eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ciechocinek › świadczenie usług w zakresie zamiatania ulic wraz z wywozem zebranych odpadów w Ciechocinku

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
świadczenie usług w zakresie zamiatania ulic wraz z wywozem zebranych odpadów w Ciechocinku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA CIECHOCINEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866399

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 19

1.5.2.) Miejscowość: Ciechocinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-720

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ratusz@ciechocinek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciechocinek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

świadczenie usług w zakresie zamiatania ulic wraz z wywozem zebranych odpadów w Ciechocinku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4506b619-d184-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00218338

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00024281/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług w zakresie zamiatania ulic wraz z wywozem zebranych odpadów w Ciechocinku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4506b619-d184-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4506b619-d184-11ee-875e-a22221c84ba7

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym odbywa się przy użyciu platformy e-Zamówienia (ezamowienia.gov.pl). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email ratusz@ciechocinek.pl, kierownikgm@ciechocinek.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA DO SPECYFIKACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję osoby fizyczne, których dane są zbierane w trakcie niniejszego postępowania że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Ciechocinek, reprezentowana przez Burmistrza, z siedzibą w Ciechocinku przy ul. Kopernika 19
tel. 54 4161800, faks 54 2836423, e-mail ratusz@ciechocinek.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Ciechocinek jest Pan Mirosław Ciuryło tel. 54 2818633, e-mail iod@ciechocinek.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie „Zamiatania ulic wraz z wywozem zebranych odpadów w Ciechocinku”. prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac do wykonania obejmuje między innymi:
Przykrawężnikowe zamiatanie ulic (mechaniczne lub ręczne) na szerokość nie mniejszą niż 1,5 metra wraz z wywozem zebranych odpadów.
W przypadku braku możliwości wykonania zamiatania mechanicznego np. z powodu parkujących pojazdów, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamiatania ręcznego.
Zakresy rzeczowe określono w wykazach rzeczowo cenowych stanowiących załączniki do specyfikacji.
- powiadamianie Zamawiającego o wszelkich nagłych zdarzeniach, wypadkach mających miejsce na utrzymywanym terenie a ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu umowy (np. brakujące kratki, włazy nagłe uszkodzenia nawierzchni stwarzające zagrożenie itp..
Jednemu Wykonawcy podlega cały zakres prac objęty zamówieniem.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych..
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
W przypadku wystąpienia zmniejszonego zakresu usług np. z powodu rezygnacji przez Zamawiającego wartość niewykonanych usług zostanie rozliczona na podstawie inwentaryzacji i kosztorysu ofertowego złożonego do przetargu i pomniejszy to wartość umowy.

Przedmiotem zamówienia jest
Zakresy rzeczowe określono w wykazach rzeczowo cenowych stanowiących załączniki do specyfikacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ekologia używanie przez cały okres realizacji zamówienia co najmniej 1 pojazdu o napędzie elektrycznym do wywozu odpadów zebranych w wyniku zamiatania ręcznego Tak – 20 pkt. Nie - 0 pkt.

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

20. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. zezwolenia na transport odpadów, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ) w zakresie realizowanego zadania, a także innych uprawnień, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał a w- przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje
1 zadanie o podobnym charakterze i wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł netto rocznie. Przez zadania o podobnym charakterze zamawiający rozumie świadczenie usług w zakresie zamiatania ulic.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami związanymi z zamiataniem ulic oraz wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującym sprzętem i urządzeniami: zamiatarka mechaniczna, sprzęt do transportu: ciągnik z przyczepą lub samochód dostawczy lub pojazd o napędzie elektrycznym, miotły min. 2, łopaty min. 2), a ponadto Wykonawca wykaże, że będzie zatrudniać przy realizacji zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy co najmniej 3 pracowników na umowę o pracę;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, iż:
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż
50.000,00zł,
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie;
2) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej
150.000,00 zł,
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten musi być spełniony łącznie przez wykonawców;
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 i 109 ust.1 ustawy Pzp;

Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe Podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 Ustawy zobowiązany jest podać nazwę (firmę) Podwykonawcy, a także aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że podwykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;


UWAGA:
Wraz z ofertą wykonawca składa:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podst. art. 125 ust. 1 w związku z art. 266 ustawy Pzp, natomiast przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 21 niniejszej specyfikacji, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ust. 1 i 2

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia wraz z ofertą:
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podst. art. 125 ust. 1 w związku z art. 266 ustawy Pzp,
2. Informacja dotycząca części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy Podwykonawcom,
3. Informacja o nazwie (firmie) Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe Podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
4. Oświadczenie Wykonawcy dot. RODO,
5. Dowód wniesienia wadium w kwocie i formie określonej w punkcie 28 specyfikacji.
6. Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1000,00

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wprowadzenie zmian do umowy dopuszcza się w sytuacjach określonych w art. 455 ust.1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi:
- opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania,
- uzasadnienie zmiany,
- obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia.

4. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp dopuszcza się waloryzację cen jednostkowych netto według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w Biuletynie Statystycznym GUS.
5. Waloryzacja jest dopuszczalna w razie łącznego spełnienia następujących warunków:
1) złożenie pisemnego wniosku przez zainteresowaną stronę, przy czym każda ze stron ma prawo do dwukrotnej w ciągu trwania umowy waloryzacji na swoją korzyść;
2) upływu sześciu miesięcy od rozpoczęcia realizacji umowy;
3) zmiany wskaźnika przekraczającej 20 punktów procentowych w stosunku do cen z miesiąca zawarcia umowy
6. Waloryzację przeprowadza się w następujący sposób:
a) stosuje się wskaźnik z najnowszego Biuletynu dostępnego na stronie internetowej GUS na dzień złożenia wniosku;
b) przy pierwszej waloryzacji – w odniesieniu do cen z miesiąca zawarcia umowy
c) przy kolejnej waloryzacji – w odniesieniu do cen z poprzedniej waloryzacji;
7. Każdorazowa waloryzacja polega na zmianie cen o nie więcej niż o ułamek wynoszący 0,5 w stosunku do wysokości wskaźnika zmiany cen, o którym mowa w ust.3.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza ofertowego dostępnego na platformie e-Zamówienia, zgodnie z instrukcją dostępną w Centrum Pomocy platformy e-zamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.