eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Choszczno › Usługi sterylizacji sprzętu i materiału medycznego

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi sterylizacji sprzętu i materiału medycznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210373543

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: M. Niedziałkowskiego 4 A

1.5.2.) Miejscowość: Choszczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 95 765 87 43

1.5.8.) Numer faksu: 95 765 24 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@spzozchoszczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozchoszczno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-84023a89-c66c-11ee-a84d-d63fc4d19e65

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi sterylizacji sprzętu i materiału medycznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84023a89-c66c-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00221107

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00013736/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 usługa sterylizacji wysokotemperaturowej sprzętu i materiału medycznego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00097438

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.P.271.6.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 200000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi „Usługi sterylizacji wysokotemperaturowej sprzętu i materiału medycznego:
1) Zamawiający zobowiązany jest do dostarczania sprzętu medycznego w celu poddania sterylizacji.
2) Odbiór sprzętu medycznego, po wykonaniu procesu sterylizacji, następował będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 7°° do 19°° w siedzibie Wykonawcy .
3) Termin wykonania usługi sterylizacji ustala się na 48 godzin licząc od momentu przyjęcia zamówienia, z tym że przy obliczaniu powyższego terminu uwzględnia się jedynie dni robocze (przez dni robocze rozumie się dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przypadających na te dni świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy).
4) Powierzenie sprzętu medycznego przekazanego w celu poddania procesowi sterylizacji potwierdzane będzie dokumentem „Protokół zdawczo-odbiorczy”, podpisanym przez przedstawicieli obu stron.
5) Zwrot wysterylizowanego sprzętu medycznego będzie potwierdzany dokumentem „Protokół zdawczo-odbiorczy” potwierdzającym wykonanie usługi sterylizacji, a podpisanym przez przedstawicieli obu stron.
6) W ramach usługi prowadzona będzie pełna dokumentacja zdawczo-odbiorcza oraz pełna dokumentacja procesowa, uzyskiwana automatycznie bez udziału personelu. Kopia dokumentacji będzie udostępniana Zamawiającego na jego żądanie, w terminie 14 (czternastu) dni od daty pisemnego zgłoszenia żądania.
7) Na czas trwania umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy niezbędną do zabezpieczenia warunków transportu, uzgodnioną z Wykonawcą ilość kuwet transportowych. Kuwety transportowe pozostają własnością Zamawiającego.
8) Wykonawca zobowiązuje się zwrócić kuwety transportowe najpóźniej następnego dnia po rozwiązaniu umowy w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
a) opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 6 do SWZ – formularz asortymentowo – cenowy,
b) projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85112000-7 - Dodatkowe usługi szpitalne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 213526,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 213526,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.