eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Annopol › Świadczenie usług asystenckich dla dwunastu uczestników Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla jednostek samorządu terytorialnego".

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług asystenckich dla dwunastu uczestników Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla jednostek samorządu terytorialnego”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.3.) Oddział zamawiającego: OPS Annopol

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830243533

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Leśna 2

1.5.2.) Miejscowość: Annopol

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-235

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 861 34 04

1.5.8.) Numer faksu: 15 861 34 04

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@annopolops.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.annopolops.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług asystenckich dla dwunastu uczestników Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla jednostek samorządu terytorialnego”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b02f0e0f-d259-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217544

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 3) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 4) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 5) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 6) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 7) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 8) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 9) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 10) ustawy

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b02f0e0f-d259-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem odbywa się przy użyciu platformy: https://ezamowienia.gov.pl/pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: sekretariat@annopolops.pl .
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do komunikacji z Wykonawcami: Ewa Opoka, tel. 15 8613404.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie https://ezamowienia.gov.pl/
4. Instrukcje dotyczące przygotowania oraz składania ofert znajdują na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się̨ datę ich przekazania za pomocą narzędzia elektronicznego.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami,
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na stronie https://ezamowienia.gov.pl/
7. Zamawiający ustanawia następujące wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące wysyłania i odbierania dokumentów elektroniczny oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, a także specyfikacji połączenia, formatów przekazywanych danych oraz zasad kodowania i sposobu oznaczania czasu ich przekazania:
• maksymalny rozmiar plików lub spakowanych plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB;
• dopuszczalny format plików to: .doc, docx, odt, pdf, xls.;
• dopuszczalny format kompresji to: zip7, rar.;
• niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 56 KB/s;
b. komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/ Windows 10 lub iOS; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7/ Windows 8 przeglądarka MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z obsługą Active X lub dla systemów operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przeglądarka Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 przeglądarka MS Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub FireFox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit;
c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Chrome; Mozilla, FireFox, Safari;
d. podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę;
• dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a. dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES;
b. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem;
• w przypadku podpisywania dokumentów podpisem zewnętrznym – Wykonawca spakuje pliki (podpis + dokument) w jedno archiwum (zamawiający dopuszcza formaty .zip, .7z, RAR) i spakowany plik umieści na Platformie e- Zamawiający;
• inne dopuszczalne formaty podpisów: Wykonawcy nieposiadający kwalifikowanego podpisu elektronicznego, ofertę lub oświadczenia lub dokumenty podpisują podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
• zamawiający udostępnia link umożliwiający podpisanie dokumentów przy użyciu podpisu zaufanego: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2024/PZP/OPS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenckich na rzecz 12 uczestników Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy możliwość zamówienia w ramach „prawa opcji” dodatkowej, nie większej niż 881 liczby godzin.
2. Warunki skorzystania z opcji:
a) skorzystanie z opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy oraz pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w budżecie Zamawiającego;
b) Zamawiający ma prawo skorzystać z opcji wielokrotnie w ramach wskazanego zakresu;
c) Zamawiający poinformuje Wykonawcę pismem o skorzystaniu z uprawnienia, wskazując jego zakres, brak stosownego pisma świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części.
3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji opcji na warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy.
4. Zamówienia zrealizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem zamawiającego. Z tytułu nie zastosowania opcji wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia finansowe ani prawne.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2024-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu:
1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
• zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
• uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
• sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez osoby o minimum średnim wykształceniu, posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta, lub co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 do SWZ).
4. Zamawiający nie określa warunku dotyczącego minimalnej liczby osób, którymi będzie musiał
dysponować dla celów realizacji zamówienia Wykonawca, wskazuje jednakże na fakt, iż musi ona umożliwiać należytą realizację zadań o średniomiesięcznym wymiarze równym 518 godzin.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W niniejszym postępowaniu:
1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
• zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
• uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
• sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez osoby o minimum średnim wykształceniu, posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta, lub co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 do SWZ).
4. Zamawiający nie określa warunku dotyczącego minimalnej liczby osób, którymi będzie musiał
dysponować dla celów realizacji zamówienia Wykonawca, wskazuje jednakże na fakt, iż musi ona umożliwiać należytą realizację zadań o średniomiesięcznym wymiarze równym 518 godzin.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ośrodek Pomocy Społecznej Annopol

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-14 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.