eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastków › Budowa nowoczesnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Jastków wraz z uszczelnieniem istniejącego systemu

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa nowoczesnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Jastków wraz z uszczelnieniem istniejącego systemu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jastków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019744

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chmielowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Jastków

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-002

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 81 50 20 425

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@jastkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jastkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa nowoczesnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Jastków wraz z uszczelnieniem istniejącego systemu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e023bec3-d4b2-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00219876

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00057569/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa nowoczesnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Jastków wraz z uszczelnieniem istniejącego systemu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e023bec3-d4b2-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na
temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-
Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu
oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie.
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia , o którym mowa w pkt 11.6 SWZ, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (Zamawiający
dopuszcza także format RAR) i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp,
ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11.6 SWZ,
przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności
(Zamawiający dopuszcza także format RAR) z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (i przekazuje się jako załącznik),
lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1233 ze zm.), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (sposób składania ofert opisano w rozdziale 13 SWZ) odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”(„Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
8. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsca do wpisywania teksu, dalsze informacje zamieszczono w rozdziale 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Jastków Panieńszczyzna,
ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków tel. 81 502-04-25
 inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Przemysław Kozień, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków tel. 81 502-01-39, e-mail: przemyslaw.kozien@jastkow.pl;
 dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
 dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora Danych.
 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.3.2024.CT

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 – sieć wodociągowa wraz z odgałęzieniami hydrantowymi w miejscowości Kolonia Natalin, gm. Jastków
Zakres zamówienia obejmuje budowę:
- sieci wodociągowej z rur o dn 160x9,5mm i łącznej długości L=407,5m;
- sieci wodociągowej z rur o dn 125x7,4mm i łącznej długości L=1173,0m;
- podejścia pod hydranty DN80 należy wykonać z rur o dn 90x5,4 mm o łącznej długości L=40,0m oraz z żeliwa sferoidalnego o łącznej długości L=4,0m;
- zasuw na podejściu pod hydranty oraz za włączeniem do istniejących sieci wodociągowych;
- 10 hydrantów p.poż. o DN 80 mm nadziemnych wraz z zasuwami odcinającymi DN80.
Do budowy sieci wodociągowej należy użyć rur PE 100-RC, SDR17.

Zadanie 2 – sieć wodociągowa w miejscowości Jastków, gmina Jastków
Zakres zamówienia obejmuje budowę:
- sieci wodociągowej o średnicy dn 125x7,4mm o długości 657,2m;
- sieci wodociągowej o średnicy dn 90x5,4mm o długości 35m;
- zastosować rurę osłonową PE100RC SDR17 o średnicy dn 200x11,9mm;
- zasuw na sieci wodociągowej, wykonać kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego o średnicach: DN 100 i DN 80;
- hydrantów nadziemne (5 szt.), koloru czerwonego, kołnierzowe, o średnicy DN80 na ciśnienie PN16.
Do budowy sieci wodociągowej należy użyć rur PE 100RC SDR 17.

Zadanie 3 – sieć i odgałęzienia kanalizacji sanitarnej do granicy działek w miejscowości Barak i Dębówka
Zakres zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od 74 do S5 (włączenie do istniejącej studni S5) wraz z sieciami bocznymi oraz odcinek od SW2 do S77. Sieć i odgałęzienia kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych z niezmiękczonego (lite) PVC-U klasy SN 8 (w przypadku wykopu otwartego) łączonych na uszczelki gumowe lub z rur PE HD 100-RC SDR17 (metoda bezwykopową) zgrzewanych doczołowo. Na załamaniach trasy kanalizacji sanitarnej oraz jako studnie rewizyjne i połączeniowe wykonać studnie z kręgów betonowych dn1200mm oraz studnie tworzywowe dn425mm.

Zadanie 4 – dostawy i montażu inteligentnego systemem zarządzania gospodarką wodną
Budowa systemu nadzoru nad produkcją i jakością sieci dostaw wody na terenie gminy, w tym zakup i montaż (2047 sztuk) zintegrowanych urządzeń pomiarowych służących do bilansowania dostaw wody i odprowadzania ścieków w wyznaczonych strefach oraz do nasłuchu potencjalnych miejsc wycieków na rurach dystrybucyjnych i przyłączach w obszarach zamieszkałych, zakup programu do radiowej komunikacji z urządzeniami oraz programu do wizualizacji na mapie potencjalnych miejsc wycieków wody.
Zakup 2047 sztuk zintegrowanych urządzeń pomiarowych dotyczy dostawy i montażu inteligentnego systemem zarządzania gospodarką wodną w oparciu o wodomierze z funkcją akustycznego wykrywania wycieków, wodomierze ultradźwiękowe, systemy odczytu radiowego, monitorowania nieszczelności oraz bilansowania stref.

UWAGA: Do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego należy dostarczyć m.in.:
- niezbędne protokoły,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą tj. mapę opatrzoną klauzulą urzędową, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu,
- pozwolenie na użytkowanie realizowanego przedmiotu umowy wydane przez PINB.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

44482200-4 - Hydranty gaśnicze

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

38421100-3 - Wodomierze

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

32230000-4 - Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

51210000-7 - Usługi instalowania urządzeń pomiarowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: nr konta: 14 1240 5497 1111 0010 6615 3260 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: IN.271.3.2024.CT”
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
7. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp
8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o których mowa w pkt. 8.1
SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art. 454-455 ustawy oraz postanowień Projektu umowy, w szczególności:

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:
a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie objętym zmianą, w
szczególności w zakresie zmiany stawki podatku VAT;
b) zmiany technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych nie
przewidzianych w umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.
Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są
równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych w dokumentacji
projektowej będącej podstawą zamówienia;
c) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie
publicznym;
d) dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia;
e) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
f) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub
zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy;
g) dopuszcza się zmianę Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca
realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi
kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji
Zamawiającego,
h) dopuszcza się rezygnację z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca
realizuje przedmiot umowy
i) dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadkach:
- działania siły wyższej, klęski żywiołowej – termin wykonania przedmiotu umowy
może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności;
- wystąpienia intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu, albo innych
zjawisk/warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu
umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony
o czas trwania tych okoliczności;
- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez
niego należytej staranności), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu
zakończenia przedmiotu umowy,
- udokumentowania niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłości
postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń,
decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy – termin wykonania
przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności;
- konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w skutek braku
możliwości realizacji robót zgodnie z projektem,
- wystąpienia konieczności wykonania prac zamiennych, dodatkowych lub
zaniechanych mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy–
termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas
trwania okoliczności;
- wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego– termin
wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania
okoliczności.
- wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym w szczególności: niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne.
- braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy spowodowanego w
szczególności protestami mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich terenu
budowy,
- dopuszcza się zmianę sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w sytuacji zmiany zasad płatności programów, funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca do wpisywania teksu, dalsze informacje zamieszczono w Projekcie umowy będącym załącznikiem do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wyklucza się:
- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o
ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2. Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (wg wymogów Załącznika nr 3 do SWZ)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.