eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Realizacja specjalistycznych diagnoz dla dzieci będących uczestnikami projektu pn. Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne.Ogłoszenie z dnia 2024-02-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Realizacja specjalistycznych diagnoz dla dzieci będących uczestnikami projektu pn. Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Administracji i Kontroli

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386274103

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Graniczna 29

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-017

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 501362322

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@soa-katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: soa-katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Realizacja zadań przewidzianych dla ośrodka adopcyjnego ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja specjalistycznych diagnoz dla dzieci będących uczestnikami projektu pn. Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06a98eba-d488-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00221791

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00010020/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługa realizacji specjalistycznych diagnoz dla dzieci uczestniczących w projekcie "Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie dofinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu pod nazwą Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne. Sygnatura projektu: FESL.07.08-IZ.01-002B/23

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/soa_katowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: Profil Nabywcy - Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach (platformazakupowa.pl). W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta oraz podmiotowe środki dowodowe, w tym zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty na platformie, podpis elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl).
Oferta powinna być:
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi “Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje, iż podlegać będą odrzuceniu.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
a) .zip
b) .7Z

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach (40-017) przy ulicy Granicznej 29,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@soa-katowice.pl;
3) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania postępowania czy realizacji umowy na: „Realizację specjalistycznych diagnoz dla dzieci będących uczestnikami projektu pn. Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne” Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
5) Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Realizacja specjalistycznych diagnoz dla dzieci będących uczestnikami projektu pn. Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne” prowadzonym w trybie podstawowym;
7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy;
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
9) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
10) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
11) Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ŚOA.AK.331.3.5.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 612540,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 498000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - Realizacja diagnoz dzieci w kierunku FAS/FASD oraz konsultacji dla rodziców/opiekunów dzieci po diagnozie
1) Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja diagnoz dzieci w kierunku FAS/FASD oraz konsultacji dla rodziców/opiekunów dzieci po diagnozie - tj. 100 interdyscyplinarnych diagnoz dla dzieci pod kątem występowania płodowego zespołu alkoholowego oraz spectrum poalkoholowych wrodzonych zaburzeń rozwoju (FAS/FASD) oraz 200 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 min.) konsultacji dla rodziców/opiekunów dzieci po diagnozie, w tym:
− około 40 diagnoz i około 80 godzin dydaktycznych konsultacji w 2024 roku,
− około 40 diagnoz i około 80 godzin dydaktycznych konsultacji w 2025 roku oraz
− około 20 diagnoz i około 40 godzin dydaktycznych konsultacji w 2026 roku.
2) Grupa docelowa: Uczestnikami diagnoz będą dzieci zgłoszone do przysposobienia i przysposobione zamieszkujące na terenie województwa śląskiego. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający.
3) Cel działania: Celem działania będzie udzielenie specjalistycznego wsparcia dzieciom zgłoszonym do przysposobienia i przysposobionym poprzez zapewnienie im kompleksowej oraz interdyscyplinarnej diagnozy FAS/FASD, która pozwoli na określenie deficytów i potrzeb dziecka w różnych obszarach jego funkcjonowania. W ramach realizacji usługi przewidziano również konsultacje dla rodziców/opiekunów dzieci po diagnozie.
4) Wytyczne dotyczące realizacji wsparcia: Wsparcie będzie każdorazowo obejmowało:
− Indywidualną konsultację z psychologiem i pedagogiem posiadającymi kompetencje w zakresie diagnostyki zaburzeń z obszaru FASD, w tym:
i. Analizę dokumentacji dziecka oraz wywiad z jego opiekunem/opiekunami;
ii. Przeprowadzenie ankiety dla opiekunów i jej analiza;
iii. Badanie dziecka obejmujące m.in.: ocenę niedoboru wzrostu i masy ciała w historii życia, ocenę fenotypu twarzy, ocenę nieprawidłowości w obrębie OUN – badanie profilem neurorozwojowym (ocena funkcjonowania w następujących obszarach: rozwój motoryczny, sensoryczny i poznawczy, przy zastosowaniu metod m.in.: obserwacji klinicznej, testy neuromotoryczne – testy koordynacji motoryki dużej i równowagi, wykonanie testów odruchów pierwotnych np wg Sally Goddard, wykonanie testów percepcji wzrokowej i integracji wzrokowo – ruchowej w zależności od wieku dziecka, wykonanie testów psychologicznych (w zależności od wieku dziecka np: Dziecięca Skala Rozwojowa, Test Dojrzałości Umysłowej Columbia, Test Matryc Ravena), wstępna ocena przetwarzania sensorycznego (na podstawie obserwacji klinicznej i wywiadu z opiekunami);
iv. Określenie prenatalnej ekspozycji na alkohol.
− Indywidualną konsultację neurologiczną/psychiatryczną obejmującą m.in.:
i. Analizę dokumentacji dziecka oraz wywiad z jego opiekunem/opiekunami;
ii. Ocenę rozwoju dziecka;
iii. Ocenę wskazań do dalszej diagnozy/leczenia.
− Indywidualną konsultację fizjoterapeutyczną, w tym:
i. Wywiad z opiekunem dziecka;
ii. Ocenę napięcia mięśniowego i symetrii;
iii. Ocenę wad postawy;
− Sporządzenie i wydanie kompleksowej diagnozy wraz z zaleceniami;
Dodatkowo wsparcie będzie obejmowało indywidualne spotkania konsultacyjne dla rodziców/opiekunów dziecka po zrealizowanej diagnozie, podczas których psycholog realizujący diagnozę m.in. objaśni jej wyniki, przekaże zalecenia dotyczące dalszej pracy z dzieckiem i zaproponuje najkorzystniejsze formy terapii.
5) Miejsce realizacji: diagnozy i konsultacje będą prowadzone na terenie województwa śląskiego, w gabinecie zapewnionym przez Wykonawcę.
UWAGA: Budynek oraz gabinety, w których będą odbywać się spotkania diagnostyczne i konsultacje muszą spełniać co najmniej minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą z dnia 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U z 2022 r., poz. 2240 z późn. zmianami).
6) Dodatkowe informacje:
− Spotkania diagnostyczne i konsultacje będą się odbywać od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8:00 do 20:00, w terminach ustalonych pomiędzy Wykonawcą a rodzicami/opiekunami dzieci objętych wsparciem.
− W zależności od potrzeb i preferencji rodziców/opiekunów konsultacje mogą być prowadzone również w formie on-line. Wykonawca zapewni platformę do realizacji konsultacji on-line.
− Minimalna wartość zamówienia będzie stanowiła 40% maksymalnej wartości zamówienia. Rozliczenie usługi nastąpi wtedy zgodnie z rzeczywistym wykonaniem liczby godzin, a Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń.

4.2.5.) Wartość części: 225000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji dla każdej z czterech części zamówienia, polegającego na:
− Zwiększeniu do 25% liczby diagnoz oraz ,
− Zwiększeniu do 25% liczby godzin dydaktycznych konsultacji.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Prawo opcji w przypadku każdej z części zamówienia realizowane będzie na następujących zasadach:
− Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji wykorzystania liczby diagnoz przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia podstawowego dla danej części zamówienia, w okresie obowiązywania umowy (możliwość uruchomienia prawa opcji zwiększającego liczbę diagnoz do realizacji) i/lub liczby godzin dydaktycznych konsultacji (możliwość uruchomienia prawa opcji zwiększającego liczbę konsultacji do realizacji) przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia podstawowego dla danej części zamówienia, w okresie obowiązywania umowy poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia w formie pisemnej;
− Prawo opcji realizowane będzie na tych samych warunkach jak zamówienie podstawowe w ramach cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie, stanowiącej załącznik do umowy.
Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji: 622 500,00 zł netto/brutto, w tym :
Część I - Szacunkowa średnia wartość zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji netto/brutto: 281 250,00 zł
Część II - Szacunkowa średnia wartość zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji netto/brutto: 61 250,00 zł
Część III - Szacunkowa średnia wartość zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji netto/brutto: 48 750,00 zł
Część IV - Szacunkowa średnia wartość zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji netto/brutto: 231 250,00 zł

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 33 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny przypisując im odpowiednią wagę procentową (dla każdej z części zamówienia):
L.p. Kryterium Waga Maksymalna liczba punków
1 Cena (C) 60%
2 Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w prowadzeniu diagnoz – (D) 40%
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych ze wzoru: P = C + D
P – całkowita liczba punktów przyznana ofercie (maksymalnie 100 pkt.)
C – liczba punktów przyznana za kryterium „Cena oferty” (maksymalnie 60 pkt.)
D - liczba punktów przyznana za kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w prowadzeniu diagnoz” (maksymalnie 40 pkt.).
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów oceny ofert.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam stosunek jakości do ceny, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, a w przypadku uzyskania przez te oferty takiej samej liczby punktów w tym kryterium Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w prowadzeniu diagnoz”

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II - Realizacja diagnoz dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz konsultacji dla rodziców/opiekunów dzieci po diagnozie
1) Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja diagnoz dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz konsultacji dla rodziców/opiekunów dzieci po diagnozie - tj. 20 diagnoz w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) oraz 40 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 min.) konsultacji dla rodziców/opiekunów dzieci po diagnozie, w tym:
− około 10 diagnoz i około 20 godzin dydaktycznych konsultacji w 2024 roku,
− około 5 diagnoz i około 10 godzin dydaktycznych konsultacji w 2025 roku oraz
− około 5 diagnoz i około 10 godzin dydaktycznych konsultacji w 2026 roku.
2) Grupa docelowa: Uczestnikami diagnoz będą dzieci zgłoszone do przysposobienia i przysposobione zamieszkujące na terenie województwa śląskiego. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający.
3) Cel działania: Celem działań diagnostycznych będzie ocena stanu rozwoju i funkcjonowania dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych pod kątem zagrożenia występowania u nich zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także określenie deficytów i potrzeb dziecka. W ramach realizacji usługi przewidziano również konsultacje dla rodziców/opiekunów dzieci po diagnozie.
4) Wytyczne dotyczące realizacji wsparcia: Diagnoza w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu przeprowadzana zostanie na podstawie kryteriów Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych i będzie obejmowała m.in.:
− Szczegółowy wywiad z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka;
− Analizę dokumentacji dot. dziecka m.in. dokumentacji medycznej, opinii ze szkoły/przedszkola, opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej itp. w przypadku jej posiadania i udostępnienia przez rodziców/opiekunów dziecka;
− Obserwację diagnostyczną dziecka prowadzoną m.in. z wykorzystaniem protokołu ADOS-2 lub innego protokołu do obserwacji diagnostycznej dziecka.
− Ocenę rozwoju dziecka przy wykorzystaniu testu PEP-3-PL lub Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej (MFDR) lub innego narzędzia diagnostycznego służącego do oceny rozwoju dziecka;
− Sporządzenie i wydanie opinii z wynikami diagnozy oraz zaleceniami do dalszego postępowania i rekomendacjami dot. proponowanych form terapii;
Dodatkowo wsparcie będzie obejmowało indywidualne spotkania konsultacyjne dla rodziców/opiekunów, na których omówione zostaną m.in. wyniki przeprowadzonej diagnozy oraz przekazane zostaną zalecenia dot. ewentualnej dalszej diagnozy i/lub pracy z dzieckiem.
5) Miejsce realizacji: Diagnozy oraz konsultacje prowadzone będą na terenie województwa śląskiego, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Będą to głównie Punkty Wsparcia Pre i Post Adopcyjnego, działające przy Śląskim Ośrodku Adopcyjnym w Katowicach, prowadzone w następujących lokalizacjach:
− Katowice, ul. Graniczna 29;
− Bielsko-Biała, ul. Modrzewskiego 12;
− Rybnik, ul. Miejska 13 B;
− Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 17 B.
UWAGA: Liczba diagnoz i konsultacji prowadzonych w poszczególnych miejscach oraz dane adresowe innych niż Punkty Wsparcia Pre i Post Adopcyjnego lokalizacji będą uzależnione od miejsca zamieszkania/przebywania objętych nią dzieci oraz możliwości dojazdu opiekunów (dot. dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzinnych domach dziecka), toteż z uwagi na fakt, że rekrutacja do udziału w projekcie i poszczególnych formach wsparcia ma charakter ciągły Zamawiający nie jest w stanie ich określić. Zamawiający zapewnia salę/gabinet do realizacji diagnoz i konsultacji.
6) Dodatkowe informacje:
− Diagnoza przeprowadzona zostanie przez Diagnostę I przy wsparciu Diagnosty II (udział w obserwacji dziecka i konsultacji wyników).
− Spotkania diagnostyczne i konsultacje będą się odbywać od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8:00 do 20:00, w terminach ustalonych pomiędzy Wykonawcą a rodzicami/opiekunami dzieci objętych wsparciem oraz Zamawiającym (weryfikacja dostępności sal do realizacji diagnoz i/lub konsultacji oraz ich rezerwacja).
− W zależności od potrzeb i preferencji rodziców/opiekunów konsultacje dla rodziców/opiekunów mogą być prowadzone również w formie on-line. Wykonawca zapewni platformę do realizacji konsultacji on-line.
− Minimalna wartość zamówienia będzie stanowiła 40% maksymalnej wartości zamówienia. Rozliczenie usługi nastąpi wtedy zgodnie z rzeczywistym wykonaniem liczby godzin, a Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń.

4.2.5.) Wartość części: 49000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji dla każdej z czterech części zamówienia, polegającego na:
− Zwiększeniu do 25% liczby diagnoz oraz ,
− Zwiększeniu do 25% liczby godzin dydaktycznych konsultacji.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Prawo opcji w przypadku każdej z części zamówienia realizowane będzie na następujących zasadach:
− Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji wykorzystania liczby diagnoz przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia podstawowego dla danej części zamówienia, w okresie obowiązywania umowy (możliwość uruchomienia prawa opcji zwiększającego liczbę diagnoz do realizacji) i/lub liczby godzin dydaktycznych konsultacji (możliwość uruchomienia prawa opcji zwiększającego liczbę konsultacji do realizacji) przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia podstawowego dla danej części zamówienia, w okresie obowiązywania umowy poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia w formie pisemnej;
− Prawo opcji realizowane będzie na tych samych warunkach jak zamówienie podstawowe w ramach cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie, stanowiącej załącznik do umowy.
Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji: 622 500,00 zł netto/brutto, w tym :
Część I - Szacunkowa średnia wartość zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji netto/brutto: 281 250,00 zł
Część II - Szacunkowa średnia wartość zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji netto/brutto: 61 250,00 zł
Część III - Szacunkowa średnia wartość zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji netto/brutto: 48 750,00 zł
Część IV - Szacunkowa średnia wartość zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji netto/brutto: 231 250,00 zł

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 33 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny przypisując im odpowiednią wagę procentową (dla każdej z części zamówienia):
L.p. Kryterium Waga Maksymalna liczba punków
1 Cena (C) 60% 60
2 Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w prowadzeniu diagnoz – (D) 40% 40
Razem: 100
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych ze wzoru: P = C + D
P – całkowita liczba punktów przyznana ofercie (maksymalnie 100 pkt.)
C – liczba punktów przyznana za kryterium „Cena oferty” (maksymalnie 60 pkt.)
D - liczba punktów przyznana za kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w prowadzeniu diagnoz” (maksymalnie 40 pkt.).
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów oceny ofert.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam stosunek jakości do ceny, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, a w przypadku uzyskania przez te oferty takiej samej liczby punktów w tym kryterium Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w prowadzeniu diagnoz

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III - Realizacja diagnoz dzieci w kierunku zaburzeń hiperkinetycznych oraz konsultacji dla rodziców/opiekunów dzieci po diagnozie
1) Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja diagnoz dzieci w kierunku zaburzeń hiperkinetycznych oraz konsultacji dla rodziców/opiekunów dzieci po diagnozie - tj. 20 diagnoz w kierunku zaburzeń hiperkinetycznych oraz 40 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 min.) konsultacji dla rodziców/opiekunów dzieci po diagnozie, w tym:
− około 10 diagnoz i około 20 godzin dydaktycznych konsultacji w 2024 roku,
− około 5 diagnoz i około 10 godzin dydaktycznych konsultacji w 2025 roku oraz
− około 5 diagnoz i około 10 godzin dydaktycznych konsultacji w 2026 roku.
2) Grupa docelowa: Uczestnikami diagnoz będą dzieci zgłoszone do przysposobienia i przysposobione zamieszkujące na terenie województwa śląskiego. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający.
3) Cel działania: Celem działań diagnostycznych będzie ocena funkcjonowania i trudności występujących u dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych pod kątem zagrożenia występowania u nich zaburzeń hiperkinetycznych. W ramach realizacji usługi przewidziano również konsultacje dla rodziców/opiekunów dzieci po diagnozie.
4) Wytyczne dotyczące realizacji wsparcia: Diagnoza w kierunku zaburzeń hiperkinetycznych przeprowadzana zostanie na podstawie kryteriów Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych i będzie obejmowała m.in.:
− Szczegółowy wywiad z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka;
− Analizę dokumentacji dot. dziecka m.in. dokumentacji medycznej, opinii ze szkoły/przedszkola, opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej itp. w przypadku jej posiadania i udostępnienia przez rodziców/opiekunów dziecka;
− Obserwację zachowań dziecka oraz przeprowadzenie badań z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi diagnostycznych, dopasowanych do wieku dzieci, np. testu MOXO i/lub kwestionariuszy CONNERS 3 i/lub testu ciągłego wykonywania (CPT) i/lub innych narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w diagnostyce ADHD;
− Sporządzenie i wydanie opinii z wynikami diagnozy oraz zaleceniami do dalszego postępowania i rekomendacjami dot. proponowanych form terapii;
Dodatkowo wsparcie będzie obejmowało spotkania konsultacyjne dla rodziców/opiekunów, na których omówione zostaną wyniki przeprowadzonej diagnozy oraz przekazane zostaną zalecenia dot. ewentualnej dalszej diagnozy i/lub pracy z dzieckiem.
5) Miejsce realizacji: Diagnozy oraz konsultacje prowadzone będą na terenie województwa śląskiego, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Będą to głównie Punkty Wsparcia Pre i Post Adopcyjnego, działające przy Śląskim Ośrodku Adopcyjnym w Katowicach, prowadzone w następujących lokalizacjach:
− Katowice, ul. Graniczna 29;
− Bielsko-Biała, ul. Modrzewskiego 12;
− Rybnik, ul. Miejska 13 B;
− Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 17 B.
UWAGA: Liczba diagnoz i konsultacji prowadzonych w poszczególnych miejscach oraz dane adresowe innych niż Punkty Wsparcia Pre i Post Adopcyjnego lokalizacji będą uzależnione od miejsca zamieszkania/przebywania objętych nią dzieci oraz możliwości dojazdu opiekunów (dot. dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzinnych domach dziecka), toteż z uwagi na fakt, że rekrutacja do udziału w projekcie i poszczególnych formach wsparcia ma charakter ciągły Zamawiający nie jest w stanie ich określić. Zamawiający zapewnia salę/gabinet do realizacji diagnoz i konsultacji.
6) Dodatkowe informacje:
− Diagnoza przeprowadzona zostanie przez Diagnostę I przy wsparciu Diagnosty II (udział w obserwacji dziecka i konsultacji wyników).
− Spotkania diagnostyczne i konsultacje będą się odbywać od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8:00 do 20:00, w terminach ustalonych pomiędzy Wykonawcą a rodzicami/opiekunami dzieci objętych wsparciem oraz Zamawiającym (weryfikacja dostępności sal do realizacji diagnoz i/lub konsultacji oraz ich rezerwacja).
− W zależności od potrzeb i preferencji rodziców/opiekunów konsultacje dla rodziców/opiekunów mogą być prowadzone również w formie on-line. Wykonawca zapewni platformę do realizacji konsultacji on-line.
− Minimalna wartość zamówienia będzie stanowiła 40% maksymalnej wartości zamówienia. Rozliczenie usługi nastąpi wtedy zgodnie z rzeczywistym wykonaniem liczby godzin, a Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń.

4.2.5.) Wartość części: 39000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji dla każdej z czterech części zamówienia, polegającego na:
− Zwiększeniu do 25% liczby diagnoz oraz ,
− Zwiększeniu do 25% liczby godzin dydaktycznych konsultacji.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Prawo opcji w przypadku każdej z części zamówienia realizowane będzie na następujących zasadach:
− Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji wykorzystania liczby diagnoz przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia podstawowego dla danej części zamówienia, w okresie obowiązywania umowy (możliwość uruchomienia prawa opcji zwiększającego liczbę diagnoz do realizacji) i/lub liczby godzin dydaktycznych konsultacji (możliwość uruchomienia prawa opcji zwiększającego liczbę konsultacji do realizacji) przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia podstawowego dla danej części zamówienia, w okresie obowiązywania umowy poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia w formie pisemnej;
− Prawo opcji realizowane będzie na tych samych warunkach jak zamówienie podstawowe w ramach cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie, stanowiącej załącznik do umowy.
Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji: 622 500,00 zł netto/brutto, w tym :
Część I - Szacunkowa średnia wartość zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji netto/brutto: 281 250,00 zł
Część II - Szacunkowa średnia wartość zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji netto/brutto: 61 250,00 zł
Część III - Szacunkowa średnia wartość zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji netto/brutto: 48 750,00 zł
Część IV - Szacunkowa średnia wartość zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji netto/brutto: 231 250,00 zł

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 33 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny przypisując im odpowiednią wagę procentową (dla każdej z części zamówienia):
L.p. Kryterium Waga Maksymalna liczba punków
1 Cena (C) 60%
2 Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w prowadzeniu diagnoz – (D) 40%
Razem: 100 %
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych ze wzoru: P = C + D
P – całkowita liczba punktów przyznana ofercie (maksymalnie 100 pkt.)
C – liczba punktów przyznana za kryterium „Cena oferty” (maksymalnie 60 pkt.)
D - liczba punktów przyznana za kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w prowadzeniu diagnoz” (maksymalnie 40 pkt.).
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów oceny ofert.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam stosunek jakości do ceny, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, a w przypadku uzyskania przez te oferty takiej samej liczby punktów w tym kryterium Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w prowadzeniu diagnoz

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV - Realizacja diagnoz rozwoju psychoruchowego dzieci oraz konsultacji dla rodziców/opiekunów dzieci po diagnozie
1) Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja diagnoz rozwoju psychoruchowego dzieci oraz konsultacji dla rodziców/opiekunów dzieci po diagnozie - tj. 100 diagnoz rozwoju psychoruchowego dzieci oraz 200 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 min.) konsultacji dla rodziców/opiekunów dzieci po diagnozie, w tym:
− około 40 diagnoz i około 80 godzin dydaktycznych konsultacji w 2024 roku,
− około 40 diagnoz i około 80 godzin dydaktycznych konsultacji w 2025 roku oraz
− około 20 diagnoz i około 40 godzin dydaktycznych konsultacji w 2026 roku.
2) Grupa docelowa: Diagnozą objęte zostaną dzieci zgłoszone do przysposobienia i przysposobione z terenu województwa śląskiego, w wieku od 6 miesięcy do 13 roku życia. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający.
3) Cel działania: Celem diagnozy będzie ocena poziomu funkcjonowania dziecka w różnych obszarach jego rozwoju, określenie jego mocnych i słabych stron, a także ustalenie potrzeb dziecka i możliwości ich zaspokojenia. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy opracowany zostanie indywidualny program terapeutyczny dla każdego z dzieci. W ramach realizacji usługi przewidziano również konsultacje dla rodziców/opiekunów dzieci po diagnozie.
4) Wytyczne dotyczące realizacji wsparcia: Diagnoza, w zależności od wieku dziecka, będzie obejmowała ocenę jego rozwoju m.in. w następujących sferach:
− rozwój motoryczny;
− komunikowanie się i mowa;
− naśladowanie;
− procesy poznawcze;
− koordynacja wzrokowo-ruchowa;
− umiejętności społeczne.
Na diagnozę składać się będą m.in.:
− Wywiad z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka;
− Analiza dokumentacji dot. dziecka m.in. dokumentacji medycznej, opinii ze szkoły/przedszkola, opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej itp. w przypadku jej posiadania i udostępnienia przez rodziców/opiekunów dziecka;
− Ocena całościowego rozwoju dziecka przy wykorzystaniu Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej (MFDR) i/lub Profilu Psychoedukacyjnego (PEP-3-PL) i/lub Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) i/lub innego narzędzia diagnostycznego służącego do oceny rozwoju dziecka – narzędzia diagnostyczne zostaną dobrane indywidualnie, z uwzględnieniem ich przeznaczenia dla konkretnych grup wiekowych;
− Sporządzenie i wydanie opinii z wynikami diagnozy oraz przygotowanie indywidualnego programu terapeutycznego;
Dodatkowo wsparcie będzie obejmowało spotkania konsultacyjne dla rodziców/opiekunów, na których omówione zostaną m.in. wyniki przeprowadzonej diagnozy oraz przekazane zostaną zalecenia dot. ewentualnej dalszej diagnozy i/lub pracy z dzieckiem.
7) Miejsce realizacji: Diagnozy oraz konsultacje prowadzone będą na terenie województwa śląskiego, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Będą to głównie Punkty Wsparcia Pre i Post Adopcyjnego, działające przy Śląskim Ośrodku Adopcyjnym w Katowicach, prowadzone w następujących lokalizacjach:
− Katowice, ul. Graniczna 29;
− Bielsko-Biała, ul. Modrzewskiego 12;
− Rybnik, ul. Miejska 13 B;
− Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 17 B.
UWAGA: Liczba diagnoz i konsultacji prowadzonych w poszczególnych miejscach oraz dane adresowe innych niż Punkty Wsparcia Pre i Post Adopcyjnego lokalizacji będą uzależnione od miejsca zamieszkania/przebywania objętych nią dzieci oraz możliwości dojazdu opiekunów (dot. dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzinnych domach dziecka), toteż z uwagi na fakt, że rekrutacja do udziału w projekcie i poszczególnych formach wsparcia ma charakter ciągły Zamawiający nie jest w stanie ich określić. Zamawiający zapewnia salę/gabinet do realizacji diagnoz i konsultacji.
8) Dodatkowe informacje:
− Diagnoza przeprowadzona zostanie przez Diagnostę I przy wsparciu Diagnosty II (konsultacja wyników obserwacji oraz współpraca przy opracowaniu indywidualnego programu terapeutycznego).
− Spotkania diagnostyczne i konsultacje będą się odbywać od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8:00 do 20:00, w terminach ustalonych pomiędzy Wykonawcą a rodzicami/opiekunami dzieci objętych wsparciem oraz Zamawiającym (weryfikacja dostępności sal do realizacji diagnoz i/lub konsultacji oraz ich rezerwacja).
− W zależności od potrzeb i preferencji rodziców/opiekunów konsultacje dla rodziców/opiekunów mogą być prowadzone również w formie on-line. Wykonawca zapewni platformę do realizacji konsultacji on-line.
− Minimalna wartość zamówienia będzie stanowiła 40% maksymalnej wartości zamówienia. Rozliczenie usługi nastąpi wtedy zgodnie z rzeczywistym wykonaniem liczby godzin, a Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń.

4.2.5.) Wartość części: 185000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji dla każdej z czterech części zamówienia, polegającego na:
− Zwiększeniu do 25% liczby diagnoz oraz ,
− Zwiększeniu do 25% liczby godzin dydaktycznych konsultacji.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Prawo opcji w przypadku każdej z części zamówienia realizowane będzie na następujących zasadach:
− Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji wykorzystania liczby diagnoz przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia podstawowego dla danej części zamówienia, w okresie obowiązywania umowy (możliwość uruchomienia prawa opcji zwiększającego liczbę diagnoz do realizacji) i/lub liczby godzin dydaktycznych konsultacji (możliwość uruchomienia prawa opcji zwiększającego liczbę konsultacji do realizacji) przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia podstawowego dla danej części zamówienia, w okresie obowiązywania umowy poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia w formie pisemnej;
− Prawo opcji realizowane będzie na tych samych warunkach jak zamówienie podstawowe w ramach cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie, stanowiącej załącznik do umowy.
Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji: 622 500,00 zł netto/brutto, w tym :
Część I - Szacunkowa średnia wartość zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji netto/brutto: 281 250,00 zł
Część II - Szacunkowa średnia wartość zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji netto/brutto: 61 250,00 zł
Część III - Szacunkowa średnia wartość zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji netto/brutto: 48 750,00 zł
Część IV - Szacunkowa średnia wartość zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji netto/brutto: 231 250,00 zł

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 33 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny przypisując im odpowiednią wagę procentową (dla każdej z części zamówienia):
L.p. Kryterium Waga Maksymalna liczba punków
1 Cena (C) 60%
2 Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w prowadzeniu diagnoz – (D) 40%
Razem: 100 %
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych ze wzoru: P = C + D
P – całkowita liczba punktów przyznana ofercie (maksymalnie 100 pkt.)
C – liczba punktów przyznana za kryterium „Cena oferty” (maksymalnie 60 pkt.)
D - liczba punktów przyznana za kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w prowadzeniu diagnoz” (maksymalnie 40 pkt.).
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów oceny ofert.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam stosunek jakości do ceny, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, a w przypadku uzyskania przez te oferty takiej samej liczby punktów w tym kryterium Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w prowadzeniu diagnoz

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, że: dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.:
dla części I zamówienia - Realizacja diagnoz dzieci w kierunku FAS/FASD oraz konsultacji dla rodziców/opiekunów dzieci po diagnozie:
a) 1 Diagnostą I posiadającym:
- ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
- ukończone szkolenie/kurs z zakresu stosowania czterocyfrowego kwestionariusza diagnostycznego FASD lub innego narzędzia diagnostycznego FAS/FASD,
- doświadczenie w realizacji minimum 30 diagnoz dzieci w kierunku FAS/FASD.
b) 1 Diagnostą II posiadającym:
- ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika,
- ukończone szkolenie/kurs z zakresu stosowania czterocyfrowego kwestionariusza diagnostycznego FASD lub innego narzędzia diagnostycznego FAS/FASD,
- doświadczenie w realizacji minimum 30 diagnoz dzieci w kierunku FAS/FASD.
c) co najmniej 1 Diagnostą III posiadającym:
- ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku medycyna oraz specjalizację I lub II stopnia z zakresu neurologii oraz specjalizację z zakresu pediatrii lub specjalizację I lub II stopnia z zakresu neurologii dziecięcej lub ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku medycyna oraz specjalizację I lub II stopnia z zakresu psychiatrii oraz specjalizację z zakresu pediatrii lub specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
- co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu konsultacji neurologicznych lub psychiatrycznych dzieci.
d) co najmniej 1 Diagnostą IV posiadającym:
- ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku fizjoterapia lub rehabilitacja,
- co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu diagnozy funkcji motorycznych u dzieci.
dla części II zamówienia - Realizacja diagnoz dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz konsultacji dla rodziców/opiekunów dzieci po diagnozie:
a) 1 Diagnostą I posiadającym:
- ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
- ukończone co najmniej 1 szkolenie/kurs z zakresu diagnostyki w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu,
- doświadczenie w realizacji minimum 20 diagnoz dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu.
b) 1 Diagnostą II posiadającym:
- ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia lub pedagogika,
- ukończone co najmniej 1 szkolenie/kurs z zakresu diagnostyki w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu,
- doświadczenie w realizacji minimum 20 diagnoz dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu.
dla części III zamówienia - Realizacja diagnoz dzieci w kierunku zaburzeń hiperkinetycznych oraz konsultacji dla rodziców/opiekunów dzieci po diagnozie:
a) 1 Diagnostą I posiadającym:
- ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
- ukończone co najmniej 1 szkolenie/kurs z zakresu diagnostyki w kierunku zaburzeń hiperkinetycznych,
- doświadczenie w realizacji minimum 20 diagnoz dzieci w kierunku zaburzeń hiperkinetycznych.
b) 1 Diagnostą II posiadającym:
- ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia lub pedagogika,
- ukończone co najmniej 1 szkolenie/kurs z zakresu diagnostyki w kierunku zaburzeń hiperkinetycznych,
- doświadczenie w realizacji minimum 20 diagnoz dzieci w kierunku zaburzeń hiperkinetycznych.
dla części IV zamówienia - Realizacja diagnoz rozwoju psychoruchowego dzieci oraz konsultacji dla rodziców/opiekunów dzieci po diagnozie:
c) 1 Diagnostą I posiadającym:
- ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
- ukończone co najmniej 1 szkolenie/kurs z zakresu diagnostyki rozwoju dziecka,
- doświadczenie w realizacji minimum 30 diagnoz rozwoju psychoruchowego dzieci.
d) 1 Diagnostą II posiadającym:
- ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia lub pedagogika,
- ukończone co najmniej 1 szkolenie/kurs z zakresu diagnostyki rozwoju dziecka,
- doświadczenie w realizacji minimum 30 diagnoz rozwoju psychoruchowego dzieci.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni terminie - dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona
2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania:
a) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania przez Zamawiającego – wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 7 do SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni terminie - dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona
1) w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda od wykonawcy:
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu zawiera załącznik nr 4 do SWZ,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (treść formularza zamieszczona w załączniku nr 1 do SWZ),
2) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Rozdziale 5 specyfikacji (treść oświadczenia zamieszczona w załączniku nr 2 do SWZ),
3) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (treść oświadczenia zamieszczona w załączniku nr 3 do SWZ),
4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane wraz z ofertą na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy (jeżeli dotyczy),
5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),
6) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub Wykonawca w przypadku osób fizycznych,
7) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu zawiera zał nr 4 do SWZ ( na wezwanie),
8) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania przez Zamawiającego – wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 7 do SWZ,
9) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa powyżej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączać do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które części zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy- Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia (o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączać do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy tj:
a) Zmianę terminu realizacji umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
b) Zaistnienia omyłki pisarskiej.
c) Zmiany danych teleadresowych.
d) Zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej, zagrożenia epidemiologiczne i inne zdarzenia) mającej wpływ na realizację umowy.
e) Wystąpienia innych zdarzeń mających wpływ na realizację umowy, w szczególności takich, które powstały niezależnie od działań samych stron, bądź których strony nie były w stanie przewidzieć.
f) W szczególnie uzasadnionych wypadkach, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, dopuszczalna jest zmiana osób prowadzących diagnozy, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego z podaniem przyczyny tejże zmiany i uzyskaniu akceptacji dla osoby wskazanej na zastępcę. Zaproponowana osoba musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ (na spełnienie warunków udziału w postępowaniu). Ponadto, jeżeli zmiana dotyczy osoby, której doświadczenie podlegało punktacji w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w prowadzeniu diagnoz”, zaproponowana osoba musi uzyskać w tym kryterium taką samą lub wyższą liczbę punktów co osoba zmieniana.
g) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
h) Zwiększenia do 25% liczby diagnoz oraz zwiększenia do 25% liczby godzin dydaktycznych konsultacji, w sytuacji wykorzystania liczby diagnoz przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia podstawowego dla danej części zamówienia, w okresie obowiązywania umowy (możliwość uruchomienia prawa opcji zwiększającego liczbę diagnoz do realizacji) i/lub liczby godzin dydaktycznych konsultacji (możliwość uruchomienia prawa opcji zwiększającego liczbę konsultacji do realizacji) przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia podstawowego dla danej części zamówienia, w okresie obowiązywania umowy, poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego w formie pisemnej.
i) Konieczności wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Pośredniczącej i /lub Zarządzającej.
j) Zmiany oświadczeń Wykonawcy i sposobu płatności za realizację usługi związaną z zastosowaniem systemu podzielonej płatności (split payment).
k) Zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wyniku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,
l) Zmiany wysokości należnego wynagrodzenia w odniesieniu do zobowiązań niezrealizowanych w przypadku:
i. Ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w odniesieniu do usługi będącej przedmiotem umowy,
ii. Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
iii. Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
iv. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy i Wykonawca w sposób obiektywny udowodni ich wielkość.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/soa_katowice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.