eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › [U/06/2024] Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Opolskiego w ramach projektu: Otwarty Uniwersytet Opolski - budowanie potencjału w zakresie umiędzynarodowienia (...)

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
[U/06/2024] Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Opolskiego w ramach projektu: Otwarty Uniwersytet Opolski – budowanie potencjału w zakresie umiędzynarodowienia (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET OPOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001382

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Mikołaja Kopernika 11

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-040

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uni.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.uni.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

[U/06/2024] Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Opolskiego w ramach projektu: Otwarty Uniwersytet Opolski – budowanie potencjału w zakresie umiędzynarodowienia (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb372f88-d550-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00222286

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00101449/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.18 [149] Materiały promocyjne (m. in. smycze, kubki, notesy)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie przewidziane do współfinansowania z projektu: Otwarty Uniwersytet Opolski – budowanie potencjału w zakresie umiędzynarodowienia w ramach programu Welcome to Poland ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Umowa nr PPI/WTP/2022/1/00176/U/00001 nr wew. 23-07-002

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/893701

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/893701

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określono w Rozdziale I pkt. 12 SWZ.
2. Ponadto Zamawiający informuje, że adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniano SWZ oraz na
której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz za pośrednictwem której odbywa się komunikacja pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym: https://platformazakupowa.pl/transakcja/893701
3. Jednocześnie wskazuje się, że w Rozdziale I pkt. 16 SWZ ujęto opis sposobu przygotowywania i złożenia oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UEL119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Opolskim jest Pan Jacek Najgebauer, tel. 77 452 7099, email:iod@uni.opole.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c
RODO – co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr U/06/2024 prowadzonym w trybie wskazanym w pkt. 2.1 SWZ.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 ustawy.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. Posiadają Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych
osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy. Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:
−Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
− Na mocy art. 19ust. 3 ustawy wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: U/06/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i uzgodnieniu z Zamawiającym projektu materiałów promocyjnych (w szczególności ich wyglądu) oraz ich wykonaniu i dostarczeniu pod następujący adres:
- Uniwersytet Opolski – D.S. “Kmicic” ul. Grunwaldzka 31., 45-054 Opole, pok. 1.
Część nr 1 zamówienia - Teczka konferencyjna z nadrukiem – 800 sztuk.
Opis przedmiotu zamówienia ujęto w dokumentacji stanowiącej: załącznik nr 1.1 (opis przedmiotu zamówienia dot. części nr 1 zamówienia) do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty badanej oferty = Liczba punktów w kryterium: Cena + Termin realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i uzgodnieniu z Zamawiającym projektu materiałów promocyjnych (w szczególności ich wyglądu) oraz ich wykonaniu i dostarczeniu pod następujący adres:
- Uniwersytet Opolski – D.S. “Kmicic” ul. Grunwaldzka 31., 45-054 Opole, pok. 1.
Część nr 2 zamówienia - Wodoodporny plecak – 800 sztuk.
Opis przedmiotu zamówienia ujęto w dokumentacji stanowiącej: załącznik nr 1.2 (opis przedmiotu zamówienia dot. części nr 2 zamówienia) do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18931100-5 - Plecaki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty badanej oferty = Liczba punktów w kryterium: Cena + Termin realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dot. części nr 2 zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący: Zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługę polegającą na wykonaniu i dostawie materiałów promocyjnych, odpowiadającą zakresem usłudze określonej zamówieniem*, o zrealizowanej wartości nie niższej niż trzydzieści tysięcy [30 000,00] złotych brutto.
*za usługę odpowiadającą zakresem Zamawiający uzna wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych typu: plecaki miejskie, sportowe, turystyczne itp.

UWAGA:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana wartość „usługi” nie sumuje się, tzn. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać wykonaną usługę na wartość min. określoną warunkiem. Ta sama zasada dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień opublikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dot. części nr 2 zamówienia.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż pięć [5] dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający będzie żądał dostarczenia:
Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech [3] lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie składania ofert:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ)
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego [KRS], Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEiDG] lub innego właściwego rejestru - celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
o którym mowa w pkt. 6.1 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ).
4. Pełnomocnictwo** dla osoby podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

Wykonawcy korzystający z zasobów podmiotów udostępniających dostarczają dodatkowo:
5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
o którym mowa w pkt. 6.2 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ).
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 4 do SWZ
7. Odpis lub informacja z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru5 - celem potwierdzenia,
że osoba działająca w imieniu podmiotu udostępniającego jest umocowana do jego reprezentowania.
8. Pełnomocnictwo*** dla osoby reprezentującej podmiot udostępniający (w sytuacji, gdy dokumenty właściwe dla podmiotu udostępniającego podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

Ponadto w sytuacji, w której Wykonawcą są podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia dostarczają - jeżeli dotyczy:
9. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 6.3 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ), składane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 ustawy - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ
11. Pełnomocnictwo** dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy - w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pkt. 7.2. stosuje się.
** Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

I. Wymogi dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Zamawiający określa, że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 5 do SWZ.

II. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana wartość „usługi” nie sumuje się, tzn. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać wykonaną usługę na wartość min. określoną warunkiem. Ta sama zasada dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby.

III. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 6.1 SWZ, składane zgodnie z załącznikiem nr 2 SWZ (sekcja I dotyczy podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu - składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy oraz sekcja II dotyczy podstaw wykluczenia określonych w
ustawie o szczególnych rozwiązaniach), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

IV. Jeśli jako najkorzystniejszą ofertę wybrana zostanie oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia Kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w Projekcie umowy - załącznik nr 3 do SWZ (dot. części nr 1 i 2 zamówienia).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/893701

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
2.1. Nie podlegają wykluczeniu
2.1.1. na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy).
2.1.2. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 poz.
1497), dalej jako ustawa o szczególnych rozwiązaniach.
Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy.
2.2. Spełniają warunek udziału w postepowaniu (dot. części nr 2 zamówienia) dot. zdolności technicznej lub zawodowej (Sekcja V, pkt. 5.4 niniejszego
ogłoszenia).
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, osób wykonujących czynności w zakresie obsługi maszyn do wykonania nadruku. Wymóg ten dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace.
4. Przedmiot zamówienia należy (w odniesieniu do części nr 1 i 2 zamówienia) zrealizować w terminie maksymalnie 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Termin ten obejmuje również opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu materiałów promocyjnych (w szczególności ich wyglądu). Termin realizacji przedmiotu zamówienia wskazany powyżej jest terminem maksymalnym na opracowanie i wykonanie oraz dostarczenie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin realizacji przedmiotu zamówienia jednakże nie krótszy niż 7 dni roboczych.
5. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawcy przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części (tj. zakresu) zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych Podwykonawców, o ile są już znane (w treści oferty - Formularza ofertowego – załącznika nr 1 do SWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części (tj. zakresu), którą zamierza powierzyć Podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.
6. Cenę oferty należy obliczyć jako maksymalne wynagrodzenie złotych brutto Wykonawcy (brutto, tj.: z podatkiem VAT i innymi należnościami publicznoprawnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami) uwzględniając zakres zamówienia określony w opisie przedmiotu zamówienia w tym: opracowanie projektu materiałów promocyjnych (w szczególności ich wyglądu) oraz ich wykonanie (w tym koszt zatrudnienia pracowników), dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszt opakowania, transportu, rozładunku, wniesienia do wskazanych pomieszczeń, ewentualnego zabezpieczenia dostarczonego przedmiotu umowy, gwarancji/reklamacji, ewentualnego ubezpieczenia (w tym m.in.: ubezpieczenia przedmiotu umowy, a także osób dokonujących wszelkich działań związanych z realizacją przedmiotu umowy) oraz wszelkie inne koszty związane z pełną realizacją przedmiotu umowy.
7. Pełna nazwa zamówienia brzmi: "Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Opolskiego w ramach projektu: Otwarty Uniwersytet Opolski – budowanie potencjału w zakresie umiędzynarodowienia w ramach programu Welcome to Poland".

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.