eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipsko › Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową mostu na rzece Krępiance (2 zadania)Ogłoszenie z dnia 2023-03-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową mostu na rzece Krępiance (2 zadania)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670230474

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Spacerowa 24

1.5.2.) Miejscowość: Lipsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pzdpl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzdplipsko.bip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową mostu na rzece Krępiance (2 zadania)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80d1c2ee-bf2c-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130008

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015007/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa-modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową mostu na rzece Krępiance (2 zadania)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzp.powiatlipsko.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzp.powiatlipsko.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami (składanie oświadczeń, dokumentów, zawiadomień oraz przekazywanie informacji) odbywa się
elektronicznie: a. przy użyciu Platformy zakupowej o której mowa w Rozdziale I niniejszej SWZ, b. poczty elektronicznej. 2) We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia w
BZP lub Identyfikator Postępowania z Platformy zakupowej. 3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie
dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 4)
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w: a. rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz b. rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 5) Dokumenty elektroniczne przekazuje się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej wskazanych w niniejszej SWZ. 6) Forma złożenia oferty - zgodnie z pkt. XI.1 niniejszej SWZ.
1) Ofertę oraz wszystkie załączniki składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem: Platformy zamówieniowej :
http://pzp.powiatlipsko.pl
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formatach dopuszczonych
odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: PDF, DOC, DOCX, RTF, XPS, ODT i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ze względów technicznych rozmiar przesyłanych plików nie może przekraczać 150
MB. 4) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie Platformy zamówieniowej. Ofertę należy
złożyć w oryginale. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie skanu dokumentu pierwotnie wytworzonego i
wypełnionego w postaci papierowej, pod warunkiem opatrzenia powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Powstały w ten sposób dokument
elektroniczny Zamawiający traktował będzie jako ofertę złożoną w postaci elektronicznej niezależnie od tego, czy jej postać
elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej do
postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument ten zostanie opatrzony prawidłowym podpisem. 5) Wszelkie informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć w osobnym odpowiednio oznaczonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia "Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik
zaszyfrować. 6) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem
Platformy zamówieniowej. Po upływie terminu do składania ofert wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający informuje, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem
niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego 2) Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi
ustawa Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować pod adresem: inspektor@cbi24.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu: a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą, c) dokonania
rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy, d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu
przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty, e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako
informacji publicznej, f) archiwizacji postępowania. 4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim
zainteresowanym. 5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej
5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania. 6) Osobie, której dane
dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO: a) prawo dostępu do danych (art. 15), b) prawo sprostowania danych (art. 16), c) prawo do usunięcia danych (art. 17), d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art.
18). e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: a) prawo do usunięcia
danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO, b) prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO, c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21
Rozporządzenia RODO, 8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 9) Wystąpienie z żądaniem o którym
mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy. 10) Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby
sporządzenia oferty zobowiązany jest wypełnić obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca
składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZDP.TP.04.PD.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1908 W Wielgie – Łaziska – Gołębiów w km 8+067,00 ÷ 12+057,00 długości 3 990,00mb (kilometraż lokalny tj. 0+000,00 - oś drogi krajowej nr 79, km 0+008,00 początek opracowania, granica pasa drogowego drogi nr 79 do km 3+998,00 koniec opracowania). Celem inwestycji jest polepszenie bezpieczeństwa i warunków ruchu na omawianej drodze powiatowej.

Zakres realizowanej inwestycji obejmuje:

Zakres robót przy przebudowie drogi w km 0+008,00 do 2+498,00 – dł. 2 490,00mb:
• poszerzenie nawierzchni jezdni do 6,00 m na całym projektowanym odcinku w tym:
− wykonanie frezowania istniejących warstw bitumicznych średniej grubości 10cm (destrukt do odwozu na odkład a następnie do wykorzystania pod warstwę MCE),
− wykonanie wykopów i warstw konstrukcyjnych poszerzeń,
− wykonanie recyklingu MCE na miejscu na całej szerokości jezdni na głębokość 15 cm z cementem i emulsją rozłożonego wcześniej kruszywa, destruktu i istniejących warstw konstrukcyjnych,
− wykonanie warstwy wiążącej: AC 16 W; gr. 8 cm,
− wykonanie warstwy ścieralnej AC 8 S; gr. 4 cm.
• wykonanie chodnika prawostronnego w km 1+015,00 do 1+400,00 (skrócenie długości chodnika z 2480,00mb na 385,00mb oraz szerokości z 2,0m na 1,5m),
• wykonanie obustronnego pobocza o szerokości 1,00 m stabilizowanego kruszywem kamiennym o grubości 12cm, w km 0+008,00 do 2+498,00 z wyłączeniem obszaru skrzyżowań z drogami gminnymi i obszaru zjazdów do posesji, chodnika,
• odwodnienie i odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z korpusu drogowego poprzez oczyszczenie i konserwację istniejących rowów gruntowych (odmulenie i profilowanie dna i skarp rowów), wraz z odprowadzeniem wody z części jezdni przy chodniku poprzez wpusty uliczne i przy kanaliki do rowów przydrożnych,
• remont i wymianę uszkodzonych elementów istniejących zjazdów do posesji przyległych do drogi (część przelotowa przepływów rurowych, ścianki czołowe, nawierzchnia zjazdów) oraz dostosowanie wysokościowe do projektowanej niwelety drogi,
• przebudowę zjazdów do posesji w zakresie oraz dostosowania ewentualnych przepływów rurowych pod zjazdami do właściwej odnowionej niwelety rowu przydrożnego wraz z wykonaniem obudowy wlotu i wylotu przepływu elementami prefabrykowanymi,
• przebudowa przepustów pod koroną drogi:
- przepust nr 1 - ø 80 - km 0+017,00; remont ścianek czołowych przepustu – rozbiórka i wykonanie nowych o tych samych parametrach co istniejące,
- przepust nr 2 - ø 80 - km 0+424,15; wykonanie przedłużenia przepustu o 2,00mb od strony wylotu wraz z wykonaniem ścianki czołowej betonowej monolitycznej, długość przepustu po przedłużeniu części przelotowej L = 10,00 m,
- przepust nr 3 - ø 60 - km 1+125,30; przebudowa przepustu na przepust skrzynkowy o świetle 80 x 80cm wraz ze ściankami czołowymi, długość przepustu po przebudowie L = 10,00 m,
- przepust nr 4 - ø 60 - km 1+760,50; przebudowa przepustu na przepust skrzynkowy o świetle 80 x 80cm wraz ze ściankami czołowymi, długość przepustu po przebudowie L= 12,00 m.

Zakres robót przy przebudowie drogi w km 2+498,00 do 3+998,00 – długości 1 500,00mb:
• poszerzenie nawierzchni jezdni do 4,50 m na projektowanym odcinku w tym:
− wykonanie wykopów i warstw konstrukcyjnych poszerzeń,
− wykonanie doziarnienia nawierzchni kruszywem 0-31,5mm oraz powierzchniowo destruktem z frezowania o łącznej grubości 12cm na całej szerokości istniejącej jezdni oraz poszerzeniach, doziarnienie będzie podlegało procesowi MCE,
− wykonanie recyklingu MCE na miejscu na całej szerokości jezdni na głębokość 15 cm z cementem i emulsją rozłożonego wcześniej kruszywa, destruktu i istniejących warstw konstrukcyjnych,
− wykonanie warstwy wiążącej: AC 16 W; gr. 8 cm,
− wykonanie warstwy ścieralnej AC 8 S; gr. 4 cm.
• wykonanie mijanek w km:
- 2+752,80 – strona lewa,
- 3+101,95 – strona prawa,
- 3+787,70 – strona lewa,
• wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 1,00 m stabilizowanych kruszywem kamiennym o grubości 12cm, strona lewa i prawa w km do 2+498,00 do 3+998,00 z wyłączeniem obszaru skrzyżowania z drogą gminną i obszaru zjazdów do posesji,
• odwodnienie i odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z korpusu drogowego poprzez oczyszczenie i konserwację istniejących rowów gruntowych (odmulenie i profilowanie dna i skarp rowów),
• remont i wymiana uszkodzonych elementów istniejących zjazdów do posesji przyległych do drogi (część przelotowa przepływów rurowych, ścianki czołowe, nawierzchnia zjazdów) oraz dostosowanie wysokościowe do projektowanej niwelety drogi,
• przebudowa zjazdów do posesji w zakresie nawierzchni oraz dostosowania przepływów rurowych pod zjazdami do właściwej odnowionej niwelety rowu przydrożnego wraz z wykonaniem obudowy wlotu i wylotu przepływu elementami prefabrykowanymi,
• przebudowa przepustu pod koroną drogi:
- przepust nr 6 - Ø 60 - km 3+711,70; przebudowa przepustu na przepust skrzynkowy o świetle 80 x 80cm wraz ze ściankami czołowymi, długość przepustu po przebudowie L = 8,00

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1920W Krępa Kościelna- Ludwików - Nowa Wieś, w miejscowościach: Krępa Kościelna, Krępa Górna i Boży Dar o łącznej długości 963,00mb. Celem inwestycji jest polepszenie bezpieczeństwa i warunków ruchu na omawianej drodze powiatowej. Istniejąca droga powiatowa, umożliwia dojazd do lokalnych zabudowań oraz sąsiadujących użytków rolnych. Istniejąca droga wymaga przebudowy ze względu na zbyt małą szerokość jezdni (4,50 -6,70m na łukach), brak chodników oraz zły stan nawierzchni. Wymagana jest także poprawa odwodnienia.

Zakres realizowanej inwestycji obejmuje m.in.:
• odnowa i poszerzenie nawierzchni jezdni do 6,00 m na całym projektowanym odcinku w tym:
− wykonanie frezowania istniejących warstw bitumicznych średniej grubości 9,5 cm (destrukt do odwozu na odkład a następnie do wykorzystania pod warstwę M C E),
− wykonanie wykopów i warstw konstrukcyjnych poszerzeń,
− wykonanie recyklingu M C E na miejscu na całej szerokości jezdni na głębokość 15 cm z cementem i emulsją rozłożonego wcześniej kruszywa, destruktu i istniejących warstw konstrukcyjnych,
− wykonanie warstwy wiążącej: AC 16 W; gr. 8cm i warstwy ścieralnej AC 8 S; gr. 4 cm.

• wykonanie umocnienia skarp nasypów elementami betonowymi typu „L” o wysokości h = 1,00m w km 0+345,00 do 0+375,00 oraz w km 0+455,50 do 0+499,50 o łącznej długości 74,00mb.
• wykonanie chodnika prawostronnego w km 0+007,55 do 0+050,20,
• wykonanie chodnika lewostronnego w km 0+007,55 do 0+139,78, (Zmiana długości chodnika- skrócenie z 927,40mb na 174,88mb. Chodnik należy wykonać od km 0+007,55 do km 0+139,78 strona lewa oraz od km 0+007,55 do km 0+050,20 strona prawa).
• wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 1,00 m stabilizowanego kruszywem kamiennym (strona prawa w km 0+050,20 do 1+000,00 z wyłączeniem obszaru skrzyżowania z drogą gminną, zjazdów) w ilości 1306,67m2,
• odwodnienie i odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z korpusu drogowego poprzez oczyszczenie i konserwację istniejących rowów gruntowych (odmulenie i profilowanie dna i skarp rowów) oraz umocnienie skarp i dna rowów betonowymi płytami ażurowymi,
• remont i wymianę uszkodzonych elementów istniejących zjazdów do posesji przyległych do drogi (część przelotowa przepływów rurowych, ścianki czołowe, nawierzchnia zjazdów) oraz dostosowanie wysokościowe do projektowanej niwelety drogi,
• wykonanie peronu przystankowego w km 0+797,95 str. lewa o długości 15,00mb,
• wykonanie przebudowy przepustu w km 0+628,30 z rurowego ø 60cm na przepust skrzynkowy, jednootworowy o długości 10,00m i świetle 0,80 x 0,80m w miejscu rozebranego przepustu. Część przelotową przepustu zaprojektowano z typowych prefabrykowanych elementów żelbetowych skrzynkowych o przekroju zamkniętym 0,80 x 0,80m, dla obciążenia ruchomego klasy B. Wlot i wylot stanowić będą betonowe murki czołowe z częścią przelotową o długości 3,08m (wymiar po osi przepustu) wykonywane „na mokro”.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie mostu na rzece Krępiance w km 0+154,50 drogi powiatowej nr 1920W Krępa Kościelna – Ludwików - Nowa Wieś w miejscowości Krępa Kościelna wraz z dojazdami na działkach nr: 1, 50, 52, 53 jednostka ewidencyjna 140903_5 Lipsko – obszar wiejski, obręb nr 140903_5.0016 Krępa Kościelna oraz 66, 68, 84 jednostka ewidencyjna 140903_5 Lipsko – obszar wiejski, obręb nr 140903_5.0015 Krępa Górna, gmina Lipsko, powiat Lipski, województwo mazowieckie.
Projektowane przedsięwzięcie budowlane polega na rozbiórce starego mostu (JNI 01016085)
i budowie w jego miejsce nowego mostu na rzece Krępiance w km 0+154,50 drogi powiatowej nr 1920W w miejscowości Krępa Kościelna, wraz z dojazdami do mostu.

Zakres realizowanej inwestycji obejmuje m.in.:
 wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,
 przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej i energetycznej kolidującej z budową;
 zabezpieczenie koryta rzeki przed zanieczyszczeniem wód,
 frezowanie nawierzchni,
 wykonanie robót rozbiórkowych konstrukcji drogi na dojazdach do obiektu,
 rozbiórka istniejącego mostu,
 wykonanie wykopów pod podpory,
 wykonanie posadowienia obiektu,
 wykonanie podpór,
 wykonanie płyt przejściowych,
 montaż łożysk,
 montaż belek prefabrykowanych,
 wykonanie płyty pomostu,
 montaż odwodnienia,
 wykonanie izolacji,
 ustawienie krawężników kamiennych,
 montaż desek gzymsowych,
 wykonanie kap chodnikowych;
 wykonanie nawierzchni jezdni i chodników;
 wykonanie dylatacji bitumicznych;
 montaż barieroporęczy;
 zabezpieczenie powierzchni betonowych powłokami antykorozyjnymi;
 budowa stożków nasypowych,
 regulacja i umocnienie koryta rzeki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają
warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, zamawiający nie
wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej, Wymagane
jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału
technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację
zamówienia na odpowiednim poziomie jakości a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w
sposób należyty, zgodnie z prawem budowlanym i który prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jednego zamówienia
związanego z:
remontem/ przebudową/ budową/ drogi - o wartości nie niższej niż 5 000 000,00 zł,
oraz
co najmniej jednego zamówienia związanego z:
przebudową/ budową/ obiektu mostowego wraz z dojazdami - o wartości nie niższej niż 5 000 000,00 zł,
przy czym Zamawiający przez jedno zamówienie rozumie zadanie wykonane w ramach jednej umowy.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
Jeżeli wymagana wartość robót w ramach w/w doświadczenia wyrażona będzie w innej walucie niż PLN, Wykonawca
dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień w którym opublikowano
ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych
finansowych podanych w ofercie.
b) Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami
zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone:
- Kierownik Budowy – minimum 1 osoba. Osoba/Osoby na stanowisku kierownika budowy muszą posiadać uprawnienia
budowlane (wymagane prawem budowlanym) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez
ograniczeń i uprawnienia mostowe bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym terminem ważności. W przypadku osób
nie będących pracownikami Wykonawcy konieczne jest złożenie przez te osoby (lub przez podmiot udostępniający osoby)
oddzielnego, pisemnego zobowiązania do współpracy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy: uprawnienia
budowlane we wskazanym zakresie oraz dokumenty potwierdzające przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku
podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w pkt. V.1 i V.2 niniejszej
SWZ należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie następujące podmiotowe środki dowodowe: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp ,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z
zaświadczeniem należy złożyć dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności
należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności 2)
zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem należy złożyć dokumenty
potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności 3) odpisu
lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.
109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji
4) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 5) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
zamawiającego – załącznik nr 8

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. VI.2 ppkt. 4) SWZ, należy na wezwanie zamawiającego, pod
rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące podmiotowe środki
dowodowe: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 5
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 165 000,00 zł
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, 2) w gwarancjach
bankowych, 3) w gwarancjach ubezpieczeniowych 4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r.
poz. 310, 836 i 1572)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty. 3)
Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego
przedstawiciela. 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy. 5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym
terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym
termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający przewiduje zapłatę zaliczki w łącznej wysokości 5% wynagrodzenia należnego wykonawcy.
2. Zamawiający wypłaci zaliczkę przed dokonaniem płatności końcowej (II transza)
3. Podstawą wypłacenia zaliczki jest faktura zaliczkowa wystawiona przez wykonawcę.
4. Zamawiający udzieli zaliczki po wystąpieniu przez Wykonawcę z pisemnym wnioskiem o zaliczkę.
5. Wniosek powinien zawierać:
1) kwotę wnioskowanej zaliczki
2) proponowany termin wypłaty i rozliczenia zaliczki
3) numer rachunku, na który zaliczka ma być wpłacona

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron umowy.
2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez Zamawiającego w niniejszej umowie możliwości dokonania takich
zmian oraz gdy zajdzie co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 455 ust 1. ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://pzp.powiatlipsko.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Szczegółowa dokumentacja techniczna dostępna pod adresem:
1908W
https://drive.google.com/file/d/1wrhk9XYmgSdvmamsV9jVrdx3LZln3GUH/view?usp=sharing
1920W
https://drive.google.com/file/d/1yWTjb3dOgHJEns7lM7AoWQjKKuAfwnZS/view?usp=sharing
UWAGA:
Zakres wyżej wymienionych projektów został zmieniony i określony w załącznikach nr 10 i 11 oraz w kosztorysach ofertowych

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.