eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ząbki › Obsługa prawna podmiotu leczniczego Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o. o.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa prawna podmiotu leczniczego Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o. o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI DREWNICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142256270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Karola Rychlińskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Ząbki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-091

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@drewnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.drewnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa prawna podmiotu leczniczego Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o. o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b381b40-d482-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00218195

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający będzie przekazywał
wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na
pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji
“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie
przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.26.4.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę prawną bieżącej działalności podmiotu leczniczego w zakresie m.in.:
1) doradztwa prawnego – rozumianego jako udzielanie porad prawnych, wyjaśnień oraz konsultacji i sporządzanie pisemnych lub udzielanie ustnych opinii prawnych w zakresie prawa ochrony zdrowia, prawa farmaceutycznego, prawa cywilnego, prawa związkowego, a także w zakresie zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem Spółką (w tym w szczególności dotyczących interpretacji przepisów prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy);
2) opiniowania projektów uchwał i zarządzeń na rzecz Spółki;
3) opiniowania projektów wewnętrznych przepisów porządkowych (w tym w szczególności: regulaminów, instrukcji, zarządzeń, itp.), wymaganych do wprowadzenia w Spółce zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) opiniowania umów, kontraktów, porozumień, listów intencyjnych itp. związanych z bieżącą działalnością Zamawiającego;
5) udziału w negocjacjach, rokowaniach po stronie i w imieniu Zamawiającego,
6) sporządzania pisemnych opinii prawnych w sprawach skomplikowanych pod względem prawnym oraz udzielania Zamawiającemu w innej formie informacji i wyjaśnień dotyczących bieżącego funkcjonowania Spółki w świetle obowiązujących przepisów;
7) doradztwa w zakresie prawa zamówień publicznych poprzez wsparcie merytoryczne Zamawiającego w związku z prowadzonymi przez niego postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności poprzez akceptację pod względem formalno-prawnym dokumentacji zamówienia i wzorów umów, weryfikację spełniania przez Wykonawców wymogów formalnych i merytorycznych określonych w dokumentacji zamówienia oraz pomoc w udzielaniu przez Zamawiającego wyjaśnień treści dokumentacji zamówienia;
8) pełnienie dyżuru przez radcę prawnego / adwokata w siedzibie Zamawiającego – jeden dzień w tygodniu, w wymiarze do 6 godzin;
9) reprezentowanie Zamawiającego (po otrzymaniu pełnomocnictwa na piśmie) w sprawach związanych z jego bieżącą działalnością przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi, organami administracji lub innymi organami (np. Krajową Izbą Odwoławczą).
10) zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego Zamawiającemu w zakresie zrealizowanego Projektu pn. „Budowa Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica”, w zakresie opisanym w projekcie umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące
-zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący doświadczenia:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje łącznie co najmniej:
 minimum 2 (dwie) usługi polegające na ciągłej (tj. świadczonej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy), obsłudze prawnej bieżącej działalności podmiotu leczniczego (w tym co najmniej jednej będącej spółką prawa handlowego z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego), prowadzącego działalność leczniczą w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, z których każdy zatrudniał łącznie (tj. na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych) co najmniej 300 pracowników – o wartości brutto usługi co najmniej 200 000,00 zł każda, z których co najmniej jeden prowadzi działalność (specjalistyczną, lub wielospecjalistyczną) obejmującą świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznym w rodzaju całodobowe, stacjonarne lecznictwo.
W przypadku realizowania usługi w okresie dłuższym niż 24 m-ce, wartość tej usługi powinna być proporcjonalnie większa, np. okres trwania usługi 36 m-cy, wartość usługi min. 300 000,00 zł, itd.
Uwzględniając fakt, że obsługa prawna, o której mowa powyżej w tiret pierwsze, ma charakter świadczenia ciągłego i w związku z tym, Wykonawcy są uprawnieni do powoływania się nie tylko na usługi wykonane, ale także na usługi wykonywane, a zatem w odniesieniu do usług, które są nadal świadczone, Zamawiający zastrzega, że uzna powyższy warunek za spełniony tylko i wyłącznie w przypadku, gdy usługi realizowane (w toku), były świadczone nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza, aby w/w usługi były wykonane / wykonywane na rzecz tego samego podmiotu leczniczego.
Obsługa prawna bieżącej działalności musi obejmować co najmniej:
a. doradztwo prawne rozumianego jako udzielanie porad prawnych, wyjaśnień oraz konsultacji i sporządzanie pisemnych lub udzielanie ustnych opinii prawnych;
b. udział w tworzeniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych wewnętrznych (statut, regulaminy, zarządzenia, itp.) i zewnętrznych związanych z bieżącą działalnością obsługiwanej jednostki,
c. opiniowanie umów, kontraktów, porozumień, listów intencyjnych itp. związanych z bieżącą działalnością obsługiwanej jednostki,
d. udział w negocjacjach, rokowaniach po stronie i w imieniu obsługiwanej jednostki,
e. doradztwo w zakresie m.in. prawa ochrony zdrowia, prawa farmaceutycznego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa związkowego, a także prawa zamówień publicznych (w szczególności poprzez: akceptację pod względem formalno-prawnym dokumentacji zamówienia i wzorów umów, doradztwo prawne przy weryfikacji spełniania przez Wykonawców wymogów formalnych i merytorycznych określonych w dokumentach zamówienia),
f. monitorowanie aktualności przepisów prawnych związanych z bieżącą działalnością obsługiwanej jednostki,
g. reprezentowanie obsługiwanej jednostki w sprawach związanych z jej bieżącą działalnością przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi, organami administracji lub innymi organami (np. Krajową Izbą Odwoławczą),
h. pełnienie dyżurów w siedzibie obsługiwanej jednostki, co najmniej 4 dni i co najmniej 16 godzin w miesiącu.

 minimum 5 usług polegających na zastępstwie procesowym podmiotu leczniczego przed sądami powszechnymi, w sprawach cywilnych o zapłatę tytułem zadośćuczynienia lub renty lub odszkodowania, dochodzonego w związku z uszczerbkiem na zdrowiu, związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ww. podmiocie leczniczym;
 minimum 2 usługi polegające na doradztwie prawnym na rzecz beneficjenta (w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, będącego zamawiającym w rozumieniu ustawy PZP / ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), obejmującym przygotowanie zastrzeżeń do informacji pokontrolnej lub odwołania od decyzji administracyjnej (wydanej na podstawie art. 189 lub 207 ustawy o finansach publicznych) lub skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego od takiej decyzji, dotyczących zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 minimum 3 usługi polegające na reprezentacji Zamawiającego (w rozumieniu ustawy PZP/ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych;
 minimum 3 usługi polegające na doradztwie prawnym Zamawiającemu (w rozumieniu ustawy PZP/ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), w formalnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość była równa lub przekraczała progi unijne (lub wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych na podstawie aktu wykonawczego wydanego w oparciu o art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych);

- zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 3 osobami (zespołem), które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowego zamówienia, posiadającymi wpis na listę radców prawnych lub listę adwokatów, zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych lub ustawą z dnia 25 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze lub posiadających wpis na listę prawników zagranicznych, prowadzoną przez okręgową radę adwokacką lub radę okręgowej izby radców (zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej), które pełniąc niżej wymienione funkcje w realizacji przedmiotowego zamówienia, legitymują się doświadczeniem szczegółowo opisanym w SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł – słownie (dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 t.j.).
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5 Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
1) być wystawione na Zamawiającego,
2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.