eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsk Podlaski › Modernizacja świetlicy we wsi StołowaczOgłoszenie z dnia 2023-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bielsk Podlaski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659007

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 46

1.5.2.) Miejscowość: Bielsk Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 857306851

1.5.8.) Numer faksu: 857302015

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@bielskpodlaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielskpodlaski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-81ebfb78-f548-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00221647

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018064/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bielskpodlaski.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Bielsk Podlaski https://bielskpodlaski.logintrade.net
Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie Przetargowej dostępnej pod adresem https://bielskpodlaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.
Link do platformy przetargowej: https://bielskpodlaski.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe Instrukcje korzystania z Platformy dostępne są pod adresem: https://bielskpodlaski.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
Wsparcie techniczne dla Wykonawców:
+48 71 787-37-57; +48 71 787-35-34; +48 71 787-37-27
pn-pt: 8:00-16:00
Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
-dla dokumentów w formacie ,,pdf” zaleca się podpis z formatem PAdES,
-dokumenty w formacie innym niż ,,pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES,
Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu osobistego:
-dla dokumentów w formacie ,,pdf” lub ,,xml” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
-dokumenty w formacie innym niż ,,pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym,
Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu zaufanego:
-wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu ,,xml”

Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Bielsk Podlaski https://bielskpodlaski.logintrade.net

Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
- Internet Explorer 10 i nowsze, Edge
-Google Chrome
-Mozilla Firefox
-Opera
Pozostałe wymagania techniczne:
-dostęp do sieci Internet
-obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
-włączona obsługa JavaScript
-zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 Kb/s
Zainstalowany Acrobat Reader
Zainstalowane środowisko uruchomienia Java-Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: ,,pdf”.
Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych:
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie Przetargowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę ,,Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty na Platformę Przetargową.
Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie Przetargowej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, siedziba Urząd Gminy Bielsk Podlaski, gmina@bielskpodlaski.pl, tel. 85 730 68 51
2. inspektor ochrony danych osobowych: iod_ug_bielsk_podlaski@podlaskie.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,,Modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz” znak sprawy IGK.271.13.2023 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „uPzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującą w Urzędzie instrukcją archiwalną;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1 ;
c. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
2. nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. Administrator danych informuje, że Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: m.in.:
a. obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego - obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą dysponuje już tymi informacjami;
b. obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego, chyba że ma zastosowanie, co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGK.271.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w świetlicy wiejskiej we wsi Stołowacz położonej na działce o nr ew. 27 we wsi Stołowacz, Gmina Bielsk Podlaski wraz z dostawą i montażem urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw i siłownię zewnętrzną na działce o nr ew. 27 we wsi Stołowacz, Gmina Bielsk Podlaski.
Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: wykonanie pomieszczenia sanitarnego z umywalką i sedesem dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie miejsca na aneks kuchenny ze zlewozmywakiem. Ponadto, zostaną wymienione okładziny ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń na płyty gipsowo-kartonowe. Podłogi zostaną zastąpione posadzką na podłożu betonowym. Roboty remontowe obejmują także docieplenie ścian zewnętrznych i stropu budynku, wykonanie nowych schodów żelbetowych, jak również podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Zakres prac remontowych obejmuje także wymianę instalacji wod.-kan. wraz z przyłączem wodociągowym i sanitarnym. Roboty remontowe obejmują wykonanie utwardzonego parkingu i dojścia do budynku. W zakres robót elektrycznych wchodzi wykonanie: demontaży istniejącej instalacji, rozdzielnicy elektrycznej, wykonanie wewnętrznych linii zasilających, wykonanie instalacji elektrycznych oświetleniowych, siły, gniazd wtykowych i połączeń wyrównawczych, niskoprądowych oraz przeprowadzenie badań i pomiarów odbiorczych.
Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw i siłownię zewnętrzną obejmuje natomiast dostarczenie i zamontowanie następujących urządzeń:
- zestaw tj. plac zabaw – szt. 1
- bujak sprężynowy (np. pies/konik/kogut/lew) – szt. 1
- huśtawka – szt. 1
- pomost rurowy/przejście rurowe – szt. 1
- motyl z pylonem - szt. 1,
- wyciskanie siedząc z pylonem - szt. 1,
- prasa nożna z pylonem - szt. 1,
- biegacz - szt. 1,
- orbitrek - szt. 1,
- tablica z regulaminem na plac zabaw i siłownię zewnętrzną,
- kosz metalowy na śmieci
- ławka z oparciem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres określony jest w projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Ogólnobudowlanych, przedmiarze robót dla branży budowlanej, sanitarnej, a także w Projekcie Wykonawczym Instalacji Elektrycznych, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych i przedmiarze robót dla branży elektrycznej.
3. Zamawiający zastrzega, że urządzenia na plac zabaw i siłownię zewnętrzną muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych, muszą posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie ich zgodnie z normą PN-EN 1176, PN-EN 16630:2015 lub równoważną.
4. Przedmiot dostawy urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną musi spełnić wymogi określone obowiązującym prawem, zostać dopuszczony do obrotu handlowego i posiadać wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Unii Europejskiej oraz spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa dopuszczające do użytkowania. Urządzenia muszą być dostosowane do użytkowania w terenie otwartym oraz muszą być odporne na warunki pogodowe.
5. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie dostawy i montażu urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, jakości materiałów oraz metod organizacyjno-technicznych.
6. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody lub uszkodzenia urządzeń znajdujących się na miejscu dostawy i montażu urządzeń rekreacyjnych.
7. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, normy lub pochodzenie w związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny.
8. Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
9. Stosownie do treści art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę czynności związane z realizacją zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia, Wykonawca zatrudnił na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na: wykonywaniu prac fizycznych ogólnobudowlanych. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45442100-8 - Roboty malarskie

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

37535210-2 - Huśtawki (pionowe) do placów zabaw

37535220-5 - Urządzenia do wspinania

37535240-1 - Zjeżdżalnie do placów zabaw

37535260-7 - Tunele do placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert przez Zamawiającego w kryterium cena nastąpi w skali punktowej od 0 do 60 punktów. Ocena ofert przez Zamawiającego w kryterium gwarancja jakości nastąpi w skali punktowej od 1 do 40 punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki.
Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać max. 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał należycie 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie lub modernizacji budynku o kubaturze minimum 250 m3 wraz z wykonaniem instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej o minimalnej łącznej wartości robót co najmniej 450 000,00 zł brutto.

W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, musi być spełniony:
3.1 przez Wykonawcę samodzielnie, lub
3.2 przez minimum jeden podmiot udostępniający w/w zasób samodzielnie,
3.3 w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.

4. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. spełnienie warunków, o których mowa w art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania z uwagi na wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w wymaganych oświadczeniach i dokumentach, złożonych przez Wykonawcę. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści.

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów, udostępniających te zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 5.1 Oświadczenie Wykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasób o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) – załącznik nr 5 do SWZ. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców muszą być złożone w/w dokumenty dla każdego z nich).
5.2 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców muszą być złożone w/w dokumenty dla każdego z nich).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem jego złożenia.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.2, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z wykorzystaniem załącznika nr 6 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
(Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny wykaz).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

7) Przedmiotowe środki dowodowe:
a) specyfikacje techniczne lub karty techniczne oferowanych urządzeń wyposażania placu zabaw, potwierdzające spełnienie minimalnych parametrów technicznych określonych przez Zamawiającego. Parametry techniczne, zawierające nazwę i model produktu, nazwę producenta i wymiary urządzenia (gabarytowe) oraz wysokość upadkową i strefy bezpieczeństwa.
b) specyfikacje techniczne lub karty techniczne oferowanych urządzeń siłowni zewnętrznej, potwierdzające spełnienie minimalnych parametrów technicznych określonych przez Zamawiającego. Parametry techniczne, zawierające nazwę i model produktu, nazwę producenta i wymiary urządzenia (gabarytowe) oraz wysokość upadkową i strefy bezpieczeństwa.
W przypadku gdy dokumenty, określone w ppkt 7) lit. a) – b) nie zawierają informacji o parametrach wymaganych, Wykonawca składa oświadczenie producenta, że oferowany produkt w zakresie brakujących w dokumentach producenta danych, spełnia parametry określone w SWZ.
c) certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzający zgodność urządzeń wyposażania placu zabaw z normą PN-EN 1176 lub równoważnej wydane w systemie akredytowanym przez Państwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych Państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008. Nie akceptuje się certyfikatów wydanych na poszczególne elementy urządzeń, tylko na całość.
d) certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające zgodność urządzeń siłowni zewnętrznych z normami PN-EN 16630:2015 lub równoważnej wydane w systemie akredytowanym przez Państwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych Państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008. Nie akceptuje się certyfikatów wydanych na poszczególne elementy urządzeń, tylko na całość.
Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).
Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty określone zostały w ppkt 7) lit. a) – d).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

7) Przedmiotowe środki dowodowe:
a) specyfikacje techniczne lub karty techniczne oferowanych urządzeń wyposażania placu zabaw, potwierdzające spełnienie minimalnych parametrów technicznych określonych przez Zamawiającego. Parametry techniczne, zawierające nazwę i model produktu, nazwę producenta i wymiary urządzenia (gabarytowe) oraz wysokość upadkową i strefy bezpieczeństwa.
b) specyfikacje techniczne lub karty techniczne oferowanych urządzeń siłowni zewnętrznej, potwierdzające spełnienie minimalnych parametrów technicznych określonych przez Zamawiającego. Parametry techniczne, zawierające nazwę i model produktu, nazwę producenta i wymiary urządzenia (gabarytowe) oraz wysokość upadkową i strefy bezpieczeństwa.
W przypadku gdy dokumenty, określone w ppkt 7) lit. a) – b) nie zawierają informacji o parametrach wymaganych, Wykonawca składa oświadczenie producenta, że oferowany produkt w zakresie brakujących w dokumentach producenta danych, spełnia parametry określone w SWZ.
c) certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzający zgodność urządzeń wyposażania placu zabaw z normą PN-EN 1176 lub równoważnej wydane w systemie akredytowanym przez Państwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych Państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008. Nie akceptuje się certyfikatów wydanych na poszczególne elementy urządzeń, tylko na całość.
d) certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające zgodność urządzeń siłowni zewnętrznych z normami PN-EN 16630:2015 lub równoważnej wydane w systemie akredytowanym przez Państwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych Państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008. Nie akceptuje się certyfikatów wydanych na poszczególne elementy urządzeń, tylko na całość.
Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).
Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty określone zostały w ppkt 7) lit. a) – d).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wypełniony formularz OFERTA załącznik nr 1 do SWZ wraz z kosztorysami ofertowymi załżczniki nr 1A, 1B i 1C do SWZ. Pełnomocnictwo do złożenia oferty względnie do podpisania podmiotowych środków dowodowych lub innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile z upoważnienia nie wynikają z innych dokumentów składanych w postępowaniu (jeżeli dotyczy Wykonawcy). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 7 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli dotyczy Wykonawcy). Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wystawiony przez upoważniony podmiot w formie elektronicznej lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu wystawionego w postaci papierowej poświadczonego za zgodność cyfrowego odwzorowania odpowiednio przez Wykonawcę, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub notariusza.
W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z opisem działu VI SWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie Wykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasób o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. UWAGA: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 4 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w dziale IX SWZ, przy czym:
1) podmiotowy środek dowodowy o którym mowa w dziale IX pkt 6.1 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w dziale VI SWZ.
2. dokumenty i oświadczenia o których mowa w dziale IX pkt 5.1 i pkt 5.2 składa każdy z nich.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Poza wypadkami określonymi w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wynikającym z przepisów prawa zamówień publicznych w niżej wymienionych przypadkach:
1). jeżeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opóźnienie lub poniesie koszt w wyniku uchybienia Zamawiającego, który dostarczy instrukcje dotyczące realizacji zamówienia i o których braku został wcześniej przez Wykonawcę powiadomiony, chyba że, uchybienie Zamawiającego było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu Wykonawcy.
2). jeżeli Wykonawca doznaje opóźnienia lub ponosi koszt na skutek tego, że Zamawiający w ustalonym w umowie terminie nie udostępnił mu terenu budowy, to Wykonawca po powiadomieniu Zamawiającego będzie uprawniony do przedłużenia terminu realizacji zamówienia, jeśli zakończenie jest lub przewiduje się, że będzie opóźnione. Zmiana umowy nie wchodzi w rachubę wtedy gdy zaniedbanie Zamawiającego było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie Wykonawcy, włącznie z błędem w którymkolwiek z dokumentów Wykonawcy lub opóźnieniem w jego przedłożeniu.
3). jeżeli zakończenie robót jest, lub przewiduje się, że będzie, opóźnione ze względu na przyczyny spowodowane siłą wyższą (np. zamieszki, protesty mieszkańców, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni).
4). gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
5). gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
6). w przypadku, gdy po zawarciu umowy okaże się, że dokumentacja lub teren budowy nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo, że wystąpiły inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, o ile zmiana ta nie wykracza poza przedmiot zamówienia określony w SWZ.
7). stwierdzenia wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót.
8). zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy.
9). zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
b) zaistnienia konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.
c) wystąpienia zmian będących następstwem działania organów administracji, a w szczególności przekroczenia terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
d) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.
e) zaistnienia potrzeby dochodzenia zmiany sposobu spełnienia świadczenia.
Ciąg dalszy w punkcie pozostałe informacje.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://bielskpodlaski.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

10). zmian technologicznych, w szczególności:
a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub SST,
b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
11) wystąpienia zmian osobowych:
a) zmiana przedstawicieli stron – inspektorów nadzoru inwestorskiego – w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja z pełnienia powierzonych obowiązków. Zmiana osób, powinna być dokonana na osoby posiadające równoważne uprawnienia i kwalifikacje.
12). wystąpienia pozostałych zmian:
a) zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą obowiązującej stawki podatku VAT,
b) konieczność wykonania robót dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, i których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania,
c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami,
d) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstania obowiązku podatkowego,
2. O konieczności wprowadzenia zmian do umowy powiadamia strona, która powzięła wiadomość o okolicznościach j.w. Strony uzgadniają szczegółowe warunki zmiany umowy, w szczególności ustalą nowe terminy realizacji w tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia nie powinien być dłuższy niż okres przerwy w realizacji umowy spowodowanych tymi okolicznościami.
3. Stosownie do treści art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
jeżeli zmiany określone w pkt. 1)-4) będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy.
W związku z ograniczeniem liczby znaków ciąg dalszy w dziale XXIV SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.