eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Prusice › Opracowanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady - Trasa Kamienna na terenie Gminy Prusice.Ogłoszenie z dnia 2024-02-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady – Trasa Kamienna na terenie Gminy Prusice.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Prusice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935106

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Prusice

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-110

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71312 62 24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: prusice@prusice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.prusice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady – Trasa Kamienna na terenie Gminy Prusice.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b5ca814-d548-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00221151

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://prusice.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://prusice.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Zgłoszenie do postępowania wymaga
zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://prusice.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2)Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3)Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie
czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
4)Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
5)Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego tel. +48 22 576 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w
godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl. Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie Zakupowej tj.:
1)Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2)Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor IntelIV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3)Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
4)Włączona obsługa JavaScript;
5)Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.4.Dopuszczalne formaty przesyłanych danych
tj.plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps,odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,
wav, mp3, avi,mpg,mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl,xslt,TSL,XMLsig,
XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru
danych tj.: 1)Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format
kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu
otwarcia ofert.
2)Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji:
1)Składając Ofertę w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego podpisem
elektronicznym osób upoważnionych do jego
wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument".
2)Pełnomocnictwo powinno zostać przedłożone, jako oryginał w postaci dokumentu elektronicznego.
3)Regulamin korzystania z Platformy dostępnego przy rejestrowaniu się na platformie lub na stronie https://oneplace.marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Zamawiający, o którym mowa w pkt I SWZ oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul.
Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON:
017282436, NIP: 526-25-35-153,
jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Prusice
prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://prusice.ezamawiajacy.pl;
2)inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Prusice jest Pani/Pani Iwona Miszczuk, e-mail iodo@prusice.pl, tel. 7131262 24
wew. 44, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady – Trasa Kamienna na terenie Gminy Prusice Sygn. ZP.271.1.2.2024

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, 19 oraz art. 74-76 ustawy pzp;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo
dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8)nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 487804,88 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady – Trasa Kamienna na terenie Gminy Prusice”.
2. Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie w dwóch etapach:
1) Etap I, w ramach którego przewiduje się:
a) wykonanie projektu zagospodarowania terenu,
b) wykonanie koncepcji (wykonanie rozwiązań wstępnych koncepcyjnych),
c) wykonanie szacunkowych kosztorysów inwestorskich wraz z obmiarem,
d) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu,
e) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem uzgodnień, opinii, zatwierdzeń i decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub jeśli zajdzie taka potrzeba zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia budowlanego,
2) Etap II, w ramach którego przewiduje się:
a) projekt wykonawczy branży drogowej,
b) projekt wykonawczy branży mostowej (w razie potrzeby jego opracowania),
c) projekty wykonawcze branżowe,
d) w przypadku decyzji ZRID, dla działek, które ulegną podziałowi, należy wykonać projekty podziału (po 6 egzemplarzy dla każdej działki) - po uprzedniej akceptacji linii rozgraniczających przez Zamawiającego i Inwestora (DSDiK we Wrocławiu),
e) projekt usunięcia kolizji z istniejącą infrastruktura techniczną - zgodnie z wydanymi uzgodnieniami właścicieli sieci - w razie konieczności Wykonawca pozyska warunki techniczne przebudowy uzbrojenia kolidującego z przebudową drogi i projektowaną trasą rowerową;
f) projekt tymczasowej stałej organizacji ruchu – należy zaprojektować wszystkie elementy oznakowania pionowego i poziomego, wraz z uzyskaniem zatwierdzenia u zarządzającego ruchem oraz uzyskać pozytywną opinię Instytutu Rozwoju Terytorialnego (IRT), przy czym niezbędne jest zaprojektowanie oznakowania tras rowerowych i znajdujących się wzdłuż nich atrakcji turystycznych, a o wskazanie atrakcji niezbędnych do oznakowania należy zwrócić się do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej (DOT);
g) inwentaryzację istniejących obiektów inżynierskich z oceną stanu technicznego i analizą konieczności budowy, przebudowy lub remontu;
h) inwentaryzację istniejącego odwodnienia z oceną stanu technicznego systemu odwodnienia i analizą konieczności budowy, przebudowy lub remontu;
i) inwentaryzacja zieleni, plan wycinki i projekt zieleni, w tym nasadzeń zastępczych wraz z opracowaniem wniosku na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją i uzyskaniem decyzji na wycinkę;
j) operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem/zgłoszeniem wodnoprawnymi (w razie potrzeby jego opracowania),
k) wniosek o wydanie decyzji ZRID / pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót budowlanych z załącznikami,
l) uzyskanie decyzji ZRID lub/oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub/oraz zaświadczenia właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę,
m) wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z obmiarem i kosztorysem szczegółowym,
n) wykonanie przedmiarów i STWiORB,
o) Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia, pozwolenia,
p) sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania.

3. W ramach wykonania opracowania Wykonawca jest zobowiązany w szczególności:
1) Zaprojektować:
a) drogi rowerowe w oparciu o „Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Województwa Dolnośląskiego” TOM I i TOM II stanowiące załącznik do Uchwały nr 3597/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2021r.
b) drogi rowerowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), ponadto:
- w ramach trasy rowerowej kamiennej drogi rowerowe powinny być dwukierunkowe (ruch rowerowy poza jezdnią na drogach dla rowerów). W przypadku braku technicznych możliwości lub innych obiektywnych przyczyn projektant zaproponuje odstępstwa/ inne rozwiązania (ruch rowerowy w jezdni na zasadach ogólnych lub ruch rowerowy w jezdni na pasach ruchu dla rowerów, a także strefy ruchu uspokojonego),
- w ramach trasy rowerowej kamiennej na terenie Gminy Prusice drogi rowerowe powinny być zaprojektowane w miarę możliwości tak, aby jazda w ruchu ogólnym (wyznaczenie drogi rowerowej projektem docelowej organizacji ruchu) była nie dłuższa niż 20% całej zaprojektowanej długości trasy rowerowej,
- przy projektowaniu należy kierować się zasadą zachowania jak największej ilości istniejących drzew i maksymalnego ograniczenia wycinania istniejących drzew i krzewów. Należy kierować się zasadą, iż jak najdłuższe odcinki trasy rowerowej powinny być zacienione, w tym zacienione powinno być miejsce odpoczynku dla rowerzystów przy trasie rowerowej. Należy stosować przy opracowywaniu dokumentacji „standardy zielone” zdefiniowane i opisane w opracowaniu „Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego” tom II. Opracowanie to zawiera wytyczne dotyczące zagadnienia kształtowania i ochrony zieleni towarzyszącej drogom dla rowerów, ze szczególnym uwzględnieniem drzew,
c) kompleksowe odwodnienie jezdni, częściowe, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
d) regulację istniejącej infrastruktury tj. zasuw wodociągowych, studzienek teletechnicznych, itp.
e) skrzyżowania przylegające do odcinka projektowanej drogi,
f) docelową organizację ruchu;
2) pełnić nadzór autorski do chwili bezusterkowego odbioru robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowania.
4. Opracowanie w zakresie terytorialnym obejmuje w szczególności trasę rowerową zgodną z przebiegiem oznaczonym na mapie „Dolnośląskiej Cyklostrady”. Mapa dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego geoportal.dolnyslask.pl w zakładce „Dolnośląska Cyklostrada”(https://geoportal.dolnyslask.pl/imap/#gpmap=gp109). Koncepcja Sieci Głównych Tras Rowerowych Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląska Cyklostrada zakłada możliwe odstępstwa od wskazanych szczegółowych przebiegów tras, jednakże tylko w obrębie korytarzy tras i po uprzednim uzgodnieniu modyfikacji z Zamawiającym oraz Instytutem Rozwoju Terytorialnego. Trasa Kamienna na terenie Gminy Prusice rozpoczyna się w Pawłowie Trzebnickim (południowo – wschodnia część Gminy Prusice) wzdłuż drogi powiatowej nr 1342D, dz. nr 449/1 obręb Pawłów Trzebnicki, od zakończenia już istniejącej drogi rowerowej dz. nr 462/1 obręb Pawłów Trzebnicki, która prowadzi do granicy Gminy Prusice, w kierunku miejscowości Brzyków Gmina Trzebnica. Następnie Trasa Kamienna pokierowana została od drogi powiatowej nr 1342 D w kierunku miejscowości Wszemirów, tj. na drogę gminną dz. nr 200/5, 200/3, 449/4, 440/2, 440/1, 441, 94/6 obręb Pawłów Trzebnicki oraz dalej drogą gminną działki nr 200/1, 713, 229/4, 227/9, 227/7, 226/5, 737, 292/2 obręb Wszemirów. W miejscowości Wszemirów trasa kieruje się na drogę gminną dz. nr 733/1, a następnie skręca w kierunku miejscowości Prusice na działkę drogową nr 721 obręb Wszemirów. W tym miejscu zaczyna się droga rowerowa w kierunku Prusic, będąca częścią Trasy Kamiennej Dolnośląskiej Cyklostrady. Planowany przebieg rozpoczyna się następnie w wyjeżdżając z Prusic w kierunku Krościny Małej za cmentarzem. Kierując się po działce drogowej nr 82/5, obręb Krościna Mała poprzez skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 359 w kierunku miejscowości Krościna Mała, dalej na drogę gminną dz. nr 82/11, 82/2 obręb Krościna Mała, następnie trasa skręca na drogę powiatową nr 1349D (dawna DW 342 Borówek – Jagoszyce – Prusice), drogą powiatową trasa kieruje się do miejscowości Skokowa kończy się na dawnej drodze wojewódzkiej 342 (droga powiatowa bez numeru Strupina – Oborniki Śląskie). W związku z tym, że pomiędzy miejscowością Skokowa a miejscowością Górowo (droga powiatowa: 1353D) została już wykonana droga rowerowa, kontynuacja planowanej trasy przewidziana jest w miejscowości Górowo zaczynając od drogi powiatowej 1353D, dalej trasa przebiega drogą gminną dz. nr 478, 463 obręb Górowo w kierunku granicy Gminy Prusice do Mikorzyc Gmina Wołów. Planowany przebieg trasy wraz z wariantami załączono również na poglądowej mapie stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający do porównania ofert przyjmie stosunek cen ryczałtowych oraz kwalifikacji zaoferowanych przez Wykonawców projektantów w branży drogowej, obliczony wg pkt. XII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Spełnią warunek zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie (również podstawie zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia tych osób), następującymi osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia:
a) Projektant drogowy – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
Wyżej wymieniona osoba winna posiadać uprawnienia o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji.
Zamawiający uzna uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej i obecnie obowiązujących przepisów oraz uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65 z późn. zm.) jeżeli będą potwierdzać wymagany zakres. Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osób wskazanych w wykazie. W przypadkach losowych wykluczających zatrudnienie osób wskazanych w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osób o kwalifikacjach zawodowych i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia zgodnym z wymaganiami SWZ.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający żąda, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; (załącznik nr 4 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ;
b) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy; (wzór oświadczenia stanowi załącznik 7 do SWZ),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych
wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 1, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
2) Na podstawie art. 58 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący
wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w
udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i
zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) W przypadku, o którym mowa w pkt 4 i 5 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany do umowy w przypadku zaistnienia okoliczności wykazanych w pkt XXII SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem https://prusice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.