eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarocin › Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Centrum Usług Społecznych w Jarocinie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Centrum Usług Społecznych w Jarocinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W JAROCINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003340883

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wrocławska 39

1.5.2.) Miejscowość: Jarocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cus@cusjarocin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cusjarocin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://jarocin.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Centrum Usług Społecznych w Jarocinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-522b4200-a0b7-11ee-953e-c2ea26915e21

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00220245

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00570477

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CUS/ZP/2/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 918159,10 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część zamówienia nr 1 – Zakup i dostawa mięsa, wędlin i drobiu dla Centrum Usług Społecznych w Jarocinie.
2. Wymagania:
1) Dostarczany towar musi odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2019.1252 t. j. z dnia 2019.07.05).
2) Towar musi być świeży, bez uszkodzeń mechanicznych, dobrej jakości,
z aktualnym terminem przydatności do spożycia.
3) Wykonawca musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie środków transportu, określone w rozdz. IV Załącznika nr II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L. z 30.04.2004r. nr 139.1).
4) Dostawy każdorazowo będą realizowane transportem Wykonawcy dostosowanym do przewozu żywności na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zapewnia rozładunek towaru.
5) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.
6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części przedstawia załącznik nr 1 do formularza oferty (Formularz ofertowo- cenowy) i załącznik nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15131100-6 - Produkty mięsno-wędliniarskie

15110000-2 - Mięso

4.5.5.) Wartość części: 326376,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część zamówienia nr 2 - Zakup i dostawa artykułów spożywczych - mrożonek dla Centrum Usług Społecznych w Jarocinie.
2. Wymagania:
1) Dostarczany towar musi odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2019.1252 t. j. z dnia 2019.07.05).
2) Towar musi być świeży, bez uszkodzeń mechanicznych, dobrej jakości,
z aktualnym terminem przydatności do spożycia.
3) Wykonawca musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie środków transportu, określone w rozdz. IV Załącznika nr II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L. z 30.04.2004r. nr 139.1).
4) Dostawy każdorazowo będą realizowane transportem Wykonawcy dostosowanym do przewozu żywności na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zapewnia rozładunek towaru.
5) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.
6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części przedstawia załącznik nr 1 do formularza oferty (Formularz ofertowo- cenowy) i załącznik nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

4.5.3.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

15131500-0 - Produkty drobiowe

15131400-9 - Produkty wieprzowe

4.5.5.) Wartość części: 184614,10 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część zamówienia nr 3 - Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Centrum Usług Społecznych w Jarocinie.
2. Wymagania:
1) Dostarczany towar musi odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2019.1252 t. j. z dnia 2019.07.05).
2) Towar musi być świeży, bez uszkodzeń mechanicznych, dobrej jakości,
z aktualnym terminem przydatności do spożycia.
3) Wykonawca musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie środków transportu, określone w rozdz. IV Załącznika nr II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L. z 30.04.2004r. nr 139.1).
4) Dostawy każdorazowo będą realizowane transportem Wykonawcy dostosowanym do przewozu żywności na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zapewnia rozładunek towaru.
5) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.
6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części przedstawia załącznik nr 1 do formularza oferty (Formularz ofertowo- cenowy) i załącznik nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

4.5.3.) Główny kod CPV: 15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15871000-4 - Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

15850000-1 - Produkty z ciasta makaronowego

15840000-8 - Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze

15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

15500000-3 - Produkty mleczarskie

15430000-1 - Tłuszcze jadalne

4.5.5.) Wartość części: 117018,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część zamówienia nr 4 - Zakup i dostawa artykułów spożywczych – warzyw dla Centrum Usług Społecznych w Jarocinie.
2. Wymagania:
1) Dostarczany towar musi odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2019.1252 t. j. z dnia 2019.07.05).
2) Towar musi być świeży, bez uszkodzeń mechanicznych, dobrej jakości,
z aktualnym terminem przydatności do spożycia.
3) Wykonawca musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie środków transportu, określone w rozdz. IV Załącznika nr II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE. L. z 30.04.2004r. nr 139.1).
4) Dostawy każdorazowo będą realizowane transportem Wykonawcy dostosowanym do przewozu żywności na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zapewnia rozładunek towaru.
5) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.
6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części przedstawia załącznik nr 1 do formularza oferty (Formularz ofertowo- cenowy) i załącznik nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

4.5.3.) Główny kod CPV: 15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15310000-4 - Ziemniaki i produkty z ziemniaków

03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 290151,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 280710,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 284643,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 280710,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DYSTRYBUCJA MIĘSA I WĘDLIN MRÓZ BŁASZKIEWICZ Rafał, ul. Sportowa 6, 63-000 Środa Wielkopolska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: PL 7861513093

7.3.3) Ulica: ul. Sportowa 6

7.3.4) Miejscowość: Środa Wielkopolska

7.3.5) Kod pocztowy: 63-000

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 280710,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-22 do 2024-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 155803,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 185560,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 155803,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ALLFOOD Sp. z o.o. W KOSZALINIE, ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 9K, 75-209 Koszalin

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: PL 6692519016

7.3.3) Ulica: ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 9K

7.3.4) Miejscowość: Koszalin

7.3.5) Kod pocztowy: 75-209

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 155803,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-22 do 2024-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 97684,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 97684,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 97684,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPH Polaris Małgorzata Gruszczyńska, ul. Żołnierska 20 a, 62-800 Kalisz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: PL 6181002068

7.3.3) Ulica: ul. Żołnierska 20 a

7.3.4) Miejscowość: Kalisz

7.3.5) Kod pocztowy: 62-800

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 97684,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-22 do 2024-12-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 221616,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 221616,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 221616,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE “GLOSTER” JACEK GŁOWACKI, OSIEDLE BAJKOWE 7/12, 63-200 JAROCIN

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: PL 6172053037

7.3.3) Ulica: OSIEDLE BAJKOWE 7/12

7.3.4) Miejscowość: JAROCIN

7.3.5) Kod pocztowy: 63-200

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 221616,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-22 do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.