eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Usługa pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej w specjalności inżynieryjnej drogowej nad realizacją robót budowlano-instalacyjnych - ZP-6/24

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej w specjalności inżynieryjnej drogowej nad realizacją robót budowlano-instalacyjnych - ZP-6/24

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000298554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: dr. Józefa Babińskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-393

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@babinski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.babinski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej w specjalności inżynieryjnej drogowej nad realizacją robót budowlano-instalacyjnych - ZP-6/24

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f84e92d-d48f-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00218704

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00561717/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługa pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej w specjalności inżynieryjnej drogowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_babinski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_babinski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_babinski
2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
3. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej.
4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
5. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg). b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip i .7Z
6. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
7. Wykonawca ofertę oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli są wymagane w SWZ) składa pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_babinski na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-6/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej w specjalności inżynieryjnej drogowej nad realizacją robót drogowych budowlano-instalacyjnych, w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa dróg, chodników i parkingów na terenie Zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie-Kobierzynie”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z przepisami ustawy Pr. Bud. (w szczególności art. 25 i 26 ustawy Pr. Bud.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności:
1) Zapoznanie się z dokumentacją projektową i kosztorysową oraz przedstawienie Zamawiającemu pisemnej opinii, co do jej kompletności, jakości oraz ewentualnych wad.
2) Zapoznanie się z umową zawartą z wykonawcą robót bud.-inst. oraz opiniowanie ewentualnych późniejszych jej zmian.
3) Współpraca w opracowywaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego zamówienia podstawowego inwestycji oraz opiniowanie ewentualnych późniejszych zmian w tym zakresie.
4) Współpraca z Zamawiającym w zakresie administrowania nadzorowaną inwestycją, np.: przekazywanie informacji o stanie zaawansowania robót pod względem rzeczowym i finansowym, informacji o zagrożeniach, problemach technicznych i organizacyjnych, konfliktach, itp.
5) Bieżący nadzór nad prawidłową realizacją przez wykonawcę robót bud.-inst., zgodnie z wszelkimi wymaganiami tej umowy i dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do post. o udzielenia zam. publ. ZP-4/24. Współpraca z Zamawiającym przy egzekwowaniu realizacji przez wykonawcę postanowień umowy na roboty bud.-inst.
6) Analiza proponowanych przez projektanta i/lub wykonawcę robót budowlano-instalacyjnych rozwiązań projektowych i wykonawczych, ich bieżąca kontrola pod kątem kosztów realizacji inwestycji i późniejszej eksploatacji, w tym analiza i pisemne opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania robót bud.-inst. oraz rodzaju materiałów.
7) Przekazywanie wykonawcy robót bud.-inst. terenów budowy/robót oraz bieżące kontrolowanie prawidłowości zabezpieczenia terenów budowy/robót przed osobami postronnymi. Przekazywanie terenów budowy/robót nastąpi zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym zamówienia podstawowego inwestycji, o którym mowa w pkt. 3) powyżej i w przypadku robót bud.-inst. realizowanych w ramach prawa opcji – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na piśmie pod rygorem nieważności.
8) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie we wszystkich kwestiach technicznych i organizacyjnych związanych z realizacją inwestycji, poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją przetargową, projektową, umową zawartą z wykonawcą robót bud.-inst., umowami wykonawcy robót budowlano-instalacyjnych zawartymi z podwykonawcami, zakresem koniecznych do wykonania prac, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami bezpieczeństwa w trakcie budowy i przyszłego użytkowania.
9) Sprawdzanie na bieżąco jakości wykonywanych robót bud.-inst., wbudowanych urządzeń, materiałów i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu urządzeń, materiałów i wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie lub nie spełniających wymaganych parametrów technicznych.
10) Sprawdzanie i egzekwowanie posiadania przez wykonawcę robót budowlano-instalacyjnych odpowiednich dokumentów (np. atestów, certyfikatów wyrobów i materiałów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących materiałów, wyrobów i urządzeń przed ich wbudowaniem, a także ich przekazywanie na każde żądanie Zamawiającego. Sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego oraz dokumentacji powykonawczej. Zatwierdzanie rysunków wykonawczych, warsztatowych, rewizji do rysunków wykonawczych i powykonawczych sporządzonych przez wykonawcę robót bud.-inst. i ich archiwizowanie.
11) Sprawdzanie zgodności parametrów montowanych urządzeń i materiałów z parametrami określonymi w dokumentacji przetargowej i projektowej. Nakazywanie wykonawcy robót bud.-inst. wykonania dodatkowych badań montowanych urządzeń i materiałów budzących wątpliwość co do ich jakości po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.
12) Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych i organizacyjnych na terenie budowy, rozstrzyganie wątpliwości związanych z wykonywanymi robotami bud.-inst., a w przypadku braku możliwości ich rozstrzygnięcia niezwłoczne, pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiającego.
13) Sporządzanie na wezwanie Zamawiającego pisemnych bieżących informacji o przebiegu i stanie realizacji inwestycji, umożliwiających Zamawiającemu sukcesywne sporządzanie wymaganej sprawozdawczości inwestycyjnej.
14) Bieżące informowanie Zamawiającego o postępach robót, pojawiających się trudnościach w realizacji inwestycji oraz wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na terminowość, koszty, poprawność wykonania robót bud.-inst. oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej.
15) Sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych, w tym zamontowanych urządzeń i wyposażenia. Uczestniczenie w prowadzonych badaniach, próbach i odbiorach technicznych (również tych prowadzonych przez dysponentów sieci).
16) Udział w odbiorach częściowych i końcowych jako potwierdzanie wykonanych robót bud.-inst., zatwierdzanie protokołów odbiorów częściowych i końcowych, stanowiących podstawę do fakturowania przez wykonawcę robót bud.-inst.; w tym w szczególności:
a) potwierdzenie gotowości do odbioru, wyznaczenie terminu odbioru zgodnego z zawartą z wykonawcą robót bud.-inst. umową;
b) przewodniczenie komisji odbiorów robót, a następnie przeprowadzenie odbiorów wraz ze sporządzeniem protokołów;
c) kompletowanie, sprawdzenie a następnie przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, o której mowa w umowie z wykonawcą robót bud.-inst., w tym również przejęcie od wykonawcy robót bud.-inst. i sprawdzenie kompletności wszystkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, ruchowych i przekazanie ich Zamawiającemu;
d) nadzorowanie usuwania stwierdzonych podczas odbiorów usterek/wad oraz pisemne potwierdzanie ich usunięcia;
e) informowanie Zamawiającego o zasadności naliczenia kar umownych wykonawcy robót bud.-inst. zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót bud.-inst.
17) Sprawdzanie i zatwierdzanie poprawności dokumentów przed odbiorowych sporządzonych i dostarczonych przez wykonawcę robót bud.-inst., w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego.
18) Przyjmowanie i opiniowanie ewentualnych wniosków wykonawcy robót bud.-inst. dotyczących konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych lub ograniczenia ich zakresu, wraz z przedłożeniem ich do akceptacji Zamawiającemu oraz sporządzanie protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych lub protokołu ograniczenia inwestycji, zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania kosztorysów ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych pod względem merytorycznym, formalno – prawnym i kosztowym.
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o możliwości wystąpienia powyżej określonych rodzajów robót i ewentualnych wnioskach Wykonawcy w tych zakresach.
Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca, tj. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlano-instalacyjnych polecenia wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub ograniczenia ich zakresu.
19) Nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawcę robót bud.-inst. na terenie budowy/robót przepisów p.poż i bhp oraz egzekwowanie zachowania porządku na budowie, a także przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, w szczególności ustawy o odpadach.
20) Sporządzanie na bieżąco dokumentacji fotograficznej przed i w trakcie prowadzenia robót bud.-inst., na każdym etapie robót, i jej przekazywanie Zamawiającemu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
21) Obecność i pobyt na terenie budowy/robót (w tym pobyt w siedzibie Zamawiającego, według jego potrzeb) co najmniej trzy razy w tygodniu, po minimum 5 godzin, w godzinach. 8:00 – 15:00; Zamawiający i Wykonawca wspólnie pisemnie ustalą dni świadczenia Usługi w ujęciu miesięcznym; obecność i pobyty każdorazowo będą udokumentowane, pod rygorem naliczenia kary umownej.
22) Obecność na naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego (według potrzeb Zamawiającego i w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego), pod rygorem naliczenia kary umownej.
23) Zapewnienie przyjazdu Wykonawcy na teren budowy/robót w czasie do 8 godzin od telefonicznego wezwania przez Zamawiającego lub wykonawcę robót bud.-inst., a w przypadkach awaryjnych (zdarzenia na budowie zagrażające bezpieczeństwu) do 4 godzin.
24) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany liczby dni obecności i pobytu Wykonawcy na terenie budowy/robót, o których mowa w pkt 21 - 23. Ostateczna decyzja co do zmiany leży w gestii Zamawiającego, co oznacza, że w przypadku zaproponowania takiej zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zmianę taką zaakceptować; każdorazowa zmiana wymaga pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego; powyższa zmiana nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
25) Wykonywanie wszelkich innych czynności gwarantujących prawidłowy i terminowy przebieg inwestycji, w tym bieżąca koordynacja prac wszystkich uczestników procesu budowlanego.
26) Udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji projektu w całym okresie jego realizacji.
27) Wykonawca jest obowiązany wykazywać inicjatywę osiągania oszczędności i obniżki kosztów budowy oraz ujawniania występujących na budowie nieprawidłowości i im przeciwdziałania, powiadamiając i współdziałając przy tym z Zamawiającym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Wykonawca świadczył będzie Usługę – w ramach zamówienia podstawowego i zamówienia w ramach prawa opcji.
a) W ramach zamówienia podstawowego Wykonawca świadczył będzie Usługę nad realizacją następujących etapów robót budowlano-instalacyjnych:
1) Pierwszy etap – Odcinek 5
2) Drugi etap – Odcinek 6
3) Trzeci etap – Odcinek 7
4) Czwarty etap – Odcinek 10
5) Piąty etap - Odcinek 11
6) Szósty etap – Odcinek 12
7) Siódmy etap – Odcinek 16
8) Ósmy etap – Odcinek 17
9) Dziewiąty etap – Odcinek 18
10) Dziesiąty etap – Odcinek 19
b) W ramach zamówienia w prawie opcji Wykonawca świadczył będzie Usługę nad realizacją następujących etapów robót budowlano-instalacyjnych:
1) Jedenasty etap – Odcinek 1
2) Dwunasty etap – Odcinek 2
3) Trzynasty etap – Odcinek 3
4) Czternasty etap – Odcinek 4
5) Piętnasty etap – Odcinek 8
6) Szesnasty etap – Odcinek 9
7) Siedemnasty etap – Odcinek 13
8) Osiemnasty etap – Odcinek 15
9) Dziewiętnasty etap – Odcinek 20
opisane szczegółowo w dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa dróg wewnętrznych wraz z budową, przebudową i rozbudową miejsc postojowych, parkingów, chodników i utwardzeń terenu, rozbudową i przebudową placów manewrowych, ciągów pieszych, budową szlabanów parkingowych oraz rozbudową instalacji zewnętrznej elektrycznej i kanalizacji deszczowej obsługującej drogi oraz rozbiórka budynku usługowego obsługi parkingu zlokalizowanych na terenie Zespołu Szpitalno-Parkowego w Krakowie-Kobierzynie”, autorstwa Pracowni Projektowej Mariusz Pawelec z siedzibą w Krakowie, która stanowi dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-4/24, objętej decyzją pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji.
Dokumenty dostępne są na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/886444
2. PRAWO OPCJI – Zamawiający, zgodnie z art. 441 ustawy Pzp, może skorzystać z prawa opcji w zakresie realizacji Usługi osobno dla każdego z etapów - od etapu Jedenastego do etapu Dziewiętnastego, na następujących zasadach:
1) skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany niniejszej umowy,
2) zlecenie realizacji Usługi w ramach prawa opcji może, ale nie musi nastąpić w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego oraz wysokości środków finansowych przyznanych Zamawiającemu na ten cel (dotacja).
3) realizacja Usługi w ramach prawa opcji może być zlecona Wykonawcy:
a) w całości, co oznacza, że Zamawiający może zlecić Wykonawcy realizację Usługi w ramach wszystkich dziewięciu etapów, lub
b) w części, co oznacza, że Zamawiający może zlecić Wykonawcy realizację Usługi w ramach danego poszczególnego etapu (jednego lub kilku, od etapu Jedenastego do etapu Dziewiętnastego) w całości lub części, lub
c) wcale,
4) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy z tytułu realizacji zleconej Wykonawcy Usługi w ramach danego etapu.
5) Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji Usługi w zakresie prawa opcji, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z przedmiotowego prawa. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyny i nie stanowi podstawy do dochodzenia względem niego odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy.
6) Ewentualne skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie polegało na przekazaniu przez Zamawiającego względem Wykonawcy oświadczenia w przedmiocie skorzystania z tego prawa ze zleceniem realizacji Usługi odpowiednio w ramach osobno każdego z etapów (od etapu Jedenastego do etapu Dziewiętnastego), na warunkach określonych w umowie. Dla oświadczenia Zamawiającego wskazanego w zdaniu poprzednim Strony przewidują formę pisemną pod rygorem nieważności.
7) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji na warunkach określonych w umowie, co Wykonawca akceptuje przez podpisanie umowy (załącznik nr 4 do SWZ).
8) Szczegółowe zasady skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji określone zostały we wzorze umowy załączniku nr 4 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby pełniącej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej w specjalności inżynieryjnej drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) Warunek : Zdolność techniczna lub zawodowa
4.1. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże: usługi wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj. co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego branży budowlanej w specjalności inżynieryjnej drogowej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) nad realizacją inwestycji dotyczącej wykonania robót budowlanych obejmujących budowę lub rozbudowę lub odbudowę lub przebudowę lub remont drogi wraz z chodnikami; wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
4.2. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje jedną osobą:
- posiadającą odpowiednie uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, oraz
- doświadczenie polegające na sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej w specjalności inżynieryjnej drogowej przy realizacji jednej zakończonej roboty budowlanej obejmującej budowę lub rozbudowę lub odbudowę lub przebudowę lub remont dróg wraz z chodnikami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy Zamawiający przewidział szczegółowo w paragrafach 10, 11 i 11A wzoru umowy - załączniku nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_babinski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że (zgodnie z zapisami SWZ) z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę na podstawie:
- art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego .

Zamawiający przewiduje możliwość uczestniczenia w wizji lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 29 luty 2024 r., o godz. 11:00.

W ramach niniejszego postępowania Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia wymagane w SWZ, w tym między innymi: Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy, Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 2.1 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o zakresie wykonania zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), Załącznik nr 2.2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Załącznik nr 2.3 do SWZ - Wykaz usług, Załącznik nr 2.4 do SWZ - Wykaz osób, Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o zobowiązaniu podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) oraz wszelkie inne dokumenty wymagane SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.