eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubartów › "Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz mieszkańców Miasta Lubartów zgodnie z Programem "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023Ogłoszenie z dnia 2023-03-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz mieszkańców Miasta Lubartów zgodnie z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004180246

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 24A

1.5.2.) Miejscowość: Lubartów

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: (81) 855-44-50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@mops-lubartow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops-lubartow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz mieszkańców Miasta Lubartów zgodnie z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24f1d81e-ce09-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156249

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00084107/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz mieszkańców Miasta Lubartów zgodnie z Programem "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-24f1d81e-ce09-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/
2) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-
Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-24f1d81e-ce09-11ed-b70f-ae2d9 e28ec7b
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
poczta@mops-lubartow.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
2) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie eZamówienia.
3) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza)
5) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa § 12 Regulamin Platformy e-Zamówienia, a mianowicie:
A) W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:
a) Komputer PC:
- parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HD,
- zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04
- zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowsza, Edge 14.0 i nowsze, albo
b) Tablet/Telefon:
- parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3,
- przeglądarka Chrome 61 lub nowa
B) Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
C) Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
a) specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
b) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
c) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.
6)W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”
7) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: poczta@mops-lubartow.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Zamawiający.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@mops-lubartow.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Dane osobowe zawarte w ofercie i dokumentach Wykonawcy będą przetwarzane w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO .
4. Dane osobowe Wykonawcy w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres 5 lat. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz
z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, zniszczeniu.
5. Odbiorcą danych osobowych Wykonawcy będą uprawnione na podstawie przepisów prawa organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne w tym kontrolne
i sprawujące nadzór, inne organy do spraw pomocy społecznej i ochrony zdrowia w zakresie
i celach, które wynikają z przepisów prawa oraz podmioty, którym MOPS zleca usługi zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, między innymi w zakresie ochrony danych osobowych, itp. 6. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG.7. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Wykonawcy następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Nie przysługuje Wykonawcy:
1) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów prawa.
10. Dane osobowe Wykonawcy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych
w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
5. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 Rozporządzenia, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania
o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAK.221.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 449400,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizowanie usług asystencji osobistej dla niepełnosprawnych jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla 30 osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
2. Szacowana ilość godzin usług asystenckich w okresie wykonywania zamówienia wynosi łącznie 10 710 godzin
3. Usługi mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.
4. Godzina świadczenia usług oznacza 60 minut przy czym do czasu realizacji wlicza się czas oczekiwania /gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 minut.
5. Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie mogą być świadczone w godzinach realizacji usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. , poz. 2268 z późn.zm.) oraz innych usług finansowanych z Funduszu Solidarnościowego lub usług obejmujących analogiczne wsparcie z innych źródeł.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Ocena wszystkich nieodrzuconych ofert, będzie dokonywana według następujących kryteriów:
1) Cena stanowi 60 pkt;
2) Doświadczenie asystentów realizujących przedmiotowe usługi stanowi 35 pkt;
3) Aspekty społeczne – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu dodatkowo 1 osoby posiadającej status osoby bezrobotnej stanowi 5 punktów.
B. Opis sposobu obliczania punktacji ofert.
1) Cena:
a) Oferta Wykonawcy z najniższą ceną otrzymuje 60 pkt,
b) Każda kolejna oferta otrzymuje ilość punktów wyliczoną na podstawie wzoru:
Cena najtańszej oferty
Cena oferty rozpatrywanej x 60 pkt = Ilość przyznanych punktów

2) Doświadczenie asystentów realizujących przedmiotowe usługi:
a) Zgodnie z kryterium oceniane będą osoby dyspozycyjne do świadczenia usług asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej.
b) Zamawiający oceni wskazanych przez Wykonawcę 12 asystentów spośród wszystkich jakimi dysponuje do realizacji przedmiotowych usług,
c) Zamawiający zastrzega, że liczby asystentów wymienione w pkt. 2 są maksymalnymi liczbami przyjętymi do oceny. Wpisanie większej ilości opiekunów skutkuje odrzuceniem oferty.
d) Ocena punktowa w kryterium doświadczenie asystentów dokonana zostanie na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego (w miesiącach) przy świadczeniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym
f) Doświadczenie musi być potwierdzone przedłożonymi dokumentami np. zaświadczeniem, referencjami, świadectwem pracy itp.
- W kryterium doświadczenie asystentów punktowane będzie doświadczenie osób oddelegowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia, które Wykonawca udokumentuje ponad minimum wymaganego doświadczenia 6 miesięcy (opisane w ust. 8.1 pkt 2 lit a SWZ).
- Kryterium oceniane będzie poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia w załączniku nr 4 do SWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie.
- Jeżeli Wykonawca nie złoży w ww. oświadczenia Zamawiający uzna, że osoba oddelegowana do realizacji przedmiotu zamówienia nie posiada doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi minimum 6 miesięcy.

g) Doświadczenie zawodowe asystentów świadczących usługi (suma wyliczona na podstawie załącznika nr 4 do SWZ) punktowana będzie w sposób następujący:
- Do 72 miesięcy – 0 pkt,
- Powyżej 72 miesięcy do 108 miesięcy – 15 pkt,
- Powyżej 108 miesięcy do 144 miesięcy – 25 pkt.
- Powyżej 144 miesięcy - 35 pkt
3) Aspekty społeczne:
a) Wykonawca, który zatrudni na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu dodatkowo 1 osoby posiadającej status osoby bezrobotnej (zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy) na czas realizacji przedmiotu zamówienia otrzyma - 5 pkt.
b) Zasady weryfikacji tego kryterium:
- oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 1 osoby wykonującej czynności związane z realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;
- w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 1 osoby w wymiarze co najmniej ½ etatu. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
* żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
* żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
* przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
C. Ilość przyznanych punktów stanowi sumę punktów, które uzyskał Wykonawca w ramach wszystkich kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie asystentów realizujących przedmiotowe usługi

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) Wykonawca musi legitymować się zdolnością techniczną lub zawodową w zakresie usług zgodnych z przedmiotowym zamówieniem. W tym celu powinien wykazać się łącznie co najmniej 8 miesięcznym doświadczeniem w zakresie świadczenia usług asystenta osoby niepełnosprawnej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
2) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować asystentami skierowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia, z których każda spełnia następujące minimalne wymagania:
a) posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
b) biegle posługuje się językiem polskim. Zamawiający poprzez biegłe posługiwanie się językiem polskim przez opiekuna rozumie sprawne i skuteczne komunikowanie się z osobami korzystającymi z usług, z osobami z ich otoczenia, personelem medycznym i personelem pomocy społecznej. Ponadto opiekun powinien posiadać umiejętność sprawnego i rzetelnego prowadzenia w języku polskim dokumentacji;
c) jest sprawna fizycznie i intelektualnie (w przypadku posiadania stopnia niepełnosprawności, stwierdzona niepełnosprawność nie może ograniczać zdolności pracy);
d) posiada zaświadczenie o niekaralności oraz nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – w odniesieniu do asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Wykaz, według załącznika nr 9 do SWZ, wykonanych / wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, ilości wykonywanych usług, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) Imienny wykaz opiekunów, zgodny z załącznikiem nr 4a do SWZ, którzy będą realizowali przedmiotowe usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, spełniający wymagania opisane w ust. 8.1 pkt. 2 SWZ. Imienny wykaz opiekunów musi być tożsamy z wykazem doświadczeń opiekunów złożonym wraz z ofertą zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. W przypadku konieczności zmiany opiekuna wykazanego w załączniku nr 4 należy zastąpić go opiekunem posiadającym co najmniej takie samo doświadczenie jak osoby zastępowanej oraz przedstawić zanonimizowane ( bez adresów zamieszkania, dat urodzenia) dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania stanowiące załącznik nr 2 SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Wykonawca składa wraz z ofertą wykaz doświadczenia osób w celu zdobycia dodatkowych punktów w kryterium Doświadczenie asystentów realizujących przedmiotowe usługi, którego wzór stanowi załącznik nr 4 Do SWZ;
2) W celu potwierdzenia zawartych informacji należy wraz z załącznikiem nr 4 do SWZ przesłać dokumenty potwierdzające wykazane doświadczenie asystentów np. zaświadczenie, oświadczenie, świadectwa pracy itp. Wszystkie dokumenty powinny być zanonimizowane (np. zamazane nazwiska, adres zamieszkania, data urodzenia opiekuna itp.), ale umożliwiające identyfikację i przyporządkowanie opiekuna wykazanego w wykazie do przedstawionego dokumentu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

A. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
B. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Oświadczenia, o których mowa w ust. 10.1 pkt. 1) SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
2) W przypadku, o którym mowa w ust. 8.5 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
3) Zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 10.1 pkt 1) SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe,
o których mowa: − w ust. 10.1 pkt 1) lit. b) SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku; − w ust. 10.1 pkt 1) lit. a) SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
C. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron w drodze aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, niezależnych od Zamawiającego ani Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem,
że zmiany takie nie mają wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian Umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-24f1d81e-ce09-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.