eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w budynku Oddziału WIORiN w Szczecinie przy ul. Matejki 6B wraz ze wsparciem Grup Interwencyjnych

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia
w budynku Oddziału WIORiN w Szczecinie przy ul. Matejki 6B wraz ze wsparciem Grup Interwencyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000093792

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 7-9

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-411

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 9434333214

1.5.8.) Numer faksu: +48 943415582

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wi-koszalin@piorin.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: piorin.gov.pl/koszalin

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Nadzór nad ochroną roślin i nasiennictwem

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia
w budynku Oddziału WIORiN w Szczecinie przy ul. Matejki 6B wraz ze wsparciem Grup Interwencyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2879a244-d4ab-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00220928

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00220581/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w budynku Oddziału WIORiN w Szczecinie przy ul. Matejki 6B wraz ze wsparciem Grup Interwencyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wiorin_koszalin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2022 r. poz. 344 t.j. z późn. zm.).
2. Komunikacja elektroniczna pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem Profilu Nabywcy Zamawiającego znajdującego się na platformie zakupowej, pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/wiorin_koszalin
Na platformie należy wybrać zakładkę „Postępowania” a następnie przejść do właściwego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja elektroniczna pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem Profilu Nabywcy Zamawiającego znajdującego się na platformie zakupowej, pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/wiorin_koszalin
Na platformie należy wybrać zakładkę „Postępowania” a następnie przejść do właściwego postępowania.
W celu usprawnienia komunikacji z Zamawiającym preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie pytania do SWZ, oświadczenia, wnioski, podmiotowe środki dowodowe, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty
w postępowaniu (oprócz oferty), przekazywane były za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Dopuszczalna jest również komunikacja elektroniczna pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami poprzez pocztę elektroniczną pod adresem e-mail: wi-koszalin@piorin.gov.pl podając numer sprawy określony w SWZ. Uwaga! Nie dopuszcza się składania ofert poprzez pocztę elektroniczną.
Oferty, oświadczenia, o których mowa w rozdz. X ust. 1 SWZ, podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. X ust. 2 SWZ, oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX ust. 4 SWZ, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 3 SWZ, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty,
o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy PZP, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 t.j.).
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach określonych w ust. 1 lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
Wykonawca może przekazywać dokumenty w postępowaniu w formacie poddającym dane kompresji. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z
W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu wymienionym w ust. 1 występują: .rar .gif .bmp. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w rozdz. X ust. 1 SWZ, składa się, pod rygorem nieważności w jednej z następujących form:
a) w formie elektronicznej - elektroniczny oryginał pliku opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym,
b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym,
c) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:
• administratorem przekazanych w ofercie oraz wszelkiej dokumentacji wytworzonej potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Koszalinie, ul. Partyzantów 7-9, 75-411 Koszalin,
• kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie: iodo-koszalin@piorin.gov.pl
• dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w ramach postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, w związku z powinnością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z obowiązujących aktów prawnych, w celu:
- prawidłowego, zgodnego z przepisami ustawy PZP oraz przepisami wykonawczymi do wskazanej ustawy, przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego czynności w szczególności związane
z uzyskaniem, weryfikacją i oceną informacji wskazanych w złożonych ofertach, oświadczeniach, pełnomocnictwach, przedmiotowych i podmiotowych środkach dowodowych (wraz z ich wyjaśnieniami i uzupełnieniami),
- przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym przedłożenia organom kontrolnym, na potrzeby krajowych oraz zagranicznych instytucji uprawnionych do podejmowania czynności kontrolnych związanych ze sprawdzeniem zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy PZP oraz prawidłowym wydatkowaniem środków publicznych, w tym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, - wypełnienia obowiązków wynikających z dostępu do informacji publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020, poz. 2176 t.j. z późn. zm.);
• odbiorcami danych osobowych zawartych w dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy PZP, a także po zakończeniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach dostępu do informacji publicznej, z wyłączeniem danych skutecznie zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zamawiający zwraca uwagę, że nie wszystkie dane osobowe zawarte w ofercie złożonej w postępowaniu mogą zostać zastrzeżone. Zakres danych osobowych, które nie mogą podlegać zastrzeżeniu określa art. 222 ust. 5 ustawy PZP (nazwy(firmy) oraz adresy Wykonawców). Wszelkie dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującym prawem;
• dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w art. 78 ustawy PZP,
a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami prawa. W przypadku, gdy zamówienie jest współfinansowane ze środków UE, dane będą przechowywane przez okres trwałości projektu, wynikający z umowy o dofinansowanie.
• obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c.d.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwia prawidłowe złożenie oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadkach określonych przez Zamawiającego (konkretne wymagania w danym postępowaniu) niepodanie części danych uniemożliwi również ocenę złożonych ofert w ramach przyjętych przez Zamawiającego kryteriów oceny, jak również weryfikację spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu;
• w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, jak również dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;
• wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe są wymienione w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego mają:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art.18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy RODO.
Skorzystanie z prawa do sprostowania nie będzie skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie będzie naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WAD.272.1.1.2024.AM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje całodobową (24h), siedem dni w tygodniu, usługę świadczenia ochrony fizycznej osób i mienia w budynku Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Szczecinie przy ul. Matejki 6B wraz ze wsparciem Grup Interwencyjnych. Obiekt przy ul. Matejki 6B pełni funkcje publiczne. Jego łączna powierzchnia użytkowa to: 2600,9 m kw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Rozdz. III SWZ oraz w projekcie umowy - załącznik nr 3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najwyższa liczba punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria), pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
• Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
• Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże posiadanie ważnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 r. poz. 1995).
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
• Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli:
• dysponuje min. 5. osobami, które posiadają minimum 2. letni staż pracy jako pracownik odpowiedzialny za ochronę osób i mienia i będą wykonywały fizycznie ochronę mienia w obiekcie Zamawiającego przy ul. Matejki 6 B w Szczecinie.
• dysponuje min. 1. osobą, która będzie kierownikiem ochrony, sprawującą nadzór nad pracownikami ochrony, która wpisana jest na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
• w okresie ostatnich 3. lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej 1 usługę w zakresie ochrony obiektu użyteczności publicznej, o powierzchni min. 2.000 m kw., świadczoną całodobowo, 7 dni w tygodniu, dla jednego podmiotu przez okres co najmniej kolejnych 6 miesięcy o wartości brutto minimum 100.000,00 złotych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) aktualna i ważna koncesja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,

2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
a) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale X ust. 1 niniejszej SWZ, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ,
b) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
c) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 6 do SWZ),
d) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 5 do SWZ),
e) jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, w przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3 rozdziału IX SWZ, oświadczenie, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 7 do SWZ),
f) jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
g) jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa
w lit. a składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 7 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
4) stawki podatku akcyzowego;
– jeżeli zmiany lub zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy przez Zleceniobiorcę – zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 2–10.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności aneksu zawartego w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
3. Zleceniobiorca może zwrócić się do Zleceniodawcy ze złożonym w formie pisemnej lub w formie elektronicznej wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 1, do 30. dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zleceniodawcę, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Zleceniobiorcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Zleceniobiorcy określonego
w Umowie, a w szczególności:
1) przyjęte przez Zleceniobiorcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń;
2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Zleceniobiorcę;
3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Zleceniobiorcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy;
4) wykazanie, że wnioskowana zmiana umowy skutkować będzie odpowiednią zmianą wynagrodzenia;
5) pisemne lub w formie elektronicznej zestawienie osób zatrudnionych (zarówno przed, jak i po zmianie) realizujących przedmiot umowy, wraz z określeniem, które z nich są uczestnikami pracowniczych planów kapitałowych – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3.
W przypadku złożenia przez Zleceniobiorcę powyższego wniosku, Strony będą prowadziły negocjacje z uwzględnieniem postanowień ust. 4 –6.
4. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zleceniodawca może zwrócić się do Zleceniobiorcy o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).
5. Zleceniodawca zajmie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Zleceniobiorcy.
6. W przypadku uwzględnienia wniosku Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu umowy wykonanego po dniu zawarcia aneksu (w związku z tym, że wszystkie zmiany umowy przekraczają 4000 znaków, pozostałe zmiany umowy nie zostały wprowadzone do niniejszego ogłoszenia. Wszystkie możliwe zmiany umowy opisane są w projekcie umowy - zał. nr 3 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wiorin_koszalin na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania w miejscu „Formularz”, „Oferta/Wniosek Wykonawcy”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu listę osób, które będą wykonywać zamówienie.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia w wysokości 50.000,00 euro wraz
z potwierdzeniem opłacenia składki.
3. Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy będzie zobowiązany do posiadania polisy przez cały okres trwania umowy na tych samych warunkach.
4. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.