eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszków › Sukcesywne świadczenie w 2024 roku usługi ochrony terenu i mienia zlokalizowanego na terenie i w budynku Miejskiej Krytej Pływalni "KAPRY" przy ul. Andrzeja 3 w Pruszkowie"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Sukcesywne świadczenie w 2024 roku usługi ochrony terenu i mienia zlokalizowanego na terenie i w budynku Miejskiej Krytej Pływalni „KAPRY” przy ul. Andrzeja 3 w Pruszkowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejska Kryta Pływalnia KAPRY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015871536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Andrzeja 3

1.5.2.) Miejscowość: Pruszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-800

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ksiegowosc@plywaniakapry.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.plywalniakapry.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9a36159a-982d-11ee-9ee7-e2087ac16d09

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne świadczenie w 2024 roku usługi ochrony terenu i mienia zlokalizowanego na terenie i w budynku Miejskiej Krytej Pływalni „KAPRY” przy ul. Andrzeja 3 w Pruszkowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a36159a-982d-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217709

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00544778/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Sukcesywne świadczenie w 2024 roku usługi ochrony terenu i mienia zlokalizowanego na terenie i w budynku Miejskiej Krytej Pływalni „KAPRY” przy ul. Andrzeja 3 w Pruszkowie”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00544953

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/MO/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 272000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na ochronie terenu i mienia zlokalizowanego na terenie i w
obiekcie Zamawiającego tj. Miejskiej Krytej Pływalni „KAPRY” przy ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków a także ochrona osób
legalnie tam przebywających oraz
konwojowanie środków pieniężnych. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania
przepisów wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2018. Poz. 2142,2245, z 2019r. poz. 1495). Z uwagi na fakt, że zakres przedmiotu zamówienia będzie świadczony w obiekcie użyteczności publicznej, na
terenie którego może przebywać jednorazowo duża grupa osób, w tym małe dzieci, pracownicy ochrony zatrudnieni przy
realizacji przedmiotowego zamówienia muszą charakteryzować się wysoką kulturą osobistą, umiejętnością udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79700000-1 - Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 323594,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 391445,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 323594,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BIURO OCHRONY PERSONA SECURITY W. GÓRSKI, Z. KRAJEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 125-13-09-913

7.3.3) Ulica: ul. Kochanowskiego 11

7.3.4) Miejscowość: Kobyłka

7.3.5) Kod pocztowy: 05-230

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 323594,55 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.