eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › dostawa artykułów spożywczych różnych

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
dostawa artykułów spożywczych różnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271518066

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mikołowska 10a

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-067

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 322084402

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: as_katowice@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

więziennictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa artykułów spożywczych różnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc084182-d496-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00219086

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00208810/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawy artykułów różnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cc084182-d496-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tekst w języku polskim: Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKW.2232.4.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 251939 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Artykuły nabiałowe i tłuszcze jadalne:
1. Mleko w proszku granulowane odtłuszczone (opakowanie 5 – 25 kg), 50 kg.
2. Serek topiony *kształt zbliżony do kostki lub trójkąta, opakowanie bezpośrednie sera nieuszkodzone, dopuszcza się lekkie odchylenia od regularnego kształtu oraz lekkie odciśnięcia spowodowane opakowaniem bezpośrednim (opakowanie jednostkowe 0,1 kg), 500 kg.
3. Serek homogenizowany naturalny, struktura jednolita, pastowata, dopuszcza się lekki wypływ serwatki I lekką mączystość, barwa kremowa jednolita w całej masie (opakowanie z tworzywa sztucznego zamykane zatyczką z folii aluminiowej termozgrzewalnej o gramaturze 0,1 – 0,15 kg,) termin przydatności do spożycia min. 10 dni od daty dostawy, 300 kg.
4. Serek kanapkowy naturalny do smarowania, jednolita pastowata struktura smarowna, barwa biała do lekko kremowej (opakowanie z tworzywa sztucznego zamykane zatyczką z folii aluminiowej termozgrzewalnej o gramaturze 0,1 - 0,150 kg) termin przydatności do spożycia min. 10 dni od daty dostawy, 320 kg.
5. Ser twarogowy chudy, słabo lub średniozwarty, barwa biała lub kremowa, jednolita, konsystencja od słabo do średniozwartej, zawartość suchej masy nie mniejsza niż 23,5% (opakowanie 0,2 – 0,25 kg) termin przydatności do spożycia min. 10 dni od daty dostawy, 1400 kg.
6. Serek typu fromage, konsystencja kremowa, jednolita, smarowna z lekkim odpływem serwatki, barwa niejednolita, w zależności od dodanych przypraw (opakowanie jednostkowe o gramaturze 0,08 -0,1 kg z folii wielowarstwowej lub kształtki z tworzywa sztucznego zamykane zakrywką z folii aluminiowej termozgrzewalnej) termin przydatności do spożycia min. 10 dni od daty dostawy, 250 kg
7. Śmietana 12% (opakowanie 0,2 – 1 litr) płyn jednorodny barwa i konsystencja jednolita w całej masie, termin przydatności do spożycia min. 10 dni od daty dostawy, 250 l.
8. Serek ziarnisty, ziarna nieregularne, różnej wielkości, jednolita barwa w całej masie, (opakowanie z tworzywa sztucznego zamykane zatyczką z folii aluminiowej termozgrzewalnej o gramaturze 0,15 kg) termin przydatności do spożycia min. 10 dni od daty dostawy, 350 kg.
9. Jogurt naturalny skrzep jednolity, zwarty, dopuszczalny lekki podciek serwatki, barwa biała do lekko kremowej, jednolita i zwarta konsystencja, galaretowata w przekroju (opakowanie z tworzywa sztucznego zamykane zatyczką z folii aluminiowej termozgrzewalnej o gramaturze 0,12 – 0,2 kg) termin przydatności do spożycia min. 10 dni od daty dostawy, 150 kg.
10. Olej roślinny jadalny, rzepakowy, słonecznikowy przejrzysty, klarowny, pozbawiony osadu, poddawany procesom rafinacyjnym, (opakowanie jednostkowe od 1 - 5 litrów),700 l.
11. Margaryna roślinna do smarowania pieczywa forma plastyczna, wytwarzana z tłuszczów i olejów jadalnych (kostka 0,25 kg), zawartość tłuszczu minimum 40%, 6500 kg.

4.2.5.) Wartość części: 115159 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15511700-0 - Mleko w proszku

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15542200-1 - Ser miękki

15551000-5 - Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne

15542000-9 - Ser świeży

15544000-3 - Ser twardy

15411200-4 - Olej spożywczy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: . Dokonując porównania i oceny złożonych ofert, zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
a) cena: 60 %,
b) termin płatności: 40%.

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego :
Kryterium (1) cena:
cena oferowana minimalna brutto
A= ( --------------------------------------------------------- ) x 60 pkt
cena badanej oferty brutto

Kryterium (2) termin płatności:
B:
14 dni – 0 pkt
30 dni – 40 pkt

Termin płatności musi być podany w dniach i dokładnie wynosić 14 lub 30 dni.
Zgodnie z powyższą tabelą oferta z terminem płatności, 30 dni otrzyma 40,00 punktów, oferta z terminem płatności 14 dni – otrzyma 0,00 punktów. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje inne terminy płatności niż 14 lub 30 dni lub nie poda terminu oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
Całkowitą ilość punktów oferty wylicza się z poniższego wzoru:

P = A + B
gdzie:
P – całkowita liczba punktów przyznana ofercie (maksymalnie 100),
A – liczba punktów przyznana za kryterium „Cena” (maksymalnie 60),
B – liczba punktów przyznana za kryterium „Termin płatności”(maksymalnie 40).


2. Rozliczenia między Zamawiającym, a wybranym wykonawcą będą prowadzone w PLN.
3. Zamawiający nie jest płatnikiem podatku VAT.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dżem owocowy, opak. jednostkowe 25g, 100kg.
2. Miód pszczeli naturalny – opak. jednostkowe 25g, 60kg.
3. Dżem owocowy, opakowanie – wiaderka do 15kg, 1600kg.
4. Powidła śliwkowe, opakowanie - wiaderka do 15kg, 1400kg.
5. Marmolada wieloowocowa twarda, opakowanie – wiaderka do 15kg, 1400kg
6. Groszek konserwowy kl. I, opak. puszka od 0,4 do 5 kg, 200kg.
7. Papryka konserwowa w zalewie – opak. puszki lub słoje, waga netto po odcieku min. 45%wagi, 280kg.
8. Koncentrat pomidorowy 30%, produkt otrzymany ze świeżych lub mrożonych, dojrzałych, czerwonych pomidorów poddanych procesowi przetarcia i zagęszczenia, utrwalony termicznie, w opakowaniach hermetycznie zamkniętych opak. puszka do 5 kg, 1300kg.
9. Mieszanka warzyw suszonych – minimum 5 składnikowa (m.in. seler, pietruszka, marchew, cebula, por), warzywa sypkie, nieoblodzone wolne od zlepieńców trwałych bez uszkodzeń mechanicznych i oparzeliny mrozowej opak. do 10 kg, 150kg.
10. Fasola biała Jaś, opak. do 50 kg, 1400kg.
11. Groch obłuskany, opak. do 50 kg, 1400kg.
12. Krajanka sojowa, opak. do 20 kg, 200kg.
13. Kotlety sojowe (schabowe), opak do 20 kg, 200kg.
14. Granulat sojowy, opak. do 20 kg, 150kg.
15. Herbata granulowana czarna, opakowania do 10 kg, 200kg.
16. Kawa zbożowa, opakowania do 10 kg, 50kg.
17. Musztarda, opak. jednostkowe 1 kg, 100kg.
18. Majonez, 20kg.
19. Pieprz czarny mielony opakowanie do 1 kg, 120kg.
20. Majeranek w opakowaniach do 1 kg, 20kg.
21. Liść laurowy w opakowaniach do 1 kg, 20kg.
22. Ziele angielskie ziarno w opakowaniach do 1 kg, 15kg.
23. Papryka słodka mielona w opakowaniach do 1 kg, 50kg.
24. Czosnek mielony w opakowaniach do 1 kg, 55kg.
25. Koperek suszony w opakowaniach do 1 kg, 10kg.
26. Przyprawa uniwersalna w proszku typu jarzynka lub równoważna, 50kg.
27. Sól jodowana paczkowana po 1 kg, 1400kg.
28. Przyprawa w płynie typu „magi” w opakowaniach do 2l., 1000l.
29. Ocet spirytusowy 10%,opak. jednostkowe 1l, 130l.
30. Przyprawa do mięs w proszku, 15kg.
31. Zupa w proszku – barszcz biały, opak. do 20 kg, 200kg
32. Syrop wysoko słodzony opakowanie do 5l, 450l.
33. Bulion drobiowy, opak. do 20 kg, 60kg.
34. Sos pieczeniowy w proszku, opak. do 20 kg, 60kg.
35. Sos boloński w proszku, opak. do 20 kg, 60kg.
36. Żurek śląski – zakwas w płynie do 1l, 720l.

4.2.5.) Wartość części: 80768 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15332000-4 - Przetworzone owoce i orzechy

15831600-8 - Miód

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: . Dokonując porównania i oceny złożonych ofert, zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
a) cena: 60 %,
b) termin płatności: 40%.

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego :
Kryterium (1) cena:
cena oferowana minimalna brutto
A= ( --------------------------------------------------------- ) x 60 pkt
cena badanej oferty brutto

Kryterium (2) termin płatności:
B:
14 dni – 0 pkt
30 dni – 40 pkt

Termin płatności musi być podany w dniach i dokładnie wynosić 14 lub 30 dni.
Zgodnie z powyższą tabelą oferta z terminem płatności, 30 dni otrzyma 40,00 punktów, oferta z terminem płatności 14 dni – otrzyma 0,00 punktów. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje inne terminy płatności niż 14 lub 30 dni lub nie poda terminu oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
Całkowitą ilość punktów oferty wylicza się z poniższego wzoru:

P = A + B
gdzie:
P – całkowita liczba punktów przyznana ofercie (maksymalnie 100),
A – liczba punktów przyznana za kryterium „Cena” (maksymalnie 60),
B – liczba punktów przyznana za kryterium „Termin płatności”(maksymalnie 40).


2. Rozliczenia między Zamawiającym, a wybranym wykonawcą będą prowadzone w PLN.
3. Zamawiający nie jest płatnikiem podatku VAT.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Kapusta kiszona opak. wiaderka o pojemności do 25 kg, lub beczki zamykane – pojemność do 80 kg, 6500kg.
2. Ogórki kiszone opak. wiaderka o pojemności do 25 kg, lub beczki zamykane – pojemność do 80 kg, 4000kg

4.2.5.) Wartość części: 33506 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331000-7 - Warzywa przetworzone

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15331142-4 - Kapusta przetworzona

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: . Dokonując porównania i oceny złożonych ofert, zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
a) cena: 60 %,
b) termin płatności: 40%.

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego :
Kryterium (1) cena:
cena oferowana minimalna brutto
A= ( --------------------------------------------------------- ) x 60 pkt
cena badanej oferty brutto

Kryterium (2) termin płatności:
B:
14 dni – 0 pkt
30 dni – 40 pkt

Termin płatności musi być podany w dniach i dokładnie wynosić 14 lub 30 dni.
Zgodnie z powyższą tabelą oferta z terminem płatności, 30 dni otrzyma 40,00 punktów, oferta z terminem płatności 14 dni – otrzyma 0,00 punktów. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje inne terminy płatności niż 14 lub 30 dni lub nie poda terminu oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
Całkowitą ilość punktów oferty wylicza się z poniższego wzoru:

P = A + B
gdzie:
P – całkowita liczba punktów przyznana ofercie (maksymalnie 100),
A – liczba punktów przyznana za kryterium „Cena” (maksymalnie 60),
B – liczba punktów przyznana za kryterium „Termin płatności”(maksymalnie 40).


2. Rozliczenia między Zamawiającym, a wybranym wykonawcą będą prowadzone w PLN.
3. Zamawiający nie jest płatnikiem podatku VAT.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Jaja konsumpcyjne skorupa o normalnym kształcie, czysta, nieuszkodzona, niemyta, nieczyszczona – klasa świeżości – A, kategoria wagowa L, 25000szt.

4.2.5.) Wartość części: 22500 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: . Dokonując porównania i oceny złożonych ofert, zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
a) cena: 60 %,
b) termin płatności: 40%.

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego :
Kryterium (1) cena:
cena oferowana minimalna brutto
A= ( --------------------------------------------------------- ) x 60 pkt
cena badanej oferty brutto

Kryterium (2) termin płatności:
B:
14 dni – 0 pkt
30 dni – 40 pkt

Termin płatności musi być podany w dniach i dokładnie wynosić 14 lub 30 dni.
Zgodnie z powyższą tabelą oferta z terminem płatności, 30 dni otrzyma 40,00 punktów, oferta z terminem płatności 14 dni – otrzyma 0,00 punktów. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje inne terminy płatności niż 14 lub 30 dni lub nie poda terminu oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP
Całkowitą ilość punktów oferty wylicza się z poniższego wzoru:

P = A + B
gdzie:
P – całkowita liczba punktów przyznana ofercie (maksymalnie 100),
A – liczba punktów przyznana za kryterium „Cena” (maksymalnie 60),
B – liczba punktów przyznana za kryterium „Termin płatności”(maksymalnie 40).


2. Rozliczenia między Zamawiającym, a wybranym wykonawcą będą prowadzone w PLN.
3. Zamawiający nie jest płatnikiem podatku VAT.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy o udzielenie zamówienia , na podstawie art. 108 ust.1 PZP:
1) będącego osobą fizyczną , którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego , o którym mowa w art. 258 KK,
b) handlu ludźmi , o którym mowa w art. 189a KK
c) o którym mowa w art. 228 – 230a , art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 25.06.2010 r. o sporcie.
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 KK, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d KK, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 6 postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP w następujących okolicznościach:
a) wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
b) Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
c) W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców

XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oświadczenie to wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w punkcie X. 1. 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 274 ust. 1 ustawy, tj.:
1) Oświadczenia Wykonawcy w zakresie oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
2) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polski, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie XI. 2. 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4. Dokument, o którym mowa w punkcie XI. 3. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert.
5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. XI. 3. niniejszej SWZ, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt. XI.4. niniejszej SWZ stosuje się.
Forma dokumentów:
6. Oświadczenia, o których mowa w pkt. XI niniejszej SWZ, składane są w oryginale.
7. Dokumenty, o których mowa w pkt. XI niniejszej SWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w punkcie XI. składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
10. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym lub podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oświadczenie to wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w punkcie X. 1. 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy:
1. Przedmiot zamówienia ww. asortymentu winien spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywnością a w szczególności:
1) Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2019 r. poz. 1252, z 2020 r., poz. 284, 285, 1493).
2. Wykonawca zrealizuje dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego własnym transportem, na własny koszt. Środek transportu musi spełniać obowiązujące wymogi sanitarne dla przewozu artykułów żywnościowych. Koszty rozładunku przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy ponosi wykonawca.
3. Ilość przedmiotu zamówienia jest ilością maksymalną, jaką może zamówić Zamawiający i może ona ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy czym proporcjonalnemu zmniejszeniu ulega również cena całkowita wynikająca z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

4. Dostawy artykułów spożywczych będą odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 11:30. Zamawiający zastrzega, iż wjazd do jednostki będzie odbywał się bez zbędnej zwłoki, jednakże czas wjazdu pojazdu Dostawcy może być ograniczony względami bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej, co
w konsekwencji może wydłużyć czas oczekiwania na wjazd na jej teren.
Harmonogram dostaw:
Dla części 1 – jeden raz w tygodniu.
Dla części 2 – jeden raz w miesiącu.
Dla części 3 – jeden raz w miesiącu.
Dla części 4 – do czterech razy w miesiącu.

7. Zamawiający informuje, że:

1. Dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem
wybranego formularza ofertowego.
3. Nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. Nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
5. Zgodnie z art. 139 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania
w pierwszej kolejności badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji przedmiotowej.

8. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wskazać w ofercie, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzach - nie dotyczy - lub inne podobne sformułowanie. Brak w/w informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę.
9. Umowa o podwykonawstwo to umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony, mając na uwadze ewentualną zmianę stawek podatku od towarów i usług, zgodnie postanawiają, iż w przypadku ich zmiany przez właściwe organy władzy państwowej, może ulec zmianie cena brutto, przy zachowaniu następujących warunków:
1) w sytuacji podwyższenia stawki podatku od towarów i usług dla danego towaru – Wykonawca uprawniony jest do podwyższenia ceny brutto za dany towar o różnicę w stawkach podatku od towarów i usług pomiędzy stawką określoną w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, a stawką obowiązującą po zmianie stawki; Wykonawca nie jest uprawniony do podwyższenia ceny brutto za towary dostarczone Zamawiającemu, przed dniem zmiany stawki podatku;
2) w sytuacji obniżenia stawki podatku od towarów i usług dla danego towaru – Wykonawca zobowiązany jest do obniżenia ceny brutto za dany towar o różnicę w stawkach podatku od towarów i usług pomiędzy stawką określona w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, a stawką obowiązującą po zmianie stawki podatku.
2. W przypadkach określonych powyżej cena netto poszczególnych towarów nie ulega zmianie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ezamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.