eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzychód › ROZBUDOWA BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO W SPZOZ MIĘDZYCHÓD

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
ROZBUDOWA BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO
W SPZOZ MIĘDZYCHÓD

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 10

1.5.2.) Miejscowość: Międzychód

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@spzoz-miedzychod.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-miedzychod.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/826663

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ROZBUDOWA BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO
W SPZOZ MIĘDZYCHÓD

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc6d40b4-61de-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00218409

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060047/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 ROZBUDOWA BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO W SPZOZ MIĘDZYCHÓD

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00425401

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AG/ZP-20-2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 367770 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ROBUDOWA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA TELEFINFORMATYCZNEGO zainstalowanego u Zamawiającego w celu podniesienia tzw. POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA.
2. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego SPZOZ Międzychód.
Zamawiający wymaga dostaw urządzeń i oprogramowania kompatybilnego z już posiadanymi rozwiązaniami, dlatego też w opisie przedmiotu zamówienia mogą pojawiać się nazwy własne i określenia konkretnych rozwiązań.
Zakupy dokonane w ramach postępowania realizowane są w ramach programu Ministerstwa Zdrowia wprowadzonego rozporządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki przyznawania i rozliczania środków na finansowanie działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
W związku z powyższym istniejąca w szpitalu infrastruktura musi ulec modernizacji i rozbudowie, aby wzmocnić system ochrony dla gromadzonych danych przed ewentualnymi cyberatakami.
3. Zakres rzeczowy i ilościowy oraz wymagane warunki realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określają załączniki do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 367770 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 367770 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 367770 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: COMP S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5220001694

7.3.3) Ulica: JUTRZENKI 116

7.3.4) Miejscowość: WARSZAWA

7.3.5) Kod pocztowy: 02-230

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 367770 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.