eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poświętne › Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości: Laskowizna, Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Międzyleś, Międzypole gmina Poświętne z podziałem na częściOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości: Laskowizna,
Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Międzyleś, Międzypole gmina Poświętne z podziałem na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA POŚWIĘTNE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582693

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Krótka 1

1.4.2.) Miejscowość: Poświętne

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-326

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.7.) Numer telefonu: 257520390

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugposwietne.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaposwietne.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157131

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00156461

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
DLA CZĘŚCI 1 :
 w zakresie wiedzy i doświadczenia – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
(zakończył) należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na przebudowie/budowie/rozbudowie sieci wodociągowej o wartości minimum 500 000,00 zł brutto.
 w zakresie potencjału kadrowego – zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym Kierownikiem robót, który posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającego minimum 2 lata doświadczenia przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy. Przynależność do właściwiej Izby Inżynierów Budownictwa.
DLA CZĘŚCI 2 :
 w zakresie wiedzy i doświadczenia – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
(zakończył) należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na przebudowie/budowie/rozbudowie sieci wodociągowej o wartości minimum
2 500 000,00 zł brutto.
 w zakresie potencjału kadrowego – zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym Kierownikiem robót, który posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającego minimum 2 lata doświadczenia przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy. Przynależność do właściwiej Izby Inżynierów Budownictwa.


3. Osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy musi posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Jeżeli wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu przedstawi w wykazie wykonanych robót budowlanych lub dokumentach potwierdzających należyte wykonanie wskazanych robót wartości wyrażone w innej walucie niż złoty, zamawiający do oceny spełnienia warunku przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do złotego publikowanym przez NBP z dnia składania ofert.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków i oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.

Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.
Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom;

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
DLA CZĘŚCI 1 :
 w zakresie wiedzy i doświadczenia – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
(zakończył) należycie dwie roboty budowlane polegające na przebudowie/budowie/rozbudowie sieci wodociągowej o łącznej wartości minimum 500 000,00 zł brutto.
 w zakresie potencjału kadrowego – zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym Kierownikiem robót, który posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającego minimum 2 lata doświadczenia przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy. Przynależność do właściwiej Izby Inżynierów Budownictwa.
DLA CZĘŚCI 2 :
 w zakresie wiedzy i doświadczenia – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie dwie roboty budowlane polegające na przebudowie/budowie/rozbudowie sieci wodociągowej o łącznej wartości minimum 2 500 000,00 zł brutto.
 w zakresie potencjału kadrowego – zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym Kierownikiem robót, który posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającego minimum 2 lata doświadczenia przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy. Przynależność do właściwiej Izby Inżynierów Budownictwa.


3. Osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy musi posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Jeżeli wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu przedstawi w wykazie wykonanych robót budowlanych lub dokumentach potwierdzających należyte wykonanie wskazanych robót wartości wyrażone w innej walucie niż złoty, zamawiający do oceny spełnienia warunku przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do złotego publikowanym przez NBP z dnia składania ofert.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków i oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.

Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.
Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.