eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuszów Narodowy › "Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie gminy Tuszów Narodowy w roku 2023 i 2024 na podstawie zakupu biletów miesięcznych imiennych"Ogłoszenie z dnia 2023-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie gminy Tuszów Narodowy w roku 2023 i 2024 na podstawie zakupu biletów miesięcznych imiennych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tuszów Narodowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581933

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tuszów Narodowy 225

1.5.2.) Miejscowość: Tuszów Narodowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-332

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48177743720

1.5.8.) Numer faksu: 177743721

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@tuszownarodowy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuszownarodowy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cd6930e8-c71f-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie gminy Tuszów Narodowy w roku 2023 i 2024 na podstawie zakupu biletów miesięcznych imiennych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd6930e8-c71f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00216964

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00008843/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Tuszów Narodowy w terminie od 01.02.2023r. do 31.12.2024r. na podstawie zakupu biletów miesięcznych imiennych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143234

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DKP.271.08.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych na terenie
Gminy Tuszów Narodowy tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tuszowie Narodowym, Zespół Szkół w Maliniu, Szkoła
Podstawowa w Czajkowej, Szkoła Podstawowa w Borkach Nizińskich i Zespół Szkół w Jaślanach, usługi realizowane w
ramach komunikacji regularnej na podstawie imiennych biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży w przedziale od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do klasy ósmej szkoły podstawowej.
2. Przejazdy uczniów na podstawie imiennych biletów miesięcznych rozumiane jako dojazd ucznia z miejsca zamieszkania
do wskazanej szkoły i powrót po skończonych zajęciach ze szkoły do miejsca zamieszkania. Świadczenie usług w zakresie
przewozu osób podczas wyjazdów okazjonalnych (np. zawody sportowe, wycieczki, na basen) na terenie kraju zleconych
przez Zamawiającego. Liczba uczniów dowożonych w danym miesiącu ok. 312 uczniów (dane na podstawie ostatniej faktury
za miesiąc listopad - 2022), ilość ta może ulec zmianie w przypadku: jeśli zmieni się ilość dzieci zamieszkałych w obwodzie
szkół w obrębie danej trasy dowozu, ze względu na zmianę miejsca zamieszkania uczniów, reorganizacji sieci szkół, zmiany
przepisów prawa oświatowego, zmiany organizacji roku, planu nauczania, zmiany planu lekcji, bądź wprowadzenia nauki
zdalnej w związku z sytuacją pandemiczną w kraju. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy za faktycznie
zrealizowaną ilość kilometrów na liniach komunikacyjnych oraz potwierdzoną przez Dyrektorów liczbę uczniów
dojeżdżających do szkół.
3. Zamawiający nabywał będzie bilety miesięczne dla uczniów w celu wykonania obowiązku określonego w art. 32 ust. 5
oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.) w związku z
tym jest upoważniony do ulgi ustawowej w wysokości 49% na podstawie art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r o
uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznymi transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018r. poz. 295 z późn. zm).
4. Na podstawie art. 52, 53 oraz 54 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1371) operatorowi przysługuje rekompensata z tytułu stosowania ulg ustawowych. Zamówienie realizowane będzie w
ramach przewozów regularnych (na podstawie biletów miesięcznych) w Krajowym transporcie drogowym osób na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021r. poz. 919). Planowane trasy przewozu uczniów zostały ujęte w załączniku nr 3 do SWZ. Dowóz/odwóz uczniów do szkół podstawowych realizowany będzie wg rozkładu
jazdy uzgodnionego z placówkami oświatowymi i zgodnie z wykazem przystanków na 4 liniach komunikacyjnych (wykaz
przystanków w załączeniu).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub ograniczenia długości poszczególnych linii komunikacyjnych, na
których dowożone będą dzieci do szkół (ograniczenie może obejmować zmniejszenie liczby przystanków na wybranej linii).
6. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące placówki oświatowe:
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tuszowie Narodowym,
• Szkoła Podstawowa w Borkach Nizińskich,
• Szkoła Podstawowa w Czajkowej,
• Zespół Szkół w Maliniu,
• Zespół Szkół w Jaślanach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 530400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 811512,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 530400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Transportowa MEL-KAR Łukasz Nowak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 831204989

7.3.3) Ulica: Grochowe 231

7.3.4) Miejscowość: Grochowe

7.3.5) Kod pocztowy: 39-332

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 530400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.