eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Wykonywanie na terenie miasta Otwocka prac w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew oraz wycinki krzewów w 2024 r. w pasach dróg gminnych (...) na północny wschód od linii kolejowej.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie na terenie miasta Otwocka prac w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew oraz wycinki krzewów w 2024 r. w pasach dróg gminnych (...) na północny wschód od linii kolejowej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Otwock

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013268770

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@otwock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.otwock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie na terenie miasta Otwocka prac w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew oraz wycinki krzewów w 2024 r. w pasach dróg gminnych (...) na północny wschód od linii kolejowej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e4df42c-d48d-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00222002

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00043775/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wykonywanie na terenie miasta Otwocka prac w zakresie pielągnacji i wycinki drzew oraz wycinki krzewów w 2024 roku. w pasach dróg gminnych, na terenach (...)na północny wschód od linii kolejowej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://otwock.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja za pośrednictwem strony https://otwock.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:1.1. Elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://otwock.ezamawiajacy.pl w
zakładce„Korespondencja”.2. Ogólne zasady korzystania z Platformy, ;2.1.zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania
Wykonawcy do Systemu na subdomenie Miasto Otwock ; https://otwock.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.2.2.
Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie
zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki
procesu rejestracyjnego; podaje adres e -mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 2.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym
Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci
elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości
przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
2.4.Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„Korespondencja”.3.Zamawiający zgodnie określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:3.1. dokumenty w formacie
„pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,3.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie
wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z
tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.4.Zamawiający określa
dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB wtxt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx,
pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml,
css, xml, xsd,gml, rng, xsl,xslt,TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.5. Zamawiający określa informacje na temat
kodowania i czasu odbioru danych tj.:5.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w
Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.08.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na terenie miasta Otwocka prac w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew oraz wycinki krzewów w 2024 r. w pasach dróg gminnych, na terenach zieleni miejskiej oraz na innych terenach należących do Gminy Otwock lub będących w jej władaniu na terenie miasta położonym na północny wschód od linii kolejowej.
3.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) zabiegi pielęgnacyjne w obrębie drzew, w tym również drzew pomników przyrody, takie jak m.in.: usuwanie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, przycinanie gałęzi w celu przywrócenia statyki drzew i uformowania kształtu koron, usunięcie odrostów z pni i wywóz odpadów,
2) przycinanie pojedynczych konarów drzew (np. nadłamanych, zagrażających), wywóz odpadów,
3) przycinanie gałęzi zasłaniających znaki drogowe, wywóz odpadów;
4) zakładanie wiązań zabezpieczających drzewa przed rozłamaniem lub wywróceniem;
5) usuwanie odrostów z pni drzew i wywóz odciętych pędów,
6) wycinka drzew, w ramach której wykonane jest pocięcie drewna na odcinki o długości ok.
30 cm, dostarczenie drewna we wskazane miejsce, wywóz odpadów i uporządkowanie terenu,
7) wycinka krzewów, odrostów drzew oraz podrostu drzew, w zależności od zlecenia - wraz
z usunięciem korzeni lub bez ich usuwania, wywóz odpadów i uporządkowanie terenu,
8) karczowanie pni po wycinkach drzew, wywóz karp i uporządkowanie terenu,
9) frezowanie pni po wycinkach drzew, wywóz nadmiaru trocin i uporządkowanie terenu,
3.3. Wszystkie prace objęte zamówieniem obejmują także zakup materiałów niezbędnych do ich wykonania.
3.4. Realizowanie prac z zakresu wymienionego w punkcie 3.2. odbywa w oparciu o zlecenia jednostkowe zawierające zakres i termin wykonania, przekazywane przez Zamawiającego w formie pisemnej poprzez pocztę elektroniczną na podany przez Wykonawcę adres
e-mail.
3.5. Drewno pozyskane w trakcie prac objętych zamówieniem, będzie przekazywane mieszkańcom Otwocka, którzy złożyli do Urzędu Miasta Otwocka podania o przydział drewna z wycinki drzew na terenach gminnych.
3.6. Przystąpienie do realizacji prac w sytuacjach stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz życia i zdrowia ludzi (np. złamane drzewa, konary) w ciągu maksymalnie 1 godziny, a zakończenie w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od chwili zlecenia ustnego lub telefonicznego, które zostanie w późniejszym terminie wydane na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest do reakcji na zgłoszenia Zamawiającego w sytuacjach zagrożenia dokonywane w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
3.7. Współpraca z Zamawiającym podczas realizacji przedmiotu umowy, w tym zorganizowanie środków transportu w celu wspólnej kontroli i odbioru wykonanych prac.
3.8. Rozliczenie wykonanych prac następować będzie w oparciu o zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ceny brutto:
1) za pielęgnację drzewa z użyciem podnośnika koszowego lub metody alpinistycznej (dotyczy usunięcia więcej niż 1 gałęzi lub konaru na jednym drzewie);
2) za pielęgnację drzewa bez użycia podnośnika koszowego lub metody alpinistycznej (dotyczy usunięcia więcej niż 1 gałęzi lub konaru na jednym drzewie);
3) za usunięcie pojedynczego konaru drzewa (dotyczy usunięcia jednego konaru lub gałęzi na jednym drzewie);
4) za przycięcie gałęzi zasłaniających znaki drogowe na jednym słupku:
5) za pielęgnację jednego drzewa - pomnika przyrody;
6) za założenie jednego wiązania zabezpieczającego;
7) za usunięcie odrostów z pnia jednego drzewa;
8) za wycięcie drzewa o obwodzie pnia do 50 cm i wysokości powyżej 4 m (wraz z uprzątnięciem terenu oraz pocięciem i dowiezieniem drewna pod wskazany adres na terenie Otwocka);
9) za wycięcie drzewa o obwodzie pnia od 51 do 100 cm (wraz z uprzątnięciem terenu oraz pocięciem i dowiezieniem drewna pod wskazany adres na terenie Otwocka);
10) za wycięcie drzewa o obwodzie pnia powyżej 100 cm (wraz z uprzątnięciem terenu oraz pocięciem i dowiezieniem drewna pod wskazany adres na terenie Otwocka);
11) za usunięcie 1 m2 krzewów, odrostów drzew oraz podrostu drzew o obwodzie pni do 50 cm
i wysokości poniżej 4 m;
12) za usunięcie 1 m2 krzewów, odrostów drzew oraz podrostu drzew o obwodzie pni do 50 cm
i wysokości poniżej 4 m wraz z usunięciem (wykarczowaniem) korzeni z gruntu;
13) za wykarczowanie pnia jednego drzewa;
14) za wyfrezowanie pnia jednego drzewa;
3.9. Obwody drzew przeznaczonych do wycięcia, wymienionych w punkcie 3.8. podpunkty 8) do 12) mierzone są na wysokości 130 cm.
3.10. Ceny, o których mowa w punkcie 3.8. skalkulowane przez Wykonawcę powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, który został określony
w punkcie 3.2. łącznie z prawidłowym zagospodarowaniem odpadów oraz należny podatek VAT.
3.11. Zakres prac przewidywany do wykonania w okresie obowiązywania umowy:
1) pielęgnacja drzewa z użyciem podnośnika koszowego lub metody alpinistycznej (dotyczy usunięcia więcej niż 1 gałęzi lub konaru na jednym drzewie) – 180 szt.;
2) pielęgnacja drzewa bez użycia podnośnika koszowego lub metody alpinistycznej (dotyczy usunięcia więcej niż 1 gałęzi lub konaru na jednym drzewie) – 10 szt.;
3) usunięcie pojedynczego konaru drzewa (dotyczy usunięcia jednego konaru lub gałęzi na jednym drzewie) - 30 szt.;
4) przycięcie gałęzi zasłaniających znaki drogowe na jednym słupku – 5 szt;
5) pielęgnacja jednego drzewa - pomnika przyrody – 4 szt.;
6) założenie jednego wiązania zabezpieczającego – 5 szt.;
7) usunięcie odrostów z pnia jednego drzewa – 5 szt.;
8) wycięcie drzewa o obwodzie pnia do 50 cm i wysokości powyżej 4 m (wraz z uprzątnięciem terenu oraz pocięciem i dowiezieniem drewna pod wskazany adres na terenie Otwocka) – 20 szt.;
9) wycięcie drzewa o obwodzie pnia od 51 do 100 cm (wraz z uprzątnięciem terenu oraz pocięciem i dowiezieniem drewna pod wskazany adres na terenie Otwocka) – 70 szt.;
10) wycięcie drzewa o obwodzie pnia powyżej 100 cm (wraz z uprzątnięciem terenu oraz pocięciem i dowiezieniem drewna pod wskazany adres na terenie Otwocka) – 65 szt.;
11) usunięcie 1 m2 krzewów, odrostów drzew oraz podrostu drzew o obwodzie pni do 50 cm
i wysokości poniżej 4 m – 1000 m2;
12) usunięcie 1 m2 krzewów, odrostów drzew oraz podrostu drzew o obwodzie pni do 50 cm
i wysokości poniżej 4 m wraz z usunięciem (wykarczowaniem) korzeni z gruntu – 100 m2;
13) wykarczowanie pnia jednego drzewa – 2 szt.;
14) wyfrezowanie pnia jednego drzewa – 80 szt.;
3.12. Zamawiający zastrzega sobie, że zakres prac, o którym mowa w punkcie 3.11. nie jest obligatoryjny i może ulec zmianie w toku realizacji umowy w zależności od rzeczywistych potrzeb.
3.13. Całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie uzależnione od rzeczywistej ilości prac wykonanych w okresie obowiązywania umowy.
3.14. Wykonawca jest w stanie zapewnić wykonanie prac w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew na terenach objętych ochroną zabytków zgodnie z art. 37b ust. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1) w związku z art. 214 ust. 1 pkt. 7 o wartości netto: do kwoty 40 000,00 zł. w zakresie polegającym na powtórzeniu podobnych rodzajowo prac zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenia sytuacji stanowiących zagrożenia dla bezpieczeństwa

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniają następujące warunki w postępowaniu:
1) nie podlegają wykluczeniu - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: w art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
2) którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje/będzie dysponował co najmniej trzema osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia, posiadającymi co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie prac związanych z wycinką i pielęgnacją drzew. Wszystkie wskazane osoby muszą mieć doświadczenie w zakresie prac z użyciem pilarek.
b) Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługi polegające na pielęgnacji i wycince drzew o wartości sumarycznej co najmniej 60 000,00 PLN brutto.
c) Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje/będzie dysponował co najmniej następującym sprzętem do wykonania przedmiotu zamówienia, t.j.:
- co najmniej pięć pił spalinowych,
- frezarkę do pni,
- co najmniej jeden podnośnik koszowy o wysokości roboczej co najmniej 25 m, umożliwiający pielęgnację wysokich drzew,
- samochód samowyładowczy o kubaturze co najmniej 6 m3,
- minimum jeden rębak do gałęzi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
3) wykazu narzędzi, wyposażenie zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w następujących przypadkach i na następujących warunkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią:
a) warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót, w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – o czas, w którym z powodu warunków atmosferycznych umowa nie mogła być realizowana,
b) siła wyższa uniemożliwiająca prowadzenie robót, w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – o czas, w którym z powodu wystąpienia siły wyższej umowa nie mogła być realizowana; za siłę wyższą uważa się w szczególności klęski żywiołowe, działania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym,
c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy,
2) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:
a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania umowy nie będzie niższe niż 50% wynagrodzenia umownego, niezależnie od zakresu ograniczenia wykonania zamówienia przez Zamawiającego,
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody, zarówno przez Zamawiającego, jak i przez Wykonawcę.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Strony.
4. Za zmiany nieistotne uważa się:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktu między Stronami,
3) udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://otwock.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.