eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuszów Narodowy › "Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie gminy Tuszów Narodowy w roku 2023 i 2024 na podstawie zakupu biletów miesięcznych imiennych"Ogłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie gminy Tuszów Narodowy w roku 2023 i 2024 na podstawie zakupu biletów miesięcznych imiennych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tuszów Narodowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581933

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tuszów Narodowy 225

1.5.2.) Miejscowość: Tuszów Narodowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-332

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +48177743720

1.5.8.) Numer faksu: 177743721

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@tuszownarodowy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuszownarodowy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie gminy Tuszów Narodowy w roku 2023 i 2024 na podstawie zakupu biletów miesięcznych imiennych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd6930e8-c71f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143234

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00008843/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Tuszów Narodowy w terminie od 01.02.2023r. do 31.12.2024r. na podstawie zakupu biletów miesięcznych imiennych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cd6930e8-c71f-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej. Szczegóły dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców zostały określone w rozdz. V SWZ - komunikacja w postępowaniu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
gmina@tuszownarodowy.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie gminy
Tuszów Narodowy w roku 2023 i 2024 na podstawie zakupu biletów miesięcznych imiennych”, prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKP.271.08.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych na terenie
Gminy Tuszów Narodowy tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tuszowie Narodowym, Zespół Szkół w Maliniu, Szkoła
Podstawowa w Czajkowej, Szkoła Podstawowa w Borkach Nizińskich i Zespół Szkół w Jaślanach, usługi realizowane w
ramach komunikacji regularnej na podstawie imiennych biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży w przedziale od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do klasy ósmej szkoły podstawowej.
2. Przejazdy uczniów na podstawie imiennych biletów miesięcznych rozumiane jako dojazd ucznia z miejsca zamieszkania
do wskazanej szkoły i powrót po skończonych zajęciach ze szkoły do miejsca zamieszkania. Świadczenie usług w zakresie
przewozu osób podczas wyjazdów okazjonalnych (np. zawody sportowe, wycieczki, na basen) na terenie kraju zleconych
przez Zamawiającego. Liczba uczniów dowożonych w danym miesiącu ok. 312 uczniów (dane na podstawie ostatniej faktury
za miesiąc listopad - 2022), ilość ta może ulec zmianie w przypadku: jeśli zmieni się ilość dzieci zamieszkałych w obwodzie
szkół w obrębie danej trasy dowozu, ze względu na zmianę miejsca zamieszkania uczniów, reorganizacji sieci szkół, zmiany
przepisów prawa oświatowego, zmiany organizacji roku, planu nauczania, zmiany planu lekcji, bądź wprowadzenia nauki
zdalnej w związku z sytuacją pandemiczną w kraju. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy za faktycznie
zrealizowaną ilość kilometrów na liniach komunikacyjnych oraz potwierdzoną przez Dyrektorów liczbę uczniów
dojeżdżających do szkół.
3. Zamawiający nabywał będzie bilety miesięczne dla uczniów w celu wykonania obowiązku określonego w art. 32 ust. 5
oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.) w związku z
tym jest upoważniony do ulgi ustawowej w wysokości 49% na podstawie art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r o
uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznymi transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018r. poz. 295 z późn. zm).
4. Na podstawie art. 52, 53 oraz 54 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1371) operatorowi przysługuje rekompensata z tytułu stosowania ulg ustawowych. Zamówienie realizowane będzie w
ramach przewozów regularnych (na podstawie biletów miesięcznych) w Krajowym transporcie drogowym osób na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021r. poz. 919). Planowane trasy przewozu uczniów zostały ujęte w załączniku nr 3 do SWZ. Dowóz/odwóz uczniów do szkół podstawowych realizowany będzie wg rozkładu
jazdy uzgodnionego z placówkami oświatowymi i zgodnie z wykazem przystanków na 4 liniach komunikacyjnych (wykaz
przystanków w załączeniu).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub ograniczenia długości poszczególnych linii komunikacyjnych, na
których dowożone będą dzieci do szkół (ograniczenie może obejmować zmniejszenie liczby przystanków na wybranej linii).
6. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące placówki oświatowe:
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tuszowie Narodowym,
• Szkoła Podstawowa w Borkach Nizińskich,
• Szkoła Podstawowa w Czajkowej,
• Zespół Szkół w Maliniu,
• Zespół Szkół w Jaślanach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów wskazanych w Rozdziale III pkt. IV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji autobusów

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 pzp., zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ważną licencję (zezwolenie) do wykonywania na terenie Polski transportu
drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz z ustawą z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450).
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co
najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji
te uprawnienia są wymagane.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia,
potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające
realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości jeżeli:
1) Warunek w zakresie doświadczenia:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie w sposób należyty wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na
transporcie uczniów do szkół podstawowych i/lub gimnazjów i/lub przedszkoli. Wykonana usługa powinna dotyczyć
transportu przynajmniej 100 uczniów lub dzieci do szkół lub przedszkoli;
2) Warunek w zakresie potencjału technicznego:
Wykonawca, który będzie realizował przedmiot zamówienia wykaże, że dysponuje odpowiednią liczbą środków transportu, z
odpowiednia ilością miejsc siedzących, dostosowaną do ilości dowożonych osób (min. 4 autobusy lub 3 autobusy i bus),
przystosowanymi do bezpiecznego przewozu dzieci i młodzieży. Warunki przewozu uczniów powinny być zorganizowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. Każdy środek transportu musi posiadać
aktualne badania techniczne, ubezpieczenie OC.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie dwóch lub więcej wykonawców, warunek ten można spełniać łącznie.
3) Warunek dotyczący osób skierowanych do realizacji zamówienia:
Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe skierowanymi do realizacji
zamówienia tj.:
a) osoba zarządzająca przewozami posiadająca kwalifikacje potwierdzone certyfikatem kompetencji zawodowych –
minimum 1 osoba;
b) kierowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje do kierowania autobusami, dodatkowo posiadający co najmniej roczne
doświadczenie zawodowe w kierowaniu autobusami – minimum 3 osoby.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie dwóch lub więcej wykonawców, warunek ten można spełniać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt. VII SWZ /załącznik nr 2/. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane pkt. IX.II SWZ.
3. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym, lub podpisem osobistym.
4. Oświadczenie składają odrębnie:
1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy;
2) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
3) podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 pzp., zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) licencji (zezwolenia) do wykonywania na terenie Polski transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450),
2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
3) wykaz narzędzi (środków transportu – autobusów) dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, wzór wykazu narzędzi (środków transportu – autobusów) stanowi
załącznik nr 6 do SWZ;
4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.)
- Pełnomocnictwo:
a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
b) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
* postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
* wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane pkt. VII SWZ – zgodnie z treścią Formularza ofertowego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane pkt. VII SWZ – zgodnie z treścią Formularza ofertowego Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub
podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w
dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w
przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do SWZ - wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.