eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubartów › "Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz mieszkańców Miasta Lubartów zgodnie z Programem "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023Ogłoszenie z dnia 2023-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz mieszkańców Miasta Lubartów zgodnie z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004180246

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 24A

1.5.2.) Miejscowość: Lubartów

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: (81) 855-44-50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@mops-lubartow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops-lubartow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-24f1d81e-ce09-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz mieszkańców Miasta Lubartów zgodnie z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24f1d81e-ce09-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00218860

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00084107/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz mieszkańców Miasta Lubartów zgodnie z Programem "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156249

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DAK.221.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 449400,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizowanie usług asystencji osobistej dla niepełnosprawnych jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla 30 osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
2. Szacowana ilość godzin usług asystenckich w okresie wykonywania zamówienia wynosi łącznie 10 710 godzin
3. Usługi mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.
4. Godzina świadczenia usług oznacza 60 minut przy czym do czasu realizacji wlicza się czas oczekiwania /gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 minut.
5. Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie mogą być świadczone w godzinach realizacji usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. , poz. 2268 z późn.zm.) oraz innych usług finansowanych z Funduszu Solidarnościowego lub usług obejmujących analogiczne wsparcie z innych źródeł.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 385560,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 423045,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 392735,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Medis24 Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 0000524936

7.3.3) Ulica: ul. Wronia 45/U2

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-870

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 392735,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-05-12 do 2023-12-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Cena oferty to 392.735,70 zł., Zamawiający przewiduje refundację kosztów opisanych w ust. 4.13.3 SWZ w wysokości maksymalnej 21.000,00 zł., co łącznie daje kwotę realizacji 413.735,70 zł

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.