eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żnin › Wykonanie bieżącej konserwacji dróg gminnych o nawierzchni gruntowej lub tłuczniowej na terenie Gminy Żnin.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wykonanie bieżącej konserwacji dróg gminnych o nawierzchni gruntowej lub tłuczniowej na terenie Gminy Żnin.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żnin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351222

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 700-lecia 39

1.5.2.) Miejscowość: Żnin

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.ciszak@gminaznin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.um.znin.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie bieżącej konserwacji dróg gminnych o nawierzchni gruntowej lub tłuczniowej na terenie Gminy Żnin.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a62c5f2-d56d-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00221779

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00070032/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 „Wykonanie bieżącej konserwacji dróg gminnych o nawierzchni gruntowej lub tłuczniowej na terenie Gminy Żnin”.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/znin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/znin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików
.pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGPI.271.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa twardego wraz z transportem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Żnin oraz usługi mechanicznego profilowania równiarką oraz zagęszczenia walcem nawierzchni dróg gruntowych lub tłuczniowych na wyznaczonych przez Zamawiającego odcinkach położonych na terenie Gminy Żnin, który swoim zakresem obejmuje:

- Zakup kruszywa twardego łamanego 0/31,5 mm WA24-2 F2 LA<=30
- Uzupełnienie ubytków w nawierzchni tłuczniem przy użyciu równiarki oraz mechanicznym zagęszczeniem walcem:
• mechaniczne profilowanie drogi równiarką wraz z rozłożeniem tłucznia równiarką (moc równiarki min. 100 KM)
• mechaniczne zagęszczanie drogi walcem wibracyjnym

- Regulacja pionowa urządzeń podziemnych w pasie drogowym- roboty, które mogą wystąpić przy bieżącej konserwacji dróg gminnych (włazu kanałowego, kratki ściekowej, zaworu wodociągowego lub gazowego studzienki telefonicznej
- Załadunek i transport do danego sołectwa kruszywa zgromadzonego na placu magazynowym.

Część I – Sołectwa: Nadborowo, Paryż, Sielec, Gorzyce, Podobowice, Słębowo, Słabomierz, Sulinowo, Bekanówka, Dochanowo, Jaroszewo, Brzyskorzystew, Brzyskorzystewko, Sobiejuchy, Sarbinowo, Ustaszewo, Cerekwica, Uścikowo, Kaczkowo, Kaczkówko, Bożejewice, Bożejewiczki

1 Regulacja pionowa urządzeń podziemnych w pasie drogowym- roboty, które mogą wystąpić przy bieżącej konserwacji dróg gminnych (włazu kanałowego, kratki ściekowej, zaworu wodociągowego lub gazowego studzienki telefonicznej),
2 Zakup kruszywa 0/31,5 mm WA24-2 F2 LA<=30,
3. Mechaniczne profilowanie dróg równiarką,
4. Mechaniczne zagęszczenie istniejącej podbudowy walcem.

Szacowany zakres dla każdego z elementów zamówienia w odniesieniu do każdej z części został zawarty w formularzu ofertowym jako podstawa do wyliczenia ceny oferty.

Zamawiający przewiduje, że zakres zamówienia może ulec zwiększeniu do 40% lub zmniejszeniu do 40 % i nie może to stanowić podstawy do kierowania wobec Zamawiającego żadnych roszczeń, w tym finansowych. Jest to uzależnione aktualnymi potrzebami oraz sytuacją finansową Zamawiającego.

4.2.5.) Wartość części: 292800 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 44113700-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryteria

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa twardego wraz z transportem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Żnin oraz usługi mechanicznego profilowania równiarką oraz zagęszczenia walcem nawierzchni dróg gruntowych lub tłuczniowych na wyznaczonych przez Zamawiającego odcinkach położonych na terenie Gminy Żnin, który swoim zakresem obejmuje:

- Zakup kruszywa twardego łamanego 0/31,5 mm WA24-2 F2 LA<=30
- Uzupełnienie ubytków w nawierzchni tłuczniem przy użyciu równiarki oraz mechanicznym zagęszczeniem walcem:
• mechaniczne profilowanie drogi równiarką wraz z rozłożeniem tłucznia równiarką (moc równiarki min. 100 KM)
• mechaniczne zagęszczanie drogi walcem wibracyjnym

- Regulacja pionowa urządzeń podziemnych w pasie drogowym- roboty, które mogą wystąpić przy bieżącej konserwacji dróg gminnych (włazu kanałowego, kratki ściekowej, zaworu wodociągowego lub gazowego studzienki telefonicznej
- Załadunek i transport do danego sołectwa kruszywa zgromadzonego
Sołectwa: Skarbienice, Rydlewo, Wenecja, Podgórzyn, Białożewin, Jadowniki Rycerskie, Chomiąża Księża, Kierzkowo, Wójcin, Murczynek, Murczyn, Januszkowo, Wilczkowo, Dobrylewo, Redczyce, Jadowniki Bielskie, Wawrzynki oraz ulice w Żninie

1 Regulacja pionowa urządzeń podziemnych w pasie drogowym- roboty, które mogą wystąpić przy bieżącej konserwacji dróg gminnych (włazu kanałowego, kratki ściekowej, zaworu wodociągowego lub gazowego studzienki telefonicznej),
2 Zakup kruszywa 0/31,5 mm WA24-2 F2 LA<=30,
3 Mechaniczne profilowanie dróg równiarką,
4 Mechaniczne zagęszczenie istniejącej podbudowy walcem.

Szacowany zakres dla każdego z elementów zamówienia w odniesieniu do każdej z części został zawarty w formularzu ofertowym jako podstawa do wyliczenia ceny oferty.

Zamawiający przewiduje, że zakres zamówienia może ulec zwiększeniu do 40% lub zmniejszeniu do 40 % i nie może to stanowić podstawy do kierowania wobec Zamawiającego żadnych roszczeń, w tym finansowych. Jest to uzależnione aktualnymi potrzebami oraz sytuacją finansową Zamawiającego.

4.2.5.) Wartość części: 253600 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 44113700-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego- dla każdej z części analogiczne:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przy minimalnej sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 50.000,00 zł równowartości.
4) zdolności technicznej lub zawodowej,
a)Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną dostawę czyli 1 umowę/ jeden kontrakt/ jedno przedsięwzięcie polegającą na dostarczeniu tłucznia wraz z wbudowaniem w drogi z wykonaniem naprawy lub remontu dróg w zakresie profilowania lub wyrównywania lub zagęszczenia lub walcowania o wartości co najmniej 80.000,00 zł

(wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SWZ).

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje wymaganym potencjałem technicznym do realizacji przedmiotu zamówienia. Minimum wymaganego sprzętu dla każdej z części odrębnie:
• równiarka samojezdna o mocy min. 100 KM – 1 szt.
• walec wibracyjny min. 7,5 Mg – 1 szt.
• samochód samowyładowczy min. 5 Mg – 2 szt.
(wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SWZ).


Zamawiający wymaga, aby Wszystkie pojazdy przeznaczone do wykonywania prac związanych z realizacją zamówienia najpóźniej do dnia podpisania umowy były wyposażone w urządzenia zapewniające bieżący monitoring pracy, tj. odbiorniki GPS. Urządzenia mają rejestrować dane związane z pracą pojazdów dotyczące aktualnego położenia pojazdu na e-mapie. Aktualizacja położenia winna być rejestrowana z częstotliwością nie mniejszą niż co do 1 minuty.

Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, dostarczy Zamawiającemu kod, nazwę użytkownika i hasło celem logowania do systemu GPS przez przeglądarkę stron internetowych oraz dostęp do danych historycznych za cały okres trwania umowy, oraz kopię umowy zawartej przez Wykonawcę z podmiotem udostępniającym korzystanie z systemu GPS przez Wykonawcę.

3System GPS będzie funkcjonował przez cały okres trwania umowy. Wyposażenie pojazdów w odbiorniki GPS będzie służyć Zamawiającemu jako system kontroli realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (zał. nr 6 do SWZ) , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku dostaw powtarzających się lub ciągłych są wykonywane a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; (wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SWZ).
b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przy minimalnej sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 50.000,00 zł równowartości.
c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SWZ);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą szczegółową i musi on bezwzględnie zawierać wszystkie pozycje ujęte w przedmiarze robót (dokładny opis i ilość robót), zgodnie z pozostałymi zapisami SWZ w tym zakresie. Pomimo, że wartość kosztorysowa przeniesiona do formularza ofertowego będzie traktowana jest jako ryczałt, to w przypadku stwierdzenia niezgodności kosztorysu z przedmiarem oferta podlegać będzie odrzuceniu (przy uwzględnieniu zastosowania instytucji poprawienia omyłek zgodnie z zapisami ustawy PZP oraz zapisów SWZ w ty, zakresie ). Wszystkie wartości w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena powinny być wyliczone z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.
Kosztorys nie podlega uzupełnieniu w przypadku nie złożenia wraz z ofertą lub złożenia w formie uproszczonej.

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik nr 1 do SWZ
2) Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SWZ.
3) Kosztorys ofertowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w ppkt 1), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zostały zawarte w zał. do swz - postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/znin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Jeżeli Wykonawca złoży ofertę tylko na jedną część zamówienia, to oblicza się dla jego oferty punkty wg wzorów . Jeżeli złoży na dwie części ofertę, to na cz. I oblicza się punkty wg wzorów, a na cz. II zgodnie z założeniami szczegółowymi:
Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ogranicza liczbę części, którą udzieli jednemu wykonawcy, i wskazuje jednocześnie, że maksymalna liczba części, jaka może być udzielona jednemu wykonawcy wynosi 1.
Zamawiający określa kryteria lub zasady, które zastosuje w celu wyboru, w których częściach zostanie wykonawcy udzielone zamówienie w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia jeden wykonawca miałby uzyskać większą liczbę części zamówienia, niż wynosi maksymalna liczba, na które może zostać mu udzielone zamówienie, tj.:
Liczba punktów dla cz. II zostanie obliczona wg wzoru:
Liczba punktów dla badanej oferty na cz. I zamówienia x 70 % + liczba punktów badanej oferty na cz. II zamówienia x 30 % największa liczba punktów przyznana ofercie na cz. II zamówienia
Oferta, która uzyska największa liczbę punktów zostanie wybrana na cz. II zamówienia jako najkorzystniejsza.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.