eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Młodzieszyn › Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MŁODZIESZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148354

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wyszogrodzka 25

1.5.2.) Miejscowość: Młodzieszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-512

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.7.) Numer telefonu: 888550857

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dbednarek@mlodzieszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mlodzieszyn.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mlodzieszyn.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a0147c21-9840-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217702

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00545012

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.18.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Zakres prac określony został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ oraz pozwoleniu na budowę. Po wykonaniu wszelkich prac do których nie przewidziano obróbek Wykonawca zobowiązany jest przewrócić elementy obiektu do jego pierwotnego stanu oraz dokonać prac wykończeniowych. Zamawiający rozpoczął w sposób formalny proces budowlany i posiada zarejestrowany dziennik budowy. Obiekt, który podlega termomodernizacji jest stale zamieszkiwany. Wykonawca musi wykonywać prace w taki sposób, żeby mieszkańcy mieli możliwość swobodnego korzystania ze swoich lokali. W przypadku dokonania jakichkolwiek zniszczeń lub uszkodzeń (nawet wynikających z realizacji prac określonych w projekcie budowlanym) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność w tym zakresie i będzie zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego, a jeżeli to nie będzie możliwe do wykonania prac naprawczych. Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1935000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3900000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1935000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PAPBUD sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 776 170 74 78

7.3.3) Ulica: Lipowa 9D

7.3.4) Miejscowość: Piaski

7.3.5) Kod pocztowy: 09-200

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1935000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-09-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.