eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poświętne › Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości: Laskowizna, Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Międzyleś, Międzypole gmina Poświętne z podziałem na częściOgłoszenie z dnia 2023-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości: Laskowizna,
Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Międzyleś, Międzypole gmina Poświętne z podziałem na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POŚWIĘTNE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582693

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krótka 1

1.5.2.) Miejscowość: Poświętne

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-326

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 257520390

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugposwietne.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaposwietne.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_poswietne

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości: Laskowizna,
Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Międzyleś, Międzypole gmina Poświętne z podziałem na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf6f8822-ce28-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00220225

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018533/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości: Laskowizna, Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Międzyleś, Międzypole gmina Poświętne z podziałem na części

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156461

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) CZĘŚĆ I – „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Laskowizna gmina Poświętne”
obejmująca działki:
− Laskowizna dz. ew. nr 27, 32/1, 32/2, 32/3, 143 obręb 0009 Laskowizna;
− Józefin dz. ew. 58 obręb 0006 Józefin;
Podstawowy zakres robót obejmuje: wykonanie sieci wodociągowej z rur PE. Rury łączone za pomocą zgrzewania doczołowego lub za pomocą elektromufy. Rury muszą posiadać atesty dopuszczenia do wykonania metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym.
Zestawienie długości sieci wodociągowej:
− fi 200mm PE 100 (SDR17) PN-10 przewiert L = 1238,70m
− fi 200mm PE 100 RC (SDR17) PN-10 przewiert L = 401,40m
− fi 160mm PE 100 RC (SDR17) PN-10 przewiert L = 692,10m
− fi 110mm PE 100 (SDR17) PN-10 przewiert L = 12,8m
− fi 90mm PE 100 (SDR17) PN-10 przewiert L = 27,1m
− fi 90mm PE 100 (SDR11) RC PN-16 przewiert L = 6,3m
− fi 50mm PE 100 (SDR11) PN-16 przewiert L = 51,9m
− fi 40mm PE 100 (SDR11) PN-16 przewiert L = 181,5m
− hydranty nadziemne p.poż. DN 80 9 kpl.
− hydrant podziemny p.poż. DN 80 1 kpl.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

42131160-5 - Hydranty

4.5.5.) Wartość części: 1122685,13 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) CZĘŚĆ II – „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości: Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Międzyleś, Międzypole gmina Poświętne”
obejmująca działki:
 Międzypole dz. ew. nr 202, 218, 282, 336, 361/1 obręb 0012 Międzypole;
 Międzyleś dz. ew. nr 61, 125, 632, 925, 931, 932, 940 obręb 0011 Międzyleś;
 Dąbrowica dz. ew. nr 94/5, 98/5, 102/6, 105/3, 108/6, 108/7, 111/1, 114/1, 199, 237/3, 237/4, 270/1, 270/2, 271/3, 271/4, 373 obręb 0004 Dąbrowica;
 Wólka Dąbrowicka dz. ew. nr 32, 183, 405 obręb 0024 Wólka Dąbrowicka;
 Turze dz. ew. nr 15 obręb 0021 Turze;
 Józefin dz. ew. nr 58, 239 obręb 0006 Józefin.

Podstawowy zakres robót obejmuje: wykonanie sieci wodociągowej z rur PE. Rury łączone za pomocą zgrzewania doczołowego lub za pomocą elektromufy. Rury muszą posiadać atesty dopuszczenia do wykonania metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym.

Zestawienie długości sieci wodociągowej:

 fi 200mm PE 100 (SDR17) PN-10 przewiert L = 2 299,50m
 fi 200mm PE 100 RC (SDR17) PN-10 przewiert L = 2 718,40m
 fi 160mm PE 100 (SDR17) PN-10 przewiert L = 5 296,50m
 fi 160mm PE 100 RC (SDR17) PN-10 przewiert L = 1 640,90m
 fi 110mm PE 100 (SDR17) PN-10 przewiert L = 786,70m
 fi 90mm PE 100 (SDR17) PN-10 przewiert L = 246,40m
 fi 90mm PE 100 (SDR11) PN-16 przewiert L = 30,70m
 fi 50mm PE 100 (SDR11) PN-16 przewiert L = 105,20m
 fi 40mm PE 100 (SDR11) PN-16 przewiert L = 1376,80m
 hydranty nadziemne p.poż. DN 80 80 kpl.
 hydrant podziemny p.poż. DN 80 5 kpl

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

42131160-5 - Hydranty

4.5.5.) Wartość części: 5468231,19 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 717347,67 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1519923,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 717347,67 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD INŻYNIERYJNO-BUDOWLANY PRZYBOROWSKI SP Z OO

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7010550154

7.3.3) Ulica: SULEJOWSKA 41

7.3.4) Miejscowość: CHRZĘSNE

7.3.5) Kod pocztowy: 05-240

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 717347,67 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4400514,42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7269300,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4400514,42 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD INŻYNIERYJNO-BUDOWLANY PRZYBOROWSKI SP ZOO

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7010550154

7.3.3) Ulica: SULEJOWSKA 41

7.3.4) Miejscowość: CHRZĘSNE

7.3.5) Kod pocztowy: 05-240

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4400514,42 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.