eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich pracowników Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze na lata 2024-2026- postępowanie II

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich pracowników Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze na lata 2024-2026- postępowanie II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001020884

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Generała Władysława Sikorskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-454

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 68 456 07 00

1.5.8.) Numer faksu: + 48 68 456 07 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ias.zielonagora@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich pracowników Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze na lata 2024-2026- postępowanie II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ffa803cd-d568-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00221994

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w rozdziale XI SWZ oraz regulaminie Platformy zakupowej
(https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o ochronie danych osobowych oraz klauzula informacyjna zostały opisane w rozdziale XXVI SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ochronie danych osobowych oraz klauzula informacyjna zostały opisane w rozdziale XXVI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 0801-ILZ-1.260.5.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych i/ lub usług polegających na przeprowadzeniu badań
psychologicznych (w zależności od części zamówienia). Część I – placówka na terenie miejscowości Zielona Góra
obejmująca badaniami profilaktycznymi pracowników świadczących pracę w jednostkach organizacyjnych:
a) Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze,
b) Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze,
c) Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze,
d) Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze,
e) Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim,
f) Urząd Skarbowy w Krośnie Odrzańskim,
g) Urząd Skarbowy w Nowej Soli,
h) Urząd Skarbowy we Wschowie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85147000-1 - Usługi zdrowotne świadczone dla firm

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Polegać będzie ono na zwiększeniu ilości wykonywanych usług. Maksymalne ilości badań, które mogą być zlecone w ramach prawa opcji zostały
określone Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. Szczegółowe zasady realizacji prawa opcji zawiera
Projekt umowy (Załącznik nr 2 do SWZ).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, na warunkach tożsamych z warunkami
niniejszego zmówienia. Wartość tych zamówień nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego liczonego od wartości
szacunkowej zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W części I postępowania, Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami i wagami: Cena ofertowa-100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych i/ lub usług polegających na przeprowadzeniu badań
psychologicznych (w zależności od części zamówienia). Część II – placówka na terenie miejscowości Świebodzin
obejmująca badaniami profilaktycznymi pracowników świadczących pracę w jednostkach organizacyjnych:
a) Urząd Skarbowy w Świebodzinie,.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SWZ,

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85147000-1 - Usługi zdrowotne świadczone dla firm

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Polegać będzie ono na zwiększeniu ilości wykonywanych usług. Maksymalne ilości badań, które mogą być zlecone w ramach prawa opcji zostały
określone Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. Szczegółowe zasady realizacji prawa opcji zawiera
Projekt umowy (Załącznik nr 2 do SWZ).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, na warunkach tożsamych z warunkami
niniejszego zmówienia. Wartość tych zamówień nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego liczonego od wartości
szacunkowej zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W części II postępowania, Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami i wagami: Cena ofertowa-100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (dla części I-II):
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia działalności leczniczej, jeżeli Wykonawca jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego
przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Ocena spełniania warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania działalności leczniczej zostanie dokonana na podstawie
oświadczenia Wykonawcy, wraz ze wskazaniem numeru księgi rejestrowej pod którym Wykonawca jest wpisany do Rejestru
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie Wykonawcy zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego na podstawie danych zawartych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga przedłożenia podmiotowych środków dowodowych na wezwanie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja)
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej
funkcji winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów oraz dołączone do oferty w
postaci dokumentu elektronicznego. Wytyczne w zakresie pełnomocnictwa wskazano w rozdziale II ust. 14 SWZ.
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 4 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) Do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
pojedynczego Wykonawcy. Każdy uczestnik wspólnej oferty musi samodzielnie potwierdzić spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w
Rozdz. IX ust. 2 pkt 2 SWZ, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia posiada wskazane uprawnienia i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane
(zgodnie z art. 117 ust. 2 Pzp).
6) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Warunki zmiany umowy zostały określone w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zgodnie z art. 288 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający ograniczy liczbę Wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert - do trzech Wykonawców. Zamawiający zaprosi do negocjacji Wykonawców, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów liczonych wg wszystkich kryteriów oceny ofert (w danej części). Jeżeli liczba Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, jest mniejsza niż 3, Zamawiający będzie kontynuował postępowanie.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca (najpóźniej w dniu podpisania umowy) przekaże oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego stanowiące załącznik nr 5 do SWZ,

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.