eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalety › BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KALETACH

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KALETACH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO KALETY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398706

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury, 2

1.5.2.) Miejscowość: Kalety

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-660

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 352 76 30

1.5.8.) Numer faksu: 34 352 76 35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kalety.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kalety.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KALETACH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7dfffb8a-d262-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217579

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00570660/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7dfffb8a-d262-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu e-Zamówień, który dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/, oraz poczty elektronicznej – sekretariat@kalety.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu »Wykonawca« na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa »Regulamin Platformy e-Zamówienia«, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce »Centrum Pomocy«.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Możliwość korzystania w postępowaniu z »Formularzy do komunikacji« w pełnym zakresie wymaga posiadania konta »Wykonawcy« na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z »Formularzy do komunikacji« służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (dotyczy w szczególności SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
• Miasto Kalety – Burmistrz Miasta Kalety z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety,
 administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:
• e-mail: iod@kalety.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą : „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach”
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 Administrator odpowiada we własnym zakresie za wypełnienie obowiązku wynikającego z RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZBM.271.07.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach”

Inwestycja obejmuje budowę przy ul. 1 Maja w Kaletach boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, zadaszenia o konstrukcji stalowej o ścianach krytych płytami warstwowymi i dachem ocieplanym oraz murowanego zaplecza sanitarno-szatniowego.

Zadaszenie boiska w formie konstrukcji stalowej o ścianach prostych do wysokości 8,5 m zwieńczonych dachem łukowym. Konstrukcja stalowa kryta płytami warstwowymi w zakresie ścian prostych, dach łukowy kryty blachą trapezową, warstwą ocieplenia i membraną PVC.
Murowane zaplecze sanitarno-szatniowe w prostopadłościennej bryle o dachu płaskim. Ściany zaplecza projektowane o wysokości 4,20 m. Zlokalizowane jest ono wewnątrz bryły zadaszenia stalowego a jago dłuższy bok pokrywa się z krótszym bokiem konstrukcji stalowej.

ROZWIĄZANIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU:
1. FUNDAMENTY POD KONSTRUKCJĘ STALOWĄ
 przewiduje się stopy fundamentowe,
 fundamenty i ściany fundamentowe projektuje się jako nośne zgodnie z projektem konstrukcji,
 izolacje wodochronne: wszystkie elementy żelbetowe i betonowe, znajdujące się poniżej terenu należy podwójnie zaizolować środkiem przeciwwilgociowym.
2. FUNDAMENTY POD KONSTRUKCJĘ MUROWANĄ
 przewiduje się ławę fundamentową,
 fundamenty i ściany fundamentowe projektuje się jako nośne zgodnie z projektem konstrukcji,
 izolacje wodochronne: wszystkie elementy żelbetowe i betonowe, znajdujące się poniżej terenu należy podwójnie zaizolować środkiem przeciwwilgociowym.
3. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCJI STALOWEJ
 ściany zewnętrzne konstrukcji stalowej projektuje się z płyt warstwowych,
 płyty warstwowe wypełniane wełną szklaną o odporności ogniowej EI30.
4. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCJI MUROWANEJ
 ściany zewnętrzne konstrukcji murowanej projektuje się jako dwuwarstwowe z bloczków silikatowych o grubości 25 cm, ocieplane styropianem lub wełną mineralną grubości 15cm,
 ściany konstrukcji murowanej wykończone tynkiem silikonowym barwionym w masie w kolorze antracytowym RAL 7016 lub równoważnym.
5. PODŁOGI
 podłogi projektowane jako zaizolowana płyta betonowa,
 podłoga w części zaplecza sanitarno-szatniowego wykończona płytką gresową,
 podłogę zadaszenia stanowi nawierzchnia poliuretanowa boiska.
6. DACH
 dach projektowany w konstrukcji łukowej stalowej,
 poszycie dachu wykonane z blachy trapezowej, warstwy izolującej z wełny mineralnej oraz poszycia z membrany PVC.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
LP Parametr WARTOŚĆ JEDNOSTKA
1 Szerokość 24,8 m
2 Długość 53,2 m
4 Wysokość górnej krawędzi dachu 11,6 m
5 Kubatura 13 816,4 m³
6 Pow. użytkowa 1 196 m²
7 Pow. zabudowy 1 316 m²
8 Ilość kondygnacji 1
9 Geometria dachu łukowy

INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO
Budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje:
 instalacja elektryczna z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu,
 instalacja fotowoltaiczna,
 instalacja wodno-kanalizacyjna,
 instalacja centralnego ogrzewania i c.w.u. z pieca gazowego,
 instalacja wentylacji,
 instalacja odgromowa,
 instalację gazową ze zbiornikiem zewnętrznym podziemnym.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE
Boisko przeznaczone do gry w piłkę ręczną, siatkową oraz koszykówkę z polem gry o wymiarach 20,0 x 40,0 m. Wymiar boiska z uwzględnieniem wybiegów wynosi 24,0 x 44,0 m. Pola gry przeznaczone do uprawiania poszczególnych dyscyplin ograniczone są liniami o kolorach zróżnicowanych kolorach: niebieski dla piłki ręcznej, pomarańczowy dla siatkówki oraz fioletowy dla koszykówki. Linie o grubości 5 centymetrów.

WYPOSAŻENIE BOISKA
1. Zestaw do piłki ręcznej (1 komplet = 2 bramki)
 Bramka do piłki ręcznej aluminiowa, biało-niebieska,
 Siatki na bramki (oczko 10x10 cm), niebieskie.
2. Kosze do koszykówki (2 komplety = 4 kosze)
 Tablica do koszykówki laminowana, na ramie metalowej, konstrukcja metalowa podwieszana do elementów konstrukcyjnych zadaszenia boiska,
 Siatka do obręczy linowa.
3. Zestaw do siatkówki (1 komplet = 2 słupki)
 Słupki stalowe (siat., bad., ten.)
 Siatka do siatkówki linka górna stalowa, kolor czarny z antenkami,
4. Strzelnica laserowa (4 stanowiska),
5. Rozkładana na płycie boiska wykładzina ochronna wraz z mobilną sceną.

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE BUDYNKU
1. Strzelnica laserowa cztero-stanowiskową. W skład jej wyposażenia wchodzi:
• Oprogramowanie przeznaczone do strzelania z replik laserowych, zawierające 4 tory strzeleckie i powiązane z nimi tablice wyników monitorujące: czas, liczbę amunicji, liczbę punktów za ostatni strzał, dane strzelca.
• Projektor multimedialny – 1szt.
• Ekran projekcyjny 4:3, o szerokości 2,4 metra – 1szt.
• Kamera rejestrująca punkt trafienia wiązki lasera. – 1szt.
• Uchwyt do rzutnika – 1szt.
• Laptop: procesor 64-bitowy, 4 rdzeniowy, pamięć RAM 8GB, dysk twardy min.128 GB, karta graficzna min. 1650GTX – 1szt.
• System nagłośnieniowy – 1szt.
• Replika laserowa broni krótkiej z laserem bezbarwnym/czerwonym o wadze i wymiarach zbliżonych do oryginału – 2szt.
• Replika laserowa broni długiej z laserem bezbarwnym/czerwonym o wadze i wymiarach zbliżonych do oryginału – 2szt.
2. Wyposażenie szatni
Szafy metalowe z ławką - 8 szt.
• Szafa ubraniowa na ławce
• Szafa na podstawie z ławka i siedzisko drewniane. Szerokość modułu 3x 400 mm, całej szafy 1200 mm.
• 4x Nr kat.: 48050-32
• Wymiary: W 2090 x 1200 x G 500/815 mm
• Grubość blachy 0,8 mm, stabilna i wytrzymała konstrukcja, szerokość każdego modułu 400 mm, wewnątrz każdej skrytki drążek z 3 przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego. Drzwi metalowe z ogranicznikiem otwarcia do kata 90 stopni.
• Kolor: korpus i drzwi szary DB 703G,
Szafy metalowe z ławką pojedyncze 4 szt.
• Szafa ubraniowa na ławce
• Szafa na podstawie z ławka i siedzisko drewniane.1x Nr kat.: 48050-12
• Wymiary: W 2090 x 420 x G 500/815 mm
• Grubość blachy 0,8 mm, stabilna i wytrzymała konstrukcja, szerokość każdego modułu 400 mm, wewnątrz każdej skrytki drążek z 3 przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego. Drzwi metalowe z ogranicznikiem otwarcia do kata 90 stopni.
Kolor: korpus i drzwi szary DB 703G.
3. Scena mobilna składająca się z 36 segmentów o wymiarach 200 x 100 cm wraz z rozkładaną na płycie boiska wykładziną ochronną.
• Nogi podestów scenicznych aluminiowe w formie nóg teleskopowych pozwalających na płynną regulację wysokości podestów
• Wysokość ramy aluminiowej – 8cm
4. Siedziska
Dwa zestawy siedzisk polipropylenowych po 15 siedzisk

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
Podbudowa boiska projektowana jako zaizolowana płyta betonowa.
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy min.13 mm, przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. Nawierzchnia ma posiadać Certyfikat WA, Atest Higieniczny PZH i spełniać wymagania normy PN-EN 14877:2014
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:
• Atest PZH (wewnątrz/zewnątrz) lub dokument równoważny
• Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014
• Badania potwierdzających zgodność z normą DIN 18035-6:2021-08
• Badania reakcji na ogień (palność)
• Badania Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych dedykowane dla oferowanego systemu nawierzchni
• Badanie migracji określonych pierwiastków PN EN 71-3:2019
• Karta Techniczna nawierzchni z nazwą inwestycji potwierdzona przez producenta systemu
• Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona na podstawie Krajowej Oceny Technicznej
• Autoryzacja producenta systemu pu wystawiona w oryginale dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię

UTWARDZENIE TERENU
1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ-UTWARDZENIE CHODNIKÓW
Projekt przewiduje utwardzenie chodników z kostki betonowej jasnoszarej zgodnie z częścią graficzną projektu zagospodarowania terenu. Zastosowano kostkę betonową gr. 6cm o prostych narożach.

KOSTKA BETONOWA GR. 6CM:
Warstwy podbudowy:
W-wa ścieralna – kostka betonowa 6 cm
Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 20 cm

2. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ-UTWARDZENIE DROGI POŻAROWEJ

Projekt przewiduje utwardzenie drogi pożarowej z kostki betonowej ciemnoszarej, zastosowano kostkę betonową typu Holland fazowanej, zgodnie z częścią graficzną projektu zagospodarowania terenu. Zastosowano kostkę betonową gr. 8cm.

KOSTKA BETONOWA GR. 8CM:
Warstwy podbudowy:
W-wa ścieralna – kostka betonowa 8 cm
Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 20 cm

UWAGA: nawierzchnia o wymaganej nośności jak dla drogi pożarowej -przystosowana do przejazdu pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni min 100 kN ograniczona niskimi krawężnikami najazdowymi.

NASADZENIA
Projekt przewiduje nasadzenia ozdobne przy budynku na nawierzchni z trawy naturalnej, oraz nasadzenia:
 klon zwyczajny o minimalnym obwodzie pnia drzewa na wysokości metra: 12 [cm] w ilości 2 sztuk.
Ponad to, należy przewidzieć wykonanie trawnika na pozostałym, niezagospodarowanym obszarze terenu objętego opracowaniem. Uwaga: ilość trawnika należy zweryfikować na etapie budowy – [po zakończeniu prac].

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: projekt budowlano - wykonawczy, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 9 do SWZ –dokumentacja techniczna do niniejszego SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45262300-4 - Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45261300-7 - Kładzenie zaprawy i rynien

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

39100000-3 - Meble

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana oferentom będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uzyskała w sumie największą ilość punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.
Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą punktację po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych w ramach każdego z podanych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż w wysokości: 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100);

4.Zdolność techniczna lub zawodowa:

4.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1) robotę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robocie stanowiącej przedmiot zamówienia tj.:

• robotę budowlaną polegającą na budowie budynku/obiektu o kubaturze brutto min. 2000 m3;

W przypadku, gdy wykazywane roboty budowlane, są częścią większego zamówienia dotyczącego szerszego zakresu robót, należy podać w wykazie robót budowlanych tylko informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku.

4.2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie min. (1) jedną osobą która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika budowy zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

• konstrukcyjno-budowlanej

lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). tj. osobą/ami której/ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

oraz zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),
odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu wykazania spełniania warunku dot. sytuacji ekonomicznej:

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia

2) W celu wykazania spełniania warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej:

- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100);

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

2.1. pieniądzu;

2.2. gwarancjach bankowych;

2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;

2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

3. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank PKO BP S.A. nr konta:

25 1020 2313 0000 3902 0518 3068

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, gdy wpływ środków na rachunek zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert.

Zaleca się w tytule wpłaty wpisać:
„wadium: ZBM.271.07.2024”
lub
„wadium: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach”

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
Pełnomocnictwo, może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (rozdział XVI SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 16 załącznika nr 10 do SWZ - projektowane zapisy umowne
1. Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy.
2. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy w przypadku:
1) zmianie ulegną przepisy, które niosą za sobą zmianę stawki podatku VAT – zmianie ulega odpowiednio wynagrodzenie brutto,
2) wystąpienia wyjątkowo nieprzyjaznych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującą technologią i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, potwierdzonych przez osobę nadzorującą reprezentującą Zamawiającego – zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy o czas wystąpienia wyjątkowo nieprzyjaznych warunków atmosferycznych,
3) działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum zwłoki w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej – zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy o czas występowania siły wyższej,
4) zaistnienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót, tj. kolizji z robotami prowadzonymi równolegle np. w sąsiedztwie placu budowy, uniemożliwiającymi prowadzenie robót – zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy o czas występowania kolizji uniemożliwiających wykonanie robót objętych przedmiotem umowy.
5) powstania sytuacji wywołanych przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej zmiany, nie powodującej zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.
6) zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla zamawiającego, przy zachowaniu nie pogorszonych standardów jakościowych.
7) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub zmiany zakresu prac powierzonego podwykonawcy.
8) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robót lub wprowadzenia nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 lub w art. 109 ust. 1 ustawy, wskazane w SWZ. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.
9) zmiany obowiązujących przepisów jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
10) braku możliwości wykonywania umowy z uwagi na okoliczności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o wpływie w/w okoliczności na termin wykonania zamówienia wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na ich potwierdzenie).
Pozostałe warunki zmiany umowy określa załącznik nr 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-12 12:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć zgodnie z instrukcją „Oferty, wnioski i prace konkursowe” udostępnioną na Platformie e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-12 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

"Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich" – OLIMPIA 2023.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.