eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świecie › Wymianę pokrycia dachowego na budynku I LO w ŚwieciuOgłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymianę pokrycia dachowego na budynku I LO w Świeciu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT ŚWIECKI I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000228335

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gimnazjalna, 3

1.5.2.) Miejscowość: Świecie

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jakubik.a@oswiata.csw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://1lo-swiecie.home.pl/news.php

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymianę pokrycia dachowego na budynku I LO w Świeciu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49319077-d247-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217406

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00580214/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wymiana pokrycia dachowego na budynku I LO w Świeciu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje zawarto w Rozdziale XII Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Kluazulę RODO zawarto w Rozdziale II Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZEA.251.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę pokrycia z gontu bitumicznego na blachę stalową na rąbek, wraz z częściową wymianą deskowania i elementów konstrukcji dachu. Projektuje się wzmocnienie krokwi w miejscu okapu, do lica ściany zewnętrznej, w celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych oraz montażu orynnowania budynku. Należy wykonać również wymianę istniejących wyłazów dachowych.
W miejscu wymiany konstrukcji drewnianej należy zdemontować obudowę z płyt g.-k na ruszcie stalowym wraz z izolacją cieplną i przeciwwilgociową oraz wykonać ją na nowo. Na attykach projektuje się wymianę istniejących obróbek z blachy stalowej. Zadanie przewiduje także wymianę wszystkich obróbek blacharskich oraz wymianę instalacji odgromowej, na powierzchni dachu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

98395000-8 - Usługi ślusarskie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (A) – waga kryterium 60 %;
2) Okres udzielonej gwarancji i rękojmi (B) – waga kryterium 40%.
2. Zamawiający dokona oceny ofert wg następującego wzoru:
Pc = A + B
Pc – wartość punktowa badanej oferty
3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (A) – waga 60%
maksymalna ilość punktów wynosi 60
cena najniższa brutto*
A = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
UWAGA:
a) podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Okres udzielonej gwarancji i rękojmi (B) – waga 40%
maksymalna ilość punktów wynosi 40

deklarowany okres gwarancji
i rękojmi badanej oferty
B = x 100 pkt x 40%
najdłuższy okres gwarancji
i rękojmi
UWAGA:
a) minimalny wymagany termin gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące, natomiast maksymalny, punktowany termin gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy;
b) w przypadku niewpisania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym żadnego terminu gwarancji i rękojmi lub krótszego niż 24 miesiące, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin 24-miesięczny;
c) w przypadku wpisania terminu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty jak dla terminu 60-miesięcznego, natomiast do umowy wpisze jako obowiązujący termin gwarancji i rękojmi faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli dostarczy dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł (słownie złotych: pięćset tysięcy złotych 00/100) tego ubezpieczenia wraz dokumentem potwierdzającym opłacenie ubezpieczenia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału
w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) posiada doświadczenie zawodowe tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował co najmniej:
jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu/wymianie pokrycia dachowego
o wartości nie mniejszej niż 400 tys. złotych brutto oraz przedstawi dowody, że robota ta została wykonana należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone.

Jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej wykaże się realizacją robót, których wartość wyrażona zostanie w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dokona przeliczenia wskazanej wartości według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia (ogłoszenia) postępowania.

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia, t.j. co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie
w pełnieniu funkcji kierownika budowy,
- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji pod warunkiem, że osoba łącząca funkcje spełnia wszystkie warunki dla danej funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o oddzielenia zamówienia publicznego obejmują:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka karnego
- sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275),
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
4) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 108 ust.1 pkt 3 i 6 ustawy Pzp.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej obejmują:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – Załącznik nr 5 do SWZ;
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 6 do SWZ;
3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. W przypadku braku potwierdzenia w samym dokumencie ubezpieczenia faktu jego opłacenia, Wykonawca dołącza dokument potwierdzający opłacenie tego ubezpieczenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy - Załącznik nr do SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 4 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie, z którego wynika które roboty wykonują poszczególni Wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp;
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
5) notatkę służbową z wizji lokalnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy
z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w szczególności:
1) zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp;
2) zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, tj.:
a) zmiana wynagrodzenia będzie możliwa w przypadku wzrostu kosztów związanych z realizacją zamówienia o co najmniej 20% w stosunku do kosztów obowiązujących w dniu otwarcia ofert,
b) wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów związanych
z realizacją zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowej kalkulacji kosztów wraz z wykazaniem ich wpływu na koszty realizacji zamówienia,
c) poziom wzrostu kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz zmiana wysokości wynagrodzenia zostaną ustalone na podstawie wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, odpowiednio, na dzień otwarcia ofert oraz dzień wprowadzenia zmiany do umowy.
d) waloryzacja powodująca zmniejszenie lub zwiększenie cen przyjętych w umowie może być dokonana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, zgłoszony pisemnie nie wcześniej niż po 3 miesiącach obowiązywania umowy i nie częściej niż raz na
6 miesięcy,
e) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 5 % wartości wynagrodzenia. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od miesiąca następnego, po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
f) przez zmianę kosztów rozumie się wzrost, jak i obniżenie, względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
g) w przypadku zmiany wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy,
h) każda ze stron ma prawo do jednokrotnej waloryzacji na swoją korzyść.
i) w przypadku braku porozumienia co do ceny materiałów lub braku akceptacji dla proponowanej zmiany, Strony mogą umowę rozwiązać za porozumieniem stron lub za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia,
j) zastrzega się, iż w okresie wypowiedzenia obowiązywać będą dotychczasowe ceny,
k) okres wypowiedzenia liczy się od miesiąca następnego, w którym wypowiedzenie nastąpiło;
3) zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy jest spowodowana:
a) zawieszeniem/wstrzymaniem robót przez Zamawiającego/inspektora nadzoru,
b) wystąpieniem siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację przedmiotu zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy, działania wojenne.,
c) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań, związanych
z prowadzeniem robót;
d) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wówczas termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu
w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności;
e) czasem przestojów zarządzonych przez dyrektora Szkoły;
f) wystąpieniem opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
Zmiany umowy zostały opisane w § 14 Projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.