eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipsko › Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową mostu na rzece Krępiance (2 zadania)Ogłoszenie z dnia 2023-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową mostu na rzece Krępiance (2 zadania)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670230474

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Spacerowa 24

1.5.2.) Miejscowość: Lipsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pzdpl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzdplipsko.bip.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pzp.powiatlipsko.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową mostu na rzece Krępiance (2 zadania)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80d1c2ee-bf2c-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00218486

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015007/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa-modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową mostu na rzece Krępiance (2 zadania)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130008

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZDP.TP.04.PD.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1908 W Wielgie – Łaziska – Gołębiów w km 8+067,00 ÷ 12+057,00 długości 3 990,00mb (kilometraż lokalny tj. 0+000,00 - oś drogi krajowej nr 79, km 0+008,00 początek opracowania, granica pasa drogowego drogi nr 79 do km 3+998,00 koniec opracowania). Celem inwestycji jest polepszenie bezpieczeństwa i warunków ruchu na omawianej drodze powiatowej.

Zakres realizowanej inwestycji obejmuje:

Zakres robót przy przebudowie drogi w km 0+008,00 do 2+498,00 – dł. 2 490,00mb:
• poszerzenie nawierzchni jezdni do 6,00 m na całym projektowanym odcinku w tym:
− wykonanie frezowania istniejących warstw bitumicznych średniej grubości 10cm (destrukt do odwozu na odkład a następnie do wykorzystania pod warstwę MCE),
− wykonanie wykopów i warstw konstrukcyjnych poszerzeń,
− wykonanie recyklingu MCE na miejscu na całej szerokości jezdni na głębokość 15 cm z cementem i emulsją rozłożonego wcześniej kruszywa, destruktu i istniejących warstw konstrukcyjnych,
− wykonanie warstwy wiążącej: AC 16 W; gr. 8 cm,
− wykonanie warstwy ścieralnej AC 8 S; gr. 4 cm.
• wykonanie chodnika prawostronnego w km 1+015,00 do 1+400,00 (skrócenie długości chodnika z 2480,00mb na 385,00mb oraz szerokości z 2,0m na 1,5m),
• wykonanie obustronnego pobocza o szerokości 1,00 m stabilizowanego kruszywem kamiennym o grubości 12cm, w km 0+008,00 do 2+498,00 z wyłączeniem obszaru skrzyżowań z drogami gminnymi i obszaru zjazdów do posesji, chodnika,
• odwodnienie i odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z korpusu drogowego poprzez oczyszczenie i konserwację istniejących rowów gruntowych (odmulenie i profilowanie dna i skarp rowów), wraz z odprowadzeniem wody z części jezdni przy chodniku poprzez wpusty uliczne i przy kanaliki do rowów przydrożnych,
• remont i wymianę uszkodzonych elementów istniejących zjazdów do posesji przyległych do drogi (część przelotowa przepływów rurowych, ścianki czołowe, nawierzchnia zjazdów) oraz dostosowanie wysokościowe do projektowanej niwelety drogi,
• przebudowę zjazdów do posesji w zakresie oraz dostosowania ewentualnych przepływów rurowych pod zjazdami do właściwej odnowionej niwelety rowu przydrożnego wraz z wykonaniem obudowy wlotu i wylotu przepływu elementami prefabrykowanymi,
• przebudowa przepustów pod koroną drogi:
- przepust nr 1 - ø 80 - km 0+017,00; remont ścianek czołowych przepustu – rozbiórka i wykonanie nowych o tych samych parametrach co istniejące,
- przepust nr 2 - ø 80 - km 0+424,15; wykonanie przedłużenia przepustu o 2,00mb od strony wylotu wraz z wykonaniem ścianki czołowej betonowej monolitycznej, długość przepustu po przedłużeniu części przelotowej L = 10,00 m,
- przepust nr 3 - ø 60 - km 1+125,30; przebudowa przepustu na przepust skrzynkowy o świetle 80 x 80cm wraz ze ściankami czołowymi, długość przepustu po przebudowie L = 10,00 m,
- przepust nr 4 - ø 60 - km 1+760,50; przebudowa przepustu na przepust skrzynkowy o świetle 80 x 80cm wraz ze ściankami czołowymi, długość przepustu po przebudowie L= 12,00 m.

Zakres robót przy przebudowie drogi w km 2+498,00 do 3+998,00 – długości 1 500,00mb:
• poszerzenie nawierzchni jezdni do 4,50 m na projektowanym odcinku w tym:
− wykonanie wykopów i warstw konstrukcyjnych poszerzeń,
− wykonanie doziarnienia nawierzchni kruszywem 0-31,5mm oraz powierzchniowo destruktem z frezowania o łącznej grubości 12cm na całej szerokości istniejącej jezdni oraz poszerzeniach, doziarnienie będzie podlegało procesowi MCE,
− wykonanie recyklingu MCE na miejscu na całej szerokości jezdni na głębokość 15 cm z cementem i emulsją rozłożonego wcześniej kruszywa, destruktu i istniejących warstw konstrukcyjnych,
− wykonanie warstwy wiążącej: AC 16 W; gr. 8 cm,
− wykonanie warstwy ścieralnej AC 8 S; gr. 4 cm.
• wykonanie mijanek w km:
- 2+752,80 – strona lewa,
- 3+101,95 – strona prawa,
- 3+787,70 – strona lewa,
• wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 1,00 m stabilizowanych kruszywem kamiennym o grubości 12cm, strona lewa i prawa w km do 2+498,00 do 3+998,00 z wyłączeniem obszaru skrzyżowania z drogą gminną i obszaru zjazdów do posesji,
• odwodnienie i odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z korpusu drogowego poprzez oczyszczenie i konserwację istniejących rowów gruntowych (odmulenie i profilowanie dna i skarp rowów),
• remont i wymiana uszkodzonych elementów istniejących zjazdów do posesji przyległych do drogi (część przelotowa przepływów rurowych, ścianki czołowe, nawierzchnia zjazdów) oraz dostosowanie wysokościowe do projektowanej niwelety drogi,
• przebudowa zjazdów do posesji w zakresie nawierzchni oraz dostosowania przepływów rurowych pod zjazdami do właściwej odnowionej niwelety rowu przydrożnego wraz z wykonaniem obudowy wlotu i wylotu przepływu elementami prefabrykowanymi,
• przebudowa przepustu pod koroną drogi:
- przepust nr 6 - Ø 60 - km 3+711,70; przebudowa przepustu na przepust skrzynkowy o świetle 80 x 80cm wraz ze ściankami czołowymi, długość przepustu po przebudowie L = 8,00

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1920W Krępa Kościelna- Ludwików - Nowa Wieś, w miejscowościach: Krępa Kościelna, Krępa Górna i Boży Dar o łącznej długości 963,00mb. Celem inwestycji jest polepszenie bezpieczeństwa i warunków ruchu na omawianej drodze powiatowej. Istniejąca droga powiatowa, umożliwia dojazd do lokalnych zabudowań oraz sąsiadujących użytków rolnych. Istniejąca droga wymaga przebudowy ze względu na zbyt małą szerokość jezdni (4,50 -6,70m na łukach), brak chodników oraz zły stan nawierzchni. Wymagana jest także poprawa odwodnienia.

Zakres realizowanej inwestycji obejmuje m.in.:
• odnowa i poszerzenie nawierzchni jezdni do 6,00 m na całym projektowanym odcinku w tym:
− wykonanie frezowania istniejących warstw bitumicznych średniej grubości 9,5 cm (destrukt do odwozu na odkład a następnie do wykorzystania pod warstwę M C E),
− wykonanie wykopów i warstw konstrukcyjnych poszerzeń,
− wykonanie recyklingu M C E na miejscu na całej szerokości jezdni na głębokość 15 cm z cementem i emulsją rozłożonego wcześniej kruszywa, destruktu i istniejących warstw konstrukcyjnych,
− wykonanie warstwy wiążącej: AC 16 W; gr. 8cm i warstwy ścieralnej AC 8 S; gr. 4 cm.

• wykonanie umocnienia skarp nasypów elementami betonowymi typu „L” o wysokości h = 1,00m w km 0+345,00 do 0+375,00 oraz w km 0+455,50 do 0+499,50 o łącznej długości 74,00mb.
• wykonanie chodnika prawostronnego w km 0+007,55 do 0+050,20,
• wykonanie chodnika lewostronnego w km 0+007,55 do 0+139,78, (Zmiana długości chodnika- skrócenie z 927,40mb na 174,88mb. Chodnik należy wykonać od km 0+007,55 do km 0+139,78 strona lewa oraz od km 0+007,55 do km 0+050,20 strona prawa).
• wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 1,00 m stabilizowanego kruszywem kamiennym (strona prawa w km 0+050,20 do 1+000,00 z wyłączeniem obszaru skrzyżowania z drogą gminną, zjazdów) w ilości 1306,67m2,
• odwodnienie i odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z korpusu drogowego poprzez oczyszczenie i konserwację istniejących rowów gruntowych (odmulenie i profilowanie dna i skarp rowów) oraz umocnienie skarp i dna rowów betonowymi płytami ażurowymi,
• remont i wymianę uszkodzonych elementów istniejących zjazdów do posesji przyległych do drogi (część przelotowa przepływów rurowych, ścianki czołowe, nawierzchnia zjazdów) oraz dostosowanie wysokościowe do projektowanej niwelety drogi,
• wykonanie peronu przystankowego w km 0+797,95 str. lewa o długości 15,00mb,
• wykonanie przebudowy przepustu w km 0+628,30 z rurowego ø 60cm na przepust skrzynkowy, jednootworowy o długości 10,00m i świetle 0,80 x 0,80m w miejscu rozebranego przepustu. Część przelotową przepustu zaprojektowano z typowych prefabrykowanych elementów żelbetowych skrzynkowych o przekroju zamkniętym 0,80 x 0,80m, dla obciążenia ruchomego klasy B. Wlot i wylot stanowić będą betonowe murki czołowe z częścią przelotową o długości 3,08m (wymiar po osi przepustu) wykonywane „na mokro”.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie mostu na rzece Krępiance w km 0+154,50 drogi powiatowej nr 1920W Krępa Kościelna – Ludwików - Nowa Wieś w miejscowości Krępa Kościelna wraz z dojazdami na działkach nr: 1, 50, 52, 53 jednostka ewidencyjna 140903_5 Lipsko – obszar wiejski, obręb nr 140903_5.0016 Krępa Kościelna oraz 66, 68, 84 jednostka ewidencyjna 140903_5 Lipsko – obszar wiejski, obręb nr 140903_5.0015 Krępa Górna, gmina Lipsko, powiat Lipski, województwo mazowieckie.
Projektowane przedsięwzięcie budowlane polega na rozbiórce starego mostu (JNI 01016085)
i budowie w jego miejsce nowego mostu na rzece Krępiance w km 0+154,50 drogi powiatowej nr 1920W w miejscowości Krępa Kościelna, wraz z dojazdami do mostu.

Zakres realizowanej inwestycji obejmuje m.in.:
 wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,
 przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej i energetycznej kolidującej z budową;
 zabezpieczenie koryta rzeki przed zanieczyszczeniem wód,
 frezowanie nawierzchni,
 wykonanie robót rozbiórkowych konstrukcji drogi na dojazdach do obiektu,
 rozbiórka istniejącego mostu,
 wykonanie wykopów pod podpory,
 wykonanie posadowienia obiektu,
 wykonanie podpór,
 wykonanie płyt przejściowych,
 montaż łożysk,
 montaż belek prefabrykowanych,
 wykonanie płyty pomostu,
 montaż odwodnienia,
 wykonanie izolacji,
 ustawienie krawężników kamiennych,
 montaż desek gzymsowych,
 wykonanie kap chodnikowych;
 wykonanie nawierzchni jezdni i chodników;
 wykonanie dylatacji bitumicznych;
 montaż barieroporęczy;
 zabezpieczenie powierzchni betonowych powłokami antykorozyjnymi;
 budowa stożków nasypowych,
 regulacja i umocnienie koryta rzeki.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12981559,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14974540,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12981559,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STRABAG Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 010676681

7.3.3) Ulica: Parzniewska

7.3.4) Miejscowość: Pruszków

7.3.5) Kod pocztowy: 05-800

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

geodezja, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy, roboty brukarskie, oznakowanie pionowe, poziome i urządzenia BRD, roboty odwodnieniowe, roboty mostowe – udział podwykonawców 25%.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12981559,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.