eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mszczonów › "Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku w Mszczonowie"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku w Mszczonowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mszczonów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148609

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Piłsudskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Mszczonów

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-320

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 46 858 28 20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.miejski@mszczonow.pl lub zamowienia.publiczne@mszczonow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.mszczonow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku w Mszczonowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17a45cb6-d22e-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217149

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00574743/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mszczonow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym
składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp odbywa
się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji
elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze
zm.).
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
//platformazakupowa.pl/pn/mszczonow
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mszczonow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem platformazakupowa.pl
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: platformazakupowa.pl
5. Pozostałe informacje zostały określone w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzule informacyjna - na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz podstawie art. 14 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”- zostały zamieszczone na końcu SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.1.8.2024.SG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji zadania „Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku w Mszczonowie”, które jest ujęte w Programie rewitalizacji miasta Mszczonowa, planowane jest nadanie właściwego dla miejsca charakteru, funkcjonalnego i reprezentacyjnego miejsca, jakim jest główny plac w mieście znajdujący się przed ratuszem, gdzie mieści się Urząd Miejski. Obszar inwestycji obejmuje działki o nr ew. 1995,602,603 obręb 0001 Mszczonów, łączna powierzchnia zagospodarowania placu to ok. 4365 m2. Miejsce to ze względu na swą historyczną przeszłość objęte będzie nadzorem archeologicznym. W ramach przebudowy placu planowane są działania, które pozwolą na zachowanie elementów historycznych, jak rekonstrukcja studni ze szklaną pokrywą i podświetleniem. W ramach zadania planowane jest również: odzyskanie części utwardzonego terenu na zieleń z nasadzeniem drzew, krzewów, roślin cebulowych, trawników wraz z nawodnieniem terenów zielonych, wykonanie oświetlenia placu w tym architektonicznego z wyeksponowaniem zieleni i elementów małej architektury oraz odzyskanie wody opadowej z terenów utwardzonych i po podczyszczeniu wykorzystanie do nawadniania powstałych terenów zielonych. W ramach zapewnienia mikroklimatu przestrzeni publicznej planowana jest fontanna w formie prostopadłościennej granitowej wąskiej bryły z wydrążonym środkiem, z której będzie wylewała się woda po ścianach bryły pracująca w obiegu zamkniętym. Teren placu będzie zagospodarowany również na miejsca parkingowe, które z racji funkcjonowania urzędu są konieczne, gdzie znajdą się oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi. Główne wejście do urzędu przez plac od przystanku autobusowego będzie miało charakter reprezentacyjny w zieleni wraz z elementami małej architektury jak ławki, kosze, stojaki dla rowerów, trejaże na rośliny pnące. W ramach przebudowy zostanie zmieniony układ drogowy na drogę jednokierunkową, przy której zlokalizowane będą miejsca postojowe, punktowa zieleń oraz przystanek autobusowy.
UWAGA: Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania toalety publicznej, jednak obejmuje wykonanie niezbędnych podłączeń elektrycznych i wodociągowych i kanalizacyjnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis oceny ofert szczegółowo określa SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.4 zdolności technicznej lub zawodowej: W celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca musi wykazać, że:
1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na:
a) Budowie lub przebudowie parkingu z kostki brukowej lub drogi z kostki brukowej lub chodnika z kostki brukowej, o wartości robót min. 700.000,00 złotych;
2) Dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji zamówienia tj.:
a) kierownikiem robót drogowych (co najmniej 1 osobą):
- posiadającym uprawnienia budowlane wydane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- posiadającym min. 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót i/lub inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej;
- posiadającym doświadczenie w kierowaniu robotami lub nadzorowaniu robót przy co najmniej jednej budowie lub przebudowie parkingu z kostki brukowej lub drogi z kostki brukowej lub chodnika z kostki brukowej, o wartości robót min. 700.000,00 złotych;
b) kierownikiem robót sanitarnych (co najmniej 1 osobą):
- posiadającym uprawnienia budowlane wydane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- posiadającym min. 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót i/lub inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnej
- posiadającym doświadczenie w kierowaniu robotami lub nadzorowaniu robót przy co najmniej:
 jednej budowie lub przebudowie sieci wodociągowej lub przyłączy wodociągowych, o wartości robót min. 50.000,00 złotych;
 jednej budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej, o wartości robót min. 100.000,00 złotych;
c) kierownikiem robót elektrycznych (co najmniej 1 osobą):
- posiadającym uprawnienia budowlane wydane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- posiadającym min. 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót i/lub inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych;
d) kierownikiem robót konstrukcyjno – budowlanych (co najmniej 1 osobą):
- posiadającym uprawnienia budowlane wydane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- posiadającym min. 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót i/lub inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
- posiadającym doświadczenie w kierowaniu robotami lub nadzorowaniu robót przy co najmniej jednej budowie lub przebudowie obiektu budowlanego o konstrukcji żelbetowej.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierowników robót branż wymienionych powyżej pod warunkiem spełniania przez daną osobę wymagań w zakresie uprawnień i doświadczenia dla każdej z tych funkcji.
3. Osoby (kierownicy robót), skierowane do realizacji zamówienia, powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą i fachową znajomością języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
4. Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 lipca 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 334).
5. W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem, a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale IX SWZ - załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie należy przedłożyć również dla podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby – odpowiednio załącznik 4a do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 5 do SWZ;
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– załącznik nr 6 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) oświadczenie o których mowa w Rozdziale XII ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy) (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Formularza oferty.);
3) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie załączonych do SWZ przedmiarów (Załącznik nr 9 do SWZ).
4) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.) ;
5) dokumenty, z których wynika prawo do działania w imieniu Wykonawcy;
- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
- odpowiednie pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy): szczegółowo opisane w SWZ
6) Wykonawca jest zobowiązany poinformować zamawiającego – wskazuje to w formularzu ofertowym lub odrębnym oświadczeniem (informację wykonawca załącza do oferty) - czy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.
7) Wykaz dotyczący rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy).
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r (Dz. U z 2023 r., poz. 1497 t.j.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Formularza oferty.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mszczonow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Pzp.
2. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis
bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
3. Wszelkie szczegółowe i dodatkowe informacje zostały określone w SWZ.
4. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części:Zadanie pn. „Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku w Mszczonowie” jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo finansowe Gminy, aby zapobiec potencjalnym trudnościom, które mogą się pojawić w przypadku podziału zamówienia na części, powodując ostatecznie brak możliwości skorzystania z dofinansowania promesy, postanowił nie dokonywać podziału zamówienia na części.
Podział zamówienia na części, przy założeniu unieważnienia jednej z części i przy założeniu konieczności wszczęcia kolejnego postępowania obejmującego unieważnioną cześć może oznaczać utratę dofinansowania dla całości projektu. Ponadto zgodnie z warunkami programu Zamawiający może podpisać umowę z wykonawcą dopiero po uzyskaniu promesy, a więc kiedy nie dojdzie do wyboru wykonawcy we wszystkich częściach Zamawiający nie może zawrzeć umów z pozostałymi, aby nie utracić dofinansowania. Ustawa Pzp nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania z uwagi na nierozstrzygnięcie wszystkich części w tym samym czasie. W ostateczności mogłoby dojść do sytuacji konieczności zawarcia umowy na wcześniej wybrane części i ich realizacji pomimo braku środków z dofinansowania. Podział zamówienia powodowałby ryzyko, w którym unieważnienie jednej części postępowania zagroziłoby realizacji całego zamówienia, nawet w zakresie zawartych już umów, których źródłem finansowania jest promesa.
Otrzymane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład uprawnia Zamawiającego do wystąpienia o płatność w określonych ilościach i określonym procencie w odniesieniu do całości zadania. Podział zamówienia na części i koordynacja umów zawartych z większą liczbą wykonawców, a w tym ewentualne opóźnienia, skutkowały by brakiem możliwości rozliczenia zgodnie z wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto realizacja całości przedmiotu przez jednego wykonawcę zmniejsza koszty zaplecza budowy i pozwala na lepszą koordynację robót, co może wpłynąć na korzystniejszą ofertę wykonawcy.
Ponadto ewentualny podział zamówienia na mniejsze części spowoduje występowanie kilku odrębnych a sąsiadujących frontów robót oraz rozmycie się odpowiedzialności i doprowadzi do prób przenoszenia odpowiedzialności pomiędzy wykonawcami poszczególnych części. Wykonawcy mogliby uniknąć odpowiedzialności z uwagi na trudności w ustaleniem przyczyn wadliwie wykonanych robót np. zapadnięć po wykonaniu instalacji podziemnych (sieci wodociągowych).
Ponadto przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 dyrektywy UE 2014/24/UE i zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw — zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z treścią motywu 78 w/w dyrektywy, Instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu.
Zamawiający określił minimalne warunki udziału w postępowaniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.