eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW PODKARPACKIEGO CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O.Ogłoszenie z dnia 2022-06-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW PODKARPACKIEGO CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368953574

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Teofila Lenartowicza 4

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-051

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 798870512

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pcinn.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcinn.org/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW PODKARPACKIEGO CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b24f8d7d-f31a-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00222219

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pt.: Podkarpackie Centrum Innowacji, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 "Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy:
1) Przekazują poprzez Platformę zakupową dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings
2) w wyjątkowych przypadkach mogą przekazać drogą elektroniczną na adres: zamowienia@pcinn.org (nie dotyczy składania ofert i oświadczeń z art. 125 ust.1 p.z.p.);
3) w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 65 ust. 1oraz z w art. 66 i 69 p.z.p. dotyczących odstąpienia od komunikacji przy użyciu środków elektronicznych.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z 67 p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane
z korzystaniem z Platformy (dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings):
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHz lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Zgodnie z SWZ.

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawiera Załącznik nr 4 do SWZ - Klauzula informacyjna

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawiera Załącznik nr 4 do SWZ - Klauzula informacyjna

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PCI-6DZP.410.17.2022.DRE

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w grupie taryfowej (C11)
w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) o łącznym szacowanym wolumenie 160 000 kWh w okresie 12 miesięcy, przeznaczonej na własne potrzeby Zamawiającego (Odbiorcy), będącego jednocześnie nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz odbiorcą końcowym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne, do punktów poboru energii zlokalizowanych przy ulicy Teofila Lenartowicza 4 i 6 w Rzeszowie, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Szacunkowa ilość zamawianej energii, ma charakter jedynie orientacyjny (szacunkowy) służący do porównania złożonych ofert, w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Rzeczywista ilość dostarczonej energii elektrycznej wynikać będzie z bieżących wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych, każdego punktu poboru i może ulec zmniejszeniu jak i zwiększeniu w związku z rzeczywistym zużyciem energii elektrycznej. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie
w stosunku do Zamawiającego z tytułu niepobrania przewidywanej w pkt. 1 ilości energii. Rozliczenie za dostawę energii elektrycznej następować będzie w oparciu o faktyczne ilości zużytej energii elektrycznej po cenach jednostkowych określonych w Formularzu Ofertowym.
3. Przedmiot Umowy obejmuje także przeprowadzenie przez Wykonawcę wszelkich działań koniecznych do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
4. Zamawiający informuje, że udzieli Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw oraz przekaże Wykonawcy niezbędne informacje i dokumenty po wyborze najkorzystniejszej oferty lub zawarciu umowy, w każdym przypadku, jeżeli będzie to konieczne do prawidłowej realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Zamawiający nie zawarł żadnych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ.
6. Zamawiający posiada zawartą Umowę na dystrybucję energii elektrycznej na czas nieokreślony. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) jest PGE Dystrybucja S.A. - PGE Obrót S. A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów.
7. OSD nadał Odbiorcy następujący kody identyfikacyjne:
8. a) PPE 480548207000009420, nr przyłącza B D1 19 1758 0, numer licznika 03508270, moc umowna 40 kW – ul. T. Lenartowicza 4;
9. b) PPE 480548107000766184, nr przyłącza B D1 19 1759 0, numer licznika 7717065, moc umowna 15 kW – ul. T. Lenartowicza 6.
10. Procedura zmiany sprzedaży będzie przeprowadzona kolejny raz. Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest PGE Obrót S. A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów.
11. Okres wypowiedzenia obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej wynosi jeden miesiąc, umowa została zawarta na czas nieoznaczony.
12. Zamawiający zaznacza, iż obowiązującym okresem rozliczeniowym są 2 miesiące.
13. Wykonawca na etapie podpisania umowy na dostawę energii elektrycznej zobowiązany jest do posiadania aktualnej/aktywnej umowy z Operatorami Systemu Dystrybucyjnego (OSD) działającymi na terenie Miasta Rzeszowa (co najmniej na czas obowiązywania przedmiotu zamówienia),
w której OSD gwarantuje Wykonawcy świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego do miejsc punktów poboru.
14. Zamawiający (Odbiorca) oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym (prawo własności) do obiektu, do którego dostarczana będzie energia elektryczna. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usługi dystrybucyjnej, która świadczona jest na podstawie odrębnej umowy
o świadczenie usług dystrybucyjnych.
15. W przypadku złożenia oferty, która będzie stanowić czyn nieuczciwej konkurencji
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. 2020 poz. 1913), w szczególności czyn polegający na utrudnianiu innym przedsiębiorcom dostępu do rynku przez działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru, jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 7 p.z.p.
16. Ilekroć w niniejszej SWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne".
17. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 p.z.p.
18. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pt.: Podkarpackie Centrum Innowacji, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 "Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
19. Wspólny Słownik Zamówień:
Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 – Elektryczność

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
Maksymalna liczba punktów, które może otrzymać oferta w powyższych kryteriach wynosi 100 punktów.
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu oceny spełnienia tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy Wykonawca posiada aktualną (obowiązującą) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 ze późn. zm.).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu oceny tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu oceny tego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda przedłożenia podmiotowych środków dowodowych
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca składa wraz z ofertą: wyłącznie oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 p.z.p. stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda przedłożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą: wyłącznie oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 p.z.p. stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ, który pod rygorem nieważności, składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć wyłącznie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) oświadczenia Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 p.z.p., stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składane odrębnie przez Wykonawcę lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – Załącznik nr 2 do SWZ;
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 3 p.z.p. (dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) podpisane wspólnie przez Wykonawców - Załącznik
nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy);
3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 p.z.p., jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane
6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy w odniesieniu do wskazanych w SWZ punktów poboru energii, w przypadku: likwidacji, sprzedaży, kupna, zamiany, wynajęcia, dzierżawy nieruchomości, w których znajdują się układy pomiarowe, w okresie trwania zawartej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-04 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 3) w art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwana dalej u.o.s.r.) tj.:
a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.o.s.r.;
b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.o.s.r.;
c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. u.o.s.r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.