eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala prowadzonego przez Centrum Medyczne "Żelazna" sp. z o.o. 53-W-U-02-2024

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala prowadzonego przez Centrum Medyczne "Żelazna" sp. z o.o. 53-W-U-02-2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Medyczne "Żelazna" sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012103423

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żelazna 90

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-004

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.kazanowska@szpitalzelazna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalzelazna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala prowadzonego przez Centrum Medyczne "Żelazna" sp. z o.o. 53-W-U-02-2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b035ce7-d23c-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217330

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z elektronicznej platformy zakupowej eb2b określa Regulamin Platformy(dostępny pod adresem internetowym https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.,
ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa, adres strony internetowej: www.szpitalzelazna.pl,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem mailowym: iod@szpitalzelazna.pl, tel. 22 25 59 801,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t. j.), dalej „ustawa Pzp” lub „ustawa p.z.p.”,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzję nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.,
ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa, adres strony internetowej: www.szpitalzelazna.pl,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem mailowym: iod@szpitalzelazna.pl, tel. 22 25 59 801,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t. j.), dalej „ustawa Pzp” lub „ustawa p.z.p.”,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzję nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 53-W-U-02-2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowe wyżywienie hospitalizowanych pacjentów Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., poprzez świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowywania, na bazie kuchni Wykonawcy i dostarczania gotowych posiłków
w wyznaczonym czasie i miejscu do siedziby Zamawiającego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 – Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 55520000-1 – usługa dostarczania posiłków lub 55321200-0 – usługa dowożenia posiłków,
55321000-6 – usługa przygotowania posiłków, 55400000-4 – usługa podawania napoi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 5. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług o wartości max. 10% szacunkowej wartości brutto zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca zgodnie z art. 57 ustawy Prawo zamówień publicznych, który nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zgodnie z art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące warunki udziału w postepowaniu dotyczące:
a. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Wykonawca musi wykazać się posiadaniem aktualnej decyzji właściwego miejscowo (pod względem lokalizacji zakładu przygotowującego posiłki) organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającej, że:
• obiekt spełnia wymagania konieczne do zapewnienia higieny w procesie produkcji
i w obrocie środkami spożywczymi oraz do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów w zakresie produkcji żywności, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu
z żywnością lub obrotem nimi;
• Wykonawca może produkować i obracać żywnością, czyli wykonywać i dostarczać posiłki na zewnątrz - dokument musi zawierać zezwolenie na prowadzenie żywienia zbiorowego
i realizację usługi w systemie cateringowym.
b. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
• dysponuje lub będzie dysponował lokalem kuchennym – kuchnia główna, zlokalizowanym
w odległości nie większej niż 50 kilometrów od siedziby Zamawiającego;
• lokal kuchenny wyposażony w niezbędne urządzenia zapewniające przygotowanie posiłków spełnia wymogi do świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem;
• dysponuje lub będzie dysponował zastępczym lokalem kuchennym (na wypadek awarii kuchni głównej) spełniającym wymagania sanitarne potwierdzone odpowiednią opinią, że lokal kuchenny wyposażony w niezbędne urządzenia zapewniające przygotowanie posiłków spełnia wymogi do świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem. Zastępczy lokal kuchenny powinien znajdować się w odległości zbliżonej do lokalizacji kuchni głównej względem siedziby Zamawiającego (nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego) – tak aby realizacja zamówienia przebiegała jak realizacja posiłków sporządzanych w kuchni głównej;
• dysponuje lub będzie dysponował: środkami transportu, wykorzystywanymi do realizacji zamówienia oraz dokumentem potwierdzającym dopuszczenie ww. środków do przewozu żywności wydanym przez odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi środkami;
• dysponuje lub będzie dysponował zastępczym środkiem transportu używanym w przypadku awarii podstawowego środka transportu wykorzystywanym do realizacji zamówienia oraz dokumentem potwierdzającym dopuszczenie ww. środków do przewozu żywności wydanym przez odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne wraz z informacją o podstawie dysponowania tym środkiem;
• dysponuje lub będzie dysponował (i na jakiej podstawie) co najmniej:
- 2 kucharzami, z minimum 3 letnim doświadczeniem w pracy na tożsamym stanowisku,
w zakresie świadczenia usługi zbiorowego żywienia pacjentów w szpitalach specjalistycznych lub ginekologiczno-położniczych, posiadających aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych wraz z oświadczeniem Wykonawcy, iż zostali oni przeszkoleni
z przestrzegania zasad BHP w tym z higieny rąk;
- 2 dietetykami posiadającymi odpowiednie uprawnienia oraz aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, z minimum 3 letnim doświadczeniem w układaniu diet dla pacjentów placówek medycznych wraz z oświadczeniem Wykonawcy, iż zostali oni przeszkoleni z przestrzegania zasad BHP w tym z higieny rąk;
- 2 kierowcami posiadającymi odpowiednie uprawnienia oraz aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych z minimum 3 letnim doświadczeniem w pracy na stanowisku kierowcy wraz z oświadczeniem Wykonawcy, iż zostali oni przeszkoleni z przestrzegania zasad BHP w tym z higieny rąk.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać, zgodnie z załącznikiem nr 4, w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Wykonawca, polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, winien przedłożyć dokumenty wskazane w rozdz. VIII pkt. 1 SWZ dotyczące tych podmiotów.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy Pzp, przewidziane w niniejszym postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, spełniania warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert– zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
2. Wykonawca przygotowując oświadczenie wypełnia „Oświadczenie Wykonawcy” – w zakresie informacji dotyczących przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć kopię:
• aktualnej decyzji właściwego miejscowo (pod względem lokalizacji zakładu przygotowującego posiłki) organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającej, że:
- obiekt spełnia wymagania konieczne do zapewnienia higieny w procesie produkcji
i w obrocie środkami spożywczymi oraz do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów w zakresie produkcji żywności, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub obrotem nimi;
- Wykonawca może produkować i obracać żywnością, czyli wykonywać i dostarczać posiłki na zewnątrz - dokument musi zawierać zezwolenie na prowadzenie żywienia zbiorowego i realizację usługi w systemie cateringowym.
b) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć:
• wykaz narzędzi – środków transportu zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ: zawierający informację o pojazdach wykorzystywanych do realizacji zamówienia oraz odpowiednie zaświadczenie/dokument potwierdzający dopuszczenie ww. środków do przewozu żywności wydany przez odpowiednie służby sanitarno - epidemiologiczne wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi pojazdami, a także oświadczenie o dysponowaniu zastępczym środkiem transportu używanym w przypadku awarii podstawowego środka transportu wraz z odpowiednim zaświadczeniem dopuszczającym środek ten do przewozu żywności, wydanym przez odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne oraz z informacją o podstawie dysponowania tym środkiem,
• wykaz osób zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ potwierdzający, że Wykonawcy dysponuje minimum:
- 2 kucharzami, z minimum 3 letnim doświadczeniem w pracy na tożsamym stanowisku, w zakresie świadczenia usługi zbiorowego żywienia pacjentów w szpitalach specjalistycznych lub ginekologiczno-położniczych, posiadających aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych;
- 2 dietetykami posiadającymi odpowiednie uprawnienia oraz aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, z minimum 3 letnim doświadczeniem w układaniu diet dla pacjentów placówek medycznych;
- 2 kierowcami posiadającymi odpowiednie uprawnienia oraz aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych z minimum 3 letnim doświadczeniem w pracy na stanowisku kierowcy wraz z oświadczeniem Wykonawcy, iż zostali oni przeszkoleni z przestrzegania zasad BHP w tym z higieny rąk.
• wykaz urządzeń technicznych potwierdzający, że Wykonawca dysponuje zasobem lokalowym (lokal kuchenny – kuchnia główna oraz lokal zastępczy), zgodnie z załącznikiem nr 7 zawierający informację o podstawie dysponowania tym zasobem.
5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 4.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,
o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmian do umowy innych niż zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 6, na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie, która może obejmować w zakresie dozwolonym przez prawo:
1) obniżenia ceny netto usługi;
2) przedłużenia okresu trwania umowy nie dłużej jednak niż o 3 miesiące, w przypadku gdy przed upływem terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpana wartościowo.
2. Zmiany umowy wskazane w ust. 1 mogą wynikać z:
1) zmiany organizacyjnej leżącej po stronie Zamawiającego;
2) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;
3) konieczności uwzględnienia zmian wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
3. Zmiany cen jednostkowych, mogą nastąpić w szczególności w przypadku:
1) zmiany stawki podatku VAT – w takim przypadku zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian;
2) zmiany cen urzędowych;
- jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego.
4. Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o potrzebie dokonania zmiany ceny jednostkowej towaru w formie pisemnej pod rygorem nieważności zmiany, natychmiast po powzięciu wiadomości o zaistnieniu przesłanki takiej zmiany określonej w ust. 3. uzasadniając tę potrzebę, w tym udowadniając zaistnienie przesłanki do zmiany ceny jednostkowej.
5. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.