacji projektowej nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania kamienic Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie przy ul. RYNEK 5 i RYNEK 6”, zawartą w dniu 16.05.2023 r. z Pracownie Konserwacji Zabytków „Arkona” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy pl. Gen. Władysława Sikorskiego 3/8, stanowiącą załącznik nr 5 do SWZ.
2. Wykonawca zapewni nadzór inwestorski, który prowadzony będzie przez uprawnionych inspektorów nadzoru w branżach:
a) nadzór nad robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) nadzór nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) nadzór nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych.
3. Do podstawowych obowiązków przy pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę, umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2) Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej zadawane na etapie postępowania publicznego na wykonanie robót budowlanych w terminie nie dłuższym niż jeden dzień od dnia otrzymania pytań od Zamawiającego.
3) Prowadzenie ogólnego nadzoru nad realizacją robót i ich finansowaniem zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
4) Prowadzenie i stałe uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, związanych z realizacją nadzorowanych zadań w terminach wyznaczonych przez Inwestora nie częściej niż raz w tygodniu i innych naradach i spotkaniach organizowanych przez siebie lub przez wszystkie pozostałe strony procesu inwestycyjnego.
5) Sporządzanie protokołów z narad technicznych i innych spotkań organizowanych przez siebie lub przez wszystkie pozostałe strony procesu inwestycyjnego, ich archiwizacja i przekazywanie uzgodnionych wersji Zamawiającemu.
6) Podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu rzeczowo-finansowego.
7) Kontrola terminów wykonywania poszczególnych elementów i rodzajów robót przez wykonawcę robót, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
8) Prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz obowiązkami wynikającymi z niniejszej umowy.
9) Współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą zadania w okresie realizacji inwestycji.
10) Podejmowanie czynności mających na celu ochronę interesów Zamawiającego.
11) Pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie. na budowie. Podczas całego okresu wykonywania robót budowlanych, każdy z Inspektorów nadzoru inwestorskiego zrealizuje na budowie ………… (ilość wynikająca z oferty Wykonawcy) pobytów w tygodniu (pon. – pt.).
12) Każdy z Inspektorów Nadzoru dodatkowo zobowiązuje się do przybycia niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego. Za uzasadnione wezwanie uważa się każde wezwanie dotyczące realizacji robót budowlanych dla których wymagane jest niezwłoczne podjęcie decyzji przez Inspektora Nadzoru, której brak, lub opóźnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla życia, lub zdrowia ludzi, innych budynków, lub opóźnić, albo wstrzymać prowadzenie robót budowlanych.
13) Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz zasadami działania inspektora nadzoru, a w szczególności:
a) Kontrola jakości wykonanych prac, zgodności robót z projektem i pozwoleniem na budowę, umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami bezpieczeństwa w toku budowy.
b) Sprawdzenie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, aprobat, deklaracji, wyników badań) dotyczących materiałów budowlanych i urządzeń, które zastosowane będą przy realizacji zadania o którym mowa w § 1 oraz ich akceptacja na wniosek Wykonawcy robót w przypadku braku do nich zastrzeżeń, oraz po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
c) Zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
d) Dokonywanie sprawdzenia zgodności ze specyfikacjami technicznymi, materiałów które zastosowane będą przy realizacji zadania o który mowa w § 1.
e) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i robót.
f) Kontrola jakości wykonanych prac.
g) Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru.
h) Weryfikacja kosztorysów Wykonawcy na roboty dodatkowe oraz zamienne, wynikłych w trakcie realizacji robót.
i) Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu bądź rzeczoznawców.
j) Bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji.
k) Bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z Wykonawcą realizującym roboty budowlane.
l) Przygotowanie niezbędnych dokumentów do rozliczenia dofinansowania.
m) Przygotowanie niezbędnych dokumentów do odbioru końcowego.
n) Weryfikacja dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę jako załączniki do wniosku o uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
o) Uczestniczenie w odbiorach.
p) Wykonanie czynności wynikających z praw i obowiązków gwarancji i rękojmi łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych przez Zamawiającego do oceny jakości robót w okresie rękojmi i gwarancji.
q) Potwierdzanie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi.
r) W razie powstania sytuacji nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, a koniecznych do rozwiązania na etapie budowy, do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie przedłożenie Zamawiającemu propozycji rozwiązań technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba pobytów w tygodniu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący 4zdolności technicznej lub zawodowej.
Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, Zamawiający żąda od Wykonawcy, że dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniającymi niżej określone wymagania:

• Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej
- wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- minimum 10 lat doświadczenia jako inspektor nadzoru inwestorskiego nad robotami konstrukcyjno-budowlanymi,
- nadzór inwestorski prowadzony przez cały okres realizacji inwestycji, przynajmniej nad 2-ma budowami lub przebudowami lub remontami obiektów których wartość robót budowlanych wszystkich branż wyniosła co najmniej 10 000 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć milionów złotych) każda;
- nadzór inwestorski prowadzony przez cały okres realizacji inwestycji, przynajmniej nad 2-ma przebudowami lub remontami obiektów wpisanych do rejestru zabytków, których wartość robót budowlanych wszystkich branż wyniosła co najmniej 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych) każda;
- uprawnienia i kwalifikacje o których mowa w art. 37 c) ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1840), który stanowi, że: „robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury”.

• Inspektor nadzoru w branży sanitarnej - wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, minimum 10 lat doświadczenia jako inspektor nadzoru inwestorskiego instalacji sanitarnych, w tym nadzór inwestorski prowadzony przez cały okres realizacji inwestycji, przynajmniej nad 2-ma budowami lub przebudowami lub remontami obiektów których wartość robót budowlanych wszystkich branż wyniosła co najmniej 10 000 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć milionów złotych) każda;

• Inspektor nadzoru w branży elektrycznej - wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, minimum 10 lat doświadczenia jako inspektor nadzoru inwestorskiego instalacji elektrycznych, w tym nadzór inwestorski prowadzony przez cały okres realizacji inwestycji, przynajmniej nad 2-ma budowami lub przebudowami lub remontami obiektów których wartość robót budowlanych wszystkich branż wyniosła co najmniej 10 000 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć milionów złotych) każda;

UWAGA: w każdym przypadku:
– przez „budowę” należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;
– przez „przebudowę” należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji;
- przez „remont” należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;

Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia więcej niż jednej funkcji, o których mowa powyżej przez tę samą osobę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ:
1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 5 i 6 SWZ. Wzór stanowią załączniki nr 2 i 3 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Oświadczenie o którym mowa w pkt 2. składają:
a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 - załączniki nr 2 i 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz
z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - załączniki nr 2 i 3 do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
c) w przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia, wraz
z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie Podwykonawcy - załącznik nr 2 do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego Podwykonawcy.
4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 3, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
b) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt b), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ:
1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 5 i 6 SWZ. Wzór stanowią załączniki nr 2 i 3 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Oświadczenie o którym mowa w pkt 2. składają:
a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 - załączniki nr 2 i 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz
z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - załączniki nr 2 i 3 do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
c) w przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia, wraz
z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie Podwykonawcy - załącznik nr 2 do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego Podwykonawcy.
4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 3, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE:
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (dotyczy warunku określonego w II ust. 5 pkt 4 SWZ) - wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Pełnomocnictwo (o ile dotyczy)
b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy)
c) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ
d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (o ile dotyczy) - załącznik nr 7 do SWZ.
e) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (o ile dotyczy)
f) Informacje dotyczące wykonawcy (znajduje się w formularzu ofertowym - załączniku nr 1 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
• Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców, pod warunkiem, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp.
• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
3) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie Zamówienia jeśli zachodzą okoliczności wymienionych w art. 455 ust 1 i 2 ustawy Pzp, lub w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej:
1) W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia
2) Zmiany terminu wykonania Umowy:
a) na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamówienia, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
b) na skutek konieczności zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót.
3) Inne zmiany:
a) w składzie osób zdolnych do wykonania zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata/kandydatów na stanowisko inspektora nadzoru,
b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego - zmiana podwykonawcy na etapie realizacji usług, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom przyjętym w dokumentacji przetargowej,
2. Warunki zmian:
a) inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych,
c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.