eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › "Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Gminy Wałbrzych i jej jednostek organizacyjnych (II)"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Gminy Wałbrzych
i jej jednostek organizacyjnych (II)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wałbrzych

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Wałbrzychu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718490

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: plac Magistracki 1

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.walbrzych.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.walbrzych.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,152740,aa33a897f53e7ed8ea4a7d531e7139c6.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8862588515

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@mzuk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzuk.com.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Gminy Wałbrzych
i jej jednostek organizacyjnych (II)”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8752398f-aafb-11ee-a681-52fe4aa7189e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217240

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00010754

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.8.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem materiałów biurowych dla Gminy Wałbrzych i jej jednostek organizacyjnych w Wałbrzychu. Przedmiot zamówienia pod względem jakościowym i ilościowym określono w załączniku nr 1a do niniejszej SWZ. Miejsca dostawy wskazano w załączniku do Projektu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 550421,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 556563,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 550421,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Techniki Biurowej Infobiuro Bis Natasza Chyb

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8511118014

7.3.3) Ulica: ul. Mickiewicza 41

7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych

7.3.5) Kod pocztowy: 58-300

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 550421,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Pozostali Zamawiający:
3. Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1 /886-00-02-416
4. Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., 58-304 Wałbrzych, ul. Andersa 48 /886-26-08-287
5. Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu, 58-304 Wałbrzych, ul. Piotra Wysockiego 29 /886-30-30-
991
6. Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjnym AQUA – ZDRÓJ Sp. z o.o., 58-304 Wałbrzych, ul. Ratuszowa 6 /886-28-
88-016
7. Muzeum Porcelany, 58-300 Wałbrzych, ul. 1 Maja 9 /886-11-19-698
9. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Pod Atlantami”, 58-300 Wałbrzych, Rynek 9 /886-27-39-109
10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych /886-25-84-003
11. Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, 58-300 Wałbrzych, ul. Matejki 1 /886-25-84-003
12. Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha, 58-300 Wałbrzych, ul. Matejki 3 /886-25-84-003
13. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, 58-303 Wałbrzych, ul. Moniuszki 118 /886-25-84-003
14. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, 58-300 Wałbrzych, ul. Matejki 7 /886-25-84-003
15. Zespół Żłobków Samorządowych Nr 1 – Żłobek Samorządowy nr 3, 58-303 Wałbrzych, ul. Niepodległości 15, Żłobek
Samorządowy nr 7, 58-301 Wałbrzych, ul. Truskawiecka 21 /886-25-84-003
16. Zespół Żłobków Samorządowych nr 2 – Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 2, 58-316 Wałbrzych, ul. Kasztelańska 7,
Żłobek Samorządowy nr 5, 58-309 Wałbrzych, ul. Z. Nałkowskiej 4a /886-25-84-003
17. Zespół Żłobków Samorządowych nr 3 - Żłobek Samorządowy Nr 4, 58-316 Wałbrzych ul. Giserskiej 7, Żłobek
Samorządowy Nr 6 58-316 Wałbrzych ul. Hetmańska 5 /886-25-84-003
18. Żłobek Samorządowy nr 8, 58-307 Wałbrzych, ul. Sosnowa 25A /886-25-84-003
19. PS nr 17 z OIiS, ul. Hirszfelda 15, 58-309 Wałbrzych, ul. Sosnowa 25A, 58-307 Wałbrzych /886-25-84-003
20. ZPS Nr 1 – Przedszkole Samorządowe Nr 8, 58-316 W-ch, ul. Grodzka 13, Przedszkole Samorządowe Nr 14, 58-316
W-ch, ul. Kasztelańska 7 /886-25-84-003
21. ZSP nr 1, 58-305 Wałbrzych, ul. 1 Maja 105 /886-25-84-003
22. ZSP nr 2, 58-300 Wałbrzych, ul. Królewiecka 7 /886-25-84-003
23. ZSP nr 3, 58-302 Wałbrzych, ul. Chałubińskiego 13 /886-25-84-003
24. ZSP nr 4, 58-302 Wałbrzych, ul. 11 Listopada 75 /886-25-84-003
25. ZSP nr 5, 58-300 Wałbrzych, ul. Limanowskiego 12 /886-25-84-003
26. ZSP nr 6, 58-316 Wałbrzych, ul. Grodzka 71 /886-25-84-003
27. ZSP nr 7, 58-309 Wałbrzych, ul. Dunikowskiego 39 /886-25-84-003
28. ZSP nr 8, 58-303 W-ch, ul. Poznańska 8 /886-25-84-003
29. PSP nr 2, 58-304 W-ch, ul. Wańkowicza 13 /886-25-84-003
30. PSP nr 6 , 58-304 W-ch, ul. Andersa 50 /886-25-84-003
31. PSPS nr 10, 58-306 W-ch, ul. Ogrodowa 5A /886-25-84-003
32. PSP nr 15, 58-309 W-ch, ul. Hirszfelda 1 /886-25-84-003
33. PSP nr 23, 58-301 W-ch, ul. Struga 3 /886-25-84-003
34. PSP z OI nr 26, 58-316 W-ch, ul. Palisadowa 48 /886-25-84-003
35. PSP nr 28, 58-300 W-ch, Al. Wyzwolenia 43 /886-25-84-003
36. I LO, 58-301 W-ch, ul. Paderewskiego 17 /886-25-84-003
37. II LO, 58-300 W-ch, Al. Wyzwolenia 34 /886-25-84-003
38. III LO, 58-305 W-ch, ul. Jordana 4 /886-25-84-003
39. IV LO, 58-309 W-ch, ul. Sokołowskiego 75 /886-25-84-003
40. ZS nr 5, 58-306 W-ch, ul. Ogrodowa 2a /886-25-84-003
41. ZS nr 7, 58-308 W-ch, ul. Kłodzka 29 /886-25-84-003
42. ZSP „Energetyk”, 58-300 W-ch, Al. Wyzwolenia 5 /886-25-84-003
43. ZSZS, 58-300 W-ch, ul. Mickiewicza 24 /886-25-84-003

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.